На головну

End Sub 4 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Мета: набуття навичок програмування алгоритмів циклічної структури з допомогою підпрограми-процедури, що дозволяє обчислювати суму (твір) кінцевого ряду за допомогою операторів циклу з параметром, з передумовою, з умовою поста. Індивідуальні варіанти лабораторної роботи № 4 представлені в таблицях 19, 20 (2 години).

Таблиця 19

 № В  Варіанти індивідуальних завдань
 Розробити підпрограму процедуру, яка обчислює суму (твір) кінцевого ряду
     

Продовження таблиці 19

Таблиця 20

 № В  Варіанти індивідуальних завдань
 Розробити економічну призначену для користувача процедуру
 Обчислити 5 значень рівня цін на автомобілі на ринку, якщо обсяг грошової маси залишається неізменним.P = M * V / QгдеP - рівень цін; M - обсяг грошової маси; V - швидкість обігу грошей; Q - кількість звертається товару.

Продовження таблиці 20

 Ми поклали в банк 10000 р. на 5 років при ставці 10% в рік. Поточна вартість становить 10000 р. Обчислити щорічну прібильFV = PV * (1 + R) ^ NгдеFV - прибуток; PV - поточна вартість; R - ставка відсотка; N - число років.
 Розрахувати реальну заробітну плату VP за формулою VP = VN / P. Якщо рівень цін P змінюється від P1 до P2, крок зміни рівня цін = 1.гдеР1 - початковий рівень цін; P2 - кінцевий рівень цін; VP - заробітна плата; VN - номінальна заробітна плата; Р - рівень цін.
 Розрахувати який дохід отримає власник акції, купивши її за ринковою ціною P, якщо ринкова ціна змінюється на 300 грошових одиниць щороку, а дивіденд на акцію фіксований. Дохід на акцію розраховується за формулою: ДОХІД = Дивіденд * 100 / РИНКОВА ЦІНА АКЦІЇ
 Нарахувати суму зносу по об'єкту основних засобів за 6 місяців, якщо дана первісна вартість об'єкта, річна норма в%, використовуючи формулу: знос за 1 місяць = первонач. вартість * норму річну / 12 місць. е. I = S * N / 12гдеI - сума зносу за місяць; S - первісна вартість; N - норма річна (8.9%).
 Оформлений депозитний вклад у банку на суму 5 млн. Р. при ставці (R) 10% в рік. Скласти програму, яка обчислює майбутню вартість вкладу (FV), якщо відомо, що поточна вартість (PV) становить 10 млн. Р., А число років, на які оформлено вклад дорівнює 5.
 У 1626 р індіанці продали о. Манхеттен за 20 $. Якби ці гроші були поміщені в банк під 4% на рік, то яка була б вартість капіталу в 1996 р?
 Виявлення залежності економічної ситуації від величини Попиту (С) і Пропозиції (P), за формулою: C = F * Q, P = F * SгдеF - коефіцієнт функціональної залежності; Q, S - ціна.

Продовження таблиці 20

 Розрахувати темпи зростання безробіття з A року по B рік і в цілому за даний період за формулами: C = (DE) / D * 100, F = DJ / D * 100гдеC - темп зростання безробіття в A + I + 1 році; D - індекс безробіття в A + I + 1 році; E - індекс безробіття в A + I році; F - на скільки зросло безробіття в період з A по B роки, де A = 1990 рік, B = 1993 год.
 У фірмі працюють 20 осіб, кожен з них отримує різну зарплату: 5 з них отримують 800.000 рублів, 7 з них отримують 500.000 рублів, 8 з них отримують 300.000 рублів, потрібно ви рахувати середню зарплату всіх робочих, за формулою: P = K / NгдеP - середня зарплата робітників, K - кількість одержуваних грошей; N - кількість людей отримують гроші.
 Визначити ринкову вартість облігацій по формулеPV = сума (I = 1 .. N) P / (1 + R) гдеPV - ринкова вартість облігації; P - дохід; R - відсоток від облігацій; N - кількість років.
 Як буде змінюватися прибуток підприємства при зміні ціни за одиницю продукції, якщо обсяг продукції, що випускається і собівартість за одиницю продукції залишаться незмінними: обсяг випуску - 1500 од.; Собівартість за одиницю продукції - 1004; початкове значення ціни - 140; кінцеве значення ціни - 200; крок зміни ціни - 20.
 Обчислити середньомісячний рівень безробіття протягом року, використовуючи формулу: рівень безробіття = середньомісячна чисельність безробітних / чисельність робочої сілиУчітивая, що чисельність робочої сили зростає, збільшуючись кожного разу на 2 відсотки.
 Пенсіонерка поклала в банк в січні 1995 року 500 тис. Р. Скільки вона візьме через півроку (18 місяців), якщо банк нараховує 5 відсотків на місяць?

Продовження таблиці 20

 Обчислити дохід на акцію підприємства, враховуючи, що дивіденд на акцію змінюється протягом деякого часу з [DN, DK] з кроком H.Y = ((D * D + 1) / D) * 100% гдеD - дивіденд.
 Обчислити середньорічну вартість (Сс) обладнання за період з моменту закінчення планового терміну лізингової угоди до повної амортизації обладнання на початок року по формулеСс = (Сп + Ск) / 2 * ТгдеСн - вартість обладнання на початок року; Ск - вартість обладнання на кінець року; Т - період з моменту закінчення планового терміну лізингової угоди до повної амортизації обладнання.
 Цех має 50 ткацькими верстатами, з яких 30 працюють протягом 20 років. 12 протягом 6 років, 8 протягом 6 років. Обчислити середній вік обладнання.
 Обчислити відсоткові гроші з N рублів за t днів по формулі: A = N * P% * t / 100% * 360гдеA - процентні гроші; t - число днів; P - ставка відсотка.
 Списаний автомобіль вантажопідйомністю до 2 тонн. Первісна вартість автомобіля становила 10000 рублів, норма амортизації за місяць становила 1.4% в місяць. Обчислити суму амортизації на автомобіль за будь-який місяць перших п'яти років за формулою: S = P * N * K / 100% гдеК - кількість місяців; P - ціна машини; N - норма амортизації; S - сума амортизації.
 Обчислити середній вік обладнання, який вираховується по відношенню загальної суми років фактичної експлуатації всіх машин f до кількості одиниць цього обладнання м, де t-середній вік обладнання, років.

2.11 Табулювання функції

2.11.1 Табулювання функції однієї змінної

Постановка задачі. На відрізку [a, b] з кроком h протабулювати функцію f (x) = x2+ Ln | x | і вивести на друк значення цієї функції.

Технологія виконання завдання:

 
 


Для вирішення завдання в області визначення функції вводиться сітка - сукупність точок {x0, x1, x2, ..., Xi}, Де x0 = А, x1= x0+ H, ..., xi = xi-1+ H, xn = B.

Тоді задача зводиться до обчислення функції f в точках xi, Тобто потрібно обчислити f (x0), F (x1), ..., F (xi), F (xn).

I варіант

1 Введемо позначення:

хn, xk - кордони відрізка;

h - крок;

х - точка;

f - значення функції в точці.

2 Набрати в стандартному модулі проекту наступну призначену для користувача процедуру, використовуючи цикл For:

Sub primer ()

Dim x As Single

Dim xn As Single

Dim xk As Single

Dim h As Single

Dim f As Single

xn = InputBox ( "xn =", xn)

xk = InputBox ( "xk =", xk)

h = InputBox ( "h =", h)

For x = xn To xk Step h

f = x ^ 2 + Log (Abs (x))

f = Format (f, "##. ####")

x = Format (x, "##. ##")

Debug.Print "x =" & x & "f =" & f

Next x

End Sub

II варіант

1 Введемо позначення:

хn, xk - кордони відрізка;

h - крок;

х - точка;

f - значення функції в точці.

2 Набрати в стандартному модулі проекту наступну призначену для користувача процедуру, використовуючи ітераційний цикл:

Sub primer ()

Dim x As Single

Dim xn As Single

Dim xk As Single

Dim f As Single

Dim h As Single

xn = InputBox ( "xn =", xn)

xk = InputBox ( "xk =", xk)

h = InputBox ( "h =", h)

x = xn

Do

f = x ^ 2 + log (ABS (x))

Debug.Print "x =" & x & "f =" & f

x = x + h

Loop While x <= xk

End Sub

2.11.2 Табулювання функції двох змінних (вкладені цикли)

Постановка задачі. На інтервалі xn?x?xk з кроком ?х, для кожного у з інтервалу уn?y?yk з кроком ?у обчислити значення функції z = x2+ Ln | y |.

Технологія виконання завдання:

 
 


Для вирішення завдання в області визначення функції вводиться разностная сітка {хi, yi}, Де x0 = Xn, x1 = x0+ Hx, ..., xi = xi-1+ hx, ..., xn= Xk; y0 = Yn, y1 = y0+ Hy, ..., yj = yj-1+ hy, ..., ym= Yk.

 - Кількість вузлів сітки по осі х,

 - Кількість вузлів сітки по осі y.

Тоді задача зводиться до обчислення функції z в точках xi і yj, Тобто z (xi, yj), Тобто z (xi, yj) = X2+ Ln | y |, де i = 1,2, ... n, j = 1,2, ... m.

I варіант:

1 Введемо позначення:

х, y - координати вузла сітки;

f - значення функції в ньому;

хn, xk, yn, yk - кордони відрізка;

hх, hy - кроки сітки.

2 Набрати в стандартному модулі проекту наступну призначену для користувача процедуру, використовуючи цикл For:

Sub primer ()

Dim x As Single

Dim xn As Single

Dim xk As Single

Dim yn As Single

Dim yk As Single

Dim f As Single

Dim hx As Single

Dim hy As Single

xn = InputBox ( "xn =", xn)

xk = InputBox ( "xk =", xk)

yn = InputBox ( "yn =", yn)

yk = InputBox ( "yk =", yk)

hx = InputBox ( "hx =", hx)

hy = InputBox ( "hy =", hy)

For y = yn To yk Step hy

For x = xn To xk Step hx

f = x ^ 2 + log (ABS (у))

Debug.Print "x =" & x & "y =" & y & "f =" & f

Next x

Next y

End Sub

II варіант

1 Введемо позначення:

х, y - координати вузла сітки;

f - значення функції в ньому;

хn, xk, yn, yk - кордони відрізка;

hх, hy - кроки сітки.

2 Набрати в стандартному модулі проекту наступну призначену для користувача процедуру, використовуючи ітераційний цикл:

Sub primer ()

Dim x As Single

Dim xn As Single

Dim xk As Single

Dim yn As Single

Dim yk As Single

Dim f As Single

Dim hx As Single

Dim hy As Single

xn = InputBox ( "xn =", xn)

xk = InputBox ( "xk =", xk)

yn = InputBox ( "yn =", yn)

yk = InputBox ( "yk =", yk)

hx = InputBox ( "hx =", hx)

hy = InputBox ( "hy =", hy)

y = yn

Do

x = xn

Do While x <= xk

f = x ^ 2 + log (ABS (x))

Debug.Print "x =" & x & "y =" & y & "f =" & f

x = x + hx

Loop

y = y + hy

Loop Until y> yk

End Sub

Лабораторна робота № 5

табулювання функції

Мета: набуття навичок програмування обчислення значень функції виду y = f (x) на проміжку [a, b] з кроком h і z = f (x, y) на проміжку [a, b] і [c, d] з кроком hx і hy за допомогою користувальницької підпрограми-процедури. Індивідуальні варіанти лабораторної роботи № 5 представлені в таблиці 21 (2 години).

Таблиця 21

 № В  Варіанти індивідуальних завдань
 Розробити призначену для користувача процедуру обчислення значення виразу
 Обчислити 7 значень функцій  , Де початкове значення а = 0.14х, крок  а = 0.22

Продовження таблиці 21

 на інтервалі и  з кроком и  протабулювати функцію
 Для кожного  при всіх  з кроком  обчислити  , Х = 0.792
 на інтервалі  з кроком  протабулювати функцію
 на інтервалі  з кроком  для кожного «b» з інтервалу  з кроком  протабулювати функцію
 Для кожного  з кроком  при всіх  обчислити  , Причому, якщо ,  , інакше
 на інтервалі  з кроком  визначити кількість негативних значень функції  , Де а = 0.8х, b = 2.2х
 Для кожного  з кроком  обчислити по 6 значень функції  , Де початкове значення  , А крок
 на інтервалі  протабулювати функцію  , Причому крок  , де  , Х = 0.44
 Для кожного  з кроком  при всіх  , обчислити  , Причому, якщо  , то  , інакше  , Х = 0.087

Продовження таблиці 21

 на інтервалі  з кроком  протабулювати функцію де х = 0.881, а = 0.96, в = 1.44
 Для кожного  з кроком  обчислити по 4 значення  , Де початкове значення  , А крок  , Х = 1.44
 на інтервалі  з кроком  для котрого  з інтервалу  з кроком  протабулювати функції ,  , А 1 = 0.74, b1 = 1.56, а 2 = 0.22, b2 = 0.88, х = 0.567
 на інтервалі  протабулювати функцію  , Причому, якщо  , то  , інакше  , Х = 0.416
 Для кожного  з кроком  обчислити по 4 значення  , Де початкове значення z = 0.2, а крок
 на інтервалі  з кроком  протабулювати функцію: де  ; х = 0.14
 на інтервалі  з кроком  для кожного z з інтервалу  з кроком  протабулювати функції ; х = 1.15

Продовження таблиці 21

 Для кожного  з кроком  обчислити по 5 значень  , Де початкове значення  , крок  , Х = 0.548
 на інтервалі  з кроком  для кожного  з інтервалу  з кроком  протабулювати функції и  , де  х = 0.833
 на інтервалі  протабулювати функцію  , Причому, якщо  , то  , інакше  , А = 1.18, b = 2.44, х = 0.564

2.12 Масиви

У VBA розрізняють два види змінних - прості змінні і змінні структурного типу. Прості змінні служать для ідентифікації та резервування пам'яті для одного даного. Змінні структурного виду призначені для ідентифікації і резервування пам'яті для кількох даних. Окремим випадком змінної структурного виду є масив.

Масиви - це формальне об'єднання декількох однотипних елементів (чисел, символів, рядків і т. Д.), Упорядкованих за індексами, що визначає становищем кожного елемента в масиві.

Приклад 1.

Результати багаторазових вимірів температури повітря протягом одного року зручно розглядати як сукупність дійсних чисел, об'єднаних в один складний об'єкт, - масив вимірювань.

Значення температур в березні

 число
 Т, 0С  -10  -9  -11  -5  +3  -1  +4

Перша осередок містить значення температури 1 березня, що можна позначити Т [1] = -10; Т [2] = -9 і т. Д. Зауважимо, що всі елементи таблиці містять однотипні дані (Т).

Приклад 2.

Таблиця, що містить однотипні дані - класний журнал зі списком учнів, де кожна клітинка визначається двома значеннями - прізвищем учня і датою, а в клітинку заносяться позначки - цілі числа від 1 до 5.

Визначення.

Масив - це сукупність кінцевого числа елементів одного і того ж типу, в якій кожен елемент має номер, а всі елементи - загальне ім'я.

Масивом називається ряд осередків пам'яті, відведених для зберігання індексної змінної.

Масив - це структура даних, що складається з фіксованого числа компонентів одного і того ж типу, званого базовим.

Номер елемента масиву називається його індексом.

Якщо в формі опису масиву заданий один індекс, масив називається одновимірним, якщо два індекси - двовимірним, якщо n індексів - n-мірним.

Одновимірна масив відповідає поняттю лінійної таблиці (вектора), двовимірний - поняття прямокутної таблиці (матриці, набору векторів). Розмірність обмежена тільки об'ємом пам'яті конкретного комп'ютера.

Характеристики масиву:

1 Тип - загальний тип елементів масиву;

2 Розмірність - кількість індексів масиву;

3 Діапазон - кількість допустимих значень кожного індексу;

4 Розмір - кількість елементів масиву.

Приклад 3.

xi (5, 6, 7) > розмір - 3

розмірність - 1

тип - integer

діапазон - 1..3

Всі елементи масиву мають загальне ім'я (ім'я масиву) і розрізняються індексами. Елементами масиву можуть бути дані будь-якого типу. Тип елементів масиву називається базовим. Елементи, що утворюють масив, впорядковані таким чином, що кожному елементу відповідає сукупність номерів (індексів), що визначають його місце розташування в загальній послідовності. Доступ до кожного окремого елементу здійснюється шляхом індексування елементів масиву. Індекси являють собою вираження будь-якого скалярного типу, крім речового. Тип індексу визначає межі зміни значень індексу.
Алгоритмізація та | ПРОГРАМУВАННЯ | End Function | End Sub 1 сторінка | End Sub 2 сторінка | End Sub 6 сторінка | Етап. Розробка користувальницького інтерфейсу | II етап. Установка властивостей об'єктів | III етап. Складання програмного коду | IV етап - Запуск програми 1 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати