На головну

Тестові завдання з теми V

  1. I. Аналіз завдання
  2. I. Завдання для повторення вивченого матеріалу
  3. I. Завдання для роздумів, дискусії
  4. I. Завдання на аналіз тексту нормативного акта
  5. II. Завдання для міркування
  6. II. Завдання для міркування
  7. II. Завдання для міркування

1. Головою Радянського уряду після смерті І. В. Сталіна став:

а) Хрущов Н. С .; б) Берія Л. П .; в) Маленков Г. М.

2. Основні прояви «хрущовської відлиги» - це:

а) демократизація виборчої системи; б) ослаблення впливу КПРС в політичній системі СРСР; в) ослаблення експлуатації колгоспників, пом'якшення житлової проблеми, викриття культу Сталіна, звільнення політв'язнів, паростки свободи творчості.

3. У якому році відбувся XX з'їзд КПРС:

а) 1956 р .; б) 1954 р .; в) 1949 р

4. Яке становище скасовували «Основи кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік» 1958 р .:

а) аналогія; б) умовно-дострокове звільнення; в) посилання.

5. Головна мета, сформульована в Третьою Програмі партії, прийнятої на XXII з'їзді КПРС:

а) перехід суспільства до соціалізму; б) перехід суспільства до комунізму; в) подолання культу особи і його наслідків.

6. Хрущов Н. С. був зміщений з усіх своїх постів:

а) в жовтні 1964 р .; б) листопаді 1964 р .; в) тому 1965 р

7. Яким державою проголошувався СРСР по Конституція 1977 року:

а) комуністичним; б) пролетарським; в) соціалістичним.

8. Вищий виконавчий і розпорядчий орган державної влади СРСР по Конституція 1977 року:

а) Рада Міністрів СРСР; б) Верховна Рада СРСР; в) Президія Верховної Ради СРСР.

9. У якій статті Конституції СРСР 1977 р закріплювалася керівна і спрямовуюча роль КПРС?

а) У 1 ст .; б) 4 ст .; в) 6 ст.

10. Коли Ю. В. Андропов займав пост Генерального секретаря ЦК КПРС?

а) У 1982-1983 рр .; б) в 1983-1985 рр .; в) в 1982-1984 рр.

11. Г. Янаєв до 19 серпня 1991 р займав пост:

а) віце-президента СРСР; б) Голови ВЦРПС; в) Міністра внутрішніх справ СРСР.

12. Альтернативні вибори нового вищого органу влади - З'їзду народних депутатів СРСР вперше відбулися:

а) в квітні 1985 р .; б) березні 1989 р .; в) березні 1986 р

13. Автором програми «500 днів» по ??виходу СРСР з кризи в роки перебудови був:

а) Гайдар Е. Т .; б) Рижков І. І .; в) Явлінський Г. А.

14. СРСР припинив своє існування як держава:

а) в грудні 1991 р .; б) листопаді 1991 р .; в) серпні 1991 року

15. Яка з подій зіграло вирішальну роль для виникнення і розвитку політичних партій в Росії?

а) Реформа політичної системи в кінці 80-х років; б) скасування 6 березня 1990 г. 6 ст. Конституції СРСР 1977 р .; в) події серпня 1991 р

16. Перший Президент СРСР:

а) Шеварнадзе Е. А .; б) Горбачов М. С .; в) Єльцин Б. Н.

17. Один з перших перебудовних законів, які поклали початок економічним і політичним змінам в країні:

а) Закон «Про свободу зовнішньої торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності»; б) Закон «Про оренду»; в) Закон «Про кооперацію в СРСР».

18. Хто був останнім Головою Ради Міністрів СРСР?

а) Н. І. Рижков; б) В. С. Павлов; в) Ю. М. Лужков.

19. Який був соціальний склад партій, що виникли в СРСР в роки перебудови?

а) Переважно інтелігенція; б) переважно робітничий клас; в) переважно номенклатура.

20. Коли М. С. Горбачов вперше оголосив курс на зміни в суспільному житті країни?

а) На квітневому пленумі ЦК КПРС в 1985 р .; б) на XXVII З'їзд КПРС в 1986 р .; в) на XIX Всесоюзній партконференції в 1988 р

Питання для самоконтролю

1. Предмет і завдання курсу.

2. Періодизація історії держави і права Росії.

3. Державні освіти в Східній Європі в докиївський період.

4. Походження Давньоруської держави.

5. Державний лад і форма правління Київської Русі.

6. Джерела давньоруського права. Історія створення, списки і редакції «Руської Правди».

7. Ознаки ранньофеодальної права. Особливості «Руської Правди» як пам'ятника ранньофеодальної права. Правове становище різних категорій населення.

8. Норми кримінального і цивільного права, особливості речових прав в Стародавній Русі.

9. Судовий процес по «Руській правді».

10. Особливості суспільно-політичного устрою руських земель в період державної роздробленості (Галицько-Волинське, Володимиро-Суздаль-ське князівства, Новгородська і Псковська республіки).

11. Положення російських князівств під ярмом Золотої Орди і в складі Великого князівства Литовського

12. Особливості розвитку права в період державної роздробленості. Загальна характеристика Новгородської і Псковської судних грамот як пам'яток права.

13. Правові норми і судовий процес по Новгородської і Псковської судним грамотам.

14. Етапи об'єднавчого процесу на Русі. Суспільний і державний устрій Московської Русі в кінці ХV - початку ХVI ст.

15. Еволюція самодержавства в ХVI ст. Формування станово-представницької монархії та її особливості.

16. Джерела права ХV-ХVI ст. Загальна характеристика Судебников 1497 і 1550 рр. (Історія створення, структура, особливості змісту).

17. Правові норми і судовий процес по великокнязівського і царського судебника.

18. Державна діяльність Івана Грозного.

19. Вплив смути на історію російської державності. Початок переходу до абсолютизму при перших Романових.

20. Розвиток права в ХVII ст. «Соборне Укладення» 1649 року як звід феодального права.

21. Норми кримінального права за «Соборному Укладенню 1649 р

22. Норми цивільного права і судовий процес по «Соборне Укладення» 1649 р

23. Кріпосне право в Росії. Історія законодавства.

24. Особливості та етапи еволюції російського абсолютизму.

25. Зміни в державному механізмі в XVIII в.

26. Формування нової системи права в XVIII ст.

27. Поняття про стани. Станові реформи Петра I і Катерини II. Даровані грамоти дворянству і містам про правове становище станів.

28. Основні інститути цивільного права в XVIII ст. «Указ про єдиноспадкування».

29. Кримінально-правові норми «Артикула військового».

30. Організація суду в ХVIII ст. Судовий процес по «Короткому викладу процесів або судових тяжеб».

31. Державний лад Росії в першій половині ХІХ ст.

32. Розширення території Російської імперії та особливості управління національними окраїнами в ХІХ ст.

33. М. М. Сперанський і систематизація права. Ухвала про покарання кримінальних та виправних 1845 р

34. Законодавчі акти селянської реформи1861 р .: загальна характеристика.

35. Правове становище селян, що з кріпацтва. Система управління селянами за документами селянської реформи.

36. Поземельное становище селян (розмір і порядок наділення землею) і викупна операція по документам селянської реформи 1861 р

37. Судову реформу 1864 р Аналіз змісту Судових статутів.

38. Земська та міська реформи.

39. Військові реформи. Реформа поліції та пенітенціарної системи.

40. Контрреформи 80-90-х рр.

41. Оновлення права у другій половині ХІХ ст.

42. Державний лад Росії напередодні революції 1905-1907 рр.

43. Реформи державного ладу в період революції. Маніфест 17 жовтня 1905 р Основні закони Російської імперії в редакції 23 квітня 1906 р

44. Прерогативи влади монарха, Державної Думи, Державної Ради, Ради міністрів по Основним законам Російської імперії в редакції 23 квітня 1906 р

45. Склад, пристрій, порядок виборів і діяльність Державних дум в дореволюційній Росії.

46. ??Третьеиюньский державний переворот і третьеиюньская політична система. П. А. Столипін і його програма.

47. Право в період третьочервневої монархії. Аналіз столипінського аграрного законодавства.

48. Зміни в державному ладі Росії в умовах світової війни.

49. Падіння самодержавства і встановлення двовладдя.

50. Тимчасовий уряд і Ради між Лютим і Жовтнем 1917 р

51. Державне управління і революційне законодавство між Лютим і жовтні 1917 р Органи суду і правоохорони.

52. Етапи становлення радянської держави. Злам старого і створення нового державного апарату в ході Жовтневої революції. Державний устрій РРФСР.

53. Зміни в державному ладі в роки Громадянської війни. «Військовий комунізм». Білі уряду.

54. Джерела радянського права. Перші декрети Радянської влади.

55. Становлення нового цивільного, сімейного, кримінального права в роки Жовтневої революції та Громадянської війни.

56. Конституція 1918 Створення та розвиток системи правоохоронних і репресивних органів в роки Жовтневої революції та Громадянської війни.

57. Зміни в системі органів державної влади і управління в період НЕПу. Нові форми організації промисловості і фінансів. Юридичні особи.

58. Джерела права 20-х рр. Кодификационная робота і формування системи нового законодавства.

59. Норми цивільного, сімейного та трудового права по кодекс 1922

60. Норми кримінального права за Кримінальним кодексом 1922 р

61. Конституція СРСР 1924 р

62. «Декларація прав народів Росії» і національно-державне будівництво в 1917-1921 рр.

63. Утворення СРСР і національно-державне будівництво в 20-30-і рр.

64. Ознаки та формування командно-адміністративної системи. Правоохоронні органи в 30-і рр.

65. Законодавче забезпечення «великого перелому».

66. Кримінальне право 30-х рр. і його особливості.

67. Правові основи масових репресій. Юридична характеристика судових процесів над «ворогами народу».

68. Конституція СРСР 1936 р

69. Зміни в системі органів влади і управління в роки Великої Вітчизняної війни.

70. Право в роки війни. Репресовані народи.

71. Держава і право в останні роки сталінського режиму.

72. Радянська держава в період «відлиги» (1953-1964).

73. Радянське право в період «відлиги» (1953-1964). Реабілітаційний процес.

74. Радянська держава в умовах кризи соціалізму (середина 60-х - перша половина 80-х рр.).

75. Зміни в праві в 60-х - середині 80-х рр.

76. Конституція СРСР 1977 р

77. Зміни в державно-політичній системі СРСР в період перебудови.

78. Розвиток законодавства в 1985-1991 рр.

79. Причини розпаду СРСР. Рух за суверенізацію республік СРСР. Проблема укладення нового союзного договору.

80. Події серпня 1991 року і їх наслідки.

81. Біловезькі угоди, їх юридична характеристика. Ліквідація СРСР і утворення СНД.

82. Декларація про суверенітет Росії 12 червня 1990 р Проголошення Російської Федерації.

83. Протистояння законодавчої і виконавчої влади. Жовтневі події 1993 р

84. Конституції Російської Федерації 1993 р

85. Федеративний договір і національно-державне будівництво в сучасній Росії.

 
Держава і право в останні роки сталінського режиму | Тестові завдання з теми IV | Розпад СРСР. Держава і право сучасної Росії | Радянська держава в умовах кризи соціалізму | Зміни в праві в 60-х - середині 80-х рр. Конституція СРСР 1977 р | Зміни в політичній системі СРСР в період перебудови | Розвиток законодавства в 1985-1991 рр. | Причини розпаду СРСР | Проголошення Російської Федерації | Жовтневі події 1993 року і прийняття Конституції 1993 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати