Головна

Товарооборачиваемости. Аналіз, нормування запасів. продуктовий баланс

  1. А. балансовим рахунком 1 сторінка
  2. А. балансовим рахунком 2 сторінка
  3. А. балансовим рахунком 3 сторінка
  4. А. балансовим рахунком 4 сторінка
  5. А. балансовим рахунком 5 сторінка
  6. А. балансовим рахунком 6 сторінка
  7. А. Діаграма динаміки балансу

Товарооборачиваемости є одним з найважливіших показників ефективності діяльності підприємства громадського харчування. під товарооборачиваемости розуміється час обігу товарів з дня їх надходження до дня їх реалізації, а також швидкість обороту сировини і покупних товарів. Товарооборачиваемости може бути виражена або числом оборотів товарів за певний період часу, або кількістю днів, необхідних для одного обороту. Оборотності грошових коштів, вкладених в запаси має особливе значення.

Час звернення (товарооборачіваемост' в днях) визначають на основі даних про середні товарні запаси та товарообіг за формулою

ТДН = (Зср х Д) : Гілі ТДН = Зср: Тодн, де ТДН - Товарооборачиваемости в днях.

Товарооборачіваемост' в кількості оборотів (швидкість обороту) розраховують таким чином:

Тоб = ВТ: Зср або Тоб = Д: ТДН, де Тоб - Швидкість обороту.

Важливе значення для підприємства харчування, підвищення його конкурентоспроможності має прискорення оборотності. При цьому вивільняються оборотні кошти, вкладені в сировину і товари, ефективно використовуються інвестиції, вкладені в запаси, скорочуються витрати по зберіганню сировини і товарів, знижуються товарні втрати, що в кінцевому рахунку веде до збільшення прибутку. Важливість для підприємства збільшення швидкості обороту.

Аналіз поточних товарних запасів починають з зіставлення їх фактичних розмірів з встановленими нормативами. Так як нормативи товарних запасів встановлюються поквартально, то і їх вивчення проводять насамперед по кожному кварталу окремо. Порівняння фактичних запасів з нормативом проводять як в сумі, так і в днях обороту.

В ході аналізу товарних запасів необхідно виявити причини, що вплинули на відхилення від нормативу, з'ясувати, якою мірою товарні запаси задовольняють попит населення, забезпечують виконання виробничої програми підприємства та обсягу роздрібного товарообігу, перевірити правильність розміщення запасів за структурними підрозділами підприємства. Важливим моментом в аналізі товарних запасів є визначення ефективності використання грошових коштів, вкладених в запаси.

Товарні запаси на кінець кварталу одночасно є залишками сировини і товарів на початок наступного кварталу. Тому їх слід зіставляти і з нормативом в днях на наступний квартал. Попередньо необхідно фактичні товарні запаси на кінець кварталу визначити в днях виходячи з планового завдання по товарообігу на наступний квартал.

У тому випадку, якщо на підприємстві харчування не планують товарні запаси, їх аналіз проводять в динаміці. Для цього рекомендується фактичні запаси на перші числа місяця в кожному кварталі в сумі і в днях порівнювати з даними на початок кварталу. В результаті такого аналізу визначають, чи не було різких змін у фактичних товарних запасах протягом кожного кварталу і звітного року.

Аналогічно проводиться аналіз по іншим кварталах року.

Аналіз товарних запасів включає в себе також аналіз товарооборачиваемости, який передбачає порівняння фактичної оборотності з плановою. Щоб визначити планову оборотність, розраховують планові середні запаси.

Нормування і планування товарних запасів

Планування товарних запасів передбачає використання комплексу методів, спрямованих на визначення оптимальної, нормативної величини запасів.

Основу планування товарних запасів поточного призначення становить їх нормування, в процесі якого встановлюється норматив запасу в днях і сумі по товарних групах. Норма товарних запасів виступає одночасно і нормою товарооборачиваемости.

В сучасних умовах підприємства громадського харчування самостійно нормують і планують запаси сировини і товарів. Норматив товарного запасу необхідний для здійснення економічної, фінансової та комерційної діяльності, при регулюванні розміру власних оборотних коштів, вкладених в запаси, визначенні планового розміру кредиту, для оперативного контролю за товарними запасами, при розрахунку витрат по зберіганню.

Планування передбачає розробку нетоварного і загального нормативів в сумі і днях обороту по кварталах планованого року. Процес планування починається з розробки потоварних нормативів. При розрахунку нетоварного нормативів рекомендується використовувати методи техніко-економічних розрахунків; економіко-статистичні; індексний; економіко-математичного моделювання.

Потоварний норматив запасів методом техніко-економічних розрахунків включає в себе наступні елементи в залежності від їх призначення:

представницький асортиментний набір;

запас на час приймання та підготовки товару до продажу;

запас на середньоденну реалізацію;

запас поточного поповнення;

страховий запас.

Потоварний норматив товарних запасів в днях на планований квартал розраховується за формулою

Ндн = За + зр + Зп + Зт + Зс,

де за - Представницький набір;

Зр, Зп, Зт - Відповідно запас на середньоденну реалізацію, на час приймання та підготовки товарів до продажу; поточного поповнення; Зс - Страховий запас в днях.

Представницький асортиментний набір на підприємствах харчування може не розраховуватися, так як його величина незначна.

Запас в розмірі середньоденного дорівнює одному дню.

Запас на час приймання та підготовки товарів до продажу встановлюється шляхом хронометрування часу, витраченого на окремі операції. Час на приймання складається з часу на загальний огляд тари, розвантаження, перевірку за кількістю і якістю, переміщенню товару до місця продажу і зберігання. Час на підготовку товарів до продажу включає час, витрачений на розпакування товару. Час на підготовку сировини до виробництва включає в себе вимочування солоної риби, дефростації м'яса. Запас на приймання та підготовку сировини і товарів становить 0,5 -1,0 дня. Запас поточного поповнення займає найбільшу питому вагу в нормативі. Він створюється для забезпечення безперебійної реалізації в період між надходженнями товарів. Для розрахунку запасу поточного поповнення на планований квартал необхідно визначити середній інтервал поставки між надходженнями товарів. Середній інтервал поставки в днях по товарній групі визначається діленням середньої вартості одного надходження за товарною групою на вартість всіх надходжень по товарній групі і множенням на 90 днів. Розрахунок здійснюється за формулою З т = 90: Q: 2, де

90 - тривалість розрахункового періоду;

Q - кількість поставок

Страховий запас створюється для гарантії безперебійного виробництва, продажу і на випадок відхилень від встановлених термінів і обсягів поставки сировини і товарів. Його розмір може визначатися як подвоєний квадратний корінь із запасу поточного поповнення. Розрахунок здійснюється за формулою Зс = 2v З т

Можна також визначати розмір страхового запасу в процентах від запасу поточного поповнення. В даному випадку величина цього елемента нормативу коливається від 30 до 100%. При нормуванні страхового запасу на підприємстві харчування слід враховувати, що багато продовольчі товари відносяться до числа швидкопсувних, тому розміри страхового запасу повинні обмежуватися величиною, обумовленою можливими порушеннями в постачанні і термінами зберігання. Так, страхові запаси хліба і молока не повинні бути більш ніж на 1 день, страхові запаси м'яса, риби і інших швидкопсувних продуктів повинні відповідати ємності холодильників, а терміни їх зберігання не повинні перевищувати 2 - 4 днів, круп, борошна, цукру - 10 - 12 днів в залежності від умов зберігання і завезення продуктів.

Завдання. Розрахувати потоварний норматив запасу сировини по кафе на I квартал планованого року. У кафе планується щоденна реалізація риби на суму 2,5 тис. Руб. За квартал кількість поставок риби склало 25 разів. Час на прийом товару становить 0,1 дня, час на підготовку сировини до виробництва -0,5 дня.

Рішення. Запас поточного поповнення риби - 1,8 дня (90: 25: 2). Час на одноденну реалізацію - 1 день. Страховий запас буде дорівнює 2,7 дня (2v1,8). Значить, норматив запасу риби складе 6,1 дня (1,8 + 1 + 0,1 + 0,5 + 2,7). У сумі його величина складе 15,3 тис. Руб. (6,1 X 2,5).

Після того як визначили норму товарних запасів по кожній товарній групі, слід розрахувати середню норму в днях по підприємству або структурному підрозділу. Вона розраховується як середньозважена величина для кожного кварталу планованого року на основі встановленої норми по кожній групі. Середня норма визначається в днях діленням загальної величини товарних запасів за всіма товарними групами на середньоденний витрата продуктів по підприємству. Методика цього розрахунку приведена в табл. 9.

Таблиця 9.

Розрахунок середньої норми запасу в днях на квартал планованого року

 Найменування товару  Середньоденний расходсирья і товарів, тис. Руб.  норма запасів
 дні  сума, тис. руб.
 гр.2 X гр.3 = гр.4
 1. М'ясо та птиця  9,3  10,2  94,86
 2. Ковбасні вироби  8,2  15,7  128,74
 3. Риба та рибопродукти  2,5  6,1  15,25
 4. Масло  8,0  10,7  85,60
 5. Маргарин  12,0  17,9  214,80
 6. Молоко і молочна продукція  5,0  5,1  25,50
 7. Цукор  4,9  20,2  98,98
 8. Борошно  4,7  25,3  118,91
 9. Сир  2,1  12,4  26,04
 10. Хліб і хлібобулочні вироби  1,8  4,1  7,38
 І. Картопля  3,0  21,5  64,50
 12. Макаронні вироби  1,2 "  19,7  23,64
 13. Решта товарні групи  12,9  22,3  287,67
 Разом  75,6  15,8  1191,87

Середня норма запасу в днях по підприємству дорівнює 15,8 дня (1191,87: 75,6). Аналогічний розрахунок проводиться по всіх структурних підрозділах підприємства, а потім визначається середня норма запасу в днях по підприємству харчування.

Система планування запасів націлена на їх мінімізацію, прискорення оборотності, підвищення віддачі від коштів, вкладених в запаси.
ЕКОНОМІКА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ | Сутність, склад, структура та характеристика товарообігу громадського харчування | Продуктовий баланс по підприємству харчування | Товарообігу на підприємствах харчування різного типу | Визначення потреби в сировині та продуктах | Розрахунок необхідної сировини на виготовлення продукції за індивідуальними нормам | Сутність валового доходу, джерела його утворення | Прогнозування валового доходу | Сутність, класифікація витрат виробництва та обігу | Фактори, що впливають на витрати виробництва та обігу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати