На головну

Аналіз факторів, що визначають величину основних складових собівартості продукції в енергетиці

  1. HANSEI REPORT (АНАЛІЗ)
  2. I. Аналіз завдання
  3. I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови
  4. I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови
  5. I. Завдання на аналіз тексту нормативного акта
  6. I. Витрати виробників продукції
  7. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 1 сторінка

Визначення шляхів скорочення окремих статей поточних витрат можна простежити, постатейно аналізуючи питомі витрати виробництва, тобто статті собівартості продукції. Основні статті собівартості - сировинну (матеріальну), по заробітній платі, амортизаційну та енергетичну - можна розкрити і проаналізувати їх залежність від виробничих факторів наступним чином.

сировинна (матеріальна) складова собівартості залежить від загального річного витрати сировини і матеріалів М, ед.матеріала / рік (а також від матеріаломісткості продукції Мп, Ед.матеріала / ед.продукціі), вартості (ціни) матеріалу Цм, Руб / ед.матеріала, і обсягу виробництва П, ед.продукціі / рік:

 (Руб / од. Продукції),

де Мп = М / П (ед.матеріала / ед.продукціі).

З наведених виразів видно, що знизити матеріальну складову собівартості продукції (для матеріаломістких виробництв - найзначнішу) можна або шляхом придбання дешевших сировини і матеріалів, або знижуючи матеріаломісткість продукції. Ціни на сировину і матеріали диктуються ринковою кон'юнктурою, так що від споживача практично не залежать. Тому основним шляхом зниження матеріаломісткості виробництва, всебічна економія сировини і матеріалів. Це відноситься також до статті собівартості «Допоміжні матеріали та вода», а також до всіх можливих складових, що залежать від обсягу виробництва, наприклад енергетичної статті.

В якості основного матеріалу при виробництві енергії виступає паливо, і основна частина собівартості - паливна складова - Залежить від питомої витрати палива bэ, Ту.т. / тис.кВт год, ціни палива Цт, Руб / т у.п. або руб / т н.т. (На тонну натурального палива), і обсягу виробництва W, тис. КВт • год / рік:

 (Руб / тис. КВт • год),

де bт = B / W (т у.п. / тис. КВт - год) - питома витрата палива на виробництво електроенергії.

Складова собівартості по заробітній платі залежить від чисельності персоналу Л, чол., фонду оплати праці Фвід, Руб / рік, (без виплат з прибутку), середнього рівня оплати праці Фср, Руб / чол. / Рік, продуктивності праці Пл, Ед.продукціі / чол. в рік, і обсягу виробництва П, ед.продукціі / рік:

Sзп = Фвід / П = ЛФср / П = Фср / Пл (Руб / ед.продукціі),

де Фср = Фо/ Л - середній річний фонд оплати праці одного працюючого руб / чол. на рік; Пл = П / Л - продуктивність праці, од. прод. / чол. на рік.

Щоб знизити цю складову (найбільшу на трудомістких виробництвах), потрібно або знижувати рівень зарплати, який в нашій країні і без того досить низький, або, і це основний шлях, підвищувати продуктивність праці,

В енергетиці, як відомо, продуктивність праці оцінюється коефіцієнтом обслуговування одиниці енергетичної продуктивності - встановленої потужності електростанції (Ny), МВт, або продуктивності теплогенератора (Qч), Гкал / год:

Кобс= Nу/ Л (МВт / чол) або Кобс= Qч/ Л (Гкал / год / чол)

Оскільки тут доводиться мати справу не з річний, а з годинною продуктивністю, необхідно ввести число годин використання максимальної (часовий) продуктивності (потужності):

hy = Wрік/ Ny (Ч / рік) або hy = Qрік/ Qч (Ч / рік)

Тоді вираз складової собівартості із зарплати в енергетиці (для електростанції) буде виглядати так:

Sзп= Фзп/ Wрік= ЛФл/ Nyhy= Фл/ hyкобс(Руб / ед.прод.)

Амортизаційна складова собівартості залежить від величини основних виробничих фондів Fосн, Руб (частіше - тис. Або млн.руб), питомих виробничих фондів fосн, Руб / (ед.прод. / Год), норми амортизаційних відрахувань ?, частки одиниці (або%) і обсягу виробництва П, ед.продукціі / рік, який тут доцільно представити у вигляді добутку годинної продуктивності підприємства Пч ед.прод. / год, коефіцієнта змінності Досм (Безрозмірна величина), календарного ?кал і фактичного (по режиму роботи) ?ф фонду часу, год / рік. Перед аналізом амортизаційної складової собівартості необхідно розшифрувати згадані показники:

fосн= Fосн/ Пч; Пч= П / ?ф; Досм= ?ф/ ?кал; ?ф= Досм?кал

Із застосуванням цих показників вираз амортизаційної складової собівартості буде виглядати так:

S =

З наведених залежностей достатньо ясно, що для зниження даної статті собівартості неможливо змінити календарний фонд часу і норму амортизації (установлюється державою). Слід прагнути, по-перше, збільшувати годинну продуктивність підприємства (що іноді можливо зробити на тих же виробничих площах і навіть на тому ж обладнанні) і, по-друге, підвищувати коефіцієнт змінності роботи обладнання.

Слід зазначити, що від цих же факторів значною мірою залежать ремонтна складова собівартості, а також інші статті витрат, які не залежать від обсягу виробництва - умовно-постійні.

Енергетична складова собівартості залежить від тарифу на енергоносії Тэ, Руб / кВт-год або руб / т у.п. (На кіловат-годину або тонну умовного палива - встановлюється енерговиробників і регулюється державою), від загальної витрати енергії на виробництво W, кВт-год / рік або В, т у.п. / рік і загальною енергоємності виробництва bэ, КВт-год / ед.продукціі або bт, Т у.п. / ед.продукціі (розмірність цього показника доцільно виражати в тоннах умовного палива, як узагальнений витрата всіх видів енергоресурсів):

 (Руб / ед.прод.),

де bэ = В / П (або W, Q) (т у.п. / ед.прод.) - Питома витрата палива на одиницю продукції (П), ед.прод. / Рік; в енергетиці - на одиницю виробленої електроенергії (W), кВт - год / рік, або теплоти (Q), Гкал / рік.

Очевидно, для зниження цієї статті собівартості промислової продукції необхідно знижувати енергоємність виробництва.

Систематичне зниження собівартості продукції в енергетиці і промисловості - це один з найважливіших джерел прибутковості підприємств (фірм). Шляхи зниження собівартості можуть бути визначені при аналізі факторів, що на її величину вирішальний вплив.

 
Розподіл навантаження між агрегатами електростанції. | СКЛАД І ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ енергопідприємств | Основні засоби енергопідприємств | Оборотні кошти енергопідприємств | БАЛАНС ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ | БАЛАНС ПОТУЖНОСТІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ | ПОНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ | КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ І ІНВЕСТИЦІЇ | Класифікація витрат за економічними елементами. | Класифікація витрат по калькуляції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати