На головну

Класифікація конкурентоспроможності

  1. I. Класифікація комп'ютерів
  2. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  3. II. Класифікація документів
  4. II.3.2) Класифікація законів.
  5. ill. КЛАСИФІКАЦІЯ МАРШРУТІВ НА ГІРСЬКІ ВЕРШИНИ
  6. IV.2.1) Поняття і класифікація позовів приватного права.
  7. VII.1.1) Класифікація речей.

Основні види конкурентоспроможності:

- Конкурентоспроможність країни;

- Конкурентоспроможність галузі;

- Конкурентоспроможність регіону;

- Конкурентоспроможність організації (підприємства, фірми, компанії);

- Конкурентоспроможність продукції (товарів, послуг).

конкурентоспроможністьтоварів (послуг).

товар - Продукт праці, вироблений для продажу.

послуга - Це вид діяльності, робіт, в процесі виконання яких не створюється новий, раніше не існуючий матеріально речовинний продукт, але змінюється якість уже наявного, створеного продукту. Тобто послуга - це благо, яке надається не в матеріальній формі, а в формі діяльності.

Конкурентоспроможність товару (послуги) - це:

- Сукупність властивостей реалізованого об'єкта, що задовольняють ту чи іншу потребу людини в даний період часу в умовах конкуренції на вільному ринку;

- Здатність продукції бути привабливою для покупця в порівнянні з іншими виробами аналогічного виду і призначення, завдяки кращому відповідності її якісних і вартісних характеристик вимогам даного ринку і споживчим оцінками;

- Відносна й узагальнена характеристики товару, що відображають його вигідні відмінності від товару конкурента за ступенем задоволення потреби і за витратами на її задоволення;

- Порівняльна характеристика товару, що містить комплексну оцінку всієї сукупності виробничих, комерційних, організаційних і економічних показників щодо виявлених вимог ринку або властивостей іншого товару, визначається сукупністю споживчих властивостей даного товару-конкурента за ступенем відповідності суспільним потребам з урахуванням витрат на їх задоволення, умов поставки та експлуатації в процесі виробничого і (або) особистого споживання;

- Прояв якості продукції в умовах ринкових відносин, яке визначається здатністю продукції бути проданою на конкретному ринку, в максимально можливому обсязі і без збитків для виробника;

- Оцінене споживачем властивість об'єкта перевершувати в певний момент часу без шкоди виробнику за якісними і ціновими характеристиками аналогів в конкретному сегменті ринку.

Конкурентоспроможність організації (підприємства).

конкурентоспроможність організації - Інтегральна числова характеристика, за допомогою якої оцінюються досягнуті підприємством кінцеві результати його діяльності протягом певного періоду.

Забезпечення конкурентоспроможності організації передбачає три рівні: оперативний, тактичний і стратегічний (рис. 3.1.).

 Рівні забезпечення конкурентоспроможності організації
 оперативний рівень
 тактичний рівень
 стратегічний рівень
 забезпечення конкурентоспроможності продукції
 загальний стан організації
 забезпечення інвестиційної привабливості підприємства
 Показник конкурентоспроможності продукції
 Комплексний показник стану підприємства
 Зростання вартості підприємства
 критерії конкурентоспроможності

Малюнок 3.1. - Рівні забезпечення конкурентоспроможності організації

Існує досить багато визначень поняття конкурентоспроможність організації. Наведемо деякі з них, найбільш повно відображають смислову сутність даного поняття.

Конкурентоспроможність організації, підприємства, фірми - це:

- Сукупність властивостей, що відрізняють організацію від інших господарюючих суб'єктів більш високим ступенем задоволення своїми товарами (роботами, послугами) потреб населення, ефективністю діяльності, можливістю і динамікою адаптації до умов ринкової кон'юнктури, здатністю до економічного розвитку на основі розробки і реалізації стратегій конкурентоспроможності;

- Здатність організації конкурувати на ринках з виробниками і продавцями аналогічних товарів шляхом забезпечення більш високої якості, доступних цін, створення зручності для покупців, споживачів;

- Перевага організації своїми товарами і послугами аналогів в конкретних сегментах ринку в певний період часу і за потенціалом розробити, виробляти і продавати конкурентоспроможні товари (послуги) в майбутньому, досягнуте без шкоди фінансовому стану організації;

- Комплексна характеристика підприємства, яка визначається рівнем і ступенем використання своїх конкурентних переваг і можливістю адаптуватися до постійно мінливих умов зовнішнього і внутрішнього середовища, зберігаючи при цьому в будь-який момент часу прибутковість;

- Реальні і потенційні можливості розробляти, проектувати, виробляти і збувати з досить високим прибутком в тих умовах, в яких йому доводиться діяти, товари і послуги за своїми ціновими та нецінових характеристиках, взяті в комплексі, більш привабливі, ніж товари його конкурентів.

Конкурентоспроможність підприємства - категорія динамічна, тобто змінна в часі зовнішніми і внутрішніми факторами, значна частина яких є керованими параметрами.

Конкурентоспроможність підприємства відображає ефективність використання виробничо-економічного потенціалу підприємства. Фактори конкурентоспроможності організації поділяються на зовнішні, прояв яких в малому ступені залежить від організації, і внутрішні, майже цілком визначаються керівництвом організації.

Коротко розглянемо взаємопов'язані з конкурентоспроможністю організації поняття конкурентоспроможності галузі, регіону, країни.

конкурентоспроможність галузі

Під конкурентоспроможність галузі розуміється ефективність роботи окремих галузей національного господарства, що оцінюється крім традиційних критеріїв за показниками, характерним для даної галузі і описує ступінь її ефективності та динамічності при різних варіантах розвитку економіки даної країни і всього світу в цілому.

Конкурентоспроможність галузі визначається наявністю у неї технічних, економічних і організаційних умов для організації виробництва і збуту.

Конкурентоспроможність галузі залежить від:

- Географічне розташування;

- Кліматичних умов;

- Наявності в країні природних ресурсів;

- Кваліфікованої робочої сили;

- Накопиченого капіталу.

конкурентоспроможність галузі - Здатність галузі виробляти товари і послуги, що відповідають вимогам світових і внутрішніх ринків, створювати умови для зростання потенціалу конкурентоспроможності підприємств галузі.

Фактори конкурентоспроможності галузі:

- Галузева структура;

- Наявність висококонкурентоспособних підприємств-лідерів;

- Розвинена галузева інфраструктура [2];

- Система науково-технічного, виробничого, матеріально-технічного і комерційного співробітництва як всередині галузі, так і з іншими галузями в країні і за її межами;

- Система розподілу продукції;

- продуктивність праці;

- Капіталомісткість і наукоємність, технічний рівень продукції, сукупність знань і наукових розділів, необхідних для самостійного освоєння продукції та її відтворення;

- Обсяг технічних напрацювань для реалізації наукових проектно-конструкторських розробок;

- Ступінь експортної орієнтації чи імпортної залежності галузі;

- Ступінь відповідності рівня розвитку галузі загальному рівню розвитку національного господарства, ступінь використання продукції в різних галузях народного господарства.

Цей набір показників може бути змінений або доповнений з урахуванням специфіки галузей.

конкурентоспроможність регіону

Конкурентоспроможність регіону - це:

- Його роль і місце в економічному просторі країни, здатність забезпечити високий рівень життя населення і можливість реалізувати наявний у регіоні економічний потенціал (фінансовий, виробничий, трудовий, інвестиційний, ресурсний);

- Обумовлене економічними, соціальними та іншими факторами становище регіону та його окремих товаровиробників на внутрішньому і зовнішньому ринках, що відображається через показники (індикатори), адекватно характеризують такий стан і його динаміку;

- Здатність регіону виробляти товари і послуги, що відповідають вимогам внутрішніх і світових ринків, створювати умови нарощування регіональних ресурсів (інноваційні, інтелектуальні, інвестиційні) для забезпечення зростання потенціалу конкурентоспроможності суб'єктів господарювання зі швидкістю, що забезпечує стійкі темпи зростання ВВП і якість життя населення регіону на рівні світових значень.

конкурентоспроможність країни

конкурентоспроможність країни- Це:

· Здатність країни виробляти більше матеріальних цінностей, ніж їх конкуренти, на світових ринках;

· Ступінь можливості країни за умов вільного і справедливого ринку виробляти товари і послуги;

· Економічна можливість розплачуватися за отримані кошти (Всесвітній банк розвитку);

· Здатність країни виробляти товари і послуги, що відповідають вимогам світових ринків, і створювати умови нарощування державних ресурсів зі швидкістю, що дозволяє забезпечувати стійкі темпи зростання ВВП і якість життя населення на рівні світових значень.

Фактори, що визначають конкурентоспроможність країни:

· Динамізм економіки, що оцінюється за такими показниками, як темпи економічного розвитку, стан національної валюти, обсяг виробництва найважливіших товарів в розрахунку на душу населення та ін .;

· Ефективність промислового виробництва;

· Динамізм ринку, що оцінюється за показниками рівня якості товарів, обсягу споживчих витрат на душу населення та ін .;

· Стан і розвиток фінансової системи країни, що оцінюється виходячи з діяльності комерційних банків, ринку цінних паперів;

· Людські ресурси, які визначаються на основі чисельності і темпів зростання населення і робочої сили, рівня безробіття, рівня кваліфікації трудових ресурсів і т.п .;

· Роль держави, оцінюється ступенем впливу державного регулювання в економіці на основі дослідження рівня оподаткування, частки державного сектора в національному доході країни і ін .;

· Ресурси і інфраструктура - досліджується забезпеченість країни різними видами ресурсів зі ступенем розвитку інфраструктури;

· Соціально-політична обстановка в країні - показниками, її характеризують, виступають величина доходу і його розподіл, трудові відносини в промисловості і т.д.

 Ієрархічна СТРУКТУРА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
 конкурентоспроможність країни
 конкурентоспроможність галузі
 конкурентоспроможність регіону
 конкурентоспроможність організації
 конкурентоспроможність товару
 Внутрішній економічний потенціал. Державне врегулювання. Фінансово-кредитна система. Інфраструктура. Система управління. Науково-технічний потенціал.Трудовие ресурси.
 Продуктивність праці. Питома оплата праці. Капіталомісткість. Наукоємність. Технічний рівень продукції. Ступінь експортної орієнтації та імпортної залежності галузі. Ступінь використання продукції в різних галузях народного господарства та ін.
 Техніко-економічні показники (якість, ціна, витрати виробництва та ін.). Комерційні показники (реклама, сервісне обслуговування, імідж підприємства та ін.). Нормативно-правові показники (екологічна і технічна безпека та ін.).
 Якість продукції та послуг. Наявність ефективної стратегії маркетингу. Рівень менеджменту і кваліфікації персоналу. Технологічний рівень виробництва. Доступність джерел фінансування та ін.
 Потенціал науково-дослідний. Потенціал виробничий. Потенціал кадровий. Потенціал інвестиційний. Потенціал технологічний і ін.

Малюнок 3.2. - Показники, що використовуються на різних ієрархічних рівнях конкуренції
Саратов 2014 | Вступ | Історичні підходи розвитку теорії конкуренції | Підходи до визначення сутності конкуренції на сучасному етапі розвитку теорії конкуренції | Види конкурентних переваг організації | Поняття і види конкурентів | Конкурентна карта ринку | Модель дослідження конкуренції на ринку М. Портера | Особливості конкуренції на Російському ринку | бенчмаркінг |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати