На головну

ТЕМА 16. БЛАНКИ І ФОРМУЛЯР управлінських ДОКУМЕНТІВ

  1. HTML - мова для створення Web-документів
  2. HTML - мова опису електронних документів
  3. II. Класифікація документів
  4. IV. Порядок відбору документів акціонерних товариств на зберігання і знищення.
  5. IV.4.1) Походження і зміст формулярного процесу.
  6. IV.4.3) Загальний хід формулярного процесу.
  7. Автоматизовані системи реєстрації документів

Обов'язковими реквізитами для всіх видів документів є:

 * Найменування організації (автора документа), дата, текст, підпис

емблема або товарний знак організації, найменування організації, дата документа

місце складання або видання документа, заголовок до тексту, текст

До технологічних реквізитів відносяться:

 * Відмітка про наявність документа в електронній, реєстраційний номер документа, відмітка про контроль, відмітка про виконавця, ідентифікатор електронної копії документа, відмітка про виконання документа і направлення його до справи

посилання на дату і реєстраційний номер вхідного документа, реєстраційний номер документа, відмітка про контроль, текст

ідентифікатор електронної копії документа, відмітка про контроль, найменування організації

Типовий формуляр документа - це сукупність реквізитів документа і схема їх розташування, характерні для:

окремого документа

 * Конкретного виду документів

всіх видів документів даної системи

У ГОСТ 6.10.5-87 «Уніфікована система документації. Вимоги до складання формуляра-зразка »встановлюється зразок формуляра:

всіх документів

зовнішньоторговельних документів

 * Документів, що входять в систему ОРД

Які формати паперу для управлінських документів рекомендовані в ГОСТ Р 6.30-2003?

 * А4 і А5

А6 і А3

А5 і А6

ТЕМА 17. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ заголовної РЕКВІЗИТІВ управлінських ДОКУМЕНТІВ

В якому випадку правильно оформлений реквізит «Дата документа»?

1 серпня 2008 р

 * 05.10.2008

12.05.2008 р

Відмітка про контроль проставляється:

на лівому полі

 * На верхньому полі в правому кутку

на будь-якому вільному місці документа

В якому випадку правильно оформлений реквізит «Тема»?

Про прилади «Фотон-320»

«Про уточнення штатів»

 * Про внесення змін до штатного розпису

У яких документах відсутня реквізит «Найменування виду документа»?

у внутрішніх документах

 * В службових листах

в особистих документах

Який документ затверджується керівником організації?

циркулярний лист;

довідка;

 * штатний розклад

ТЕМА 18. ВИМОГИ ДО СКЛАДУ І розташованого оформляти РЕКВІЗИТІВ управлінських ДОКУМЕНТІВ

З якою метою на службовому листі вказується прізвище та телефон виконавця?

 * Для оперативного зв'язку

для надання документу юридичної сили

для внутрішнього узгодження

До складу реквізиту «Відмітка про завірення копії» входять:

слово «Вірно», найменування посади, особистий підпис, дата

 * Слово «Вірно», найменування посади, особистий підпис, ініціали та прізвище, дата

слово «Вірно», найменування посади, дата

Відбиток печатки проставляється:

на вільному місці лівіше підпису, з частковим перекриттям особистого підпису

на вільному місці, з частковим перекриттям особистого підпису та найменування посади.

 * З частковим захопленням закінчення найменування посади особи, яка підписала документ

Факсиміле допустимо використовувати при підписанні:

зовнішніх документів

 * Копій документів

розпорядчих документів

В якому випадку правильно оформлений реквізит «Відмітка про наявність додатка", якщо додається документ в тексті службового листа не названий?

Додаток: Постанова на 2 л. в 2-х прим.

Додаток: на 3 л. в 2-х прим.

 * Додаток: Положення про Управління регіонального кредитування

на 5 л. в 2-х прим.

ТЕМА 19. ВИМОГИ ДО реквізити змістову частину управлінських ДОКУМЕНТІВ

Вимогами, що пред'являються до текстів офіційно-ділового стилю, є:

доцільність, виразність, точність, достовірність, стислість

 * Актуальність, доцільність, імперативність, логічність, нейтральність, стислість, повнота

надмірність, достовірність, точність, доречність, суб'єктивізм

Тексти яких управлінських документів можуть складатися у вигляді трафарету?

лист-запрошення на конференцію, лист-нагадування, супровідний лист

накази по особовому складу, накази по кадрах; інформаційний лист

 * Накази по особовому складу, накази по кадрах; Лист на фірмовому бланку, лист-нагадування

Реквізит «Заголовок до тексту» оформляється

у всіх без винятку документах

тільки у внутрішніх документах

 * У всіх організаційно-розпорядчих документах формату А4

В якому випадку правильно оформлений реквізит «Відмітка про наявність додатка", якщо додається документ в тексті службового листа не названий?

Додаток: Постанова на 2 л. в 2-х прим.

Додаток: на 3 л. в 2-х прим.

 * Додаток: Положення про Управління регіонального кредитування

на 5 л. в 2-х прим.

В якому випадку правильно оформлений реквізит «Тема»?

Про прилади «Фотон-320»

«Про забезпечення контролю».

 * Про внесення змін до штатного розпису

ТЕМА 20. КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

До організаційно-правових документів, що регламентують діяльність організації в цілому, відносяться:

установчий договір, штатний розклад, посадова інструкція, статут

 * Положення про персонал, статут, правила внутрішнього розпорядку, штатний розклад

положення про колегіальних та дорадчих органах, інструкція з діловодства, статут

Який установчий документ є консенсусним?

статут,

 * установчий договір

положення про організацію

Під інструкцією в управлінській діяльності розуміється:

підзаконний акт, що видається з метою роз'яснення і визначення порядку застосування законодавчого акту, наказу міністра або керівника іноземного органу

вказівка, звід правил, що встановлює порядок і спосіб здійснення чого-небудь

 * Правовий акт, що видається з метою встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності організацій, їх підрозділів, посадових осіб і громадян

Інструкція з діловодства (ДНЗ), що розробляється для підвідомчих установ міністерствами і відомствами, - це:

приблизна інструкція

 * Типова інструкція

індивідуальна інструкція

Організаційно-правовим документом, який розробляється щорічно, є:

положення про структурний підрозділ

посадова інструкція

 * штатний розклад

ТЕМА 21. СИСТЕМА РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

У тексті якого наказу відсутня констатуюча частина?

 * В наказі по особовому складу;

в наказі про заохочення;

в наказі по основній діяльності.

Які розпорядчі документи приймаються в результаті обговорення питань на засіданнях колегіальних органів?

накази

 * рішення

вказівки

Що означає віза юриста на наказі:

 * Внутрішнє узгодження, яке підтверджує, що документ не суперечить законодавству

обов'язковий реквізит наказу, що надає йому юридичну силу

ознайомча запис

Які розпорядчі документи видаються на основі єдиноначальності?

рішення

 * накази

постанови

Наказ по особовому складу підписує:

 * Керівник організації

начальник відділу кадрів

начальник структурного підрозділу

ТЕМА 22. СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

До інформаційно-довідкових документів належать:

 * Протокол, довідка, акт, доповідна записка, лист, пропозиція

правила, службова записка, телеграма, довіреність

зведення, уявлення, характеристика, заява, висновок

Хто підписує протокол?

голова зборів

Керівник організації

 * Голова зборів і секретар

Якщо довідка носить фінансовий характер, то її підписують:

Керівник організації

 * Керівник організації і бухгалтер

бухгалтер

Яке службовий лист має позначку про наявність додатка?

 * супровідний

інформаційне

підтвердження

Автором службового листа є:

виконавець документа

 * Організація, від імені якої надсилається лист

посадова особа, яка підписала документ

ТЕМА 23. ДОКУМЕНТИ ОСОБИСТОГО ХАРАКТЕРУ

Документ, що відображає ступінь розвиненості певних знань і умінь працівника за підсумками конкретного періоду або виконання будь-якої роботи, - це:

 * відгук

характеристика

клопотання

На чиє ім'я адресується заява про звільнення?

 * На ім'я керівника організації

на ім'я начальника відділу кадрів організації

на ім'я керівника структурного підрозділу, куди надходять на роботу

Документ, що містить короткий життєпис особи, що приймається на роботу або навчання, - це

резюме

 * автобіографія

рекомендація

Який документ особистого характеру не має статусу офіційного?

автобіографія,

 * рекомендаційний лист

характеристика

В якому особистому документі проставляються візи узгодження?

 * В заяві

в резюме

в клопотанні

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Постійними реквізитами управлінського документа є:

найменування організації, найменування документа, заголовок до тексту, місце складання або видання

 * Державний герб РФ, емблема або товарний знак організації, найменування організації, юридичну чи фактичну адресу організації, свідоцтво про Державну юридичної особи, ІПН / КПП

герб суб'єкта РФ, дата, реєстраційний номер документа, місце складання або видання документа, код організації

Під системою документації розуміється:

сукупність взаємопов'язаних документів, які застосовуються в певній сфері діяльності, відображають окремі функції управління, відносяться до певного рівня управління

 * Сукупність документів, взаємопов'язаних за ознаками походження, призначення, виду, єдиних вимог до їх оформлення та використовуваних в певній сфері людської діяльності

Які нові системи документації з'явилися з переходом країни на ринковий шлях розвитку останнім часом?

 * Система підприємницької, податкової документації

банківська, бухгалтерська, документація з праці

система документації по матеріально-технічному постачанню, документація по ціноутворенню

Бланк документа - це:

 * Аркуш паперу стандартного формату з заздалегідь відтвореними реквізитами, що містять постійну інформацію про організацію - автора документа

сукупність реквізитів, властивих всім видам документів даної системи

чистий аркуш паперу стандартного формату

До документів, що входять в систему організаційно-розпорядчих документів (ОРД), відносяться:

організаційно-правові; розпорядчі, фінансові

 * Розпорядчі, організаційні, інформаційно-довідкові

інформаційно-довідкові, розпорядчі, договірні

Утвердженню підлягають:

статути, акти, протоколи, кошториси, довідки, штатні розписи

 * Акти, статути, положення, регламенти, правила, штатні розклади, інструкції

акти, статути, положення, накази, регламенти, інструкції

Документ, який супроводжує або пояснює зміст окремих положень основного документа, - це:

зовнішня доповідна записка

 * Зовнішня пояснювальна записка

службова записка

Який документ обговорюється на зборах трудового колективу?

посадова інструкція

 * Правила внутрішнього розпорядку

положення про структурний підрозділ

Який реквізит не входить до складу формуляра-зразка наказу по основній діяльності?

найменування організації

заголовок до тексту

 * адресат

На якому службовому листі проставляється посилання на реєстраційний номер і дату вхідного документа?

гарантійному

 * відповідному

супровідному

Резолюцію на службовому листі слід писати:

 * В головній частині документа на вільному від тексту місці

під текстом

на будь-якому вільному від інших реквізитів місці

Номер сторінки на документі проставляється:

в правому куті верхнього поля аркуша

 * Посередині верхнього поля аркуша

посередині нижнього поля аркуша

Відмітка про контроль проставляється:

на лівому полі

 * На верхньому полі в правому кутку

на будь-якому вільному місці документа

Який документ особистого характеру не має статусу офіційного?

автобіографія,

 * рекомендаційний лист

характеристика

Відбиток печатки проставляється:

на вільному місці лівіше підпису, з частковим перекриттям особистого підпису

на вільному місці, з частковим перекриттям особистого підпису та найменування посади.

 * З частковим захопленням закінчення найменування посади особи, яка підписала документ

Наказ по особовому складу підписує:

 * Керівник організації

начальник відділу кадрів

начальник структурного підрозділу

В якому випадку правильно оформлений реквізит «Тема» в наказі по особовому складу?

 * Про звільнення Петрової К. Т.

Про Іванові А. Н.

Про переведення Тарасова К. Л. і відрядження Орлова Р. Б.

Автором службового листа є:

виконавець документа

 * Організація, від імені якої надсилається лист

посадова особа, яка підписала документ

Мова ділових документів повинен відповідати:

комунікативним, літературним нормам

 * Літературним, стильовим і комунікативним нормам

етичним нормам

В якому випадку правильно оформлений реквізит «Підпис», якщо документ виготовлений на бланку листа?

Директор ТОВ «Марія» В. А. Щеглова

Директор школи № 35 А. І. Соколова

 * Виконавчий директор Н. А. Федоров

Реквізит «Відмітка про виконавця» оформляється наступним чином:

Ісп. Калініна Г. Л. 245-67-12

Климова тел. 561-84-45

 * Г. І. Новіков 123 17 39

В якому випадку правильно оформлений реквізит «Гриф затвердження»?

затверджено

Наказ директора НДІ

«Цемент»

12.05.200 № 43-п

«У Т У Е Р Ж Д Е Н О»

протоколом зборів

від 24.10.2008 № 58

 * ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор по навчальній роботі

Особистий підпис Н. І. Прохоров

17.08.2008

У яких документах вказують реквізит «Довідкові дані про організацію»?

У розпорядчих

В організаційно-правових

 * У службових листах

Вказівки по виконанню документа містяться в реквізиті

 * резолюція

текст документа

гриф обмеження доступу до

У змістовну частину документа входять

 * Текст, заголовок до тексту, додаток

текст

текст, заголовок до тексту, назва структурного підрозділу

Яким розпорядчим документом доводяться до відома виконавців рішення колегіального органу в установах, що діють на основі єдиноначальності?

наказом

зазначенням

 * Рішенням

В якому документі необхідно проставлення резолюції?

в характеристиці

 * В особистій заяві

в рекомендаційному листі

Що є датою акту?

 * Дата актіруемого події

дата складання акта

дата підписання акта

сукупність розташованих у певній послідовності реквізитів, притаманних усім видам документів даної системи, - це:

 * Формуляр-зразок

типовий формуляр

індивідуальний формуляр

До інформаційно-довідкових документів належать:

 * Протокол, довідка, акт, доповідна записка, лист, пропозиція

правила, службова записка, телеграма, довіреність

зведення, уявлення, характеристика, заява, висновок

ВИСТУПИЛИ | ПРОТОКОЛ | Правила складання та оформлення особистої заяви, автобіографії, резюме, особистої довіреності, розписки | ЗАЯВА | Правила складання та оформлення характеристики, відкликання, рекомендації, клопотання | формуляр характеристики | Основні висновки за змістом прочитаного матеріалу | І підготовці до іспиту | Теми курсових робіт | Методичні вказівки до курсових і робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати