Головна

Їх основні форми

  1. B. Основні ефекти
  2. I. Основні завдання
  3. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  4. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 1 сторінка
  5. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 2 сторінка
  6. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 3 сторінка
  7. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 4 сторінка

В процесі своєї діяльності на світовій економічній арені суб'єкти світового господарства вступають в міжнародні економічні відносини, розвиток яких, залежить від ряду факторів. До основних факторів можна віднести: природні (природно-кліматичні, географічні, демографічні та ін.); придбані (науково- технічні, виробничі, технологічні та ін.), а також соціальні, національні, етнічні, політичні, морально-правові та інші умови.

В сучасних умовах в розвитку МЕВ проявляються такі тенденції:

- Прискорення науково-технічного прогресу, що виражається в широкомасштабному поширенні, перш за все між розвиненими країнами нової техніки, технологій, науково-технічний знань;

- Глобальні зміни в області навколишнього середовища. Зміна кліматичних умов, вичерпання екологічної бази тощо ставить питання про джерела фінансування. Засоби для вирішення зокрема екологічних проблем можуть бути знайдені або за рахунок країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою, що призведе до ще більшого їх економічному відставанню. Або витрати візьмуть на себе розвинені країни, що неминуче викличе зниження там рівня життя;

- Приріст і постійне переміщення народонаселення. Масова міграція населення з країн, що розвиваються в розвинені викликає репресивну реакцію, що в свою чергу входить в протиріччя з вимогами демократизації суспільства;

- Збільшення розриву між бідними і багатими країнами. Деколонізація в більшості випадків не виправдала надій країн, що розвиваються на економічне процвітання;

- Зростання економічної взаємозалежності країн світу, що неминуче веде до уніфікації норм права, культурних цінностей, способу життя, стилю поведінки і т.п. Однак це стикається з позицією різних груп населення і країн, зацікавлених в збереженні своїх відмітних ознак, національних і історичних цінностей і традицій;

- Посилення ролі міжнародних економічних організацій, що призводить до виникнення протиріч між встановленими ними нормами і правилами і формами і методами державного регулювання в окремих країнах;

- Зростаюча роль недержавних структурних утворень, наприклад, таких як ТНК, ТНБ і інших, в рішенні міжнародних питань і в першу чергу економічних проблем.

Вирішення цих протиріч сприяє подальшому розвитку міжнародних економічних відносин.

Основними формами міжнародних економічних відносин є:

1. Міжнародна торгівля товарами;

2. Міжнародна торгівля послугами;

3. Міжнародна спеціалізація і кооперація виробництва;

4. Міжнародне науково-технічне співробітництво та обмін науково-технічними результатами;

5. Міжнародна міграція капіталу;

6. Міжнародні валютно-кредитні відносини;

7. Міжнародна міграція робочої сили;

8. Міжнародний інформаційний обмін;

9. Діяльність міжнародних економічних організацій;

10. Співпраця у вирішенні глобальних проблем.

В сучасних умовах різні форми міжнародних економічних відносин тісно взаємопов'язані і активно взаємодіють між собою.

 
Сутність і функції податків | Фіскальна політика держави | Сутність і механізм інфляції | види інфляції | Причини виникнення інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат | Наслідки інфляції та антиінфляційна політика | Основні категорії і поняття | Доходи громадян, їх види та джерела формування | Проблема диференціації доходів | Соціальна роль держави в ринковій економіці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати