Головна

Банківські операції

 1. I. Психологічні операції в сучасній війні.
 2. IV. Основний парадокс рефлексивної кооперації: неможливість взаєморозуміння. способи подолання
 3. Активні операції банків
 4. акцептні операції
 5. Орендні і лізингові операції
 6. Арифметичні вирази і операції
 7. арифметичні операції

1. Проведення банком ... операцій пов'язано із здійсненням операцій купівлі-продажу цінних паперів за дорученням і за рахунок клієнта.

 1. дилерських
 2. інвестиційних
 3. емісійних
 4. брокерських

2. Проведення ... операцій не вимагає отримання ліцензії професійного учасника ринку цінних паперів.

 1. дилерських
 2. брокерських
 3. емісійних
 4. депозитарних

3. Встановіть відповідність операцій їх місця в балансі банку:

 розділ балансу  операції
 1. Актив  A. інвестиційні
 2. Пасив  B. емісійні
 3. За балансом  C. гарантійні
   D. страхові

4. Зазвичай власний капітал банку становить ...% від всієї його ресурсної бази.

 1. 50 -60
 2. 80 - 90
 3. 10 20
 4. 2 -5

5. Розподіліть активи банку в порядку убування їх ліквідності:

 1. короткострокові кредити
 2. основні фонди
 3. вкладення в акції
 4. каса

6. Строковий вклад може бути затребуваний вкладником до терміну, тільки якщо ...

 1. вкладник - фізична особа
 2. вкладник - юридична особа
 3. це передбачено договором банківського вкладу
 4. є рішення суду

7. Облік векселя - це один з видів ... операцій банку.

 1. пасивних
 2. комісійних
 3. активних
 4. бухгалтерських

8. Установіть відповідність операцій їх місця в балансі банку:

 вид операції  розділ балансу
 1. Облік векселів  A. актив балансу
 2. Емісія векселів  B. пасив балансу
 3. Застава векселів  C. за балансом
   D. активно- пасивні операції

9. Комерційні банки не займаються ... лізингом.

 1. фінансовим
 2. поворотним
 3. оперативним
 4. міжнародним

10. До традиційних банківських операцій не належать ... угоди.

 1. лізингові
 2. депозитні
 3. кредитні
 4. розрахункові

11. Розподіліть пасиви банку у напрямку зниження їх питомої ваги в балансі банку:

 1. випущені боргові зобов'язання
 2. депозити клієнтів
 3. кредити рефінансування
 4. власні кошти

12. У російській практиці клієнт за своєю основною діяльністю може відкрити ... рахунків в комерційному банку.

 1. обмежена кількість
 2. не більше п'яти
 3. необхідне йому кількість
 4. не менше двох

13. Комерційний банк виконує операції по ...

 1. обслуговування золотовалютних резервів
 2. випуску державних цінних паперів
 3. касового обслуговування центрального банку
 4. інвестування коштів в акції підприємств

14. Здійснюючи ... операції, комерційний банк бере на себе зобов'язання сплатити борг клієнта третій особі при настанні певних умов.

 1. гарантійні
 2. інвестиційні
 3. лізингові
 4. емісійні

15. Застава, що передається комерційному банку позичальником на період користування ним позикою іменується ...

 1. закладами
 2. поручительством
 3. цессией
 4. іпотекою

16. Залежно від економічного змісту банківської операції банківські картки діляться на ...

 1. універсальні і приватні
 2. дебетові і кредитові
 3. контактні і безконтактні
 4. ідентифікаційні, інформаційні та для фінансових розрахунків

17. До пасивних операцій комерційного банку слід віднести ...

 1. видача кредитів
 2. залучення коштів на розрахункові та поточні рахунки юридичних осіб
 3. розрахунково-касове обслуговування клієнтів
 4. покупка цінних паперів

18. Операції по вкладенню комерційним банком своїх коштів в цінні папери та паї небанківських структур з метою спільної господарсько-фінансової і комерційної діяльності іменуються ...

 1. гарантійними
 2. консультаційними
 3. розрахунковими
 4. інвестиційними

19. Угоди російських комерційних банків з купівлі-продажу цінних паперів від свого імені і за свій рахунок відбуваються на основі ... операцій.

 1. депозитних
 2. позичкових
 3. дилерських
 4. пасивних

20. Фондові операції комерційних банків - це операції по ...

 1. регулювання руху власного капіталу
 2. придбання власного рухомого майна
 3. залученню вільних коштів населення
 4. купівлі-продажу цінних паперів фінансового ринку

21. Комерційні банки здійснюють операції з ...

 1. монопольному випуску банкнот
 2. залученню коштів юридичних і фізичних осіб у вклади
 3. забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці
 4. підтримання ліквідності банківської системи

22. Надання клієнтам позикових коштів - це ... операції комерційного банку.

 1. розрахункові
 2. касові
 3. позичкові
 4. трастові

23. Розрахункові операції комерційного банку пов'язані з ...

 1. прийомом і видачею готівкових грошових коштів
 2. інвестуванням коштів в цінні папери
 3. видачею банківських гарантій
 4. зарахуванням і списанням коштів з рахунків клієнтів

24. Касові операції комерційного банку означають операції з ...

 1. купівлі цінних паперів
 2. видачу поручительств
 3. прийому і видачі готівки
 4. обліку векселів

25. Операції по залученню коштів банками з метою формування їх ресурсної бази іменуються ...

 1. активними
 2. пасивними
 3. комісійно-посредніческмі
 4. трастовими

26. Операції, пов'язані з наданням комерційним банком в оренду необоротних активів на довгостроковий період з метою їх виробничого використання іменуються ...

 1. інвестиційними
 2. депозитними
 3. факторинговими
 4. лізинговими

27. Відповідно до російського законодавства кредитної організації заборонено займатися ...

 1. розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтів
 2. акумуляцією вільних грошових коштів юридичних осіб
 3. страховою діяльністю
 4. консультуванням з питань банківської діяльності

28. Основу активних операцій комерційного банку становлять ...

 1. депозитні операції
 2. операції з кредитування клієнтів
 3. емісійні операції
 4. позабалансові рахунки

29. Негативне дебетове сальдо на рахунку банківського клієнта утворюється за рахунок ...

 1. іпотеки
 2. клірингу
 3. овердрафту
 4. застави

30. При виконанні банківських операцій комерційні банки виявляються в їх ...

 1. суті
 2. ролі в економіці
 3. організаційно-економічній структурі
 4. функціях на практиці

31. Банківське обслуговування, основною метою якого є інкасування дебіторських рахунків клієнтів і отримання належних на їхню користь платежів, іменується ...

 1. факторинговим
 2. інвестиційним
 3. касовим
 4. консалтинговим

32. Діяльність комерційного банку на надання послуг зі зберігання, опіки, піклування сертифікатів цінних паперів клієнтів і обліку переходу прав на них іменується ...

 1. кредитної
 2. депозитної
 3. депозитарної
 4. факторингової

33. Операції банків та інших кредитних установ із залучення грошових коштів юридичних і фізичних осіб іменуються ...

 1. трастовими
 2. інвестиційними
 3. позичковими
 4. депозитними

34. Позикові операції комерційного банку пов'язані з ...

 1. безоплатною передачею клієнтам коштів
 2. передачею коштів без визначення терміну їх повернення
 3. видачею банківських гарантій
 4. наданням позичальнику коштів на засадах зворотності

35. Особливим видом банківського кредитування зовнішньоторговельних операцій в формі покупки у експортера комерційних векселів є ...

 1. факторинг
 2. лізинг
 3. кліринг
 4. форфейтинг

36. Кредити, надані кредитним організаціям центральним банком в разі відсутності у них можливості отримання кредиту на ринку міжбанківських кредитів іменуються як ...

 1. експорт
 2. овернайт
 3. експрес
 4. овердрафт

37. Формування ... портфеля комерційного банку пов'язане з вкладенням в акції та облігації з метою отримання доходів у вигляді дивідендів або відсотків.

 1. депозитного
 2. торгового
 3. заставного
 4. інвестиційного

38. Весь набір банківських послуг для всіх категорій клієнтів виконують ... банки.

 1. спеціалізовані
 2. інноваційні
 3. універсальні
 4. депозитні

39. До складу пасивів комерційного банку входять ...

 1. картотеки неоплачених документів
 2. інвестиції в цінні папери
 3. позики, отримані від інших комерційних банків
 4. кошти в оборотній касі

40. Міжбанківський кредит за своїм змістом відноситься до ... операціями.

 1. активним
 2. активним і пасивним
 3. пасивним
 4. трастовим

41. Джерелами позикових банківських ресурсів є ...

 1. міжбанківські кредити та кредити, отримані від Банку Росії
 2. вклади населення
 3. кошти на розрахункових і поточних рахунках клієнтів
 4. платіжні банківські картки

42. Джерелами залучених банківських ресурсів не є ...

 1. вклади населення
 2. кошти на розрахункових і поточних рахунках клієнтів
 3. міжбанківські кредити та кредити, отримані від Банку Росії
 4. платіжні банківські картки

43. Розрахунковими рахунками фізичних осіб в комерційному банку є ...

 1. вклади «До запитання»
 2. строкові вклади
 3. кореспондентські рахунки
 4. платіжні банківські картки

44. При проведенні лізингових операцій комерційний банк несе підвищений ризик, оскільки виступає в ролі ...

 1. орендаря
 2. постачальника обладнання
 3. кредитора
 4. позичальникаФорми безготівкових розрахунків | Грошова система та її елементи | Випуск грошей в господарський оборот і емісія грошей | Мультиплікатор передбачає, що мультиплікація може здійснюватися тільки в результаті кредитування народного господарства. | Сутність, функції та принципи кредиту | Форми і види кредиту | позичковий відсоток | Кредитна та банківська системи | Кредитування Банком Росії комерційних банків називається ... | Сутність, функції та роль комерційних банків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати