Головна

Обчислення дирекційних кутів

  1. Аналоги кутових і лінійних швидкостей ланок щодо положень провідної ланки
  2. Векторна величина, що дорівнює першій похідній від кута повороту тіла за часом, називається миттєвою кутовою швидкістю.
  3. Вплив кутових прискорень на тонус скелетних м'язів
  4. Обертальний рух. Зв'язок між векторами лінійної і кутовий швидкостей, лінійного і кутового прискорень.
  5. Обертання твердого тіла з постійним кутовим прискоренням
  6. Обчислення в Excel коефіцієнтів регресії
  7. обчислення ймовірностей

Вихідний кут дирекції обчислюється відповідно до завдання. За вихідним дирекційного кутку, який, наприклад, для сторони 1-2 дорівнює 49030 ', обчислюємо дирекційні кути інших сторін теодолітного ходу. Обчислення ведуть за правилом: дирекційний кут наступної сторони дорівнює дирекційного кутку попередньої сторони плюс 1800 і мінус виправлений горизонтальний кут, що лежить праворуч по ходу:

остан.= попер.+1800- ?  (23)

наприклад:

2-3 = 490 30 '+ 1800 - 980 07 '= 131023 ';

3-4= 1310 23 '+ 1800 - 1530 27 '= 157056 ';

...

...

6-1= 2240 44 '+ 1800 - 520 44 '= 352 000 ' ;

1-2= 3520 00 '+ 1800 - 1220 30 '= 49030 '.

Якщо при обчисленні зменшуваний кут виявиться менше від'ємника, то до зменшуваного кутку потрібно додати 3600 . Якщо обчислений дирекційний кут виявиться більше 3600 , З нього віднімають 3600 . Дирекційний кут вихідної сторони 1-2, одержуваний в кінці, служить контролем обчислень.

Використовуючи формули взаємозв'язку дирекційних кутів і румбів (табл.5), за значеннями дирекційних кутів обчислюють румби.

Таблиця 5

 Направленіелініі  Дірекціоннийугол ( )  Румб (r)
 СВЮВЮЗСЗ 00 - 900900 - 18001800 - 27002700- 3600  r = r = 1800 - r =  -1800r = 3600-  

У відомості обчислення координат записи горизонтальних прокладання та їх дирекційних кутів і румбів робляться в рядку між кінцевими точками тієї лінії, до якої вони належать.

2.1.4 Обчислення збільшень координат і зрівняння лінійних вимірювань

Наступним етапом обробки є обчислення збільшень координат кожної передньої вершини лінії щодо задньої. Збільшення координат ?X і ?Y обчислюють за допомогою мікрокалькулятора з точністю 0.01 м за формулами:

?X = Dcos  , ?Y = Dsin ;

або: (24)

?X =  Dcos г, ?Y =  Dsin г;

Збільшення координат записують з їх знаками в графи 7 і 8 на одному рядку з відповідним горизонтальним прокладання D і дирекційний кутом  . Знак збільшення координат визначають у напрямку румба по (табл 6.)

Далі обчислюють алгебраїчні суми ?X і ?Y, які характеризують видалення кінцевого пункту теодолітного ходу по відповідним осях щодо початкового пункту.

Таблиця 6

 приріст СВ ЮВ Пд СЗ
 знак ?X + - - +
 знак ?Y + + - -

Для замкнутого теодолітного ходу теоретичні значення цих величин повинні бути рівні нулю:

??Xm= 0, ??Ym= 0. (25)

Але через похибки у вимірюваннях ліній значення сум виходять відмінними від нуля. величини ?x і ?y називають невязки збільшень координат по осях X і Y і обчислюють:

??X = ?x, ??Y = ?y. (26)

Перш ніж розподіляти ці нев'язки, треба переконатися в їх допустимості, для чого необхідно обчислити абсолютну невязку периметра теодолітного ходу.

Абсолютну невязку периметра теодолітного ходу обчислюють за теоремою Піфагора:

?p = v (?x 2 + ?y2). (27)

Точність теодолітного ходу оцінюється за величиною відносної нев'язки, яка не повинна перевищувати 1/2000 частки периметра, тобто .: ?р/ р  1/2000, де P - периметр полігону.

Якщо нев'язка в периметрі допустима, то нев'язки ?x і ?y розподіляють із зворотним знаком на всі збільшення ?Xi і ?Yi; прямо пропорційно довжині ліній з округленням до 0.01 м. Відповідні поправки обчислюють за формулами:

V?Xi= (-?x/Р) Di, V?yi= (-?y/Р) Di (28)

Контролем обчислення поправок служить рівність: сума поправок в збільшеннях по осі абцісс і осі ординат повинна дорівнювати відповідної невязке з протилежним знаком.

Додаючи обчислені поправки до ?Xi і ?Yi, Отримують виправлені значення збільшень координат, які записують в графи 9 і 10.

Контролем обчислення виправлених збільшень координат будуть рівності:

??Xісп.= 0

??Yісп.= 0

 
Визначення прямокутних координат точок | Визначення географічних координат точок | ОРИЕНТИРОВАНИЕ ЛІНІЙ | Визначення відміток точок | Визначення крутизни лінії місцевості | Побудова поздовжнього профілю | Проведення лінії заданого ухилу | РІШЕННЯ ПРЯМИЙ І ЗВОРОТНЬОГО ГЕОДЕЗИЧНИХ ЗАВДАНЬ | теодолітного знімань | Обробка журналу вимірювань горизонтальних кутів і довжин ліній |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати