На головну

Приклади розв'язання задач

  1. Amp; Завдання №3 Імпорт таблиць
  2. Amp; Завдання №4 Створення таблиці за допомогою Конструктора.
  3. Amp; Завдання №5 Створити зв'язку встановленого типу. Друк Схеми БДБазаПочтаФамілія.
  4. Amp; Завдання №6 Заповнення таблиць БДБазаПочтаФамілія.
  5. Excel для вирішення прикладних завдань
  6. I. Завдання семіотики і передумови, необхідні для її розробки
  7. I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?

Завдання 1.Виток, по якому тече струм I = 20А, вільно встановився в однорідному магнітному полі В = 16 мТл. Діаметр d витка дорівнює 10 см. Яку роботу потрібно здійснювати, щоб повільно повернути виток на кут ? =  щодо осі, що збігається з діаметром?

 Рішення: При повільному повороті контуру в магнітному полі індукційними струмами можна знехтувати і вважати струм в контурі незмінним. Робота сил в цьому випадку визначається виразом

А = I (?2 - ?1).

де ?1 і ?2 - Магнітні потоки, що пронизують контур в початковому і кінцевому положеннях.

Робота зовнішніх сил буде дорівнює по модулю роботі сил поля і протилежна їй за знаком, тобто

Авн = I (?1 - ?2).

Так як в початковому положенні контур встановився вільно (положення стійкої рівноваги), то момент зовнішніх сил, що діє на контур, дорівнює нулю. У цьому положенні вектор магнітного моменту  контуру сонаправлени з вектором  (Рис. 3.7 а) і магнітний потік ?1 максимальний (? = 0, cos? = 1), тобто ?1= BS (де S - площа контуру). В кінцевому положенні (рис. 3.7 б) вектор  перпендикулярний вектору ( , ) і

О
I
a
О
 L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34 + UCAAAA // 8DAFBLAwQUAAYACAAAACEA / yN4V8MA AADbAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbERPTU / CQBC9m / gfNmPiTbYQYkxlIUYl4aAgIAnchu7Y NnZnm92hlH / PHkw8vrzvyax3jeooxNqzgeEgA0VceFtzaeB7O394AhUF2WLjmQxcKMJsenszwdz6 M6 + p20ipUgjHHA1UIm2udSwqchgHviVO3I8PDiXBUGob8JzCXaNHWfaoHdacGips6bWi4ndzcgaa fQwfx0wO3Vv5KV8rfdq9D5fG3N / 1L8 + ghHr5F / + 5F9bAOK1PX9IP0NMrAAAA // 8DAFBLAQItABQA BgAIAAAAIQDw94q7 / QAAAOIBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1s UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADHdX2HSAAAAjwEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALgEAAF9yZWxzLy5yZWxz UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADMvBZ5BAAAAOQAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAKQIAAGRycy9zaGFwZXht bC54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEA / yN4V8MAAADbAAAADwAAAAAAAAAAAAAAAACYAgAAZHJzL2Rv d25yZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA9QAAAIgDAAAAAA == "filled =" f "stroked = "f" strokeweight = ". 5pt">
I
 L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34 + UCAAAA // 8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAH4ZFuMUA AADbAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbESPX2vCQBDE3wv9DscKfasXi0hJPUVsCz70n9pCfVtz axKa2wt3a4zf3isU + jjMzG + Y6bx3jeooxNqzgdEwA0VceFtzaeBz + 3x7DyoKssXGMxk4U4T57Ppq irn1J15Tt5FSJQjHHA1UIm2udSwqchiHviVO3sEHh5JkKLUNeEpw1 + i7LJtohzWnhQpbWlZU / GyO zkDzHcPLPpNd91i + yse7Pn49jd6MuRn0iwdQQr38h // aK2tgPIHfL + kH6NkFAAD // wMAUEsBAi0A FAAGAAgAAAAhAPD3irv9AAAA4gEAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54 bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAMd1fYdIAAACPAQAACwAAAAAAAAAAAAAAAAAuAQAAX3JlbHMvLnJl bHNQSwECLQAUAAYACAAAACEAMy8FnkEAAAA5AAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAApAgAAZHJzL3NoYXBl eG1sLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQAfhkW4xQAAANsAAAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAJgCAABkcnMv ZG93bnJldi54bWxQSwUGAAAAAAQABAD1AAAAigMAAAAA "filled =" f "stroked =" f "strokeweight =" .5pt ">
б
 Малюнок 3.7 - До задачі 1


магнітний потік ?2 = 0. Перепишемо вираз роботи зовнішніх сил Авн з урахуванням зроблених зауважень:

Так як площа контура  , То робота

Завдання 2.В однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,1 Тл рівномірно обертається рамка, яка містить N = 1000 витків, з частотою  . Площа S рамки дорівнює 150 см2. Визначити миттєве значення ЕРС  , Відповідне куту повороту рамки 300.

 Рішення: миттєве значення ЕРС індукції  визначається основним рівнянням електромагнітної індукції Фарадея-Максвелла:

 (1)

Потокосцепление ? = N?, де N-число витків, пронизує магнітним потоком ?. Підставивши вираз ? в формулу (1), отримаємо:

 (2)

При обертанні рамки магнітний потік ?, що пронизує рамку в момент часу t, змінюється за законом  де B-магнітна індукція; S-площа рамки; ?-циклічна частота. Підставивши в формулу (2) вираз ? і продифференцировав за часом, знайдемо миттєве значення ЕРС індукції:

 (3)

Циклічна частота ? пов'язана з частотою n обертання співвідношенням  Підставивши вираз ? в формулу (3), отримаємо

Завдання 3.У магнітному полі з індукцією В = 10-2 Тл обертається стрижень довжиною l = 0,2 м з постійною кутовою швидкістю ? = 100 з-1. Знайдіть ЕРС індукції, що виникає в стрижні, якщо вісь обертання проходить через кінець стержня паралельно лініям індукції магнітного поля.

 Рішення: Відповідно до закону електромагнітної індукції на кінцях стержня виникає постійна різниця потенціалів, що дорівнює

де  - Магнітний потік, що проходить через поверхню, яка описується стрижнем за час

При обертанні стержня під прямим кутом до ліній індукції магнітного поля  де  - Площа сектора, описуваного стрижнем.

За час  стрижень повертається на кут  , І площа сектора дорівнює  так як

Отже, зміна магнітного потоку одно

и

Завдання 4.За соленоїду тече струм I = 2 А. магнітний потік ?, що пронизує поперечний переріз соленоїда, дорівнює 4 • 10-6 Вб. Визначити індуктивність L соленоїда, якщо він має N = 800 витків.

 Рішення: Індуктивність L соленоїда пов'язана з потокозчеплення ? співвідношенням ? = LI, звідки L = ? / I. Замінивши тут потокосцепление ? його виразом через магнітний потік ? і число витків N соленоїда (? = ?N), отримаємо

Завдання 5.При швидкості зміни сили струму ?I / ?tв соленоїді, що дорівнює 50 А / с, на його кінцях виникає ЕРС самоіндукції  = 0,08 В. Визначити індуктивність L соленоїда.

 Рішення: Індуктивність соленоїда пов'язана з ЕРС самоіндукції і швидкістю зміни сили струму в його обмотці співвідношенням

Виносячи постійну величину L за знак прирощення, отримаємо

Опустивши знак мінус в цій рівності (напрямок ЕРС в даному випадку несуттєво) і висловивши цікаву для нас величину - індуктивність, отримаємо

Завдання 6.Обмотка соленоїда складається з одного шару щільно прилягають один до одного витків мідного дроту діаметром d = 0,2 мм. Діаметр D соленоїда дорівнює 5 см. По соленоїду тече струм I = 1 А. Визначити кількість електрики Q, що протікає через обмотку, якщо кінці її замкнути. Товщиною ізоляції знехтувати.

Рішення: Можливі два способи вирішення.

 1-й спосіб. Кількість електрики dQ, яке протікає по провіднику за час dt при силі струму I, визначається рівністю

 (4)
.

Загальна кількість електрики, що протікає через провідник за час t, буде  . Сила струму в даному випадку зменшується експоненціально згодом і виражається формулою

 .
 Вносячи вираз сили струму I під знак інтеграла і інтегруючи від 0 до ? (при t > ? I > 0), отримаємо

Підставами межі інтегрування і визначимо кількість електрики, що протікає через обмотку:

 (5)

2-й спосіб. Підставивши в формулу (4) замість сили струму I вираз її через ЕРС індукції  і опір R соленоїда, тобто I =  , знайдемо .

але  сязано зі швидкістю зміни потокозчеплення ? за законом Фарадея-Максвелла:  тоді

Інтегруючи, отримуємо

 (6)

Потокосцепление ? пропорційно силі струму в соленоїді. отже,  ; ?2 = 0, так як ?2 відповідає тому моменту, коли струм в ланцюзі звернеться в нуль. Підставивши вирази ?1 і ?2в формулу (6), отримаємо Q = ?1/ R, або

що збігається з формулою (5).

Для визначення заряду, що протікає через обмотку соленоїда, слід знайти індуктивність L соленоїда і сопротіівленіе R обмотки соленоїда, які виражаються формулами

де  -магнітна постійна; N - число витків; l1-довжина соленоїда; S1-площа перетину соленоїда;  - Питомий опір дроту; l-довжина проводу; S - площа перетину дроту; d-діаметр проводу; d1діаметр соленоїда.

Підставивши знайдені вирази L і R в формулу (5), отримаємо

 (6)

Зауважимо, що довжина проводу l може бути виражена через діаметр d1, Соленоїда співвідношенням l = ?d1N, де N - число витків, тоді формулою (6) можна надати вигляду

але l1/ N є діаметр дроту, так як витки щільно прилягають один до одного. отже,

висновок: Дуже важливо при аналізі завдань враховувати всю сукупність явищ, пов'язаних з виникненням струму індукції, його взаємодією з магнітним полем і впливом на умови, що викликали його появу.

Контрольні питання другого рівня (збірник задач)

1. Котушка, що має 100 витків площею 5 см2, Поміщена в однорідне магнітне поле так, що площина витків перпендикулярна вектору індукції. Кінці дроту котушки приєднані до обкладкам плоского конденсатора ємністю 4 мкФ. Який заряд виявиться на обкладинках цього конденсатора, якщо магнітне поле буде спадати зі швидкістю 20 Тл / с? [4 мкКл]

2. Індукція магнітного поля, перпендикулярного витка діаметром 22 см, змінюється від -0,40 до +0,55 Тл за 80 мс, причому плюс означає, що поле направлено від спостерігача, мінус - до спостерігача. Розрахуйте ЕРС індукції. Визначте, в якому напрямку тече індукційний струм. [0,45 В]

3. Квадратна рамка зі стороною 6,8 мм, зроблена з мідного дроту з площею поперечного перерізу 1 мм2, Поміщена в однорідне магнітне поле перпендикулярно лініям індукції. Індукція магнітного поля рівномірно змінюється на 2 Тл за 0,1 с. Чому дорівнює при цьому сила струму в рамці? [2 А]

4. Замкнене провід зігнутий у вигляді вісімки і поміщений в однорідне магнітне поле перпендикулярно лініям магнітної індукції. Вважаючи петлі вісімки колами радіусами 3 см і 7 ??см, знайдіть силу струму, який буде протікати по дроту при убуванні магнітного поля зі швидкістю 3 мТл / с. Опір одиниці довжини проводу 2 Ом / м. [30 мкА]

5. Замкнута кругла котушка з 100 витків поміщена в однорідне магнітне поле, паралельне її осі. При зміні магнітної індукції на 0,2 Тл через котушку проходить заряд 40 мкКл. Чому дорівнює радіус котушки, якщо опір одиниці довжини проводу 0,1 Ом / м? []

6. Квадратний виток зі стороною 21,0 см повертається на 360° в магнітному полі з індукцією Вза 45 с. Чому дорівнює середнє значення В, якщо ЕРС індукції в середньому становить 180 мВ? [0,14 Тл]

7. В однорідному магнітному полі знаходиться обмотка, що складається з 1000 витків квадратної форми. Напрямок ліній поля перпендикулярно площині витків. Індукція поля змінюється на 2 • 10-2 Тл за 0,1 с, в результаті чого в обмотці виділяється 0,1 Дж тепла. Площа поперечного перерізу проводів обмотки 1 мм2, Їх питомий опір 10-8 Ом • м. Визначте сторону квадрата. [34 мм]

8. Квадрат з дроту опором 5 Ом помістили в однорідне магнітне поле з індукцією 0,2 Тл перпендикулярно до ліній індукції, потім, не виймаючи дріт з поля і не змінюючи її орієнтації, деформували її в прямокутник з відношенням сторін 1: 3. При цьому по контуру пройшов заряд 4 мкКл. Яка довжина дроту? [0,8 м]

9. Радіус еластичного витка збільшується з постійною швидкістю 46 см / с. Виток знаходиться в магнітному полі з індукцією 0,24 Тл, перпендикулярному площині витка. У початковий момент часу площа витка дорівнювала 0,285 м2. Визначте ЕРС індукції в момент часу t = 2 с. [0,85 В]

10. Мідне кільце радіусом 5 см поміщають в однорідне магнітне поле з індукцією 8 мТл перпендикулярно лініям індукції. Який заряд пройде по кільцю, якщо його повернути на 180 ° навколо осі, що збігається з його діаметром? Площа перерізу провідника 1 мм2. [24 мКл]

11. Плоский виток проводу розташований перпендикулярно однорідному магнітному полю. Коли виток повернули на 180 °, по ньому пройшов заряд 7,2 мкКл. На який кут треба повернути виток, щоб по ньому пройшов заряд 1,8 мкКл? [60 °]

12. Кругла рамка обертається в однорідному магнітному полі навколо осі, що проходить через її діаметр і перпендикулярно вектору індукції. Знайдіть максимальну величину ЕРС індукції, що виникає в рамці, якщо площа рамки 0,2 м2, Кутова швидкість обертання 50 рад / с, а індукція магнітного поля 0,1 Тл. [1 В]

13. Максимальна ЕРС індукції, що виникає в прямокутній рамці, що обертається в однорідному магнітному полі, дорівнює 3 В. З якою кутовою швидкістю обертається рамка, якщо максимальний магнітний потік через рамку 0,05 Вб? Вісь обертання рамки проходить через середини її протилежних сторін і перпендикулярна лініям індукції поля. [60 рад / с)

14. Чому дорівнює максимальна ЕРС, яка може виникнути під час руху літака зі швидкістю 900 км / год, якщо розмах його крил 20 м? Горизонтальна складова магнітного поля Землі 0,03 мТл, вертикальна складова 0,04 мТл. [0,25 В]

15. Сторона прямокутного каркаса, що має довжину 10 см, ковзає зі швидкістю 1 м / с по двох інших сторонам, залишаючись з ними в електричному контакті. Площина прямокутника перпендикулярна лініям індукції однорідного магнітного поля 0,01 Тл. Знайдіть силу струму в прямокутнику через 0,9 с після початку руху. Опір одиниці довжини провідника 1 Ом / м. У початковий момент площа прямокутника дорівнює нулю. [0,5 мА]

16. За П-образної рамці, нахиленою під кутом 30 ° до горизонту і вміщеній в однорідне вертикальне магнітне поле, починає зісковзувати без тертя перемичка масою 30 г. Довжина перемички 10 см, її опір 1 мОм, індукція поля 0,1 Тл. Знайдіть сталу швидкість руху перемички. Опором рамки знехтувати. [2 см / с]

17. Рамка площею 200 см2 рівномірно обертається (n = 15 об / с) щодо осі, що лежить в площині рамки і перпендикулярно лініям індукції однорідного магнітного поля. Середнє значення ЕРС індукції за час, протягом якого магнітний потік, що пронизує рамку, зміниться від нуля до максимального значення, становить 0,12 В. Знайдіть значення магнітної індукції. [0,1 Тл]

18. Магнітний потік через площу контура, що створюється струмом 10 А, поточним по контуру, дорівнює 0,9 МВБ. Визначте ЕРС самоіндукції, що виникає в контурі при рівномірному убуванні сили струму до 5 А за 1 мс. [0,45 В]

19. На котушці з опором 10 Ом підтримується напруга 50 В. Чому дорівнює енергія магнітного поля, запасена в котушці, якщо її індуктивність 20 мГн? [0,25 Дж]

20. Індуктивність котушки 2 мГн. Струм частотою 50 Гц, що протікає по котушці, змінюється за синусоїдальним законом. Чому дорівнює середнє значення ЕРС самоіндукції, що виникає за інтервал часу, протягом якого струм в котушці змінюється від мінімального до максимального значення? Амплітудне значення сили струму 10 А. [40 мВ]

21. Індуктивність соленоїда, намотаного в один шар на немагнітний каркас, 1,6 мГн. Довжина соленоїда 1 м, перетин 20 см2. Скільки витків доводиться на кожен сантиметр довжини соленоїда? [80 витків / см]

22. Чому дорівнює діаметр дроту, намотаною на картонний циліндр діаметром 2 см, якщо індуктивність вийшла одношарової котушки дорівнює 1 мГн? Витки впритул прилягають один до одного, число витків n = 1000. Товщиною ізоляції знехтувати. [0,4 мм]

23. В однорідному магнітному полі з індукцією 0,01 Тл знаходиться прямий провідник довжиною 8 см, розташований перпендикулярно до ліній індукції. За провіднику тече струм 2 А, величина якого підтримується незмінною. Під дією сил поля провідник перемістився на деяку відстань, при цьому була здійснена робота 80 мкДж. Знайдіть відстань, на яке перемістився провідник. [5 см]

24. Плоский контур площею 200 см2 знаходиться в однорідному магнітом поле з індукцією 0,01 Тл. Площина контуру перпендикулярна лініям поля. У контурі підтримується незмінний струм силою 5 А. Визначте роботу зовнішніх сил по переміщенню контура зі струмом в область простору, магнітне поле в якій відсутній. [1 мДж]

25. Прямокутний контур площею 150 см2 з струмом 4 А, на який діє тільки однорідне магнітне поле з індукцією 0,1 Тл, зайняв положення стійкої рівноваги. Яку після цього треба зробити роботу, щоб повільно повернути його на 90 ° навколо осі, що проходить через середини протилежних сторін? [6 мДж]

26. Соленоїд индуктивностью L = 4 • 10-3 Гн містить N = 600 витків. Визначити магнітний потік Ф, якщо сила струму I, що протікає по обмотці, дорівнює 12 А. [80 мкВб]

27. Обмотка соленоїда із залізним сердечником містить N = 500 витків. Довжина lсердечніка дорівнює 50 см. Як і у скільки разів зміниться індуктивність L соленоїда, якщо сила струму, що протікає по обмотці, зросте від I1 = 0,1 А до I2 = 1 А. [Зменшиться в 5,8 рази]

28. Дві котушки розташовані на невеликій відстані одна від одної. Коли сила струму в першій котушці змінюється зі швидкістю ?I / ?t = 5 А / с, в другій котушці виникає ЕРС індукції  = 0,1 В. Визначити коефіцієнт взаємної індукції котушок. [20 мГн]

29. У ланцюзі йшов струм I0 = 50 А. Джерело струму можна відключити від ланцюга, не пориваючи її. Визначити силу струму I в цьому ланцюзі через час t = 0,01 с після відключення її від джерела струму. Опір R ланцюга дорівнює 20 Ом, її індуктивність L = 0,1 Гн. [6,75 A]

30. Джерело струму замкнули на котушку з опором R = 10 Ом і індуктивністю L = 1 Гн. Через якийсь час сила струму замикання досягне 0,9 граничного значення? [0,23 с]

Контрольні питання третього рівня (тести)

 1. На малюнку представлена ??залежність магнітного потоку, що пронизує деякий замкнутий контур, від часу. ЕРС індукції в контурі не виникає в інтервалі ...
 1. E  2. B  3. C  4. A  5.  D
 2. На малюнку показаний довгий провідник з струмом, біля якого знаходиться невелика проводить рамка. При русі рамки паралельно провіднику зі швидкістю V, в рамці ...
 1.  Індукційного струму не виникне
 2.  Виникне індукційний струм в напрямку 1-2-3-4
 3.  Виникне індукційний струм в напрямку 4-3-2-1
 3. На малюнку показаний довгий провідник з струмом, біля якого знаходиться невелика проводить рамка. При русі рамки від провідника зі швидкістю V, в рамці ...
V
I
 1 2
 4 3

 1.  Індукційного струму не виникне
 2.  Виникне індукційний струм в напрямку 1-2-3-4
 3.  Виникне індукційний струм в напрямку 4-3-2-1
 
 
 4. На малюнку показаний довгий провідник з струмом, біля якого знаходиться невелика проводить рамка. При русі рамки від провідника зі швидкістю V, в рамці ...
V
I
 1 2
 4 3

 1.  Виникне індукційний струм в напрямку 1-2-3-4
 2.  Виникне індукційний струм в напрямку 4-3-2-1
 3.  Індукційного струму не виникне
 
 
 5. Сила струму, що протікає в котушці, змінюється за законом I = 5sin100t. Якщо індуктивність котушки L = 100 мГн, то максимальне значення ЕРС самоіндукції, наведене на кінцях котушки одно ...  
 1.  0,5 В  2.  5 мВ  3.  50 В  4.  5 У    
   
 
 6. Контур площею S = 10-2 м2 розташований перпендикулярно до ліній магнітної індукції. Магнітна індукція змінюється по закону В = (2 + 5t2) 10-2 . Модуль ЕРС індукції, що виникає в контурі в кінці п'ятої секунди, дорівнює ...  
 1.  50 мВ  2.  12,7 мВ  3.  25 мВ  4.  5мВ    
   
 
 7. На малюнку показана залежність сили струму від часу в електричному ланцюзі з індуктивністю 1 мГн. Модуль середнього значення ЕРС самоіндукції в інтервалі від 15 до 20 з дорівнює ...
 1.  10 мкв  2.  3.  20 мкв  4.  4 мкв    
   
 
 8. Сила струму, що протікає в котушці, змінюється за законом I = 5sin100t. Якщо індуктивність котушки L = 100 мГн, то магнітний потік, що пронизує котушку, змінюється за законом ...    
 1.  Ф = 50 cos 100t  2.  Ф = 0,5 sin 100t
 3.  Ф = -0,5 cos 100t  4.  Ф = 50 sin 100t
       
 
 9. На малюнку показана залежність сили струму від часу в електричному ланцюзі з індуктивністю 1 мГн. Модуль середнього значення ЕРС самоіндукції в інтервалі від 5 до 10 з дорівнює ...
   
 1.  20 мкв  2.  10 мкв  3.  0 мкв  4.  2 мкВ    
   
 
 10. Сила струму, що протікає в котушці, змінюється за законом I = 5 sin 10p t. Якщо індуктивність котушки L = 0,2 Гн, то миттєве значення ЕРС самоіндукції, наведене на кінцях котушки в момент часу t = 0,05 с одно ...  
 1.  10 В  2.  -10 В  3.  4.  0,2 В    
   
 
 11. Індуктивність контуру залежить від ...  
 1.  Швидкості зміни магнітного потоку крізь поверхню, обмежену контуром
 2.  Форми і розмірів контуру, магнітної проникності середовища
 3.  Матеріалу, з якого виготовлений контур
 4.  Сили струму, що протікає в контурі
 
 
 12. На малюнку представлена ??електрична схема, складена з джерела струму, котушки, резистора і трьох ламп. Після замикання ключа Кпозже всіх інших загориться лампа номер ...
 1.  2.  3.        
 13. За паралельним металевим провідникам, розташованим в однорідному магнітному полі, з постійною швидкістю переміщається перемичка. Залежно індукційного струму від часу відповідає графік ...
 1.  2.  3.  4.
t

 
 
 14. Провідник у формі кільця поміщений в однорідне магнітне поле, як показано на малюнку. Індукція магнітного поля зменшується з часом. Індукційний струм у провіднику спрямований ...
 1.  Проти годинникової стрілки
 2.  Для однозначної відповіді недостатньо даних
 3.  За годинниковою стрілкою
 4.  Струм в кільці не виникає
 15. Яка формула визначає величину магнітного потоку через поверхню S? 1.  2.  3.  4.  5.
                                             

16.Як записується теорема Гаусса для вектора індукції магнітного поля?

1.  2.  3.  4.  5.

 
Практичні застосування сили Лоренца. ефект Холла | Закон повного струму для магнітного поля у вакуумі | Магнітні поля соленоїда і тороїда | Основні формули | Приклади розв'язання задач | Теорема Гаусса для магнітного поля | Основний закон електромагнітної індукції | явище самоіндукції | Явище взаємної індукції | Енергія магнітного поля |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати