Головна

Тема 2. Статистика кон'юнктури ринку

  1. II. НАША фабрично-заводського СТАТИСТИКА
  2. IV. ОСВІТА ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ НА РОБОЧУ СИЛУ
  3. IV. ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ. Сегментування ринку і вибір ЦІЛЬОВИХ СЕГМЕНТІВ
  4. VI. ІНДИКАТОРИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  5. VI. СТАТИСТИКА ПАРОВИХ ДВИГАТЕЛЕЙ
  6. Абсолютні і відносні показники ринку нерухомості
  7. авіатранспортної РИНКУ

До числа найбільш важливих завдань, які покликана вирішувати статистика ринку, відноситься вивчення ринкової кон'юнктури. При цьому ця задача є актуальною як на макро -, так і на мікрорівні. Жодна фірма, велика чи мала, що займається купівлею-продажем товарів, не зможе успішно функціонувати без оцінки положення на ринку.

Термін кон'юнктура походить від латинського слова conjungo-з'єдную, пов'язую.

Кон'юнктура ринку (ринкова кон'юнктура) - це конкретна економічна ситуація, що склалася на ринку на даний момент або обмежений відрізок часу.

Поняття ринкової ситуації включає:

- Ступінь збалансованості ринку (співвідношення попиту і пропозиції);

- Сформовані, що намітилися чи змінились тенденції його розвитку;

- Рівень стійкості або коливання його основних параметрів;

- Масштаби ринкових операцій і ступінь ділової активності;

- Рівень комерційного (ринкового) ризику;

- Сила і розмах конкурентної боротьби;

- Положення ринку у визначеній точці економічного або сезонного циклу.

Головна мета вивчення кон'юнктури ринку - визначити характер і ступінь його збалансованості, насамперед співвідношення попиту і пропозиції. Суть дії ринкового механізму проявляється в прагненні попиту і пропозиції до рівноваги. Однак цей процес, що має стохастичний характер, відбувається під постійним впливом безлічі суперечливих чинників, що й обумовлює наявність постійних коливань і відхилень від основної тенденції розвитку ринку.

Предмет статистики кон'юнктури ринку - масові процеси та явища, що визначають конкретну ринкову ситуацію, що піддаються кількісної та якісної оцінки.

Кон'юнктура ринку має чотири принципові відмінності: динамічність, пропорційність, варіабельність і циклічність.

Отже, перед статистикою кон'юнктури ринку ставляться наступні завдання:

- Збір і обробка кон'юнктурної інформації;

- Типологія ринкової ситуації;

- Характеристика масштабу (обсягу) ринку;

- Оцінки і аналіз збалансованості ринку і його основних пропорцій;

- Виявлення, аналіз і прогнозування тенденцій і стійкості розвитку ринку;

- Оцінки і аналіз системної і територіальної коливання параметрів ринку;

- Оцінка і аналіз циклічності розвитку ринку, в т.ч. всередині річних, сезонних коливань;

- Оцінка і аналіз регіональних відмінностей ринку;

- Оцінки і аналіз ділової активності та ін.

Стан ринку можна охарактеризувати через систему кількісних і якісних показників, кожен з яких відображає певну сторону ринкової ситуації. Виділимо основні показники кон'юнктури ринку:

1. Масштаб (розмір) ринку, рівень монополізації і конкуренції характеризують показники: число фірм, які виступають на ринку кожного товару, їх розподіл за формами власності, організаційних форм і спеціалізації; загальний обсяг реалізації товарів (продуктів і послуг) на ринку і розподіл фірм за розміром (обсягом збуту і продажу); розділ ринку (угруповання фірм за часткою, зайнятої ними в загальному обсязі збуту і продажу); частка малих, середніх і великих фірм у загальному обсязі ринку.

2. Ступінь збалансованості ринку - співвідношення попиту і пропозиції.

3. Динаміка ринку (темпи зростання, вектори і параметри трендів продажу, цін і товарних запасів, інвестицій і прибутку).

4. Коливання, стійкість і циклічність ринку характеризують показники: коефіцієнти варіації продажу, цін і товарних запасів у часі і в просторі (економічному і географічному); параметри моделей сезонності розвитку та циклічності розвитку ринку.

5. Ділова активність характеризується показниками: портфель замовлень, його склад, заповненість і динаміка; число, розмір, частота та динаміка угод; ступінь завантаженості виробничих (торгових) потужностей.

6. Ринковий ризик оцінюється показниками: інвестиційний ризик; ризик прийняття маркетингових рішень; ризик випадкових ринкових коливань.

Дослідження кон'юнктури ринку починається з характеристики потенціалу ринку, Що визначає можливості товарної пропозиції і купівельного попиту. Потенціал ринку підрозділяється на виробничий і споживчий. Виробничий потенціал визначає граничні можливості товарної пропозиції.

Формула потенціалу товарного пропозиції в розгорнутому вигляді на певний період часу має вигляд:

 , (1)

де  - Виробничої підприємство або група підприємств, що випускають i - й товар;

 - Середня потужність підприємства з випуску i - го товару;

 - Середній ступінь завантаження виробничих потужностей;

 - Рівень забезпеченості ресурсами для випуску i - го товару;

 - Поправка на зміну оптових цін;

 - Темп приросту ціни;

 - Коефіцієнт еластичності пропозиції від цін на сировину і готові вироби;

К - поправка на конкурентоспроможність товару;

В - внутрішнє виробниче споживання (за нормативом);

I - конкуруючий імпорт;

n - число i - х виробничих підприємств.

Представлена ??формула дозволяє отримати досить точний результат, проте виникає проблеми з пошуком необхідної інформації для її розрахунку.

Виходячи з наявного інформаційного ресурсу державної статистики, можна припустити більш спрощену формулу:

 (2)

де П - потенціал товарної пропозиції;

Р - випуск даного виду товару;

I - імпортні поставки даного виду товару;

З - товарні запаси.

Споживчий потенціал ринку обумовлений купівельним попитом і характеризується показником ємності ринку.

Ємність ринку - кількість (вартість) товарів, яке може поглинути ринок за певних умов за якийсь проміжок часу.

Математично, місткість ринку можна виразити таким чином:

Е = М х С, (3)

де Е - місткість ринку в натуральному або грошовому вираженні (од. / рік, руб. / год.);

М - кількість реалізованого товару в рік (од.);

С - вартість товару (грн.)

Існують різні підходи і методи з розрахунку ємності ринку, серед них: експертний підхід до визначення місткості ринку; економіко-математичне моделювання ємності ринку; методика розрахунку ємності ринку заснована на статистичних даних, а так само ряд інших методик.

Однак, вчені до цих пір не сходяться в думках щодо "універсальної методики або підходу", тому методологія розрахунку ємності ринку по конкретному товару чи послуги повинна бути підібрана індивідуально.

розрахунок ємності ринку по товарах виробничого призначення робиться виходячи з нормативів виробничого споживання сировини, матеріалів, обладнання на виготовлення товару. При цьому роблять поправки на вдосконалення технології виготовлення виробів, використання досконаліших матеріалів. Розрахунок ємності ринку товару виробничого призначення має наступну формулу:

= ( ) -  - П  - I, (4)

де  - Місткість ринку i - го товару виробничого призначення;

 - Число підприємств, що використовують i-й товар виробничого призначення;

 - Кількість виготовлених i-х виробів, для якого необхідний j - й товар;

 - Норматив питомої витрати j - го товару на виготовлення i - й одиниці виробу;

 - Коефіцієнт поправки на вдосконалення технології;

 - Середній розмір зміни товарних запасів j - го товару;

П  - Втрати j - го товару в межах нормативу;

I - частина ринку, яка припадає на частку конкурента, включаючи імпортера.

Ємність ринку по товарах споживання розраховується диференційовано за кожною соціальною або віковій групі населення. Розрахунок ємності споживчого ринку може здійснюватися за формулою

=  (5)

де  - Місткість ринку по товарах споживання;

 - Чисельність споживачів k-й соціальної і вікової групи;

P  - Споживання на душу k-ї групи споживання;

 - Темп приросту цін;

 - Темп приросту доходу споживачів;

Э  - Еластичність попиту k-ї групи населення від зміни цін;

Э  - Еластичність попиту k-ї групи населення від зміни доходу;

W- стимульований приріст попиту;

N - насиченість ринку даними товарами;

И  - Фізичний знос товару;

И  - Моральний знос товару;

Ф - альтернативні форми споживання;

I - частина ринку, контрольована конкурентами і імпортерами;

n - число k-х груп споживачів.

Показник насиченості ринку грає і самостійну роль в кон'юнктурному аналізі, оскільки він впливає на циклічність ринку, обмежуючи попит.

Насиченість ринку - це ступінь забезпеченості споживачів товарами, що визначається або експертним шляхом, або на основі вибіркового обстеження домашніх господарств. Для товарів тривалого користування використовується балансовий метод розрахунку:

Нк = Нн + П - В, (6)

де Нн, Нк - наявність товарів на початок періоду і на кінець періоду;

П - покупка (надходження) товарів за період;

В - вибуття товарів за період.

При цьому, вибуття розраховується за нормативами середньої тривалості служби товару. Фізичний і моральний знос викликає так званий попит на заміну.

Визначення положення організації на ринку і, як наслідок, оцінка економічної ефективності її функціонування, здійснюються за допомогою обґрунтування можливих обсягів реалізації продукції організації. Формування прогнозних оцінок обсягу продажів продукції конкретним підприємством пов'язане з виявленням і аналізом двох основних груп факторів: факторів, що визначають величину і динаміку ємності ринку певної групи товарів або послуг, на якому звертається продукція підприємства, і чинників, що визначають частку ринку, яку займає продукцією з певним рівнем конкурентоспроможності в рамках однієї групи товарів або послуг.

Прогнозування ємності ринку полягає в обґрунтуванні за допомогою різних методів сукупних обсягів споживання конкретної групи товарів або послуг в певному часовому періоді.

В економічній літературі представлено три основні підходи до прогнозування ємності ринку, кожен з яких реалізується за допомогою певних методів прогнозних розрахунків. Загальна класифікація підходів і відповідних їм методів прогнозування місткості ринку представлена ??в табл. 1.

Таблиця 1
Ковальов А. Н. | Статистичні | Вступ | На ринку товарів і послуг | І товарообігу | Тема 5. Статистика товарних запасів | Статистика товарної біржі | Тема 7. Статистика інфраструктури ринку | Тема 8. Статистика собівартості | ефективності діяльності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати