Головна

Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку і звітності на міжнародному рівні

  1. I. Методика бухгалтерського обліку
  2. VII. Розкриття інформації в бухгалтерській звітності
  3. А) На рівні явищ.
  4. Автоматизація кадрового обліку та штатного розкладу
  5. Автоматизована форма бухгалтерського обліку
  6. Автоматизована форма обліку
  7. Автоматизована форма обліку

Кожна країна має свої національні підходи до бухгалтерського обліку і звітності, які можуть істотно відрізняються від правил, прийнятих в інших країнах. Такий стан є неминучим наслідком відмінностей в національних системах законодавства, оподаткування, розподілу відповідальності між владними структурами та господарюючими суб'єктами, безпосередньо в системах бухгалтерського обліку і звітності.

Бухгалтерський облік є інформаційною базою для прийняття управлінських рішень і повинен задовольняти інформаційні потреби не тільки вітчизняних, а й зарубіжних користувачів. Глобалізація ринку капіталу обумовлює необхідність сумісності і однакового розуміння фінансової інформації на міжнародному рівні. Інвестори і кредитори, які бажають вкласти вільні фінансові ресурси в той чи інший бізнес, потребують інформації про характер діяльності компанії за кордоном, її фінансове становище і т.п. Їм також потрібні гарантії щодо ефективності та прозорості бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в державному і приватному секторах, що забезпечують захист інвестицій, кредитів і позик від нецільового використання і прямого розкрадання.

Важливим фактором довіри стає сучасний бухгалтерський облік, в якому:

1) фінансова інформація формується за правилами, добре відомим кредиторам і інвесторам;

2) складається фінансова звітність, чиї дані легко сприймаються і однозначно приймаються національними і зарубіжними зацікавленими користувачами.

З середини ХХ століття почався процес зближення національних правил бухгалтерського обліку та звітності з метою подолання національних відмінностей звітності та забезпечення порівнянності і надійності фінансової інформації. Цією роботою займаються регіональні та міжнародні організації, в т.ч. професійні об'єднання бухгалтерів і аудиторів. Зближення відбувається за двома напрямками: гармонізації і стандартизації систем бухгалтерського обліку і звітності.

гармонізація полягає в поступовому зближенні методологій обліку та складання фінансової звітності в різних країнах. При цьому в кожній країні можуть існувати національні стандарти обліку, але їх положення не суперечать обліковими стандартами інших країн.

На регіональному рівні з 1957 р стали регулювати порівнянність фінансової звітності країни-члени Європейського союзу (ЄС). На рівні ЄС видаються мають силу закону Директиви Європейського Парламенту та Ради і стандарти Комітету європейських регуляторів ринку цінних паперів (CESR). Директиви і стандарти не є актами прямої дії. Пряма дія мають нормативні документи країн-членів ЄС, які вони приводять у відповідність до Директив і стандартів CESR. Найбільш значущими є:

1. 4-я Директива ЄС «Про уніфікацію форм звітності і правил аудіювання». Прийнята в 1978 р Містить основні положення фінансового обліку, зобов'язує підприємства вести бухгалтерський облік за системою подвійного запису, складати звітність і офіційно розкривати особливості своєї облікової політики. 4-я Директива визначає склад і види звітних форм бухгалтерської звітності - бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки та пояснень до них. Звітні форми можуть відрізнятися складом статей і способом їх угруповання.

2. 7-я Директива ЄС «Про засади складання консолідованої звітності».Прийнята в 1983 р Регулює правила складання фінансової звітності групи компаній, що діють спільно, при різних способах об'єднання компаній.

3. Директива № 2006/43 / ЄС «Про внутрішній аудит річних і консолідованих балансів звітності». Прийнята в 2006 р Містить загальні принципи суспільного нагляду за проведенням аудиту в Європі. Розкриває вимоги про створення в компаніях комітетів з аудиту, про зобов'язання аудитора висловлювати думку про систему внутрішнього контролю клієнта, про створення орган публічного нагляду за аудиторами, про незалежність аудитора, наказує періодичну ротацію проводить перевірку аудиторського партнера або аудиторської фірми.

4. Директива про прозорість № 2004/109 / ЄС. Прийнята в 2004 р Містить вимоги про гармонізацію вимог до прозорості щодо інформації про емітентів, чиї цінні папери допущені до обігу на регульованому ринку. Встановлює довгострокові зобов'язання емітента, чиї цінні папери допущені до лістингу на одній з фондових бірж ЄС. Зобов'язання включають в себе опублікування річних, піврічних та інших звітів.

стандартизація полягає в розробці набору стандартів фінансового обліку та звітності, що застосовуються до різних господарських ситуацій, в силу чого відпадає необхідність створення національних стандартів.

Розробкою і вдосконаленням Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) займається спеціальна організація - Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності (КМСФО), створений в 1973 р

МСФЗ з самого початку розроблялися для транснаціональних компаній, які функціонують в різних країнах, що розрізняються за рівнем економічного розвитку, політичного устрою і національним традиціям. Транснаціональні компанії, що мають дочірні підприємства, філії та представництва, стикалися з істотними відмінностями в правилах ведення бухгалтерського обліку складання фінансової звітності, податкового законодавства, оцінці засобів і відображення їх у звітності. Це ускладнювало визначення фінансового стану, результатів комерційної діяльності та складання консолідованої звітності по корпорації як групі компаній. Особливо актуальною ставала проблема порівнянності облікових даних, одержуваних з різних країн.

До складу МСФЗ входять основні документи:

1. Передмова до МСФЗ. Описується порядок розробки та застосування міжнародних стандартів, а також цілі та порядок діяльності Комітету з МСФЗ.

2. Концепція МСФЗ. Це основоположні принципи МСФОФ, яким не повинні суперечити самі стандарти, тобто той фундамент, на основі якого розробляються всі міжнародні стандарти і інтерпретації. У Концепції розглядаються цілі та основні елементи фінансової звітності (активи, пасиви, доходи, витрати, капітал та ін.), Якісні характеристики, які визначають корисність фінансової звітності, користувачі фінансової інформації, а також наведені визначення основних термінів.

3. Стандарти - МСФЗ. Встановлюють правила, відповідно до яких окремі господарські операції повинні розкриватися у фінансовій звітності підприємства.

4. інтерпретації стандартів. Доповнюють самі стандарти, розглядаючи ті проблеми, які не в повному обсязі розкриті в стандартах і націлені в основному на вирішення двох груп питань:

- Уточнення положень стандартів за результатами практики їх застосування;

- Регулювання нових тем, що відносяться до існуючого стандарту, але не врахованих при його розробці.

У багатьох країнах світу бухгалтерський облік постійно розвивається. Процес реформування російського бухгалтерського законодавства передбачає внесення змін і доповнень до Закону про бухгалтерський облік, розробку нових і вдосконалення вже діючих російських стандартів бухгалтерського обліку (ПБО) на основі МСФЗ.

Контрольні запитання до розділу 20.

20.1. Які види звітності складаються за даними бухгалтерського обліку?

20.2. Дайте поняття індивідуальної та зведеної (консолідованої) бухгалтерської звітності.

20.3. Що таке податкова звітність?

20.4. Дайте визначення бухгалтерської звітності.

20.5. Які функції виконує бухгалтерська звітність?

20.6. Розкрийте інформаційні потреби зовнішніх користувачів бухгалтерської звітності.

20.7. Які вимоги пред'являються до бухгалтерської звітності?

20.8. За які періоди складається бухгалтерська звітність?

20.9. Хто підписує бухгалтерську звітність?

20.10. Який термін вважається датою подання звітності?

20.11. Кому представляють бухгалтерську звітність в обов'язковому порядку?

20.12. Які форми звітності включає річна бухгалтерська звітність?

20.13. Охарактеризуйте зміст звіту про прибутки і збитки.

20.14. Для чого складається пояснювальна записка?

20.15. Що розуміється під аудиторським висновком по бухгалтерської звітності?

20.16. Якими факторами обумовлений процес зближення національних правил бухгалтерського обліку та звітності?

20.17. Які документи формують Міжнародні стандарти фінансової звітності?

 
Облік бюджетних кредитів | Облік цільових надходжень | Поняття і класифікація умовних фактів господарської діяльності | Облік умовних зобов'язань | Облік операцій по діяльності, що припиняється | Відображення умовних фактів господарської діяльності в бухгалтерській звітності | звітність організації | Поняття і функції бухгалтерської звітності в ринковій економіці | Загальні вимоги до змісту бухгалтерської звітності і правила її складання | Терміни та адреси подання бухгалтерської звітності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати