Головна

Суфікс ІМЕН ПРИКМЕТНИКІВ

  1. III. Ступені порівняння прикметників і прислівників, порядок слів в англійському реченні, типи питань.
  2. Дайте ступеня порівняння наступних прикметників і прислівників.
  3. Кореневі грецькі еквіваленти латинських прикметників
  4. Короткі форми прикметників
  5. Прислівники, утворені від прикметників і дієприкметників
  6. Освіта прикметників шляхом складання основ
  7. Закінчення та суфікс причетний

Вправа 88. Утворіть прикметники з суффік-

самі -ев-, -ів-, -лів-, -нів- від наведених нижче слів.

Вдуматися, гуж, довіряти, дощ, жалість, заздрість,

ключ, край, милість, непосида, ненажера, плюш, совість,

соя, лад, уживатися, послуга, поступатися.

Для довідок . Суфікс -ів- має на собі наголос

(Ледачий, правдивий), за винятком слів милостивий і юро-

дівий; в "ненаголошеній положенні пишеться -ев- (бойовий, сірене-

вий). У суфіксах -лів- і -чів-, похідних від -ів-, пишеться і

(Турботливий, зарозумілий).

Вправа 89. Вставте пропущені букви.

1. Він ... ватий, вік ... виття, дар ... вітий, справ ... вітий,

хутро ... виття, ніздрі ... ватий, плід ... вітий, рід ... вітий, ут-

р ... ватий.

2. Глянц ... вітий, очерет ... вий, кільця ... виття, ку-

мач ... вий, молодецький, риж ... ватий, свинцю ... бий, те-

Н ... виття.

3. Кош ... чий, Кукуш ... чий, Старуш ... чий.

Для довідок .

1. Після твердих приголосних пишуться суфікси -ое-, -оват-,

-овіт-, після м'яких приголосних - суфікси -ев-, -еват-,

-евіт-.

2. Про написання про і е в суфіксах після шиплячих см. § 17,

після ц - § 18.

3. У прикметників на -чій, утворених від существітель-

них на -шка, перед ч в ненаголошеній положенні пишеться е, під

наголосом - а (жаб'ячими - жаб'ячий).

Вправа 90. Утворіть прикметники з суффік-

сом -чат- (-am-) від наведених нижче слів.

Колода, веснянка, вибух, дошка, коліно, вія,

щабель, візерунок, черепиця.

Для довідок .

1. Для розрізнення написаний прикметників типу до-

щатий - брущатий слід мати на увазі, що буква щ пишеться

в тих випадках, коли позначається цією буквою звук цілком

відноситься до однієї морфеми (значущої частини слова): дошки-а -

Сонячно-ат-ий (ск чергується з щ, порівн. віск - вощ-ан-ой, плоск-ий -

площ-е), але: брус-ок - брус-чат-ий (зберігається написання кор

ня). Якщо в виробляє основі перед суфіксом-к стоять

букви з, с, зд, ш, то вони зберігаються, а до чергується з ч, на-

приклад: веснуш-к-а - веснуш-чат-ий, борозен-к-а - борозен-чат

ий (пор. рез-до-ий - рез-че, хлёст-к-ий - хлёст-че).

2. Перед суфіксом -чат- кінцеве ц основи замінюється

т, наприклад: _ крупинок-а - крупи-чат-ий.

Вправа 91. Поясніть різне написання виділених

звукових поєднань в кожній парі приводяться нижче слів.

Гуща - веснянкуватий, кліщ - перебіжчик, лощі-

на - чоловік, злиденна - газетний (папір), прощаємо - з

чаєм, хвощік - візник, б'є - хлёстче, щітка -

рахунок, щіткою - з чіткою (звукозаписом), щі - вважати.

Вправа 92. Утворіть прикметники з суффік-

сом ськ від наведених нижче іменників.

Гірник, місто, молодець, пірат, прихід, рибалка, світло,

слобода, таджик, флот, швед; Дамаск, Єлець, константи

ца, Курськ, Майнц, Мінськ, Ніцца, Одеса, Омськ,

Спаськ, Тарту.

Для довідок .

1. Кінцеві приголосні основи д і т перед суфіксом-ськ

зберігаються, наприклад: Волгоград - волгоградський, світло - світло-

ський. Після кінцевих приголосних основи до, ц, ч суфікс-ськ

спрощується в к-, причому до і * основи міняються на ц, наприклад

заходів: кулак - куркульський, німець - німецький, ткач - ткацький. Чи не ^

які прикметники зберігають перед ск кінцеві соглас-

ні до і ч основи: узбек - узбецький, Углич - Углицький і ін.

2. У прикметників, утворених від географічних назва-

ний з основою, що закінчується на ц, пишеться:

а) ц-ський, якщо перед ц варто згодна (крім ц): Пфальц -

пфальцського;

б) ц-кий, якщо перед ц варто голосна: Торопець - Торопецький

(І з до л ю ч е н і я: Грац - грацський, Мец - Мецськім);

в) -цц-кий, якщо перед ц варто теж ц: Абруццо - абруццкій.

3. Якщо основа іншомовного слова закінчується на ск, то

перед суфіксом-ськ Перше до опускається, наприклад: Сан-

Франциско - сан-Франциський, етруск - етруська (і з до л ю ч е -

ня: баск - баскський, оски - оськсько).

4. Якщо основа закінчується на її, то суфікс-ськ втрачає с,

так як в російській мові три однакові приголосні підряд НЕ

nniiiyjcH (Черкаси - черкаський).

57 Росіяни географічні назви на ск утворюють пріла-

готельних без допомоги суфікса ск: Томськ - Томська.

Вправа 93. Вставте, де потрібно, пропущені букви.

Астраханська оселедець, поблизу ... дещо відстань, бога-

тир ... дещо здоров'я, вага ... кі доводи, в'яз ... кая грунт,

гаван ... ський народ, грубить ... кий відповідь, звер ... дещо обраще-

ня, кавказ ... кі мови, Казан. "кий університет, кір-

гіз ... кі степи, кін ... кая упряж, Матрона ... кий костюм,

ні ... кий рівень, листопад ... ські дощі, Реймс ... кий з-

бор, рез ... кий тон, сентябр ... ський день, сібір ... ські

морози, ковзаючи ... кий шлях, тунгу ... кі звичаї, уз ... кая

смуга, францу ... кий мову, Черк ... кая шапка, січень ... с-

кая холоднеча.

Для довідок .

1. З суфіксом-ськ утворюються о т н о с і т е л ь н и е

прикметники (цей розряд прикметників не має короткої

форми), наприклад: білорус - білоруський, абхази - абхазький.

Якщо основа іменника закінчується на с з предшеству-

-ющей згодної, то при утворенні прикметника з суф-

фіксом ськ одне з опускається: Уельс - уельський (але: Даугавпілс -

Даугавпилсский і недо. ін.).

З суфіксом-к утворюються до а ч е з тонн на е зв зв и е прілага-

тільні (такі прикметники мають коротку форму), наприклад

заходів: низ - низький (низький).

2. Якщо основа іменника закінчується на -нь

або -рь, то перед суфіксом-ськ буква б не пишеться, наприклад

заходів: Рязань - рязанський, лицар - лицарський. виняток з-

становлять прикметники, утворені від назв місяців:

червневий, вересневий, жовтневий, листопадовий, грудневий (але:

січневий), вираз цілісінький день і деякі прілагатель-

ні, утворені від іншомовних географічних назв

(Сичуаньский, тян-шаньский і ін.).

Вправа 94. 1. Утворіть прикметники з суф-

фіксом -до- від наведених нижче іменників.

Балалайка, повітря, гірчиця, гречка, молоко, пря

нік, дрібниця, нудьга, метушня.

2. Вставте пропущені букви. ;

Було ... ва, городо ... нік (гравець в городки), гірчить ...-

нік, Двур ... нік, лото-ник (продавець з лотка), лото ...-

нік (любитель грати в лото), набалда ... нік, нау ... ні-

ки, пере ... ница, Прачья ... ва, рай ..-. нік, Скворія ... нік,

Скворія ... ня, яи ... ница; Анна Ільїна ... на, Віра Савви ...-

на, Зоя Лукині ... на, Надія Кузьміна ... на, Ніна

Фомін ... на.

Для довідок . У словах, утворених від основ на до, ц,

ч, перед суфіксом -н або перед суфіксами, начінающі-

мися з і, пишеться ч (хоча в деяких з них вимовляється ш),

наприклад: кінець - кінцевий - звичайно. Так само пишуться жіночі

по батькові, утворені від чоловічих по батькові на-ич (Микитович -

Микитівна). В окремих словах пишеться поєднання шн: двуруш-

нік (хоча рука), раёшнік (хоча райок) і недо. ін. В словах, образо-

ванних від основ на х, перед суфіксом -н пишеться ш (золоту-

ха - золотушний).

Вправа 95. Вставте одне йди два і відповідно до

правилами написання суфіксів прикметників; розберіть при-

лагательние за складом.

Багров ... ий захід, бесчісле ... е безліч, глини ... а

посуд, дискусії ... Перше питання, трива ... ша черга, дро-

БЯ ... оЙ склад, журавлі ... е гніздо, зеле ... а лавка, зем-

ля ... ой підлогу, камі ... ий будинок, карма ... перші години, карги ... ая

галерея, журавлині ... е варення, шкіра ... а куртка, ко ... ий

плуг, ледя ... ой покрив, моното ... ті звуки, недужий ... ті

здібності, олово ... ті солдатики, осі ... яя погода,

піщано ... а мілину, племена ... ой худобу, подай ... е штучній

во, р ... е білизна, революції ... ий підйом, Румя ... ті

щоки, сві ... а туша, срібні ... а ложка, соломі ... ая

підстилка, тума ... е ранок, Урага ... ий вітер, це ... е изоб-

бання, чугу ... а огорожа, ю ... ті натуралісти.

Для довідок . Два я пишеться в суфіксах -енк- (про-

ничий) і -онн- (ревізійний), а також на стику осно-

ви, що кінчається на н, і суфікса -я- (іменний, сонний).

Одне я пишеться в суфіксах -ія- (лебединий) і -ая- (-ля-)

(Житній, конопляний).

І з до л ю ч е н і я: дерев'яний, олов'яний, скляний.

Прикметники багряний, вітряний (але: безвітряний), зе-

лений, пряний, п'яний, рдяний, завзятий, рум'яний, свинячий, синій,

юний пишуться з одним я.

Вправа 96. Утворіть прикметники з суффік-

самі -я-, -ая- (-ян -) ^ -йн-, -енн-, -онн- від наведених нижче

іменників.

Авіація, хвороба, бритва, весна, горобець, голуб,

гусак, відвагу, дивізія, єдність, жнива, змія,

клятва, комісія, листя, кінь, масло, мить,

мужність, обід, звичай, вікно, опозиція, орел,

осів, полум'я, реакція, спорідненість, насіння, сесія, соболь,

соловей, сіль, скло, телефон, торжество, традиція,

качка, ранок, фракція, господарство, почуття, шерсть, яст-

дит.

Вправа 97. Вставте одне або два я; поясніть відмінність

в написанні наведених попарно слів.

Бара ... ий - ра ... ий, були ... ий - граки ... ий, голу-

бі ... ий - глибин ... ий, гас ... ий - щурів ... ий, ку-

ри. .. Ий - стари ... ий, льви ... ий - ДІКОБІ ... ий, пес

ча ... ий - коча ... ий, щоб співали ... ий - ши ... ий, СОБІ ... ий -

БІ ... ий, струми ... ий - ю ... ий.

Вправа 98. Вставте одне або два я; вкажіть морфем-

ний склад наведених нижче іменників.

Бессребре ... ик, восьмігра ... ик, гості ... ица, гри-

ве ... ик, дрова ... ик, дружи ... ик, вим ... ик, імені ... ик,

ко ... ица, конопля ... ик, корі ... ик, крупі ... ик, лист-

ве ... ица, малі ... ик, моше ... ик, усмоктув ... ик, Песе ... ик, пес

ча ... ик, плем'я ... ик, пле ... ик, підло ... ик, підвіконня ... ик, по-

КЛО ... ІК, предба ... ик, подорожі ... ик, пшё ... ик, рідних

стве ... ик, ряби ... ик, сезо ... ик, срібні ... ик, собст-

ве ... ик, совреме ... ик, соплеме ... ик, сторона відповіда ... ик, стра ... ик.

Для довідок . У іменників, утворених від пріча-

стій "і віддієслівних прикметників, пишеться стільки н, скільки

їх було в виробляє основі: вихованець (вихований),

обранець (обраний), мученик (муки). Див. Також § 34. -

Вправа 99. Утворіть прикметники з суффік-

сом -оние-- еньк-.

Зразок. Старий - старенький, тугий - тугонр-

кий.

Високий, глибокий, добрий, легкий, м'який, но

вий, рябий, поганий, рудий, синій, строгий, сухий,

тихий, убогий, пружний, хороший.

Для довідок . Імена прикметники зазвичай утворюють

зменшувально-пестливу форму за допомогою суфікса

еньк-. Але прикметники з основою на г, к, х утворюють зазначених

ву форму з суфіксом -оньк- (високонькая, тугонькій) або

мають паралельні форми (легенький - легенький, мяконь-

кий - мякенький, поганенький - поганенький і недо. ін.).

Вправа 100. Утворіть прикметники з суффік-

сом -інск- -. -енск-.

Про б р о з е ц. Сочі - сочинський, Фрунзе - фрунзенс-

кий.

Грозний, Єльня, Жіздра, Коломна, Лівни, Ми-

тищі, Охта, Пенза, Пресня, Ромни, Химки, Ялта.

Для довідок . Імена прикметники, утворені від

географічних назв, закінчуються:

а) на -інскій, якщо вони утворені від назв на -и (Гря-

зи - Грязінского) і на -а (-я-) (Балашиха - бааашіхінскій); але:

Пенза - пензенський, Пресня - Пресненський;

б) на -енскій, якщо вони утворені від назв інших ти-

пов (Заріччя - Зарічне, Пісочна - Песоченський).

Вправа 101. Перепишіть, вставляючи пропущені букви

відповідно до правил написання суфіксів імен пріла-

готельних.

1.1. Вона була старшою, але настільки ж вітрі ... а, як і

її панночка (Я.). 2. На них з'явилися замість колишніх за-

бруднити чобіт сап'яну ... ні червоні (Г.). 3. На ньому був

офіцерський сюртук і Черкей ... кая волохата шапка. Смуг-

лий колір обличчя його показував, що воно давно знайоме з

Кавка .., ким сонцем (Л.). 4. Є в світлості осі ... їх ве-

черов умильная таїнстві ... а принадність (Тютч.). 5. Капі-

тан тільки примружив свої олова ... ті очі і провів

рукою по білуватим волоссю (Т.). 6. Ти рья ... ний читець,

але критик дикий (Я.). 7. Ніч була темна, тепла і

затишності ... а (Л. Т.). 8. Блищить на сонці срібні ... ая

струмінь (Писемська.). 9. Ю ... ьгх сил ми в битві не шкодували

(Я. Огарьов). 10. Це був хлопчик усідчів ... вий і серйозну

ний, на перервах він ходив самотній, задумливий ... вий

(Кор.). 11. Єфрема жили на бідний ... якусь пенсію

(М. Г.). 12. На небі вже стояв тонкий срібні ... ий серп

молодого місяця (КУПР.). 13. Я вийняв з футляра ще-

гольского Бекас ... е рушницю (Пришва.). 14. За степи мчали

крики перепелів і Медвіт ... ті запахи скошених трав

(Серафим.). 15. Тесть постукував по Лубяни ... рй табакерці

(А. Н. Т.). 16. Я крадькома пробирався в комору, на-

ненную всякими ДІКОБІ ... ими товарами (Гладкий.).

17. Пенз ... якась губернія була оголошена на облоговому

положенні (Фед.). 18. Засипала звірі ... ті стежки вче-

Рашну розгульна заметіль (Д. бідних.). 19. Час від време-

ні ми відкачували воду берестя ... им ковшем (Арі.).

20. На дворах курився гній, переповняючи повітря креп-

ким і пря ... им запахом (Еренб.).

II. 1. Натовп затремтіла в вітає ... их захопленнях

(Фурма.). 2. рівних сувора зимова зоря проступала крізь

мертве ... ую серпанок (ФАД.). 3. На стінах їдальні висіли

звірі ... ті голови (Н. О.). 4. Листницкий вийшов з ваго-

на на якомусь безим ... ном полустанку (Шол.). 5. полювань

ники відклали морж ... вий промисел і разом з дружин-

щинами тягали незвичайні вантажі (Семугік.). 6. Разом

з хлопчиками ловив рибу чубатий весну ... Атийя милі-

рів (Пауст.). 7. У приміському селищі був огляд

мистецтві ... ой самодіяльності (Пан.). 8. Я сидів на

дереві, біля краю ОБСЯ ... ого поля, куди щоночі при-

ходив ведмідь (Сок.-Мік.). 9. Свій козли .., перший кожушок

він туго оперезався солдатським ременем (Горб.). 10. Гусак

степе ... ий в калюжі миє свій гуси ... ий червоний ніс

(Ісак.). 11. жести ... а лампа скупо освітлювала край ска

язиком, квіти на підвіконні. Крізь маленьке, затя-

нутое льодом віконце, прочертивши на чистої глини ... ом

підлозі блакитну доріжку, пробивався лун ... ий світло (Закр.).

12. Не зім'яти Богатир ... кую силу (Сурков.). 13. Дворянчиков,

сухий ... нькій і рідкий, читає німцям документ (Сам.).

14. Четвертий солдат лежав за кладовищ ... якимось забо-

ром (Кат.). 15. Заходить продавець із сусідньої зеле ... ой

лавки (Полев.). 16. Приємна сонця ранку ... яя звістку і по-

лотенце свіжістю льня ... ою (Щип.). 17. З шумом рас

війнуло вхідні двері, увійшла дівчина в шкіра ... ой курт-

ке (Аж.). 18. Ех, суко ... ая, Казея ... ая, ше ... а шинель, -

біля багаття в лісі пропалені, відзначити її еконо ... а шинель (Твардий.).

19. Між бортом пароплава і камі ... ой стіною причалу

повільно розширювалася чорна смуга. На ній плавали

помаранчеві нафт ... ті плями (Чак.). 20. услужлів ... вий ду

рак небезпечніше ворога (поїв.).

Вправа 102 (повторювальну). Перепишіть, вставляючи

пропущені букви.

Був чудовий затишності ... ий день літа 18 ... року. Я

повільно, в глибокій задумі ... йшов по алле ... одічав-

шего саду, заглушити ... ного бур ... Яном і чагарником. не-

помітно дійшов до ні ... кого дерев'я ... ого домішками ..., ок-

РУЖ ... ного напівгнилими точ.-. ними стовпчиками. Обой-

дя домішками ... справа, я опинився перед стари ... им дво-

поверховим помещ ... ч ... їм будинком.

Піднявшись на засклену тер ... ас ... у, я присів

на плетене соломі ... е крісло. Біля будинку р ... їли ста-

які берези; на вершині однієї з-них було Галоч ... е

гніздо. У ньому бе ... пр ... Стань і голосно кричав Галч ...-

нок, широко раз ... вая дзьоб. Крізь скло ... ую двері були

видна гості ... а з паркетною підлогою; на стінах висіли

гравюри в полірованих рамах з червоного дерева; в

одному кутку стояло поламане фортеп ... але, в іншому -

два великих шкіра ... их крісла.

Я постукав тростиною по дверях, і незабаром до мене ви-

йшов Старичі ... до в поношеному сюртуку, в вал ... нках і

м ... хнатой щапч ... нке. Я дізнався, що його звуть Філіп ... ом

Куз ... мич ... м, що він постійно хворіє і боїться про-

Студія, що він камердинер поміщика Фад ... ея Іл ... арі-

оновіча Больш ... ва - власника цієї садиби, кото

рий протягом восьми років жодного разу не був в маєтку ...

Мій новий знайомий люб'язно запропонував мені ос

мотреть будинок. Мене особливо зацікавила бібліоте-

ка, заповнена творами рус ... ких і француз ...-

ких авторів. Поруч з Лермонтов ... м стояв Жан-Жак

Руссо, поряд з Пушкін ... м - Віктор Гюго, з Мопас-

сан ... м - Тургенєв.

Оглянувши будинок і подякувавши старого, я вийшов у

сад. Від колишніх квітників вціліли одні п ... они і маки,

які піднято ... малі з трави свої блідо-рожеві і

яскраво-червоні голови. На самій алле ... р ... їли молоді

клени; по сторонам алле ... стояли високі тополі і ли

пи - св ... ниці старого будинку. Подалі від будинку сад

ра .. позбавляли для сінокосу. Тут на просторі р ... їло багато

фруктових дерев: груш ..., яблуні ..., вишень ... і чере-

шен ...

Вправа 103 (повторювальну). Напишіть текст під дик-

товку. Вкажіть, якими правилами ви керувалися при

написаний закінчень і суфіксів прикметників, име-

ющихся в тексті. -

Це було в січневу бурю на Каспійському морі біля

кавказьких берегів. Різкий вітер з якимось диким раз-

бойнічьім свистом рвав вітрила рибальського човна.

Становище ставало небезпечним. Водяні вали і

жахливі пориви вітру з колючими голками дощу гро-

зили перекинути рибальську човен. Один з цих поривів

був такий могутній, що, здавалося, зараз все скінчиться. не-

велике суденце сховалося в вирували хвилях, але

тут же виринуло, викинуте ураганом. В туманною дали

миготів то високий, то низький берег.

Потужні пориви мінливого вітру кожну міну-

ту могли розірвати полотняний вітрило або зламати його

'Дерев'яний остов. Крізь химерні лахміття хмар

проривалися сліпучі стріли блискавок. Ярок і зло-

вещ був блиск цих стріл. Кипуче море вирувало.

З величезним завзяттям досвідчені рибалки боролися з

грізною стихією. Вони докладали нелюдські уси-

лія, щоб перемогти її. Сильними мозолястими рука-

ми вони тягнули вітрила, готували весла. молодь енер

гично допомагала. Вона вірила в свої юні сили.

І сталося те, що здавалося неймовірним: люди

перемогли. Вони протрималися до пізнього вечора, поки

не вщух лютий вітер.

Вправа 104 (повторювальну). Напишіть текст під дик-

товку, потім звірте написане з надрукованим.

Одного разу восени 18 ... року після невдалого полювання і

двадцатіверстного переходу я відчув себе сильних

але стомленим. Однак до вечора я дістався б додому,

якби надзвичайно малий і на рідкість непріят-

ний крижаний дощ не змусив мене шукати де-небудь

поблизу тимчасового притулку. З завмиранням серд-

цем, майстерно балансуючи, перейшов я по раскачівающе-

муся дощатого настилу містка через роздулася ре-

Чонка і вийшов на штучну піщаний насип,

зникав далеко в прибережному чагарнику. Я рассчи-

Тива зустріти на березі кого-небудь з місцевих жи

телей, але розрахунки мої не виправдалися. На березі ніде

не було ні душі.

Пораздумав, я, засмучений невдачею, вирішив, що не

поспішаючи, брести по напрямку до дому, потай все

таки сподіваючись притулитися в який-небудь селі.

Поки я розумів, повільно просуваючись вперед по

надто щедро посипаної галькою доріжці, в яку

сторону йти далі, око моє раптово представіл-

ся низький курінь біля поля, засіяного горохом. він

був аж ніяк не далеко, саженях в двохстах - двохстах

п'ятдесяти. Коли я підійшов до куреня і заглянув че

рез полотняну завісу всередину його, то побачив дрях-

лого дідка, який сидів навпочіпки і, тримаючи в

руках мяконькій шматочок хліба, квапливо пережовував

сушену горошинку, причому безперестанку перекіди-

вал її то за праву, то за ліву щоку. Він до того був

занурений в свою безглузде заняття, що ні заме-

тил мого приходу, і, коли я запитав, як дістатися до

найближчого селища, спочатку ніяк не міг зрозуміти мене.

Потім він все ж, хоч і плутано, вказав мені дорогу.

Я пішов через осиковий гай, потім повернув на-

право і ледве добрався до села. Ще здалеку крізь

часту сітку дощу зауважив я одну хату. У неї була тесо-

вая дах, глиняна штукатурка і оцинковані водо-

стічні труби. Туди і направив я свої кроки. У сопровож-

деніі промоклої лягавою собаки зійшов я на ганок

і відчинив невисоку двері в сіни. До невимовного мое-

му подив, побачив я довгі столи, завалені бу

магами, забризкані бляшані чорнильниці, оловян-

ні пісочниці і довжелезні гусяче пір'я.

Уздовж однієї зі стін стояв шкіряний диван і два де-

ревучи стільця. У сусідній кімнаті рипнули ліжко,

і слідом за тим увійшов чоловік років п'ятдесяти п'яти -

п'ятдесяти восьми, з бичачої шиєю, з необикновен-

але лискучий щоками і злипаються сонними

очима. На ньому був легенький піджачок і штани з

чортової шкіри. Він відрекомендував себе прикажчиком

місцевого поміщика.

ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ -

 
ПОДВІЙНЕ згідно | невимовних приголосних | ПРОПИСНІ БУКВИ В власного імені | ВЖИВАННЯ видання І Ь ЯК розділових знаків | БУКВА Ь ЯК ПОКАЗНИК граматичних форм | Голосні иі Я ПІСЛЯ ПРИСТАВОК | Голосні о І Е ПІСЛЯ ШИПЛЯЧИХ | Голосні ПІСЛЯ Ц | ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕН ІМЕННИКІВ | Суфікс ІМЕН ІМЕННИКІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати