На головну

Аналітичний облік матеріалів на складі і в бухгалтерії, їх взаємозв'язок

  1. VII. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів на заключному етапі роботи
  2. Аналітичний і синтетичний облік
  3. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з оплати праці
  4. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з персоналом
  5. Аналітичний критерій для прямолінійності ряду точок
  6. Аналітичний метод дослідження для структурної групи II класу 3-го виду на прикладі кулісних механізмів
  7. Аналітичний метод знаходження точки беззбитковості

Організація обліку матеріалів на складі і в бухгалтерії залежить від способу обробки облікової інформації (ручний або автоматизованої) і від застосовуваної схеми обліку (натурально-вартісної або вартісної). під організацією обліку розуміється порядок і послідовність ведення обліку матеріалів, види облікових регістрів, їх кількість, звірка даних бухгалтерського і складського обліку.

Облік матеріалів на складі

Для зберігання матеріально-виробничих запасів в організаціях створюються центральні (базисні) склади і склади цехів, філій та інших підрозділів. Склади повинні бути забезпечені справними вагами, іншими необхідними вимірювальними приладами, мірною тарою та протипожежним обладнанням. На складах матеріальні запаси розміщуються за секціями, а всередині них - по групах, типо-та сорто - розмірами на стелажах, полицях, ящиках і т.д. Розміщення матеріальних запасів повинно забезпечувати їх належне зберігання, швидке відшукання, відпустку і перевірку наявності. До місця зберігання прикріплюється ярлик, а на осередках робляться написи (на приклеєних листках паперу або бирках) із зазначенням найменування матеріалу, його характерних ознак (марка, артикул, розмір, сорт і т.п.), номенклатурного номера, одиниці виміру і ціни.

Прийом, зберігання, відпуск та облік матеріальних запасів по кожному складу веде завідуючий складом (комірник), який несе відповідальність за правильний прийом, відпустку, облік, оформлення і збереження довірених йому запасів. З ним укладається договір про матеріальну відповідальність. Комірник повинен мати зразки підписів тих осіб, які уповноважені розпоряджатися відпусткою матеріалів в організації.

Облік матеріально-виробничих запасів на складі ведеться на картках обліку матеріалів (форма М-17) по кожному найменуванню, сорту, марки і т.д. Допускається ведення складського обліку автоматизованим способом. Записи в картках складського обліку ведуться тільки на підставі первинних документів з надходження та відпуску матеріальних цінностей.

У встановлені графіком документообігу терміни комірник складає реєстри здачі документів на надходження та витрачання матеріалів із зазначенням кількості документів, їх номерів і груп матеріалів, до яких вони належать. Бухгалтер, який веде облік матеріалів, приймає за реєстром документи від матеріально-відповідальної особи. Бухгалтер повинен проводити на складі контрольні (вибіркові) перевірки фактичної наявності залишків матеріалів особливо дефіцитних і дорогих. Виявлені порушення в роботі матеріально-відповідальних осіб вносяться до спеціального журналу складу і доповідаються головному бухгалтеру.

Облік матеріалів в бухгалтерії

в умовах ручної обробки облікової інформації

У бухгалтерії організації можливе застосування кількісно-сумового або сальдового методу.

Кількісно-сумовий метод ведення обліку матеріалів. У бухгалтерії відкривають на кожен вид і сорт матеріалів картки аналітичного обліку. Записи в картках ведуть на підставі прибуткових і видаткових документів, які здаються в бухгалтерію матеріально відповідальними особами. Ці картки відрізняються від карток складського обліку лише тим, що облік матеріалів них ведуть тільки в натуральному, а й в грошовому вираженні.

У картках після закінчення місяця підраховують підсумки приходу і витрати (обороти за місяць) і залишки на початок наступного місяця. На підставі карток в бухгалтерській службі щомісяця складаються оборотні відомості матеріалів окремо по кожному складу і підрозділу. На основі зазначених оборотних відомостей складається зведена відомість, її сумові підсумки повинні бути рівні оборотів і сальдо синтетичного рахунку 10 «Матеріали». Щомісяця проводиться звірка даних в картках, що ведуться в бухгалтерській службі, з даними складського обліку, який ведуть матеріально відповідальні особи.

Оперативно-бухгалтерський (сальдовий) метод обліку матеріалів. При цьому методі в бухгалтерії ведеться тільки синтетичний облік наявності та руху матеріалів. На складі матеріально відповідальні особи здійснюють облік надходжень і витрат матеріалів в натуральних показниках в картках складського обліку. Працівники бухгалтерії протягом місяця у встановлені терміни перевіряють записи складського обліку по руху матеріалів, правильність виведення залишків і підтверджують це своїм підписом безпосередньо на картках складського обліку.

Оперативно-бухгалтерський (сальдовий) метод передбачає розподіл облікових функцій між бухгалтерією і складом (таблиця 8.1).

Таблиця 8.1 -Розподіл облікових функцій між бухгалтерією і складом

 склад  Бухгалтерія
 - Аналітичний облік в розрізі номенклатурних номерів матеріалів на картках складського обліку; - оформлення (виписка) ордерів складу і актів на прихід матеріалів; - відпуск матеріалів за документами користувачів; - складання реєстрів на прихід і витрата матеріалів за встановленими датами; - заповнення відомості обліку залишків матеріалів шляхом перенесення останніх з карток складського обліку (у кількісному вираженні) по закінченні кожного звітного періоду; - передача відомості обліку залишку матеріалів в бухгалтерію.  - Здійснення контролю за повнотою обліку руху матеріалів на складі (всі матеріали оприбутковані, чи правильно зроблені записи в картках складського обліку); - таксування первинних документів за обліковими цінами; - ведення облікових регістрів (відомостей) по руху матеріалів в двох оцінках: за обліковою ціною і фактичною собівартістю (в розрізі груп матеріалів по складах); - таксування в відомості обліку залишків матеріалів кожного складу за обліковими цінами; - взаємозвірки сумових підсумків відомості обліку залишків матеріалів з показниками бухгалтерії (звіряють з відомістю руху матеріалів).

Після закінчення місяця матеріально відповідальні особи переносять дані з карток складського обліку в сальдову відомість. У сальдової відомості залишків залишки матеріалів вказуються в натуральних показниках. Бухгалтер проставляє в відомості облікові ціни, здійснює таксування (множення ціни на кількість) і підраховує підсумок сальдової відомості. Сумові підсумки залишків виводяться за групами матеріалів, субрахунками і загальний підсумок за складом в цілому. Загальний підсумок сальдової відомості звіряється з сальдо рахунку 10 «Матеріали». Рівність цих показників свідчить про тотожність аналітичного обліку матеріалів.

Облік матеріалів в бухгалтерії в умовах

автоматизованої обробки облікової інформації

При автоматизованій обробці облікової інформації всі необхідні для обліку і контролю регістри бухгалтерського обліку складаються за допомогою засобів обчислювальної техніки. У цих регістрах відображаються обороти і залишки по кожному найменуванню матеріальних цінностей в натуральних і вартісних показниках. Облікові регістри з даними про наявність, надходження і вибуття матеріалів складаються в розрізі підрозділів організації, місць зберігання, матеріально відповідальних осіб. Кількість регістрів, їх форми і періодичність складання встановлюються самою організацією. Підсумкові дані регістрів також звіряються з оборотами і сальдо синтетичного рахунку 10 «Матеріали».

При автоматизованій обробці облікової інформації відпадає необхідність ведення аналітичного обліку матеріальних цінностей кількісно-сумовим і сальдові методами. Працівники складу і бухгалтерії вносять інформацію про надходження та вибуття матеріалів в базу даних комп'ютерної програми, а потім використовують базу даних в необхідних розрізах.

 
Облік фінансових вкладень в статутні капітали інших організацій | Облік надання позики грошовими коштами | Облік надання позики негрошовими засобами (речами) | Облік дебіторської заборгованості, отриманої за договорами цесії | Облік вибуття фінансових вкладень | Інвентаризація фінансових вкладень. Розкриття інформації про фінансові вкладення в бухгалтерській звітності | Поняття і класифікація матеріально-виробничих запасів | оцінка матеріалів | Документальне оформлення руху матеріалів | Облік надходження матеріалів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати