На головну

Глава 25 Вантажна одиниця - елемент наскрізного логістичного процесса.......................................................................................................520 7 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

1. Ставлення числа замовлень до вибраного періоду часу.

2. Потреба в матеріалах, віднесена до періоду часу.

3. Витрати на персонал, віднесені до періоду часу.

4. Кількість персоналу.

5. Кількість пропусків через хворобу.

6. Частка запасів по відношенню до обороту.

7. Вартість замовлень до періоду часу.

8. Середнє наявність на складі.

9. Різниця в показниках інвентаризації до кількості інвентаризацій.

10. Кількість відсутніх на роботі.

11. Вартість наявності на складах, віднесена до пов'язаного капіталу.

12. Число складських позицій.

13. Тривалість обороту складу.

14. Середній час відновлення запасу.

15. Кількість (частота) оборотів.

16. Вартісний вираз відмінностей інвентаризації до числа інвентаризацій.

17. Рівень готовності до постачань.

18. Частка запасів в обороті.

19. Частка вартості матеріалів, віднесена до вартості виготовлення (матеріаломісткість).

20. Число позицій замовлень за період часу.

21. Середня тривалість зберігання на складі.

22. Ставлення витрат на складування до площі складу.

23. Частка сторонніх організацій в обороті.

Питання для контролю знань

Глава 6 Облік витрат в логістиці

Одне із завдань логістики - виділити окреме замовлення і встановити, яка кількість різних ресурсів потрібно на його виконання

6.1 Проблеми обліку витрат в логістиці

Логістика матеріальних потоків вивчає комплекс операцій, що забезпечують просування речових предметів і продуктів праці від первинного джерела сировини до кінцевого споживача. Прийняття рішень за цими операціями з позиції інтересів наскрізної системи дозволяє говорити про них як про логістичних операціях. В іншому випадку прикметник "логістичний" буде недоречно.

Використання терміна "логістичні операції" передбачає кінцеву мету логістичного менеджменту - раціоналізацію саме наскрізних ланцюгів.

Транспортні витрати (logistical cost) - витрати на виконання логістичних операцій.

Транспортні операції з предметами і продуктами праці виконуються як в сфері обігу, так і в сфері виробництва. Відповідно витрати на виконання логістичних операцій включають в себе як частину витрат обігу, так і частина витрат виробництва.

Основними складовими логістичних витрат є:

¦ транспортно-заготівельні витрати

¦ витрати на утримання запасів.

Значимість завдання скорочення цих витрат за допомогою системної організації процесів визначається тією часткою, яку вони займають в загальному обсязі витрат виробництва та обігу.

У загальнонаціональному масштабі логістичні витрати розраховуються у відсотках від ВНП. Наприклад, в США в 1987 р логістичні витрати становили 462 млрд дол. Або 10,27% ВНП. З них 285 млрд дол. - Транспортно заготівельні витрати, 158 млрд дол. - Витрати на формування і зберігання запасів, 19 млрд дол. Администра- тивно-управлінські витрати [16, с. 123].

В межах підприємства логістичні витрати розраховують [16]:

¦ у відсотках від суми продажів;

¦ у відсотках від вартості чистої продукції;

¦ в грошовому вираженні в розрахунку на одиницю маси сировини, матеріалів, готової продукції.

При зростанні якості роботи логістичної системи до певного рівня логістичні витрати зростають лінійно, потім експоненціально (рис. 35). Наприклад, для того щоб підвищити показник готовності збутової системи до поставок1 з 78 до 79%, витрати на утримання страхового запасу доведеться збільшити приблизно на 5%. Зростання готовності до постачань з 98 до 99% (також на 1%, але вже в області високого сервісу) зажадає зовсім інших ресурсів - витрати на утримання страхового запасу в цьому випадку необхідно буде збільшити більш ніж на 13%.

Специфіка обліку витрат в логістиці полягає в підсумовуванні всіх витрат, пов'язаних з реалізацією процесу.

1 Показник готовності до постачань розраховується за формулою

1 Показник готовності до постачань розраховується за формулою

, де ц - число виконаних замовлень, а Ч - загальне число

замовлень, що надійшли.

 Транспортні логістичної системиМал. 35 Залежність логістичних витрат від показників якості логістичної системи

Традиційні методи обліку часто не забезпечують можливості ідентифікації всього ланцюжка витрат, пов'язаних з тим чи іншим процесом. Основна причина полягає в тому, що калькуляція витрат здійснюється за окремими функціональними областям, тоді як матеріальні потоки проходять "крізь" організацію, взаємодіючи з безліччю підрозділів.

Традиційні методи обліку об'єднують витрати в більші агрегати, що не дозволяє провести детальний аналіз різних за походженням витрат, врахувати всі наслідки прийнятих управлінських рішень, а також їх вплив на корпоративну організацію. В результаті рішення, прийняті в одній функціональній області, приводять до непередбачених результатів в інших, суміжних з нею областях.

Проблеми, пов'язані з визначенням сумарного впливу системи руху матеріальних потоків на загальну систему підприємства, надзвичайно різноманітні. Логістика за своєю природою "пронизує" підприємство, надаючи значний вплив на безліч його підсистем. Традиційні системи обліку не дозволяють визначати цей вплив, агрегируя логістичні витрати в інші групи корпоративних витрат. На рис. 78 представлена ??декомпозиція процесу товаропостачання на окремі операції. Витрати, пов'язані із загальним процесом, складаються з безлічі витрат, що виникають в різних сферах, і інтегрувати їх в єдину статтю витрат в рамках функціонально організованого обліку вельми складно.

Наприклад, одне з підприємств харчової промисловості Москви при організації товаропостачання дрібнороздрібної торговельної мережі використовувало наступний порядок. Замовлення торгових точок, що знаходяться на заздалегідь встановлених маршрутах, перед вантаженням комплектувалися за товарною ознакою, тобто однакові товари, замовлені різними магазинами, збиралися на одному піддоні[28]. Прибувши за маршрутом в черговий магазин, водій відбирав для нього товари з різних піддонів та ящиків (відповідно до замовлення). Фактично комплектацію здійснював водій, автомобіль в цей час простоював. Транспортна служба заводу змогла переконати керівництво заводу в необхідності здійснення попередньої комплектації на складі готової продукції відповідно до замовлень окремих магазинів. Основний аргумент - підвищення ефективності використання транспорту. Комплектацію передали складу готової продукції, проте ніхто при цьому не прорахував, наскільки тут збільшилися витрати ресурсів. Транспортній службі рішення, очевидно, вигідно, але чи вигідно це рішення в цілому для заводу невідомо.

Керувати процесом, не знаючи точно, як в ході його реалізації витрачаються ресурси - це керувати автомобілем із зав'язаними очима.

Логістика передбачає ведення поопераційного обліку витрат на всьому шляху руху матеріального потоку. Наявність даної системи обліку дозволяє використовувати показник зміни суми витрат по процесу в якості критерію ефективності прийнятих рішень в сфері управління матеріальними потоками.

Підводячи підсумок, сформулюємо основні проблеми, пов'язані з урахуванням витрат в логістиці.

¦ Висока частка витрат на операції, пов'язані з просуванням товарних і матеріальних ресурсів в сферах виробництва і обігу, в загальному обсязі витрат. Постійний, випереджаюче загальний рівень інфляції, зростання вартості робіт на більшості з цих операцій

¦ Відсутність, в загальному випадку, при традиційно організованому обліку критерію прийняття рішень з раціональної організації логістичного процесу

¦ Різке зростання чутливості логістичних витрат до зміни якісних показників роботи логістичних систем в області високої якості їх функціонування, характерною для конкурентних ринків.

6.2 Вимоги до систем обліку витрат в логістиці

Завданням обліку витрат в логістиці є забезпечення менеджерів інформацією, що дозволяє приймати рішення в галузі управління витратами з просування матеріального потоку в межах логістичної системи[29]. Однак управляти витратами можливо лише в тому випадку, якщо їх можна точно вимірювати. Тому системи обліку витрат виробництва і обігу учасників логістичних процесів повинні:

¦ виділяти витрати, що виникають в процесі реалізації функцій логістики;

¦ формувати інформацію про найбільш значимі витрати;

¦ формувати інформацію про характер взаємодії найбільш значущих витрат один з одним.

При дотриманні даних вимог з'являється можливість використовувати важливий критерій побудови оптимального варіанта логістичної системи - мінімум сукупних витрат протягом усього логістичного ланцюга.

У логістиці ключовою подією (об'єктом аналізу) є замовлення споживача (клієнт, продукт або послуга) і дії по виконанню цього замовлення. Калькуляція витрат повинна дозволяти визначати, чи приносить конкретне замовлення (клієнт, продукт або послуга) прибуток.

Для ефективної калькуляції витрат необхідно:

а) точно визначити конкретні витрати, які мають бути включені в схему аналізу;

б) встановити тимчасові рамки витрат;

в) віднести витрати на конкретні чинники, що мають відношення до оцінки альтернативних дій;

г) встановити критерій прийняття рішень.

Транспортні процеси пронизують основні підрозділи підприємства (закупівля, виробництво, збут і т. П.) По горизонталі. Традиційні методи обліку, спрямовані на визначення витрат по функціональних областях (по вертикалі), не дозволяють виділяти витрати, що виникають в ході здійснення наскрізного процесу, формувати інформацію про найбільш значимі витрати, а також про характер їх взаємодії один з одним. Відомо лише, у що обходиться реалізація тієї чи іншої функції (рис. 36).

Облік витрат по процесах дає наочну картину того, як формуються витрати, пов'язані з обслуговуванням клієнта, яка частка в них кожного з підрозділів. Підсумовуючи всі витрати по горизонталі, можна визначити витрати, пов'язані з окремим процесом (рис. 37). Таким чином, виявляються детермінованими як показники наскрізного матеріального потоку, так і окремі специфічні витрати, що виникають в різних підрозділах.


Мал. 36 Традиційна система обліку витрат за функціямиМал. 37 Облік логістичний витрат на всьому шляху руху матеріального потоку

Практичне застосування концепції обліку витрат по процесах передбачає:

¦ по-перше, виявлення всіх залучених до процесу підрозділів;

¦ по-друге, визначення зміни витрат, викликаного відмовою від даного процесу.

Іншими словами, повинні бути визначені витрати, які можуть бути запобігти, якщо, наприклад, даний товар не буде виготовлений і доведений до клієнта.

6.3 Особливості обліку логістичних витрат

Специфіка обліку витрат в логістиці полягає в угрупованні витрат не навколо підрозділів підприємства, а навколо робіт і операцій, що поглинають ресурси. Перехід від управління за функціями до управління процесом вимагає відповідного переходу від обліку витрат за функціями до обліку витрат по процесах.

Облік витрат в логістиці не вимагає тієї ретельності, яка необхідна в бухгалтерському обліку. Головне завдання тут виявити основні витрати і зрозуміти, як вони взаємопов'язані між собою.

Система оцінки логістичних витрат потрібна лише менеджерам з логістики, які беруть її за основу прийняття рішення. Ніякі правила або закони не вимагають, щоб облік витрат по процесах був представлений в фінансових звітах.

Відмінності звітності для підготовки рішення з логістики від фінансового звіту:

а) звіт по логістичним витратам більш докладний і може містити інформацію, яка зазвичай не розголошується стороннім організаціям;

б) звіт по логістичним витратам масштабніший і може містити як минулі, так і майбутні витрати і прибуток; він характеризує також потенційний ефект від ще не прийнятих рішень;

в) структура і зміст звіту по логістичних витрат в більшій мірі залежать від спеціальних вимог до логістичних рішень і комунікацій в конкретній компанії, ніж від інструкцій до фінансової звітності. Порівняння звіту по логістичних витрат з фінансовою звітністю наведено в табл. 9.

 Таблиця 9Сравненіе звіту по логістичних витрат з фінансовою звітністю
 Порівнянні характеристики  Звіт по логістичних витрат  Фінансовий звіт
 користувачі  менеджмент компанії  Сторонні користувачі: акціонери, фінансові інститути
 цілі  Оптимізація матеріальних потоків  Контроль адміністрації, надання надійної бази для оподаткування
 критерії якості  Відповідність процесів, придатність для прийняття рішень в області логістики  Придатність для аудиту, відповідність інструкціям
 Основна увага (часовий аспект)  Сьогодення та майбутнє  Минуле і сьогодення
 Структура і зміст  Індивідуальні, підібрані до кожної компанії і рішенням  Нормовані законом і професійними організаціями

Оцінка логістичних витрат по процесах залежить від суб'єктивних суджень і рішень. Які витрати включити в аналіз і яким чином їх розподіляти - питання на які немає однозначних рецептів. Одне загальне правило: конкретні витрати не слід приписувати тим логістичним факторів, які непідконтрольні менеджерам організації.

Через суб'єктивного характеру процесу розподілу витрат звіти компаній однієї і тієї ж галузі нерідко мають значний розкид показників логістичних витрат. Важливо розуміти, що такий розкид не завжди має пряме відношення до фактичних відмінностей в ефективності логістичних операцій.

6.4 Класифікація витрат в логістиці

Витрати в логістиці класифікують за різними ознаками (рис. 38). Залежно від поведінки витрат при зміні обсягу робіт з матеріальним потоком вони поділяються


 


рис 38 Класифікація витрат на постійні і змінні.

Постійні витрати - не змінюються разом з нормальними коливаннями обсягів діяльності. Змінні витрати - змінюються пропорційно зміні обсягу діяльності.

Залежно від віднесення до тих чи інших процесів розрізняють прямі і непрямі витрати. Прямі (або операційні) витрати - витрати, які безпосередньо пов'язані з об'єктом витрат (обумовлені виконанням конкретних логістичних робіт). Такі витрати неважко ідентифікувати. Прямі витрати на транспортування, складування, вантажопереробку і деякі інші роботи по виконанню замовлень і управління запасами можна виокремити з традиційних витратних рахунків.

в логістиці. Непрямі витрати (Непрямі) - не пов'язані безпосередньо з об'єктом витрат. Наприклад, об'єкт витрат - вантажний автомобіль. Прямі витрати - зарплата водія, амортизація цього автомобіля і т.п. Непрямі - зміст резерву обладнання, резерву робочої сили, витрати менеджерів транспортного відділу, а також адміністративні витрати всієї компанії.

Залежно від сприйнятливості до управлінського впливу витрати поділяють на регульовані і нерегульовані. Регульовані витрати - витрати, якими можна управляти на рівні центру відповідальності

Нерегульовані витрати - витрати, на які з центру відповідальності вплинути не можна. Передбачається, що ці витрати регулюються на рівні компанії в цілому.

Залежно від виду логістичної функції витрати поділяють на транспортні, витрати зберігання і т. П. При цьому основними видами витрат, якими можна добре управляти на рівні відповідальності служб логістики, є витрати, пов'язані зі зберіганням і транспортуванням продукції. Ці види витрат розглядаються в наступних двох параграфах.

6.5 Витрати на створення і підтримання

запасів

Загальні витрати на створення і підтримку запасів складаються з перерахованих нижче основних груп:

Витрати па поточне обслуговування запасів, які в основному включають в себе податки на запаси.

Витрати на інвестований в запаси капітал. Тут можливі два варіанти.

¦ Запаси створені з використанням позикових коштів. Витрати на інвестований капітал визначаються в цьому випадку процентною ставкою банківського кредиту.

¦ Запаси створені з використанням власних коштів. У цьому випадку використовується встановлена ??на підприємстві норма ефективності грошових вкладень в оборотні кошти.

Витрати на зберігання запасів. Сюди відносяться витрати на оренду складського приміщення, амортизаційні відрахування, оплату електроенергії, заробітну плату складського персоналу і фахівців.

Ризики, пов'язані з утриманням запасів. У вартість ризиків створення і підтримки запасів, входять наступні види втрат:

¦ втрати, пов'язані з фізичним і моральним старінням продукції при зберіганні (особливо це відноситься до швидкопсувної сільськогосподарської продукції);

¦ ризик перевищення норм природних втрат.

Ризики можуть бути скорочені при скороченні часових циклів.

Ризики утримання запасів проявляються в таких властивостях продукту, як:

¦ здатність до псування (для продовольчих товарів);

¦ пошкодження в процесі транспортування;

¦ пошкодження в процесі вантажопереробки;

¦ пожежонебезпека.

Ризики вимагають додаткових витрат для забезпечення збереження вантажу при транспортуванні, грузоперера- ботке, зберіганні, (наприклад, швидкопсувні вантажі повинні перевозитися в рефрижераторах). При зростанні продуктових ризиків витрати на зберігання і транспортування зростають

Оцінка вартості ризику в грошовій формі здійснюється:

¦ через витрати на страхування;

¦ через тарифи і ставки страхових премій.

Точно визначити витрати з утримання запасів, як правило, досить складно. На практиці може використовуватися середнє значення витрат на створення та утримання запасу у вигляді відсотка від вартості запасу. У роботі Ю. І. Рижикова (з посиланням на зарубіжні джерела) вказується, що на практиці допустимі значення від 15 до 35% від ціни виробу. У стабільних умовах ціна зберігання може призначатися як загалом по багатьом продуктам відсоток від ціни і в середньому становитиме 25 центів на долар[30].

6.6 Транспортно-заготівельні витрати

До транспортно-заготівельних витрат відносять:

¦ витрати, пов'язані з організацією замовлення і його реалізацією;

¦ витрати із закупівлі та доставки товарно-матеріальних цінностей;

¦ витрати поповнення запасу.

Включають витрати на формування мережі постачальників, вибір і оцінювання постачальника, транспортні витрати, поштово-телеграфні витрати, представницькі та інші витрати, недостачі і втрати в дорозі в межах норм природних втрат

Частина транспортно-заготівельних витрат не залежить від партії поставки, але залежить від кількості замовлень на рік. Інша частина (транспортні витрати, приймально-перевірочні та інші витрати) залежить від розміру партії поставки.

У свою чергу, всі витрати на перевезення можуть бути поділені на змінні, залежні від відстані перевезення (або часу руху) і постійні, не залежать від відстані.

До змінних витрат відносять:

¦ витрати на паливо, мастильні матеріали, електроенергію на руховими операції;

¦ витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт рухомого складу (включаючи запасні частини і матеріали);

¦ заробітну плату водіїв (персоналу, безпосередньо виконує перевезення);

¦ амортизацію рухомого складу в частині, що стосується пробігу (моторесурсу) і ін.

До постійних витрат зазвичай відносять:

¦ витрати на утримання виробничо-технічної бази та інфраструктури різних видів транспорту (орендну плату);

¦ витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу;

¦ накладні та інші витрати.

Питання дня контролю знань

1 З якою метою складається звіт по логістичним витратам?

2 Для кого призначений звіт по логістичним витратам?

3 Що є критерієм якості звіту по логістичних витрат?

4 Як класифікують витрати в логістиці:

¦ за ознакою зміни в ході процесу;

¦ за ознакою ставлення до процесу;

¦ за ознакою сприйнятливості до управлінського впливу.

6. Які витрати, що виникають в процесі перевезення вантажів, відносять до змінних витрат?

7. Які витрати, що виникають в процесі перевезення вантажів, відносять до постійних витрат?


Розділ II Логістичний підхід

до управління матеріальними потоками в сферах виробництва і обігу

Глава 7 Функціональні області логістики

7.1 Характеристика функціональних областей

логістики

Об'єктом логістики, як відомо, є наскрізною матеріальний потік, проте на окремих ділянках управління ним має певну специфіку. Відповідно до цієї специфікою виділяють п'ять функціональних областей логістики: закупівельну, виробничу, распределітельнуюу транспортну та інформаційну, які детально вивчаються в наступних розділах підручника (рис. 39). У цьому параграфі зазначимо специфіку кожної функціональної області.

1. У процесі забезпечення підприємства сировиною і матеріалами вирішуються завдання закупівельної логістики. На цьому етапі вивчаються і вибираються постачальники, укладаються Договори і контролюється їх виконання, вживаються заходи в разі порушення умов поставки. Будь-яке виробниче підприємство має службу, яка здійснює перераховані функції. Логістичний підхід до Управління матеріальними потоками вимагає, щоб діяльність цієї служби, пов'язана з формуванням параметрів наскрізного матеріального потоку, що не була відокремленою, а підпорядковувалася стратегії управління наскрізним матеріальним потоком. У той же час завдання, які вирішуються в процесі доведення матеріального потоку від складів готової продукції постачальника до цехів підприємства-споживача, мають певну специфіку, що стало причиною виділення відокремленого розділу логістики - закупівельної логістики.

На практиці межі діяльності, що становить основний зміст закупівельної логістики, визначаються умовами договору з постачальниками і складом функцій служби постачання всередині підприємства (рис. 39, а).

Мал. 39 Ділянки матеріального потоку, на яких переважно вирішуються завдання закупівельної, виробничої і розподільної логістики

2. У процесі управління матеріальним потоком всередині підприємства, що створює матеріальні блага або надає матеріальні послуги, в основному вирішуються завдання виробничої логістики. Специфіка цього етапу полягає в тому, що основний обсяг робіт з проведення потоку виконується в межах території одного підприємства. Учасники логістичного процесу при цьому, як правило, не вступають в товарно-грошові відносини. Потік йде не в результаті укладених договорів, а в результаті рішень, прийнятих системою управління підприємством.

Сфера виробничої логістики тісно стикається зі сферами закупівель матеріалів та розподілу готової продукції. Однак основне коло завдань у цій області - управління матеріальними потоками в процесі здійснення саме виробництва (рис. 39, б).

3. При управлінні матеріальними потоками в процесі реалізації готової продукції вирішуються завдання розподільної логістики. Це велике коло завдань, вирішенням яких займаються як виробничі підприємства, так і підприємства, що здійснюють торговельно-посередницьку діяльність. До вирішення цих завдань мають відношення владні структури, так як від організації розподілу суттєво залежить стан економіки регіону. Наприклад, в разі незадовільної організації системи розподілу продовольчих товарів в регіоні положення місцевої влади буде нестабільним.

На рис. 39, в показано, що в сферу уваги розподільної логістики матеріальний потік потрапляє, ще перебуваючи у виробничих цехах. Це означає, що питання тари та упаковки, питання розміру виготовляється партії і часу, до якого ця партія повинна бути виготовлена, а також багато інших питань, суттєвих для процесу реалізації, починають вирішуватися на більш ранніх стадіях управління матеріальним потоком.

4. При управлінні матеріальними потоками на транспортних ділянках вирішуються специфічні завдання транспортної логістики. Сукупний обсяг транспортної роботи, що виконується в процесі доведення матеріального потоку від первинного джерела сировини до кінцевого споживача, можна поділити на дві великі групи (приблизно рівні):

¦ робота, виконувана транспортом, що належить спеціальним транспортним організаціям (транспорт загального користування);

¦ робота, яка виконується власним транспортом всіх інших (нетранспортних) підприємств.

Так само, як і інші функціональні області логістики, транспортна логістика чітко окреслених кордонів не має. Методи транспортної логістики застосовують при організації будь-яких перевезень. Однак пріоритетним об'єктом вивчення і управління тут є матеріальний потік, що має місце в процесі перевезень транспортом загального користування.

5. Інформаційна логістика. Результати руху матеріальних потоків знаходяться в прямому зв'язку з раціональністю організації руху інформаційних потоків. В останні десятиліття саме можливість ефективного управління потужними інформаційними потоками дозволила ставити і вирішувати завдання наскрізного управління матеріальними потоками. Висока значимість інформаційної складової в логістичних процесах стала причиною виділення спеціального розділу логістики - інформаційної логістики. Об'єкт дослідження тут - інформаційні системи, що забезпечують управління матеріальними потоками, використовувана мікропроцесорна техніка, інформаційні технології та інші питання, пов'язані з організацією інформаційних потоків (пов'язаних з матеріальними).

Інформаційна логістика тісно пов'язана з іншими функціональними областями логістики. Цей розділ розглядає організацію інформаційних потоків усередині підприємства, а також обмін інформацією між різними учасниками логістичних процесів, що знаходяться на значних відстанях один від одного (наприклад, за допомогою засобів супутникового зв'язку).

7.2 Взаємозв'язок закупівельної й розподільної логістики

Взаємозв'язок окремих функціональних областей логістики в загальних рисах охарактеризована в попередньому параграфі. Більш детально проаналізуємо взаємодію розподільної і закупівельної логістики в процесі доведення продукції від виробника до споживача.

Розглянемо процес управління матеріальним потоком на ділянці між двома підприємствами, одне з яких є постачальником товарів, а інше - оптовим покупцем. З позиції першого підприємства управління матеріальним потоком повинно здійснюватися методами розподільчої логістики. Однак з позиції другого той же потік повинен управлятися методами закупівельної логістики. Удаване протиріччя легко вирішується.

Розглянемо управління потоком на виділеній ділянці, якщо покупець за договором вже сплатив постачальнику доставку товарів на свій склад. У цих умовах прибуток постачальника від угоди в істотному ступені залежить від того, наскільки раціонально його служба збуту організовує доставку замовлення на склад покупця. Іншими словами, управлінням потоком на даній ділянці в цьому випадку займається постачальник. Застосовувані методи відносяться до розподільної логістики. Покупець, вже сплатив доставку, від її раціональної організації нічого не виграє (як нічого і не програє, якщо доставка організована погано).
Глава 4 Транспортні системи ............................................. 91 | Розділ II Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в сферах виробництва і обігу | Глава 11 Транспортна логістика. 235 | Глава 17 Поняття, основні види, роль і логістика матеріальних запасів 348 | Глава 25 Вантажна одиниця - елемент наскрізного логістичного процесса.......................................................................................................520 1 сторінка | Глава 25 Вантажна одиниця - елемент наскрізного логістичного процесса.......................................................................................................520 2 сторінка | Глава 25 Вантажна одиниця - елемент наскрізного логістичного процесса.......................................................................................................520 3 сторінка | Глава 25 Вантажна одиниця - елемент наскрізного логістичного процесса.......................................................................................................520 4 сторінка | Глава 25 Вантажна одиниця - елемент наскрізного логістичного процесса.......................................................................................................520 5 сторінка | Глава 25 Вантажна одиниця - елемент наскрізного логістичного процесса.......................................................................................................520 9 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати