На головну

Тема 3.5. П. (Пр. Зан.) Оперативний маркетинг (3 години)

  1. I. ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ
  2. Аналіз в системі маркетингу
  3. Базис інтернет-маркетингу
  4. Базові концепції та категорії маркетингу.
  5. Бібліографічний список книг В. А. Абчука з економіки, менеджменту, маркетингу та прикладної математики
  6. Брендинг як ефективний інструмент маркетингу
  7. У сфері маркетингу

Час - 3 години

питання заняття

1. Товарна політика. Поняття товару. Життєвий цикл товару. Якість і конкурентоспроможність товару. Товарний асортимент. Товарна марка. Роль упаковки в товарній політиці.

2. Цінова політика.Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на ціноутворення. Методика визначення початкового рівня ціни. Цінова стратегія фірми і її типи.

3. Збутова (дистрибуційна) політика.Основні напрямки формування збутової мережі фірми. Види каналів збуту. Прямий і непрямий методи збуту продукції. Традиційні і горизонтальні системи збуту. Вертикальні системи збуту: корпоративні, договірні, керовані.  Стратегії збуту: інтенсивний, селективний і ексклюзивний збут.

4. Комунікаційна політика.Основні напрямки комунікаційної політики. Поняття і сутність реклами, її види. Характеристика основних рекламних засобів (каналів), їх переваги і недоліки. Роль «паблік рілейшнз» в комунікаційній політиці. Основні форми і технологія PR.

Завдання для виконання практичної роботи:

1. При розробці товарної політики необхідно відобразити такі позиції:

- Які вигоди товару важливі для споживачів різних цільових сегментів?

- Виділіть головне очікування споживачів.

- Які негативні властивості товару для споживачів?

- Чи можна зменшити або виключити недоліки товару?

- Оцініть привабливість і конкурентоспроможність товару по відношенню до товарів-замінників (субститутів) і товарів конкурентів.

2. При розробці цінової політики обґрунтуйте цінову стратегію підприємства, виберіть метод ціноутворення і визначте відпускну ціну.

3. При розробці збутової політики необхідно:
- Зробити аналіз методів збуту, в тому числі тих, які застосовують конкуренти;
- Вибрати в якості базових, найбільш придатних для даних цільових сегметов, варіанти збуту;

- Запропонувати варіанти стимулювання збуту.

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте зміст мультіатрібутівного моделі товару.

2. У чому відмінність товару за задумом від товару в реальному виконанні?

3. Що собою являє така група атрибутів товару як товар з розширенням?

4. Дайте характеристику концепції «життєвого циклу товару».

5. Поясніть особливості стратегій маркетингу на різних етапах життєвого циклу товару.

6. Яким чином підприємство може продовжити життєвий цикл свого товару?

7. Які показники необхідно враховувати, щоб оцінити конкурентоспроможність товару?

8. Що таке товарний асортимент?

9. Що означає широта і глибина товарного асортименту?

10. Визначте суть товарної марки.

11. Яку роль відіграє бренд в діяльності підприємства? Чи можна поставити знак рівності між брендом і товарним знаком?

12. Дайте визначення поняттю «брендинг».

13. Які функції виконує упаковка товару?

14. Поясніть призначення ціни як засобу організації продажу і забезпечення рентабельності підприємства.

15. У чому сутність підходу до призначення ціни продажу в залежності від еластичності попиту?

16. Що розуміється під ціноутворенням за психологічним принципом?

17. У яких випадках підприємство зможе дотримуватися цінової стратегії «зняття вершків»? Наведіть приклади з практики.

18. Яка можлива реакція підприємства на зниження (або збільшення) ціни на товари підприємства-конкурента?

19. На якому етапі життєвого циклу товару зазвичай починають встановлюватися ринкові ціни?

20. Як може змінюватися стратегія ціноутворення в залежності від етапу життєвого циклу товару?

21. У яких випадках підприємство може надавати знижки з ціни?

22. Що являє собою коефіцієнт еластичності попиту за ціною?

23. Розкрийте суть методу ціноутворення «на основі поточних цін» і вкажіть, за яких умов його застосовують.

24. У чому полягає метод ціноутворення «на основі цінності товару»?

25. У яких випадках при формуванні ціни підприємство може орієнтуватися на власні витрати, рівень ринкового попиту і стан конкурентних цін?

26. Охарактеризуйте цінову стратегію міцного впровадження на ринок, «прориву».

27. У чому полягає мета і основні завдання політики розподілу?

28. Які функції виконують канали розподілу в комплексі маркетингу?

29. Дайте визначення каналу збуту.

30. Охарактеризуйте прямий і непрямий методи збуту продукції.

31. Дайте характеристику традиційним типам каналів розподілу.

32. Дайте характеристику основних типів посередників.

33. Охарактеризуйте агентів і брокерів і вкажіть їх відміну від посередників інших типів.

34. Розкрийте зміст вертикальних систем збуту.

35. Розкрийте зміст політики мерчендайзингу в роздрібній торгівлі.

36. Які переваги і обмеження політики франчайзингу?

37. Назвіть основні переваги та недоліки електронної комерції.

38. Розкрийте суть стратегій збуту: інтенсивного, селективного та ексклюзивного збуту.

39. У чому сутність комунікативних зв'язків підприємства з ринком?

40. Що спільного і в чому відмінність між рекламними комунікаціями і заходами щодо стимулювання збуту?

41. Які цілі і завдання стимулювання збуту? Наведіть приклади різних видів стимулювання.

42. Охарактеризуйте переваги і недоліки кожного з засобів маркетингового комунікаційного комплексу.

43. Яка мета лежить в основі формування громадської думки?

44. Назвіть цілі та функції PR.

45. Які засоби використовуються при проведенні робіт по організації зв'язків з громадськістю?

46. ??Охарактеризуйте основні види діяльності щодо формування громадської думки.

47. Вкажіть взаємозв'язок між вмістом товарної реклами і життєвим циклом товару.

48. Як залежать види товарної реклами від цілей?

49. Назвіть критерії вибору рекламних засобів.

50. Які основні вимоги до товарної рекламі?

51. Що розуміють під ефективністю реклами?

52. Охарактеризуйте способи оцінки ефективності реклами. У чому їх відмінність?

53. Як формуються бюджети маркетингових заходів щодо просування?

література

1. Армстронг Г., Вонг В., Котлер Ф., Сандерс Д. Основи маркетингу. - М .: Вільямс, 2008.

2. Багиев Г. Л. Маркетинг. Підручник. - СПб .: Питер, 2006.

3. Басовська Е. Н., Басовский Л. Є. Маркетинг. Курс лекцій. - М .: ИНФРА-М 2009.

4. Березін І. С. Маркетинг і дослідження ринку. - М .: Ділова література, 2006.

5. Благоєв В. І. Маркетинг в визначеннях і прикладах. - СПб .: Двадцяте трест, 2007.

6. Голубков Е. П. Основи маркетингу. Підручник. - М .: Финпресс, 2008.

7. Кеворков В. В., Кеворков Д. В. Практикум з маркетингу: навчальний посібник. - М .: КНОРУС, 2005.

8. Котлер Ф. Маркетинг - менеджмент. - СПб .: Питер, 2005.

9. Котлер Ф. Маркетинг Котлеру: як створювати, завойовувати і утримувати ринок. - М .: Альпіна Бізнес Букс, 2005.

10. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, орієнтований на ринок. Стратегічний та операційний маркетинг. - СПб .: Питер, 2007.

11. Маркетинг. Підручник / За ред. Парамонова Т. Н. - М .: КНОРУС, 2007.

12. Маркетинг: загальний курс. Навчальний посібник / За ред. Калюжнова Н. Я., Якобсона А. Я. - М .: «Омега-Л», 2010.

13. Мєшков А. А., Соловйов Б. А., Мусатов Б. В. Маркетинг. - М .: ИНФРА-М 2009.

14. Ноздрьова Р. Б., Крилова Г. Д., Соколова М. І. Маркетинг: навчальний посібник. - М .: Велбі-Проспект, 2005.

15. Панкрухин А. П. Маркетинг. Підручник. - М .: Омега-Л, 2007.

16. Планування маркетингу. Навчальний посібник. / Под ред. Кузьміної Е. Е. - Ростов на Дону: Фенікс, 2007.

17. Попов, В. М. Збірник бізнес-планів з рекомендаціями та коментарями: навчально методичний посібник / В. М. Попов, С. І. Ляпунов, С. Г. Млодик, А. А. Звєрєв. - М .: КНОРУС, 2006.

18. Соловйов Б. А. Маркетинг. Підручник М .: ИНФРА-му, 2005.

19. Соловйов, В. А. Маркетинг: підручник / В. А. Соловйов, А. А. Мєшков, Б. В. Мусатов. - М.: ИНФРА-М, 2010 року.

20. Хруцький В. Є., Корнєва І. В. Сучасний маркетинг: Настільна книга по дослідженню ринку. Навчальний посібник. - М .: Фінанси і статистика, 2003.
Практичних занять ПО МАРКЕТИНГУ | Місце маркетингу в навчальному процесі | Цілі і завдання дисципліни | Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни | Основні види навчальних занять | Графік вивчення дисципліни | Тема 1.3. П. (Пр. Зан.) Історія і методологічні основи маркетингу | Основні цілі і принципи маркетингового дослідження. | Соціологічний підхід до формування моделі поведінки покупця. | Глосарій з маркетингу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати