На головну

Питання і завдання для повторення

  1. B. Зробіть пропозиції негативними і питальними.
  2. I. Завдання для повторення вивченого матеріалу
  3. II Виберіть правильне питання до пропозиції.
  4. II. Запишіть номер абзацу, в якому ви знайдете відповідь на питання.
  5. II. Запишіть номер абзацу, в якому ви знайдете відповідь на питання.
  6. II. Запишіть номер абзацу, в якому ви знайдете відповідь на питання.
  7. II. Практичне завдання.

1.Які засоби навчання ви знаєте?

2. Розкрийте взаємозв'язок різних засобів навчання.


2.6. Методи розвитку мовлення дошкільнят

Мова дитини збагачується швидше, якщо його природна мовна діяльність проходить більш інтенсивно. Головною умовою прискорення мовного розвитку є застосування різних методів навчання.

Методом навчання називають спосіб роботи педагога і дітей, що забезпечує придбання дітьми знань, умінь і навичок.

В основі розвитку мовлення дошкільнят лежать певні закономірності, спираючись на які можна обґрунтувати методи навчання мови. Розглянемо деякі з них.

Дослідники мовленнєвого розвитку дошкільників (К. І. Чуковський, А. Н. Гвоздєв, А. Р. Лурія, А. А. Леонтьєв, Д. Б. Ельконін, Ф. А. Сохін та ін.) Прагнули пояснити механізми засвоєння мови дитиною у віці двох-п'яти років, коли він, не знаючи ніяких правил, не тільки будує речення, але і схиляє іменники, відмінювати дієслова, правильно будує словосполучення. З вражаючою легкістю в процесі сприйняття і продукування мовлення, на основі аналогій і первинних узагальнень він опановує мовою. Як же це відбувається?

Дитина засвоює слова, їх значення, форми, поєднання, синтаксичні конструкції з промови оточуючих людей, сприймаючи і розуміючи її, постійно пов'язуючи мовні форми і їх значення, вловлюючи і узагальнюючи аналогією форм і значень. Тому для розвитку мови, як ми вже підкреслювали, потрібні мовна середовище, що дає зразки мови, і мовна активність самої дитини.

З цієї закономірності виводиться метод навчання, який отримав назву імітаційного методу (методу навчання за зразком).

Коли мова йде про імітаційне методі, то тут важливо відрізняти самостійну роботу дитини «за зразком» від простого механічного заучування і відтворення (догматичний метод). На думку М. Р. Львова, «навчання за зразком» відрізняється від догматичного методу навчання тим, що використання зразка завжди вимагає пізнавальної активності дітей, їх самостійності. У роботі «за зразком» застосовується мовний аналіз і синтез, робляться первинні узагальнення [75].

Метод навчання по «зразком» передбачає:

- Переказ літературних творів;

- Складання пропозицій по типу даного, за схемою;

- Навчання вимові і інтонацій;

- Виразне читання віршів за прикладом дорослого;

- Твір розповідей за аналогією з прочитаним.

За зразком діти вчаться складати тексти - опис, розповідь, міркування.

Дослідники дитячого мовлення вважають, що обмежуватися тільки зразками не можна, необхідно організувати процес пізнання


дитиною мовної дійсності, з огляду на таку закономірність мовного розвитку дітей, як елементарне осмислення і усвідомлення явищ мови і мови [19]. Домогтися цього можна використовуючи проблемний (пошуковий) метод навчання, який спрямований на появу зацікавленості в прийнятті інформації, бажання уточнити, поглибити свої знання, самостійний пошук відповідей на поставлені питання, прояв елементів творчості, вміння засвоювати способи пізнання і застосовувати їх на іншому матеріалі.

Включення дітей в процес пізнання здійснюється через мовні логічні завдання, проблемні питання, творчі завдання, експериментування, моделювання, порівняння, вправа, дидактичні ігри.

Призначення мови - бути засобом спілкування. Оволодіти мовою - значить оволодіти засобом спілкування, оволодіти мовою - значить навчитися спілкуванню за допомогою мови.

З функції мови виводиться комунікативний метод розвитку мови.

М. Р. Львів сформулював наступні вимоги до цього методу:

- Будь-яке висловлювання дитини має бути мотивовано,
витікати з потреби щось сказати. Мотивацією мовної діяль
ності дітей в дитячому садку можуть служити ігрові ситуації,
спонукають дошкільника говорити природно, згідно ви
виконуваної в грі ролі, в зв'язку зі сформованими умовами гри
(Переконати, довести, пояснити, повідомити, запитати і т.д.); ситу
ації, що викликають інтерес дітей до слухання казки, оповідання;
ситуації, що викликають прагнення писати листи дітям в інші
дитячі садки або хворому товаришеві; ситуації, стимулюють
щие дітей до бесіди, розмови;

- Дитина має бути підготовлений в достатній мірі до зі
держательная висловом, тобто йому необхідно мати у своєму розпорядженні
істотним, важливим матеріалом. Без вільного володіння ма
ріалів говорить не зможе здійснити комунікацію;

- Комунікативна мета буде досягнута лише в тому випадку,
якщо дитина володіє достатнім словниковим запасом, швидко
утворює граматичні форми, будує речення і пов'язуючи
ет їх між собою в тексті, володіє інтонаціями [75].

Комунікативний метод має свій арсенал методичних прийомів, до яких відносяться: створення мовних ситуацій; бесіди; рольові ігри; прогулянки та екскурсії; спостереження; працю та інші види діяльності, які можуть викликати у дітей потреба в висловлюванні, а також допомогти їм у виборі матеріалу для оповідань і т. д.

При розвитку мови важливим моментом є вміння забезпечити зворотний зв'язок. Важливо, щоб ні один вислів до-


школярів не залишалося поза увагою. Необхідно широко практикувати аналіз висловлювань дітей вихователем і однолітками. Аналізуючи висловлювання дітей, важливо робити зауваження по суті, вносити конструктивні пропозиції, робити змістовні додавання, всім разом обмірковувати, як можна було б сказати краще, як вдаліше побудувати розповідь. Важливо, щоб однолітки допомагали говорить дитині виправляти мовні помилки, радили, як можна сказати по-іншому, краще, точніше, виразніше. Така мовна тренування розвиває мовні здібності дітей.
І МЕТОДИКА | Стародубова Н. А. | ВІД АВТОРА | Відмінності усного та писемного мовлення | Питання і завдання для повторення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати