На головну

Готівковий грошовий оборот

  1. III Вкажіть номер пропозиції з незалежним причетним оборотом.
  2. VI. Перепишіть речення і переведіть їх на російську мову, беручи до уваги, що інфінітівние і причетні обороти відповідають підрядних речень.
  3. Акції, їх види та оборот
  4. Аналіз оборотних коштів
  5. Аналіз оборотності товарно-матеріальних запасів
  6. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І ГРОШОВИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР
  7. Безготівковий грошовий оборот

1. Законними засобами платіжним засобом в РФ є ...

A. банкноти і монети Банку Росії, що знаходяться в обігу

B. російський рубль і долар США

C. російський рубль і вільно конвертована валюта

D. російський рубль, долар США і євро

2. Банкноти та монети Банку Росії забезпечені ...

A. золотом і безперешкодно обмінюються на нього

B. валютними резервами ЦБ РФ і безперешкодно обмінюються на вільно конвертовану валюту

C. усіма активами ЦБ РФ

D. емітуються поза зв'язком з потребами господарства

E. Безготівковий грошовий оборот.

3. Готівкові гроші надходять в обіг, переходячи з ...

A. резервних фондів розрахунково-касових центрів в їх оборотні каси

B. оборотних кас розрахунково-касових центрів в їх резервні фонди

C. резервних фондів розрахунково-касових центрів в каси організацій

D. оборотних кас розрахунково-касових центрів в каси організацій

4. Гроші роблять оборот ...

A. Перебуваючи в резервному фонді розрахунково-касового центру

B. Перебуваючи в оборотній касі і резервному фонді розрахунково-касового центру

C. Перебуваючи в оборотній касі розрахунково-касового центру

D. У процесі переходу з оборотної каси до резервного фонду розрахунково-касового центру

5. Ліміти залишку готівки для організацій всіх форм власності встановлюються ...

A. Розрахунково-касовими центрами

B. Регіональними депозитаріями

C. Фінансовими службами муніципалітетів

D. Обслуговуючими їх комерційними банками

6. Організація готівкового грошового обігу покладається на ...

A. фінансові служби підприємств всіх форм власності

B. комерційні банки і спеціальні фінансово-кредитні установи

C. держава в особі центрального банку

D. фінансові служби муніципалітетів

7. Готівковий грошовий оборот в структурі грошового обігу ...

A. Завжди відповідає безготівковим обороту

B. Набагато перевищує безготівковий оборот

C. Завжди є переважаючим

D. Зазвичай набагато менше безготівкового обороту

8. Установіть відповідність позначених характеристик грошових фондів, що відкривається в розрахунково-касових центрах:

 фонд  характеристика
 1. Резервний фонд  А. Надходження готівки від організацій всіх форм власності і видача їм готівки
 2. Зворотний каса  В. Запас грошових знаків, призначений для випуску їх в обіг у разі збільшення потреби господарства регіону в готівці
   С. Надходження готівки від комерційних банків і видача їм готівки

9. Зворотний каса розрахунково-касового центру призначена ...

A. тільки для прийому готівки від комерційних банків

B. для прийому і видачі готівки комерційним банкам

C. тільки для видачі готівки комерційним банкам

D. для здійснення його інвестиційних проектів

10. Метою організації готівкового грошового обігу є ...

A. Повна заміна безготівкового грошового обороту готівковим

B. Створення єдиного емісійного центру

C. Забезпечення стійкості, еластичності і економічності грошового обігу

D. Забезпечення емісії готівки

11. У разі перевищення ліміту оборотної каси, надлишки готівки організації (підприємства) повинні здати в ...

A. розрахунково-касовий центр

B. регіональний депозитарій

C. казначейство

D. обслуговуючий їх комерційний банк

12. Встановіть відповідність позначених грошових фондів, що відкриваються в розрахунково-касових центрах і формують їх активів:

 фонд  актив
 1. Резервний фонд  А. Звертаються цінні папери
 2. Зворотний каса  В. Звертаються золоті злитки
   С. Гроші, що знаходяться в обігу
   D. Гроші, які не перебувають в обігу

13. Контроль за дотриманням касової дисципліни суб'єктами господарювання покладається на ...

A. центральний банк, який встановлює кожному господарюючому суб'єкту ліміт оборотної каси

B. господарюючі суб'єкти

C. розрахунково-касові центри, що видають готівку господарюючим суб'єктам

D. комерційні банки, які здійснюють касове обслуговування господарств

14. Резервні фонди для зберігання готівки знаходяться в ...

A. казначействах

B. комерційних банках

C. розрахунково-касових центрах

D. регіональних депозитаріях

15. У разі перевищення ліміту в оборотній касі розрахунково-касового центру, гроші в сумі перевищує ліміт ...

A. переводяться в резервний фонд

B. знищуються

C. обмінюються на іноземну валюту

D. обмінюються на державні цінні папери

16. Гроші з оборотних кас розрахунково-касових центрів на вимогу економічних суб'єктів направляються в ...

A. оборотні каси організацій усіх форм власності

B. операційні каси комерційних банків

C. регіональний депозитарій

D. казначейство

17. Суб'єкти господарювання повинні зберігати готівку (за винятком частини, встановленої лімітом) в ...

A. казначействі

B. Банку Росії

C. комерційних банках

D. Міністерстві фінансів РФ

18. Цикл кругообігу готівки завершується коли ...

A. населення оплачує готівкою товари в торговельній мережі

B. гроші надходять з комерційних банків в розрахунково-касовий центр

C. торгові підприємства здають виручку в комерційний банк

D. гроші переводяться розрахунково-касовим центром в резервний фонд

19. У разі, якщо сума надходжень готівки в оборотну касу розрахунково-касового центру перевищує суму видачі з неї, то гроші ...

A. тимчасово зберігаються в оборотній касі розрахунково-касового центру

B. переводяться з оборотної каси до резервного фонду

C. відправляються в Центральний банк РФ

D. направляються на зберігання в депозитарій

20. Для розрахунково-касового центру емісійної вважається та операція, при якій готівкові гроші ...

A. надходять з Центрального банку РФ

B. переводяться з оборотної каси до резервного фонду

C. передаються комерційним банкам

D. переводяться з резервного фонду в оборотну касу

21. Цикл готівкового грошового обороту починається при ...

A. видачі комерційними банками грошей підприємствам

B. видачі розрахунково-касовими центрами грошей комерційним банкам

C. виплаті підприємствам заробітної плати працівникам

D. оплату населенням товарів у торговій мережі

22. У готівковому грошовому обороті використовуються тільки ...

A. банкноти

B. казначейські білети

C. банкноти, білети державної скарбниці і розмінні монети

D. казначейські білети і розмінні монети

23. закономірністю при зверненні банкнот є ...

A. Їх неповернення в емісійний банк

B. Їх постійний обмін на золото

C. Їх регулярний повернення в емісійний банк

D. Постійне переповнення ними каналів грошового обігу

24. При порушенні зв'язку нерозмінних банкнот з реальними потребами товарообігу, вони ...

A. Стихійно йдуть в скарб

B. Фактично перероджуються в паперові гроші

C. Фактично перероджуються в повноцінні гроші

D. Вилучаються державою з обігу

25. В даний час російські рублі забезпечуються ...

A. Всіма активами комерційних банків

B. Запасом товарних цінностей господарюючих суб'єктів

C. Всіма активами Банку Росії

D. Всіма доходами державного бюджету

26. Готівковий грошовий оборот - це процес ...

A. емісії та вилучення грошей з обігу

B. підготовки, емісії та випуску готівки в обіг

C. переходу готівки в безготівковий і навпаки

D. безперервного руху готівкових грошових знаків

27. При готівковому грошовому обороті грошові потоки можуть формуватися ...

A. тільки між організаціями і населенням

B. тільки між комерційними банками та їх клієнтами

C. між окремими громадянами

D. тільки між системою центрального банку і системою комерційних банків

28. У резервних фондах розрахунково-касових центрів зберігається ...

A. Запас грошових знаків, призначених для випуску в обіг

B. Золотовалютний запас країни

C. Тільки запас розмінною металевої монети

D. Зношена готівка

29. У разі перевищення ліміту в оборотній касі комерційних банків, гроші в сумі перевищує ліміт ...

A. знищуються

B. обмінюються на іноземну валюту

C. обмінюються на державні цінні папери

D. здаються в розрахунково-касовий центр

30. У сучасних російських умовах розрахунки готівкою для господарюючих суб'єктів ...

A. заборонені

B. дозволені за умови отримання спеціальної ліцензії ЦБ РФ

C. дозволені в межах, встановлених законодавчо

D. дозволені за умови отримання спеціального дозволу розрахунково-касового центру і комерційного банку

31. В умовах ринкової економіки управління готівковим грошовим обігом здійснюється ...

A. В децентралізованому порядку

B. У централізованому порядку

C. Стихійно

D. Кожним господарюючим суб'єктом самостійно

32. Оборотні каси і резервні фонди готівки організовуються ...

A. В розрахунково-касових центрах

B. У комерційних банках

C. На підприємствах

D. У казначействі

33. Готівкові гроші надходять в обіг шляхом ...

A. виплати підприємствами заробітної плати робітникам

B. перекладу розрахунково-касовими центрами оборотної каси грошових коштів до резервного фонду

C. здійснення касових операцій комерційними банками

D. передачі центральним банком резервних грошових фондів розрахунково-касовим центрам

34. Розрахунково-касовий центр обслуговує ...

A. Підприємства

B. Населення

C. Комерційні банки

D. Приватних підприємців

36. Розрахунково-касовий центр видає комерційним банкам готівку в межах їх вільних резервів ...

A. На платній основі за тарифами, які встановлюються за Центральним банком РФ

B. На платній основі за тарифами, які встановлюються за за угодою сторін

C. Безкоштовно

D. На платній основі за тарифами, які встановлюються за цим центром

37. Значення готівкового грошового обороту проявляється в тому, що він обслуговує отримання і витрачання більшої частини доходів ...

A. населення

B. комерційних банків

C. господарюючих суб'єктів

D. регіональних органів влади

38. Суб'єкти господарювання можуть отримати готівку ...

A. Тільки в Центральному банку РФ

B. У будь-якому комерційному банку

C. Тільки в обслуговуючому їх комерційному банку

D. У будь-якому розрахунково-касовому центрі
ВСТУП | сутність грошей | функції грошей | види грошей | теорії грошей | Закон грошового обігу | інфляція | Система безготівкових розрахунків | Форми безготівкових розрахунків | Грошова система та її елементи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати