На головну

Характеристика психолого-педагогічної діяльності

  1. I. Загальна характеристика СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У ЗИМОВОМУ універсальний БОЮ
  2. I. Перші підходи у вивченні діяльності
  3. I.5. Організація освітньої діяльності. Форми організації навчальної діяльності
  4. II. Гра в системі трансляції діяльності та навчання
  5. II. Загальна характеристика хворого
  6. II. Загальна характеристика методологічної роботи
  7. II. Організація діяльності психолога

Основні поняття: діяльність, психолого-педагогічна діяльність, гуманістична природа психолого-педагогічної діяльності, дитинство, особистість, особистість дитини, гуманізація освіти, особистість-орієнтований підхід, освіту, освітній простір, навчання, виховання, розвиток, педагогіка, психологія.

діяльність- Форма психічної активності особистості, спрямована на пізнання і перетворення світу і самої людини. Структура людської діяльності включає: потреби, мотиви, цілі, завдання, дії, операції. Діяльність людини - необхідна умова розвитку, в процесі якого набувається життєвий досвід, пізнається навколишня дійсність, засвоюються знання, виробляються вміння і навички.

Педагогічна діяльність - Особливий вид соціальної діяльності, спрямованої на передачу від старших поколінь молодшим накопичених людством досвіду і цінностей, створення умов для особистісного розвитку і підготовки до виконання певних соціальних ролей у суспільстві.

Цей вид діяльності виник на зорі цивілізації в ході вирішення життєво важливих для суспільного розвитку завдань. Педагогічна діяльність має ті ж характеристики, що й будь-який інший вид людської діяльності: целеположенность, вмотивованість, предметність.

Психолого-педагогічна діяльність - Вид педагогічної діяльності, спрямований на особистісне, інтелектуальне, емоційне, соціальне розвиток суб'єктів освітнього процесу, одночасно виступає як основа саморозвитку та самовдосконалення.

мета діяльності педагога-психолога в освітніх установах - соціалізація особистості, т. е. підготовка дитини до життя в суспільстві.

Основні механізми реалізації даного напрямку:

1. включення дітей в рішення різних соціальних проблем в реальних і імітованих ситуаціях (соціальні проби);

2. Діагностування вольової готовності до системи соціальних відносин;

3. стимулювання дітей до самопізнання, визначення власних позицій і способу адекватної поведінки в різних ситуаціях;

4. надання допомоги дітям в аналізі проблем соціальних відносин і варіативної проектуванні своєї поведінки в складних життєвих ситуаціях;

5. Створення розвинутого інформаційного поля для кожного вихованця;

6. Педагогічне стимулювання дитячих ініціатив в процесі розвитку учнівського самоврядування в навчальному закладі.

В результаті реалізації даного напрямку зі стін освітніх установ будуть виходити підлітки, підготовлені до життя в нових соціально-економічних умовах, здатні знайти своє місце в ній і гнучко орієнтуватися в умовах мінливої ??реальності.

предметомпсихолого-педагогічної діяльності єособистість - Стійка система соціально значущих рис, що характеризують індивіда як людини того чи іншого суспільства і визначають його систему соціальних відносин. Отже, псіхолого-педагогічна діяльність має гуманістичну спрямованість.Це означає, що всі дії педагога-психолога підпорядковані реальним інтересам особистості дитини або дорослого, спрямована на створення умов для гармонійного розвитку особистості. Період інтенсивного розвитку людини і становлення його особистості називається дитинством.

Гуманістична спрямованість повністю відповідає основному завданню особистісно-орентіровани педагогіки: посприяти людині у визначенні ставлення до самого себе, інших людей, навколишнього світу і до своєї професійної діяльності. У сучасній педагогічній культурі важливе місце займають концепції, які стверджують необхідність шанобливого ставлення до особистості, визнання і захист прав людини на свободу та розвиток.

Специфіка професії педагога виражається в постійному спілкуванні з дітьми, у яких є своє світобачення, своя переконаність; майстерність педагога полягає в умінні направити процес розвитку особистості дитини, так організувати діяльність учнів, щоб вони мали можливість повноцінно розвивати свої нахили та інтереси.

дитинство - Період життя людини, що характеризується інтенсивним біологічним, соціальним і психологічним розвитком індивіда; в цей період закладаються передумови готовності до участі в суспільно-трудового життя дорослих.

Важливим чинником становлення особистості людини в період дитинства є освіта - Спеціально організована в суспільстві система умов навчально-освітніх, методичних і наукових органів і установ, необхідних для розвитку людини. Область дійсності, охоплена впливом системи освіти, називається освітнім простором.

Однією з провідних тенденцій у розвитку сучасного освітнього простору Росії є гуманізація освіти - Поширення ідей гуманізму на зміст, форми і методи навчання; забезпечення освітнім процесом вільного і гармонійного розвитку особистості, її діяльнісного участі в житті суспільства.

Будь-яка професійна діяльність вимагає від фахівця володіння спеціальною термінологією, яке є важливим показником професійної компетентності фахівця, і, отже, умовою успішності його професійної діяльності. У психолого-педагогічної діяльності широко використовуються як загальнонаукові поняття, так педагогічні та психологічні поняття. До базових психолого-педагогічним поняттям відносять: особистість, освіту, навчання, розвиток, виховання і цілий ряд інших понять, з якими фахівець знайомиться в період професійного навчання.

виховання - Планомірне і цілеспрямоване вплив на свідомість і поведінку людини, з метою формування певних установок, понять, принципів, ціннісних орієнтацій, які забезпечують необхідні умови, для його розвитку, підготовки до життя і праці.

навчання - Це процес передачі наукових і повсякденних знань підростаючому поколінню і функціонування на їх основі творчого мислення, теоретичного і ціннісного ставлення до світу, наукового світогляду і розвитку загальних і спеціальних здібностей.

розвиток -1) Необоротне, спрямована, закономірна зміна матеріальних об'єктів, в результаті якого виникає новий якісний стан об'єкта; 2) Процес становлення особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих соціальних і природних факторів. Розвиток передбачає кількісні та якісні зміни в людині.

Система педагогічних і психологічних наук, які досліджують різні аспекти професій педагога-психолога:

 галузі педагогіки  галузі психології
 1. Загальна педагогіка2. Історія педагогіки і образованія3. Вікова педагогіка4. Соціальна педагогіка5. Корекційна педагогіка6. Педагогіка школи  1. Загальна псіхологія2. Історія псіхологіі3. Вікова псіхологія4. Соціальна псіхологія5. Псіходіагностіка6. Психологія особистості

Питання для самоконтролю

1. Метою педагогічної діяльності є

А. вчити дітей

Б. виховувати дітей

В. передавати дітям суспільно-історичний досвід

2. Людина як представник суспільства, вільно і відповідально визначає свою позицію серед людей

А. індивід

Б. особистість

В. громадянин

3. Різноманітна особистісно орієнтована діяльність, яка забезпечує самовизначення, саморозвиток і самореалізацію людини в динамічній соціокультурному середовищі - це

А. освіту

Б. навчання

В. педагогічна діяльність

4. Об'єктом психолого-педагогічної діяльності є

А. дитинство

Б. вік

В. освіту

5. Предметом психолого-педагогічної діяльності є

А. дитина

Б. особистість

В. дитинство.
Соціокультурний аспект психолого-педагогічної діяльності | Морально-етичний образ сучасного педагога-психолога. | Завдання для самостійної роботи | Аспекти психолого-педагогічної діяльності | Всі види професійної діяльності педагога-психолога реалізуються в тісному взаємозв'язку. | Завдання для самостійної роботи | Здібності до психолого-педагогічної діяльності | Здібності до розподілу уваги. | Завдання для самостійної роботи | Педагога-психолога |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати