На головну

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

  1. II. Блок контрольних заходів.
  2. II. Методичні вказівки для студентів по виконанню індивідуальних завдань
  3. III. Контроль за спарюванням
  4. III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
  5. IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  6. IV. Вихідний рівень знань.
  7. IV. Вихідний рівень знань.

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Знання і розуміння вітчизняної історії купуються шляхом поглибленого вивчення її вузлових проблем і застосування елементарних методів навчально-дослідницької роботи. Автор посібника пропонує реалізувати дану практику через аналіз спеціально відібраних документальних матеріалів. Представлені джерела, природно, не охоплюють в усій повноті вітчизняну історію. У зв'язку з тим, що практичні заняття присвячені вивченню історії Росії в ХХ ст., Пропоновані документи відносяться тільки до даного періоду, об'єднані в проблемні блоки, кожен з яких відповідає певній темі семінару, містять додатковий матеріал, що дозволяє отримати відповіді на питання, які викликають особливий інтерес у сучасного молодого покоління і громадськості в цілому.

Крім того, самостійна робота студентів включає в себе також вивчення навчальної, наукової, довідкової літератури, створення творчих проектів із застосуванням інформаційно-мережевих ресурсів, виконання практичних завдань до кожного практичного заняття. У зв'язку з цим, студенту необхідно самостійно навчиться планувати свою навчальну діяльність (управляти собою), яка, як правило, складається з наступних компонентів:

· Визначення обсягів виконуваної роботи;

· Виділення етапів роботи;

· Постановка мети та завдань на кожному етапі діяльності;

· Розподіл часу при виконанні завдання;

· Організація робочого простору;

· Залучення додаткових коштів для самостійного виконання завдання.

Певну допомогу надають методичні рекомендації до кожного практичного заняття. У них містяться ключові і спірні питання, на які варто звернути увагу в першу чергу при підготовці до семінару.

Працювати над темою слід в певній послідовності:

· Прочитати текст лекції;

· Вивчити відповідний розділ підручника;

· Законспектувати основні думки автора монографії (статті) зі списку рекомендованої літератури з даної проблеми.

Для кращого засвоєння матеріалу необхідно користуватися історичними картами, хронологічними та сінхроністіческіе таблицями. Особливе значення для студента має вміння давати оцінки різним історичним процесам, явищам, особистостям відповідно до нових методологічними підходами, характерними для сучасної історичної науки.

Для підтримки високого рівня мотивації і контролю самостійної роботи студента у відповідність з положенням «Про реалізацію в НТГСПА накопичувальної бально-рейтингової системи» буде застосовуватися наступна методика. В кінці кожного аудиторного заняття проводяться експрес-опитування, за результатами яких студент може по максимуму отримати до 50% балів. Експрес-опитування є 5-7 хвилинну контрольну роботу (закриті тестові завдання), виконану на окремому аркуші в письмовій формі. Бали, отримані студентом за результатами опитування, виставляються в журнал протягом тижня. Кількість балів встановлюється в діапазоні від 0 до 3.

При цьому:

· 0 балів виставляється при відсутності студента на семінарі без поважної причини. Студент, що був відсутній на занятті з поважної причини, має право на індивідуальне виконання завдань експрес-опитування в терміни, узгоджені викладачем;

· 1 бал виставляється в разі виконання студентом від 21% до 50% навчальних завдань, включених в матеріал експрес-опитування;

· 2 бали - При виконанні студентом від 51% до 80% навчальних завдань;

· 3 бали - Від 81% до 100% завдань.

Крім того, навчально-дослідницька активність студентів виражається у виконанні наступних видів діяльності:

· Навчально-наукову доповідь тривалістю до 10 хв. за окремою логічно завершеною темі на семінарському занятті - до 15 балів в залежності від якості виступу;

· Виконання локального навчально-дослідницького проекту - до 15 балів;

· Індивідуальне усне повідомлення тривалістю 5-7 хв. за окремою логічно завершеною темі - до 10 балів;

· Участь у навчальній дискусії (усне рецензування відповідей однокурсників і ін. Форми фрагментарного участі на занятті) - до 5 балів в залежності від ступеня активності та якості участі в навчальній дискусії;

· Розгорнутий логічно завершений відповідь на питання при усному опитуванні - до 5 балів;

· Рішення практичних завдань - до 5 балів в залежності від кількості і якості вирішених завдань.
ЧАСТИНА I | СЕМІНАРИ. | Практична робота № 1 | Додаткова | Інформаційні мережеві ресурси | Методичні рекомендації для підготовки до семінару | Методичні рекомендації для підготовки до семінару | Методичні рекомендації для підготовки до семінару | СРСР після смерті Сталіна (1953-1957 рр.). | джерела |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати