На головну

зупинка stop

  1. Б. Зупинка кровотечі
  2. Вступ. Постановка проблеми
  3. Тимчасова зупинка розвитку
  4. Вибір теми і постановка проблеми наукового дослідження
  5. Глава 2 Висновок рівнянь і постановка задач математичної фізики
  6. Грамотна постановка мети
  7. РУХ І ЗУПИНКА.

530 ГРАММАТИКА. ЗБІРКА УПРАЖНЕНИЙ


російсько-англійський словник
обережний careful

острів island

відповідь answer

відповідати answer

відвозити take

віддати give

відпочити rest

відпочинок rest

відпочивати rest

батько father

відмовитися refuse

відмовитися від чогось л give up

відкладати postpone; put off

відкривати open

відкривати (робити відкриття) discover

відкриття discovery

відмінний excellent

відкласти postpone; put off

відмітка mark

відпливати sail off

відправити send

відправлятися start

відпустити let go (walk)

заперечувати deny

відхід поїзда departure

офіс office

охоче gladly

оцінити appreciate

оцінка mark

дуже very

окуляри glasses

помилка mistake

П

падати fall пальто coat пам'ятник monument Париж Paris парк park парта desk

пастушка shepherdess співачка singer


педагог pedagogue; teacher перший first перевести translate переклад translation переводити translate перед before; in front of перед тим, як before передумати change one's

mind; to think better of it переїхати move перейти cross змінити (ся) change переодягатися change переписати copy, rewrite перепливати swim across перестрибнути jump over переплутати mix up перестати stop, give up переходити cross перечитати reread пісня song пісок sand півень cock співати sing друкувати type піч oven пішки on foot піаніно piano піаністка pianist пиво beer пікнік picnic пиріг pie

тістечко fancy cake письменник writer писати write писати (картини) paint лист letter пити drink плавальний басейн

swimming pool плавати swim; sail плакати cry хустку handkerchief платформа platform


плаття dress

племінник nephew

бранець prisoner

плита gas cooker (stove AraE)

погано badly

поганий bad

плисти swim; sail

пляж beach

по-англійськи (in) English

побігти run; start running

подякувати thank

збліднути turn pale

побувати visit

поведінку conduct; behaviour

пощастило: їм пощастило they were lucky

повернути turn

повісити hang

побачити see

всюди everywhere

повторити repeat

поговорити speak

погода weather

подарунок present

підбігти run up

підвезти give a lift

підняти lift; raise підняти голову look up підняти шум make noise

почекати wait

підозрювати suspect

підозріло suspiciously

підійти go up; come up; walk up; approach

підвіконня windowsill

підірвати damage

підстригатися have one's hair cut

підстригти cut

подумати think

підходити go up; come up; walk up; approach


поїзд train

поїздка trip

поїсти eat

поїхати go

будь ласка please

побажати wish

одружитися get married

подбати take care of

поснідати have breakfast

позавчора the day before yesterday

покликати call

дозволити allow

зателефонувати (по телефону) ring up; telephone; call

пізно late

привітати congratulate

пізніше later

познайомити introduce

познайомитися get acquainted; meet

пограти play

пошукати look for

по-іспанськи (in) Spanish

зловити catch

піти go

піти гуляти go for a walk

поки till; until; while

показання evidence

показати show

покритий covered

купувати buy

пол floor

думати believe

опівдні noon

поле field

полетіти fly

полити (квіти) water

політика politics

поліцейський policeman, police officer

поліція police

полку shelf


532 ГРАММАТИКА. ЗБІРКА УПРАЖНЕНИЙ


російсько-англійський словник
півмісяця half a month

опівночі midnight

повний full

половина half

становище situation; position

покласти put; place

отримувати get; receive

отримувати задоволення від enjoy

півгодини half an hour

користуватися use

перешкодити prevent

пам'ятати remember

допомагати help

понеділок Monday

по-німецьки (in) German

розуміти understand

поплисти swim; start swimming

поправитися (після хвороби) recover

поправляти repair; fix

попросити ask

попрацювати work

раніше earlier

порвати tear

порт port

портрет portrait

портфель bag

по-російськи (in) Russian

посадити (рослина) plant

посадити в тюрму put into prison

посередині in the middle

відвідувати attend

посковзнутися slip

після after

останній last

наслідувати follow послухатися порада follow smb's advice

послухати listen

посміятися laugh


подивитися look

подивитися телевізор watch TV

порадити advise

порадитися з consult

поспішити hurry

посваритися quarrel

поставити put поставити оцінку give a

mark поставити спектакль stage a performance

ліжко: в ліжку in bed

постійно constantly

побудувати build

надходити (До навчального закладу) enter; (В спортивну секцію) join

постукати knock

посуд crockery

посилати send

втратити lose

потім then

тому що because

поквапитися hurry

повечеряти have supper

по-французьки (in) French

похвалити praise

похід tramp, hike

схожий alike, like

чому why

почерк handwriting

полагодити repair

пошта post office

відчути (себе) feel

поема poem

поет poet

поетеса poetess

тому that's why, therefore

прав: ти прав you are right

правда truth; to be true

правило rule

правопис spelling


зрадити betray

пропонувати offer

пропозиція sentence

предмет subject

припускати suppose; intend

надавати перевагу prefer

голова chairman

представляти (кого-л. кому-л.) introduce

попереджати warn

попередження warning

прекрасний fine; beautiful, excellent, splendid

припинити stop

знехтувати neglect

викладач teacher

переривати interrupt

злочин crime

наближатися approach

прибувати arrive

привезти bring

привести bring

приводити bring

запрошувати invite

приготувати prepare

приготування preparations

приїхати come

притискати press

визнати admit

прийти come прийти в голову occur

наказувати order

старанний diligent

приміряти try on

належати belong (to)

принести bring

приймати (ліки) take (medicine) приймати рішення make

a decision брати участь take part


приносити bring

принц prince

природа nature

бути присутнім be present

надсилати send

прикидатися pretend

приходити come; visit; arrive

заподіювати cause

приємно pleasant

проблема problem

провалитися на іспиті fail

перевіряти check up

провести spend

провітрювати air

проводити spend проводити (показати дорогу) show; take

програма programme навчальна програма curriculum

програміст programmer

прогресивний progressive

продавати sell

продавщиця shopassistant

продовжувати continue; go on; keep on

продукти foodstuffs

проект project

програти lose

твір work

справляти враження make (produce) impression; impress

вимова pronunciation

пройти walk; pass; go

пропускати miss

переглянути look through

пробачити forgive

застудитися catch (a) cold

прокидатися wake up


534 ГРАММАТИКА. ЗБІРКА УПРАЖНЕНИЙ


російсько-англійський словник
прохання request професіонал professional професор professor прохолодний cool перехожий passerby прочитати read минулий last; past ставок pond; pool стрибати jump птах bird подорож journey подорожувати travel шлях way

по шляху on the way Пушкін Pushkin намагатися try п'єса play п'ятнадцять fifteen п'ятницю Friday п'ятдесят fifty

P

робота work; job працювати work робочий worker

робочий день working day радий glad радіо radio

по радіо over the radio радісно gladly радість joy раз time

розбити break; smash розвести багаття make a fire розгадати guess; solve розмовляти speak; talk

розмовляти по телефону speak on the phone розмова conversation розвантажувати unload передумати think better of it різний different розробити work out дозволяти allow


район district рак cancer

рак легенів lung cancer рано early

рано чи пізно sooner or later раніше earlier; before розташований situated розпрягати unharness світанок dawn розсердитися get angry розповідь story розповідати tell розсміятися burst out laugh -

ing; burst into laughter засмучувати upset розстелити spread розраховувати count; expect рости (про ціни) increase Рахманінов Rakhmaninov дитина child регулярно regularly рідко seldom результат result річка river

ремонтувати repair, fix Рен Wren

репетирувати rehearse мова speech

рішення decision; solution вирішити decide; solve Рим Rome римляни Romans малювати draw Роберт Берні Robert Burns батьківщина motherland батько parent народитися be born рідний: рідна країна

native country

рідне місто hometown роман novel Рональд Ronald рот mouth


Рочестер Rochester

рояль piano

лаяти scold

рука hand; arm

Російський музей Russian

Museum ручка pen риба fish ринок market

З з since

з тих пір, як захворів since illness сад garden

сідати (про сонце) set літак plane Санкт-Петербург St. Petersburg цукор sugar збігати (вниз) run down зварити cook відомості information світло light світлий light свистіти whistle вільний free зв'язку з громадськістю

public relations здавати: іспит take an

exam

роботу hand in a paper здати іспит pass an exam

(A test) зробити do; make північ north сьогодні today сьогодні ввечері tonight сьогоднішній today's сивіти go grey зараз now

Зараз же at once секрет secret секретар secretary


секунда second сімнадцять seventeen сімдесят seventy сім'я family вересня September сердитися be angry серце heart серйозний serious сестра sister сісти sit down

сісти (про сонце) set сигарета cigarette сидіти sit сидіти (не лягати спати)

sit up сила strength; force сильний strong ситуація situation сказати say казка fairy tale лава bench скільки how many; how

much скоро soon швидкість speed скрипка violin нудний dull, boring стежити watch слідувати порадам follow

smb's advice наступний next сльоза tear зливу plum занадто too словник dictionary слово word зламати break траплятися happen; be wrong слухати listen чути hear сміливий brave смішний funny сміятися laugh дивитися look


536 ГРАММАТИКА. ЗБІРКА УПРАЖНЕНИЙ


російсько-англійський словник
дивитися телевізор watch TV зім'ятий creased; crumpled спочатку at first сніг snow знімати take off знову again собака dog збирати gather збиратися be going (to) Собор Святого Павла

St. Paul's Cathedral збори meeting зробити perform

вчинити злочин

commit a crime

здійснити турне tour рада advice збіг coincidence погоджуватися agree жаль: на жаль

unfortunately шкодувати feel sorry творець creator зійти (з транспорту)

get off сік juice солдат soldier сонячний sunny сонячне світло sunlight сонце sun сіль salt сон sleep сонет sonnet зірвати (квітка) pick сорок forty сусід neighbour сусідній neighbouring

сусідня кімната next room відбутися take place змагання contest твір composition спальня bedroom


спасибі thank you

спати sleep

спектакль performance

спеціально specially

поспішати hurry

добраніч good night

спокійний quiet

сперечатися argue

спорт sport

спортивна секція sport

section спортивний sport спортсмен sportsman здатний capable справа on the right питати ask зістрибувати jump off заховати hide заховати руки в кишені

put one's hands into one's

pockets відразу at once середу Wednesday термін: в термін in time посилатися refer стадіон stadium стакан glass ставати get; become станцювати dance станція station намагатися try старий old стаття article стіна wall вірші poems; poetry вірш poem сто hundred стіл table столиця capital їдальня canteen стільки so many; so much стояти stand країна country дивний strange


стригти cut

стригтися have one's hair cut

будувати build

рядок line

студент student

стілець chair

сором shame

соромно ashamed

стюард steward

субота Saturday

суд trial

зуміти manage; be able

сумка bag

суп soup

сфотографуватися have

one's photo taken сцена scene; stage щасливий happy щастя happiness

на щастя luckily вважати count; think США USA зшити make з'їздити go з'їсти eat син son сир cheese

таблетка tablet Таїланд Thailand таємниця mystery так як as, because, since такий such таксі taxi; cab талановитий talented там there танцювати dance тарілка plate твій your

творчість creative activity театр theatre театрал theatregoer


тобі you тебе you текст text

телебачення television телевізор TV set телеграма telegram телефон telephone Темза Thames темніти get dark темно dark "температура temperature теніс tennis теорія theory тепер now тепло warm

термометр thermometer терпіти: він терпіти не міг

he hated терплячий patient втрачати lose тітка aunt

зошит exercise book тигриця tigress тихий (спокійний) quiet натовп crowd товстий thick тільки only тільки що just Том Сойєр Tom Sawyer поспішати hurry торт cake той же the same точний accurate трава grass Травіата La Traviata трамвай tram витрачати spend витрачати даремно waste тривожитися worry тренування training тридцять thirty тринадцять thirteen чіпати touch


538 ГРАММАТИКА. ЗБІРКА УПРАЖНЕНИЙ


російсько-англійський словник
"Троє в човні не рахуючи собаки".Three Men in a Boat, to Say Nothing of the Dog
Guinness Book of Records | Horizon [ha'raizan] n горизонт horrible ['егеИ] а жахливий horror ['еге] п жах horse [ha: s] і кінь horseback [ 'haisbask] n: on | Misunderstood [, misAnda'stud] см. Misunderstand | Paid [peid] см. Pay | Phenomena [fi'tomma] см. Phenomenon | Swam [sweem] см. Swim | Torn [to: n] см. Tear | Understood [.Anda'stud] см. Understand | Кинути палити | Волейбол volleyball |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати