На головну

Тема 4 Міжнародна конкуренція та конкурентоспроможність

  1. Конкуренція на сучасному ринку промислової продукції та її дослідження
  2. Конкуренція у каналах розподілу
  3. Тема 3 Міжнародна маркетингова інформація і дослідження
  4. Тема 6. Досконала та недосконала конкуренція. Методи ціноутворення на різних типах ринку.
  5. Тема: 5 Міжнародна конкурентоспроможність компаній

Міжнародна конкуренція і конкурентоспроможність. Групи конкурентів. "П'ять сил конкуренції" за М. портером. Теорія конкурентних переваг. Ланцюжок цінності. Глобальні стратегії досягнення конкурентної переваги. "Національний ромб" М. Портеру. Основні властивості конкурентоспроможності та її рівні. Конкурентоспроможність як економічна категорія.

Глобалізація маркетингу вимагає вивчення і глибокого розуміння основних факторів, які впливають на інтеграційні процеси, що відбуваються в сучасному світі, у тому числі і на міжнародну конкуренцію.

При виході на міжнародні ринки важливим моментом є вибір географічної території, на якій компанія збирається вести конкурентну боротьбу. Для цього необхідно визначити кількість і тип країн, у яких вона буде конкурувати, а також географічне охоплення діяльності, тобто на якому рівні буде вестися конкуренція: глобальному, регіональному, міжнаціональному або національному. При визначенні цього, головним фактором є ресурси й навички компанії в порівнянні з ресурсами й навичками її конкурентів.

Конкуренція - це економічний процес взаємодії, взаємозв'язку і боротьби між виступаючими на ринку компаніями з метою забезпечення кращих можливостей збуту своєї продукції, задоволення потреб покупців і одержання найбільшого прибутку.

Конкуренція є одним з найефективніших і дієвих засобів збудження ділової активності, використання досягнень науково-технічного прогресу, зростання якості товарів і послуг, задоволення змінних потреб споживачів.

Виявлення конкуруючих компаній здійснюється на основі двох підходів. Перший підхід пов'язаний з оцінкою потреб, що задовольняються на ринку основними конкуруючими компаніями. Другий орієнтується на класифікацію конкурентів відповідно до типів ринкової стратегії, що застосовуються ними.

Основні групи конкурентів:

- компанії, що пропонують аналогічний вид продукції на тих же ринках;

- компанії, що обслуговують інші ринки аналогічної продукції, вихід яких на даний ринок є ймовірним;

- компанії, що роблять товари-замінники (субститути), здатними витиснути даний продукт на ринку.

Аналіз показників діяльності, цілей і стратегії конкурентів заснований на показниках, що характеризують економічний потенціал компанії-конкурента: активи, продаж, чистий або валовий прибуток, основний або оборотний капітал, капіталовкладення, власний або позиковий капітал, виробничі потужності, науково-дослідна база і т. д. Сильні і слабкі сторони оцінюються за такими показниками як: управління, технічні нововведення, виробництво, фінанси, збут, споживачі.

Дослідження діяльності конкуруючих компаній являє собою системне дослідження, що складається з трьох етапів:

- виявлення діючих і потенційних конкурентів;

- аналіз показників діяльності, мети і стратегії конкурентів;

- виявлення сильних і слабких сторін діяльності конкурентів.

За для виявлення сильних і слабких сторін діяльності конкурентів аналізуються всі активи виробництва, збут та стратегії конкурентів і формулюються висновки про спроможність протидіяти їм.

Не дивлячись на те, що кожний ринок має свої унікальні особливості, все ж таки є щось загальне в тому, як здійснюється конкуренція на різних ринках. Цього цілком достатньо, щоб казати, що сутність конкуренції може бути виражена єдиною аналітичною концепцією, що використовується для виявлення природи, оцінки і інтенсивності конкуренції.

Стан конкуренції на визначеному ринку можна охарактеризувати п'ятьма конкурентними силами (рис. 6).


Рис. 6 "П'ять сил конкуренції" за М. Портером

Значення кожної з п'яти сил конкуренції визначається структурою галузі, тобто основними економічними і технічними характеристиками, і змінюється від галузі до галузі і впливаючи на прибуток галузей. В тих галузях, де дії цих сил впливають сприятливо (наприклад, виробництво безалкогольних напоїв, промислових комп'ютерів, виробництво лікарських препаратів або косметики), конкуренти можуть одержувати високі прибутки від вкладеного. В тих же галузях, де одна або декілька сил діють несприятливо (у виробництві гуми, багатьох металовиробів, персональних комп'ютерів), дуже небагатьом компаніям вдається зберігати високі прибутки. Кожна галузь економіки унікальна і має властиву тільки їй структуру. Структура галузі відносно стабільна, але все таки може з часом змінитися (наприклад, консолідація каналів збуту товарів, що має місце у ряді європейських країн, підсилює дію покупця). Через свою стратегію компанії можуть також змінювати всі п'ять сил в ту або іншу сторону.

П'ять сил конкуренції визначають прибутковість галузі, тому що вони впливають на ціни, які можуть впливати на рівень витрат компанії, що її приходиться нести, і розміри капіталовкладень, необхідні для того, щоб конкурувати в галузі. Загроза появи нових конкурентів знижує загальний потенціал прибутковості в галузі, тому що вони привносять в галузь нові виробничі потужності і прагнуть отримати частку ринку збуту.

Відмітні можливості, або основна компетенція, успішно використовувана компанією на ринку, стає конкурентною перевагою.

Конкурентна перевага - це ті характеристики, властивості товару або марки, які створюють для компанії певні переваги над своїми прямими конкурентами. Ці характеристики (атрибути) можуть бути всілякими й ставитися як до самого товару (базовій послузі), так і до додаткових послуг, що супроводжують базову: до форм виробництва. збуту або продажів, специфічним для компанії або товару.

Основоположником теорії конкурентних переваг є професор гарвардської школи бізнесу Майкл Портер. Суть його теорії - конкурентна перевага компанії відображає продуктивність використання всіх видів її ресурсів.

Відносна перевага конкурента може бути обумовлено різними факторами. Споконвічно список, запропонований М. портером, нараховував три основних переваги: вартість, диференціація й концентрація. В останні роки кількісні і якісні зміни конкуруючих компаній змушують інтерпретувати такі традиційні переваги, як ціна, якість, швидкість доставки й сервіс, як плату за вхід на ринок, або як обов'язкову умову для конкуруючих компаній. У загальному виді ці фактори можна згрупувати у дві широкі категорії, виходячи зі створюваних ними переваг, які можуть бути внутрішніми й зовнішніми.

Конкурентна перевага називається «зовнішньою», якщо вона заснована на відмітних якостях товару, які утворять цінність для покупця за рахунок або скорочення витрат, або підвищення ефективності цих витрат. Зовнішня конкурентна перевага, отже, збільшує «ринкову чинність» компанії в тому розумінні, що вона може змусити ринок прийняти ціну продажів вище, ніж у пріоритетного конкурента, що не забезпечує відповідної відмітної якості. Стратегія, що випливає із зовнішньої конкурентної переваги, - це стратегія диференціації, що опирається на маркетингове ноу-хау компанії, її перевага у виявленні й задоволенні очікувань покупців, незадоволених існуючими товарами.

Конкурентна перевага є «внутрішньою», якщо вона базується на перевазі компанії відносно витрат виробництва, керуванні компанією або товаром, що створює «цінність для виготовлювача». Це дозволяє домогтися собівартості меншої, чим у конкурента. Внутрішня конкурентна перевага - це слідство більше високої «продуктивності», що забезпечує компанії більшу рентабельність і більшу стабільність до зниження ціни продаж, що нав'язується ринком або конкуренцією. Стратегія, заснована на внутрішній конкурентній перевазі, - це стратегія домінування по витратах, що базується головним чином на організаційному й виробничому ноу-хау компанії.

Сьогодні до важливих конкурентних переваг варто віднести: рентабельність виробництва, характер інноваційної діяльності, рівень продуктивності праці, ефективність стратегічного планування й керування компанією, адаптивність (здатність швидко реагувати на мінливі вимоги й умови ринку) та ін. Процес розвитку й підтримки конкурентних переваг найкраще розглядати як динамічний процес, що піддається постійному вдосконаленню й відновленню. Успіх компанії на міжнародному ринку більшою мірою залежить від наявності стійких конкурентних переваг, зв'язаних зі здатністю компанії зменшувати витрати в порівнянні з конкурентами або ж мати унікальні можливості при виробництві додаткової купівельної цінності. Якщо створення конкурентних переваг саме по собі є досить складним завданням, то підтримка цих переваг у кожному разі сполучено із ще більшими труднощами.

Завдання створення конкурентних переваг на світових бізнес-ринках у сучасних умовах значно складніше. Проблема полягає в тому, щоб створити таку ринкову пропозицію, яка представляла б для покупця диференційовану цінність і яку конкуренти не змогли б легко скопіювати, у результаті чого компанія мала б стійку конкурентну перевагу. Очевидно, що чим ширше у компанії набір конкурентних переваг і вище їхні якісні характеристики, тим більше сприятливі передумови вона має для успішної діяльності на світовому ринку, тим більше стійкі позиції вона може зайняти на окремих сегментах цього ринку.

Конкурентна позиція будь-якого господарського суб'єкта - країни або компанії - складається із цілого ряду конкурентних переваг, які виявляються на світовому ринку шляхом зіставлення з відповідними показниками закордонних конкурентів. Позиція в галузі - це підхід компанії в цілому до конкуренції, а не тільки до її продукції або того, на кого вона розрахована. Позиція в галузі визначає конкурентну перевагу, яка поділяється на два основних види: більш низькі витрати і диференціювання товарів. Низькі витрати відображають здатність компанії розробляти, випускати і продавати порівнянний товар з меншими витратами, ніж конкуренти. Диференціація - це здатність забезпечити покупця унікальним і з більшою цінністю товаром у виді нової його якості, особливих споживчих властивостей або після продажного обслуговування. Вона дозволяє компанії встановлювати високі ціни, що при рівних з конкурентами витратах дає більший прибуток.

Конкурентна перевага може бути досягнута за рахунок того, як компанія організує і виконує окремі види діяльності. Кінцева цінність, створена компанією, визначається тим, скільки клієнтів готові заплатити за товари або послуги, пропоновані компанією. Якщо ж сума перевищує сукупні витрати на всю необхідну діяльність, компанія рентабельна.

Види діяльності при конкуренції в окремій галузі розділяються на категорії, що об'єднані в ланцюжок цінності (рис. 7)*.


Рис. 7 Ланцюжок цінності

Усі види діяльності, що входять у ланцюжок цінності, вносять свій внесок у споживчу вартість. Для досягнення конкурентної переваги варто підходити до ланцюжку цінності як до системи, а не як до набору компонентів. Зміна ланцюжка цінностей шляхом перестановки, перегруповування або навіть виключення з неї окремих видів діяльності часто приводить до істотного поліпшення конкурентної позиції. Наприклад, японські компанії по випуску фотоапаратури вийшли в світові лідери, поставивши однооб'єктивні камеры-зеркалки на потік, упровадивши автоматизоване масове виробництво і вперше в світі налагодивши масовий продаж таких фотоапаратів. В кінці кінців товар стає сукупним елементом в ланцюжку цінності покупця, котрий використовує товар у своєї діяльності.

Конкурентна перевага все більше визначається тим, наскільки чітко компанія може організувати всю систему цінності.

Компанії добиваються конкурентної переваги, використовуючи "нововведення" (innovation) в своїй галузі і виходячи з ними на ринок. Нововведення (новації) - в рівному ступені результат вдосконалення організаційної структури і НІОКР.

Найтиповіші причини новацій, що дають конкурентні переваги, наступні:

_________________________________________________________________

*Портер М. Международная конкуренція: Пер. с англ. под редакцией В. д. щетинина. м., Международные отношения, 1993.-С.61.

- нові технології;

- нові або змінилися запити покупців;

- поява нового сегменту галузі або перегруповування існуючих сегментів;

- зміна вартості або наявності компонентів виробництва (робоча сила, сировини, енергія, транспорт, зв'язок, засоби інформації, устаткування);

- зміна урядового регулювання (в області стандартів, охорони навколишнього середовища, вимог до нових галузей і торгових обмежень

Те, як довго компанія може утримувати конкурентну перевагу на міжнародному ринку, залежить від трьох факторів.

Перший фактор визначається тим, яке джерело переваги. Переваги низького рангу (дешева робоча сила або сировина) досить легко можуть отримати і конкуренти.

Переваги більш високого рангу (запатентована технологія, диференціація на основі унікальних товарів чи послуг, репутація компанії і т. п.) можна утримувати більш тривалий час.

Другий фактор, що визначає збереження конкурентної переваги - це кількість існуючих у компанії явних джерел конкурентної переваги. Компанії, довгі роки утримуючі лідерство, прагнуть забезпечити собі якнайбільше переваг у всіх ланках ланцюжка цінності.

Третій фактор - постійна модернізація виробництва й інших видів діяльності. Головна задача діяльності компанії - невпинно покращувати показники, щоб усилити наявні переваги, наприклад, більш ефективно експлуатувати виробничі потужності або організувати більш гнучке обслуговування клієнтів.

Форми міжнародної конкуренції в різних галузях істотно відрізняються. Їх спектр починається з множинно-національної форми, яка характерна для багатьох типів торгівлі, у тому числі і оптової, виробництва продуктів харчування, страхування життя, виробництва простих металовиробів і хімічних речовин. Вища форма міжнародної конкуренції - глобальна, характерна для глобальних галузей, в яких конкурентна позиція компанії в одній країні істотно впливає на її позиції в інших країнах. Глобальна конкуренція має місце в таких галузях, як випуск цивільних літаків, телевізорів, напівпровідникових приладів, копіювальної апаратури, автомобілів і годинників. Здатність компаній країни одержати конкурентну перевагу в глобальних галузях обіцяє великі вигоди і в торгівлі, і в зарубіжних інвестиціях.

Глобальні стратегії досягнення конкурентної переваги. Глобальною називають стратегію, коли компанія продає свою продукцію в багатьох країнах, застосовуючи при цьому єдиний підхід.

М. портер виділяє два способу досягнення і використання конкурентної переваги, властиві тільки глобальній стратегії:

Конфігурація. У яких і в скількох країнах виконується кожен вид діяльності, що входить у ланцюжок цінності.

Конфігурація діяльності при глобальній галузі. При плануванні своєї діяльності по усьому світі в рамках даної галузі компанія зіштовхується з необхідністю вибору по двох напрямках:

Ø Зосередження діяльності в одній-двох країнах або розосередження її по багатьом країнам.

Зосереджена, чи заснована на експорті, глобальна стратегія, типова для таких галузей, як: авіабудування, важке машинобудування, виробництво конструкційних чи матеріалів продукції в сільському господарстві. Діяльність зосереджена в країні базування компанії.

Розосередження діяльності вимагає прямих закордонних інвестицій. Воно переважно в тих галузях, де високі витрати на транспортування, зв'язок або збереження роблять зосередження невигідним або воно ризиковано по різним причинам.

Ø Другий напрямок пов'язаний з розміщенням діяльності. Крім вибору місць, де буде здійснюватися той чи інший вид діяльності, необхідно також вибрати країну (або країни) для цього.

Координація. Цій спосіб досягнення конкурентної переваги заснований на узгодженні розосередженої діяльності, тобто діяльність, яка виконується в різних країнах. Наприклад, чи використовуються в різних країнах одна і та ж марка та тактика збуту, або кожний філіал використовує свою торгову марку і тактику, пристосовану до місцевих умов?

Глобальна координація (узгодження розосередженої діяльності) - це важливий засіб досягнення конкурентної переваги через глобальну стратегію. Координація діяльності компанії в різних країнах включає обмін інформацією, розподіл відповідальності й узгодження зусиль компанії. Більшість глобальних стратегій - це нерозривне поєднання торгівлі і прямих зарубіжних інвестицій. Якщо, наприклад, компанія навчиться краще організовувати виробництво в Німеччині, перенесення цього досвіду може стати можливим на заводах цієї компанії в США і Японії. Умови в різних країнах завжди різні, саме це дає підставу для порівняння і можливість оцінки знань, одержаних в різних країнах.

Детермінанти конкурентної переваги країн.

При аналізі ролі країни у формуванні конкурентної переваги компанії інтерес в першу чергу представляють ті галузі, де конкуренція носить міжнародний характер.

Концепція конкурентної переваги країни, запропонована М. Портером, і в основі якої лежить ідея «національного ромбу» (рис. 8), розкриває чотири властивості (детермінанти) країни, що формують конкурентне середовище, в якій діють компанії даної країни.

«Національний ромб» містить у собі чотири компоненти:

· Факторні умови, тобто ті конкретні фактори (наприклад, кваліфікована робоча сила або інфраструктура), які потрібні для успішної конкуренції в даній галузі.

· Умови попиту, тобто який на внутрішньому ринку попит на продукцію або послуги, пропоновані даною галуззю.


Рис. 8 "Національний ромб" за М. Портером

· Родинні й підтримуючі галузі, тобто наявність або відсутність у країні родинних і підтримуючих галузей, конкурентоспроможних на міжнародному ринку.

· Стратегія компаній, її структура й конкуренти, тобто які в країні умови, що визначають процес створення і керування компаній, і який характер конкуренції на внутрішньому ринку.

Він характеризує систему детермінантів конкурентної переваги, компоненти якого, знаходячись у взаємодії, створюють ефект цілісності, тобто або підсилюють, або послабляють потенційний рівень конкурентної переваги компанії даної країни. Таким чином кожен окремий детермінант впливає на всі інші. Так, великий попит на продукцію компанії сам по собі не дає їй конкурентної переваги, якщо гострота конкуренції недостатня, щоб компанія прийняла цей попит до уваги. Крім того, переваги в одному детермінанті можуть створювати або усилювати переваги інших. Конкурентна перевага на основі тільки одного-двох детермінантів можлива в галузях з сильною залежністю від природних ресурсів або в галузях, де мало застосовуються складні технології і навики. Перевага по кожному детермінанті не є передумовою для конкурентної переваги в галузі.

У загальну систему детермінантів М. Портер включає ще «роль випадку» і «роль уряду», що можуть або підсилити, або послабити конкурентну перевагу країни.

Випадковими є події, які мають мало загального з умовами розвитку економіки країни і впливати на які часто не можуть ні компанії, ні уряд. Це: винахідництво; крупні технологічні вибухи (прориви); різкі зміни цін на ресурси; значні зміни на світових фінансових ринках або в обмінних курсах; сплески світового або місцевого попиту; політичні рішення зарубіжних урядів і т. п.

На параметри виробничих чинників впливають субсидії, політика відносно ринків капіталу, освіта і т. д. Урядові органи встановлюють місцеві норми і стандарти у виробництві того або іншого товару, а також інструкції, що впливають на поведінку споживачів. Крім того, уряд сам є покупцем товарів, транспорту, зв'язку, освіти і охорони здоров'я.

Держава за допомогою своєї політики може впливати на всі чотири компоненти національного ромба, але цей вплив може бути як позитивним, так і негативним. Тому надзвичайно важливо чітко сформулювати пріоритети державної політики. Загальними рекомендаціями є: заохочення всілякого розвитку, посилення конкуренції на внутрішньому ринку, стимулювання виробництва інновацій.

У комплекс урядових заходів щодо підтримки й підвищенню конкурентоспроможності країни повинні входити:

1. Вплив уряду на факторні умови:

· акцент на створення факторів (інфраструктури, кваліфікованої робочої сили, науково-конструкторських розробок і т. д.)

· грамотні політичні рішення відносно ринків факторів і валютних ринків (податкова й грошова політика, регулювання ринку енергоносіїв і регламентування процесу висновку колективних договорів).

2. Вплив уряду на умови попиту:

· державні закупівлі (стимулювання попиту на ранньому етапі, внутрішній конкуренції, виробництва інновацій);

· регламентація виробів і процесів (створення чіткої системи технічних і технологічних стандартів для витиснення з ринку неякісної продукції);

· вплив на структуру галузей, що виступають у ролі покупців (політика уряду відносно державної власності);

· стимулювання раннього або ускладненого попиту (використання лізингових механізмів і інших форм непрямого кредитування);

· надання повної і якісної інформації покупцям;

· введення технічних стандартів (для забезпечення сумісності різних типів устроїв);

· закордонна допомога й політичні зв'язки (класичний приклад - схема взаємодії колонія-метрополія);

3. Вплив уряду на родинні й підтримуючі галузі:

· політика уряду у відношенні ЗМІ;

· утворення кластерів (у трактуванні М. портеру - створення вертикально-інтегрованих структур, що поєднують у собі різних членів технологічного ланцюга від постачальників сировини до виробників готової продукції);

· регіональна політика (стимулювання розвитку відстаючих районів).

4. Вплив уряду на стратегію, структуру й суперництво компаній:

· інтернаціоналізація (заохочення міжнародної орієнтації й експорту)

· вплив на цілі як конкретних підприємців, так і цілих компаній

· регламентація суперництва усередині країни (антитрестовські закони, протекціонізм і т. д.)

· утворення нових компаній

· торговельна політика (треба відкрити доступ на ринки й не зловживати протекціонізмом)

· залучення закордонних інвестицій.

Країна досягає успіху тоді, коли умови в ній сприяють проведенню якнайкращої стратегії для якої-небудь галузі або її сегменту, а національні конкурентні переваги визначаються здатністю промисловості постійно розвиватися й провадити інновації. В основі пояснення конкурентної переваги країни на міжнародному ринку лежить роль країни базування в стимулюванні відновлення й удосконалювання, тобто в стимулюванні виробництва інновацій. Утримана конкурентна перевага дозволяє вдосконалювати товар, спосіб виробництва й інші фактори, причому так швидко, щоб конкуренти не змогли їх наздогнати й перегнати. Конкуренція - це не рівновага, а постійні зміни, які носять характер безперервного процесу. Крім того, процес створення й підтримки конкурентних переваг надзвичайно локалізовано. Розходження в економіці країн, у їхній культурі, населенні, інфраструктурі, керуванні, національних цінностях і навіть в історії - все це в тім або іншому ступені впливає на міжнародні конкурентні позиції національних компаній. Портер показує у своїй теорії, що незважаючи на все зростаюче значення глобалізації, національна конкурентні переваги визначаються набором факторів, що залежать від конкретних, локальних умов.

Сформувати конкурентне середовище, отже, вплинути на всі детермінанти національного ромбу можуть тільки ті компанії, що будуть здатні істотно підсилити фактори виробництва за рахунок вкладення у виробництво реальних засобів.

Таким чином конкурентні переваги формуються багатьма факторами, такими як: ефективне виробництво, володіння багатообіцяючими патентами, організація сервісу, наявність товарного знаку, продуктивна реклама, грамотний менеджмент, добрий стосунок зі споживачами і постачальниками. Саме сполучення переваг від умов у країні базування, від розміщення визначеної діяльності за кордоном і від системи світової діяльності компанії, а не кожне окремо, створює міжнародний успіх компанії.

Задача маркетолога полягає в тім, щоб проаналізувати й оцінити всі головні параметри і результати діяльності компанії-експортера і на цій основі визначити її конкурентні переваги, тобто ті якості самої компанії чи продукції, яка нею випускається, що вигідно відрізняють її від реальних і потенційних конкурентів.

Поняття конкурентоспроможності.

Конкурентоспроможність (КСП) - одне зі багатоаспектних економічних понять, яке базується на конкурентних перевагах, що динамічно розвиваються, піддаючись постійним змінам. Є безліч визначень конкурентоспроможності, що розрізняються по істотних ознаках. Звичайно під конкурентоспроможністю розуміють сукупність властивостей, які надають здатність країни, галузі, господарської одиниці випереджати суперника в досягненні поставлених економічних цілей - зміцнення або завоювання позицій на конкурентному ринку.

Ще одне визначення КСП, приведене в доповіді президентської комісії США: «КСП визначається тим, наскільки нація може в умовах вільної конкуренції робити товари і послуги, що відповідають запитам міжнародних ринків, одночасно зберігаючи на тім же чи рівні або збільшуючи доходи громадян.»

Багатоаспектність КСП виявляється в наступному:

! по територіально-географічній ознаці виділяються міжнародна і внутрішньонаціональна КСП, КСП в межах окремих регіонів (районів);

! у залежності від масштабності економічних об'єктів виділяють КСП товару, компанії-виробника, галузі і/або комплексу галузей національної економіки;

! в тимчасовому прояві відрізняється КСП на визначену дату проміжок часу в минулому, поточна КСП, КСП у перспективі.

Конкурентоспроможність - це складна економічна категорія, що може розглядатися на декількох рівнях:

· конкурентоспроможність товару

· конкурентоспроможність товаровиробника

· галузева конкурентоспроможність

· конкурентоспроможність країн.

Синтетичним показником, що поєднує конкурентоспроможність товару, товаровиробника, галузеву конкурентоспроможність і характеризує положення країни на світовому ринку, є показник конкурентоспроможності країни. Уперше поняття конкурентоспроможності країни було уведено Майклом Портером. Саме національна конкурентоспроможність, з його погляду, визначає успіх або неуспіх у конкретних галузях виробництва й те місце, що країна займає в системі світового господарства.

Поняття конкурентоспроможності країни включає комплекс економічних, соціальних, політичних факторів, які обумовлюють її положення, її економіки, товаровиробників на внутрішньому і зовнішньому ринках, через показники, що характеризують такий стан та його динаміку. Провідними міжнародними організаціями, які займаються ранжируванням країн за рівнем конкурентоспроможності є Світовий економічний форум (World Economic Forum) та Інститут розвитку менеджменту (The International Institute for Management Development (IMD) .

Під конкурентоспроможністю національної економіки розуміється концентроване вираження економічних, науково-технічних, виробничих, організаційно-управлінських, маркетингових і інших можливостей, реалізованих в товарах і послугах, що успішно протистоять конкуруючим з ними закордонним товарам і послугам як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Теорія конкурентних переваг виходить з того, що кожна з країн із приблизно однаковим рівнем економічного розвитку має визначений, звичайно тільки їй властивий набір конкурентних переваг. До них відносяться (більш високі):

q рівень продуктивності праці,

q кваліфікація виробничого, технічного, комерційного персоналу тих чи інших галузей, виробництв, чи груп окремих підприємств,

q якість і техніко-економічний рівень вироблених виробів,

q управлінська майстерність,

q стратегічне мислення на різних рівнях керування й інше.

В умовах ринкової економіки держава напряму не управляє конкурентоспроможністю, а впливає на неї за допомогою різних заходів і засобів регулювання і непрямої дії - законодавчих, підзаконних актів і урядових ухвал, економічних важелів. Задача держави полягає в тому, щоб створювати найсприятливіші умови для управління конкурентоспроможністю національної економіки, її структурними складовими, господарюючими суб'єктами.

Конкурентоспроможність галузі (комплексу галузей) визначається наявністю в ній певних конкурентних переваг, що дозволяють створювати (з витратами не вище інтернаціональних) продукцію високої якості, що задовольняє вимогам конкретних груп покупців (споживачів) щодо споживчої цінності товарів, їхньої ринкової новизни і вартості (ціни) і поставляти її на конкретний світовий ринок в оптимальні терміни, які диктуються ринковою ситуацією і поводженням конкурентів.

Конкурентоспроможність галузі припускає наявність в ній: раціональної галузевий структури, групи висококонкурентних компаній-лідерів, що підтягують інші компанії галузі до свого рівня; налагодженої дослідно-конструкторської, прогресивної виробничо-технологічної бази, розвиненої галузевої інфраструктури; гнучкої системи науково-технічної, виробничої, матеріально-технічної і комерційної співпраці як усередині галузі, так і з іншими галузями в країні і за її межами.

Розвиток міжнародного поділу праці привело до певної спеціалізації країн на світовій арені залежно від ступеню конкурентоспроможності тої або іншої галузі. Зокрема, у США найбільш конкурентоспроможними галузями є авіаційна й аерокосмічна, унікальне машинобудування, автомобілебудування, виробництво комп'ютерів і розробка програмного забезпечення. Серед основних галузей промисловості Японії найбільш конкурентоспроможні на світовому ринку - електронна й електротехнічна, автомобільна, а також: суднобудування, верстатобудування, включаючи роботобудування та ін. Нові індустріальні країни Азії (Республіка Корея, Тайвань, Гонгонг, Сінгапур, Малайзия, Таїланд) створили конкурентоспроможні галузі по виробництву товарів масового споживання та наукомістких виробів (електронні компоненти, персональні комп'ютери, периферійне встаткування та ін.) і все краще конкурують із аналогічною продукцією Японії й країн Західної Європи. У свою чергу новим індустріальним країнам Азії все більшу конкуренцію на світових ринках робить продукція аналогічних галузей Китаю, що має сильні цінові конкурентні переваги.

Принципи й критерії оцінки конкурентоспроможності галузі цілком прийнятні й для галузевих комплексів, але з певними корективами. Розходження пояснюються тим, що основними складеними структурними й функціональними блоками тут є не компанії - це первинна ланка, а галузеві утворення й виробництва. Об'єднання того або іншого числа галузей у комплекс веде до утворення певної системи, що володіє стабільністю, наділеної новими якостями, характеристиками, що розвивається по своїх закономірностях.

Конкурентоспроможність компанії - це можливість ефективної господарської діяльності та її практичної прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку. Ця реалізація забезпечується всім комплексом наявних у компанії засобів. Виробництво та реалізація конкурентоспроможних товарів і послуг - узагальнюючий показник життєстійкості компанії, її уміння ефективно використовувати свій фінансовий, виробничий, науково-технічний і трудовий потенціал. При цьому особливо важлива здатність компанії оперативно і адекватно реагувати на зміни в поведінці покупців, їх смаків і переваг.

Конкурентоспроможність товару - сукупність якісних і вартісних (цінових) характеристик товару, що забезпечує задоволення конкретної потреби покупця. КСП товару припускає дуже гнучку реакцію постачальника на вимоги ринку і поводження конкурентів. Товар необхідної споживчої цінності повинний бути не тільки зроблений в обумовлених кількостях і вчасно доставлений споживачам, але і повинний бути гарантований його сервіс на рівні, що склався у світовій практиці.

Основні властивості конкурентоспроможності.

Конкурентоспроможність нерозривно пов'язана з конкуренцією. КСП виникає і виявляється тоді і там, де виникає і розвивається конкуренція. Ринок і конкуренція - головний механізм розвитку сучасної економіки. При визначенні рівня КСП важливі не самі по собі темпи кількісного і якісного росту економіки даної країни, її складових частин, а і те, як динаміка їхнього росту співвідноситься з динамікою конкурентів.

Конкурентоспроможність носить порівняльний, тобто, відносний, а не абсолютний характер, хоча і порівнюються переважно кількісні величини. Виключенням у цьому відношенні є конкурентоспроможність товарів, що володіють унікальними властивостями, і які мають товари-замінники (субститути).

Відносність КСП виявляється і в іншій її важливій властивості - конкретності прояву, прихильності її до конкретних умов і причин. КСП будь-якого конкретного економічного об'єкту не може носити універсального характеру, вона має цілком конкретний характер.

Ще однією характеристикою КСП, тісно пов'язаної з попередньою, є її динамічність, відносна швидкість процесів її протікання.

Слід зазначити наступні властивості КСП:

§ для національної економіки, національних галузей і галузевих комплексів вона носить міжнародний характер,

§ для компаній і вироблених ними товарів - може носити як міжнародний так і внутрішньонаціональний характер.

Оскільки КСП може бути визначена лише шляхом зіставлення економічного об'єкта з аналогом-конкурентом, тому, природно, що при вимірі рівня конкурентоспроможності національної економіки, галузевих комплексів і галузей прибігають до їх зіставлення з відповідними закордонними економічними об'єктами. Інше діло - визначення КСП національних компаній і їхніх товарів (послуг). У цьому випадку конкурентоспроможність останніх може визначатися шляхом їхнього порівняння як з характеристиками іноземних виробників і їхніх товарів, так і національних конкурентів.

Виділяють чотири головних фактора, що визначають міжнародний рівень конкурентоспроможності національної економіки та її складових частин у сучасних умовах. До них відносяться:

v наділення ресурсами, у першу чергу людськими;

v технології та інновації;

v капітал;

v зовнішньоекономічний фактор.

Природні ресурси як і раніше залишаються одним з найважливіших факторів розвитку економіки країни і багато в чому визначають її місце в міжнародному розподіленні праці. Однак досвід ряду розвитих країн (Японії, Швейцарії, Італії, Англії) показує, що відсутність значних природних ресурсів не є нездоланною перешкодою для їхнього економічного розвитку, досягнення високого рівня міжнародної КСП.

Роль трудових ресурсів підвищилася в підтримці конкурентоспроможності країни. В сучасній економіці велику увагу надається "людському чиннику", рівню кваліфікації, дисциплінованості, наявності інноваційного потенціалу. Все частіше перевага віддається більш кваліфікованим, хай навіть і більш дорогим трудовим ресурсам. Для визначення КСП країни, її товаровиробників, потенціалу їхнього суперництва за місце у світовому господарстві і на світовому ринку залишається динаміка і рівень продуктивності праці.

У відносному зниженні ролі природних ресурсів і в підвищенні значимості людських ресурсів вирішальну роль зіграв «технологічний компонент» системи факторів впливу на конкурентоспроможність.

Відбулася помітна зміна характеру впливу валютного фактору на КСП. Донедавна непорушною істиною було наступне: зниження курсу національної валюти неодмінно сприяє розширенню експорту і гальмує імпорт, а підвищення курсу валюти діє в протилежному напрямку. Нині можна говорити про втрату цієї однозначної і прямолінійної залежності.

Модифікація сутності цінової конкуренції, висування в лідери нецінової (яка також називається структурною) конкурентоспроможності - відображення об'єктивного процесу зміщення центру ваги в конкуренції від цінової в сферу суперництва «національних умов виробництва». Нецінова (структурна) конкурентоспроможність - інтегральне поняття, що відбиває виробничі, техніко-технологічні, економічні, управлінські (регулюючі) можливості держави, національних товаровиробників.

Серед чинників, що визначають положення країни в світовому господарстві, важливе місце займають внутрішній і зовнішній (міжнародний) ринки. Останнім часом між ними відбулося помітне пересування на користь міжнародного ринку, який більш значущо визначає умови і гостроту конкуренції і на національних ринках, вирівнюючи її на все більш високому рівні.

Важливий напрямок боротьби за КСП - комплексний підхід до розрахунку господарської ефективності, що враховує економічний ефект від підвищення якості, динаміки внутрішньої і зовнішньої заборгованості, від своєчасності проведення назрілих перетворень і різних дотацій. Особливу значимість здобуває «соціальне партнерство», налагоджений механізм прийняття політичних рішень, що передбачає врахування інтересів різних верств населення і компенсацію тим, хто може постраждати.

При аналізі й оцінці конкурентоспроможності країни особлива увага приділяється таким характеристикам, як

ü гнучкість,

ü маневреність,

ü здатність національної економіки швидко й адекватно реагувати на несподівані зміни у світовій економіці і на світовому ринку «зовнішні шоки» (ресурсні, валютні й ін.),

ü виявляти і використовувати можливості, що відкриваються у світовому господарстві,

ü створювати нові плацдарми для зміцнення своїх позицій на зовнішніх ринках.

Аналіз і оцінка КСП різних економічних об'єктів має як загальну принципову основу, так і визначені конкретні розходження, що випливають з економічних і функціональних особливостей вимірюваних об'єктів.

У рамках теорії ефективної конкуренції існує два основних підходи до визначення критерію конкурентоспроможності: структурний і функціональний.

Відповідно до структурного підходу, оцінка положення може бути зроблена виходячи зі знання рівня монополізації галузі, тобто концентрації виробництва й капіталу, та бар'єрів для компаній, що знову вступають на галузевий ринок. До числа основних перешкод на шляху нових конкурентів звичайно ставляться: економічність великомасштабного виробництва, ступінь диференціації продукції, абсолютні переваги у витратах в існуючих компаніях, розмір капіталу, необхідного для організації ефективного виробництва.

Теорія міжнародного маркетингу дозволила вивчити вплив зовнішніх умов на конкурентоспроможність компаній. Можливості завоювання компанією будь-якого ринку залежать не тільки від внутрішніх факторів, але й від складних обставин на ринку. Виділяють наступні фактори, які впливають на інтенсивність конкуренції й тим самим впливають на рівень конкурентоспроможності компаній:

- потенціал ринку (можлива ємність);

- легкість доступу;

- вид товару;

- вхідні бар'єри (необхідні інвестиції, державне регулювання);

- однорідність ринку;

- структура галузі або конкурентні позиції компанії;

- ступінь залучення компаній у дану галузь;

- можливість технологічних нововведень;

- економія на масштабі;

- диверсифікованість компанії.

Другим підходом у визначенні конкурентоспроможності служить функціональний підхід. Головну роль тут грають економічні показники діяльності компаній: співвідношення витрати-ціни, завантаження виробничих потужностей, обсяги випуску продукції, норма прибутку й т. д. Даний метод дозволяє в певних межах робити висновки щодо всієї галузі. Крім того, функціональний метод дозволяє оцінити конкурентоспроможність окремих компаній або груп, що є складовими частинами компанії. У цьому випадку також застосовуються показники, що ставляться звичайно до всієї компанії: продуктивність праці, розрахована як відношення величини доданої вартості до кількості зайнятих в компанії.

Інший спосіб оцінки конкурентоспроможності компанії - це оцінка конкурентоспроможності виробника по якості продукції, що здійснюється «методом профілів». Він базується на положеннях теорії маркетингу й використовується консультаційними компаніями Західної Європи. Виявляються різні критерії задоволення запитів споживачів стосовно до якого-небудь продукту, установлюється їхня ієрархія й порівняльна важливість у межах того спектра характеристик, які в стані помітити й оцінити споживач, проводиться порівняння техніко-економічних даних продукту з іншими конкуруючими продуктами.

Особливе місце займають матричні методи оцінки рівня конкурентоспроможності. Вони засновані на ідеї розгляду процесів конкуренції в динаміці. Теоретичною базою цих методів служить концепція життєвого циклу товару й технології. На кожному етапі життєвого циклу - впровадження, росту, насичення й спаду - виробник може реалізувати товар або продукт даної технології в тих або інших масштабах, що об'єктивно відображається в займаній частці на ринку й динаміку продажів.

Конкурентоспроможність галузі або компанії можна визначити як відносну характеристику, що відображає відмінності процесу розвитку даного виробника від виробника-конкурента, по ступені задоволення своїми товарами або послугами конкретної суспільної потреби, так і по ефективності виробничої діяльності. У цьому випадку основний зміст поняття «конкурентоспроможність виробника» укладається в тім, що воно характеризує можливості й динаміку пристосування виробника до умов, що змінюються, конкуренції на ринку.

Показник конкурентоспроможності виробника повинен містити в собі два елементи: критерій, що відображає в динаміці ступінь задоволення споживача, і часовий критерій ефективності виробництва. Перший - показник конкурентоспроможності товару (Iт), а стосовно до диверсифікованої компанії або до галузі - конкурентоспроможність товарної маси. Він визначається відношенням суми споживчої вартості всіх товарів виробника до вартості споживання цих товарів.

Ефективність виробничої діяльності конкурентів може бути охарактеризована за допомогою другого критерію (Iэ), що є відношенням показників ефективності у розглянутого виробника й у суперника. Цей критерій також залежить від часу.

Показник рівня конкурентоспроможності виробника в загальному виді визначається по наступній формулі:

Кп = Iт x Iэ

де Кп - загальний показник конкурентоспроможності виробника

Iт - індекс конкурентоспроможності по товарній масі;

Iэ - - індекс відносної ефективності

Контрольні запитання

1. Дайте визначення конкурентоспроможності і назвіть її особливості на сучасному світовому ринку.

2. Дайте визначення конкурентоспроможності на рівні національної економіки, галузі, підприємства, товару.

3. Які детермінанти конкурентної переваги країни визначає М. портер?

4. Сформулюйте стисло основні напрями і способи підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки України.

5. В чому полягає основний зміст конкурентної стратегії українських підприємств при виході на світовий ринок товарів і послуг.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ | Т . м. Чумаченко, 2012 | Тема 1 Сучасна система міжнародного маркетингу | Тема 2 Сучасне середовище міжнародного маркетингу | Тема 3 Міжнародна маркетингова інформація і дослідження | Умови коректної оцінки конкурентоспроможності компанії. | Аналітична оцінка стану конкурентного середовища компанії. | Тема 6 Конкурентний товар - основа успішного впровадження на світовий ринок | Методологія оцінки й основні методи підвищення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. | Позиціонування товарів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати