Головна

A huge moon was rising over the horizon. Mr. Stone received us like a king

  1. Body received the savage arrows of his lightning-like thrusts; innumerable,
  2. CAST STONE
  3. CORNERSTONE OF THE GLOBAL FINANCIAL MARKET
  4. Different companies have different cultures and ways of working. Complete these sentences with the items in brackets. One of the items can not be used.
  5. I saw him enter. - I saw him entering. I heard her speak. - I heard her speaking. I noticed him frown. - I noticed him frowning. I felt him tremble. - I felt him trembling.
  6. In the half hour after the shooting of his father, Sonny Corleone received five

У 1931 р Японія окупувала Маньчжурію, в 1933-1935 рр. зайняла ряд провінцій на півночі Китаю, а в 1937 р розпочала відкриту війну проти китайського народу. У країні формувався режим військової диктатури фашистського типу.

Військові витрати лягли важким тягарем на плечі японського народу.

Державний бюджет Японії починаючи з 1933 р щорічно зводився з

багатомільярдним дефіцитом, який покривався емісією незабезпечених паперових грошей.

Військово-інфляційна кон'юнктура допомагала державі стимулювати розвиток галузей, пов'язаних зі спорядженням армії і флоту. У цей період в особливу галузь виділилося виробництво вантажівок і літаків. Мілітаризація економіки сприяла різкого підйому важкої промисловості.

Переклад японської економіки на військові рейки проходив під знаком

всебічного посилення державно-монополістичних тенденцій.

Спеціальними урядовими указами вводився контроль над найважливішими галузями, встановлювалося централізований розподіл сировини і палива. Особливе значення мав прийнятий в березні 1938 р закон «Про загальну мобілізацію нації», наділяв уряд правом контролювати не тільки промисловість, але і транспорт, зовнішню і внутрішню торгівлю. Найбільші компанії, пов'язані з військовим виробництвом, зараховувалися в особливий розряд «виділених» і користувалися значними привілеями при отриманні кредитів, сировини, робочої сили і гарантованих замовлень.

Якщо монополіям підготовка до війни принесла багатомільярдні прибутки, то для трудящих вона означала фактично введення військової каторги. Згідно із законом «Про загальну мобілізацію» заборонялися всякі страйку і зборів. Робочий день, офіційно обмежений 12-14 годинами, фактично тривав 14-16 годин. Введення капіталістичної раціоналізації підвищувало інтенсивність праці. Безперервна інфляція посилювала дорожнечу товарів, поглиблювала злидні народних мас.

Середньорічні темпи промислового виробництва в Японії були

досить високими: в 1929-1937 рр. вони становили 8%. Але швидкість розвитку досягалася перш за все за рахунок більш жорстокої експлуатації. Перед війною реальна заробітна плата японського робітника була в 6 разів нижче, ніж в США, і в 3 рази нижче, ніж в Англії. При цьому заробітки жінок становили від 1/3 до 1/2 зарплати чоловіків. У цьому полягав головний секрет високої конкурентоспроможності японських товарів на світовому ринку. Налагоджена в 30-і рр. виробництво велосипедів, годин, радіоприймачів, швейних машин працювало майже виключно на експорт.

Вельми важким залишалося становище трудівників села, де охоронялися феодальні пережитки. Перед війною лише 30% всіх селян мало власну землю. Решта, як і раніше, орендували її у поміщиків, віддаючи часто в якості орендної плати більше половини врожаю. Посилювалися кулаки поміщицького типу, також здавали землю під найм. Однак капіталістичні відносини проникали в село на базі високої товарності сільського господарства.

Посилювалася експлуатація колоній. Японський капітал посилено проникав на території Індонезії, Британської Малайї, Філіппін, Таїланду. Об'єктивно це вело до загострення протиріч між Японією та іншими імперіалістичними державами, особливо Англією і США.

Правлячі кола Англії і США проводили щодо Японії політику

«Східного Мюнхена». Американські монополії, зокрема, допомагали розвитку японської алюмінієвої промисловості, кредитували машинобудування Японії, надавали їй відсутні типи верстатів.

Все це робилося у розрахунку на те, що військова міць самурайської Японії обрушиться на СРСР. Однак важкі поразки у озера Хасан (1938 г.) і на річці

Халхін-Гол (МНР, 1939 г.) змінили плани японської вояччини. Як і в Західній Європі, першими жертвами агресора стали його покровителі.

F


НАВЧАЛЬНА БІБЛІОТЕКА «СТЕЛИ»


М. Я. БЛОХ, В. С. ДЕНИСОВА, Е. А. Істоміна, А. С Саакян

АНГЛІЙСЬКИЙ АРТИКЛЬ
(ПРАКТИКУМ) * '*

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Науковий редактор М. Я. Блох

Москва «СТЕЛЛА» 1993


УДК 820-815.6


ПЕРЕДМОВАрецензенти:

кандидат філологічних наук, доцент А. В. Куценко (Московський педагогічний державний університет)

кандидат філологічних наук, доіент ІІ. Шустілова (Московський педагогічний університет)

Посібник являє собою збірник вправ для студентів відділень англійської мови університетів і педагогічних вузів. Посібником може користуватися також широке коло осіб, які вивчають англійську мову самостійно. Метою посібника є прищеплення учням навичок правильного вживання артиклів в усному і письмовому спілкуванні англійською мовою.

ISBN 5 - 86881 - 006 - 6

Ліцензія на видавничу діяльність ЛР № 062275 від 18.02.93. АТ «СТЕЛЛА»

© Марк Якович Блох, Валентина Серафимівна Денисова, Олена Анатоліївна Істоміна, Аїда Суреновна Саакян, 1993

ФКМП ГІОЦ Держкомстату РФ Зак. 5742 Тир. 5000


Справжній практикум з англійської артикля є збірник вправ, призначених для студентів університетів і педагогічних вузів, які вивчають англійську мову в якості основної спеціальності. Кінцевою метою практикуму є прищеплення студентам міцних навичок правильного вживання артикля в спілкуванні англійською мовою.

Збірник побудований на оригінальних текстах, взятих переважно з сучасних художніх творів англійською мовою. У книзі широко використані матеріали посібника "Exercises in English Articles" 3.K. Долгополовой, МЛ. блоха, АЛ. Лебедєвої, B.C. Денисової (Москва, видавництво «Міжнародні відносини», 1969).

Збірник розрахуй на два ступені опрацювання, відображені, відповідно, в першій (вправи 1 - 60) і другий (вправи 61 -125) частинах книги. На першому місці опрацювання засвоюються елементарні закономірності вживання артиклів. На другому ступені засвоюється загальна система англійського артикля і проводиться закріплення сукупних навичок вживання артиклів в мові різного прагматико-комунікативного призначення.

При існуючій програмній сітці годин для відділень англійської мови університетів і педагогічних вузів перша частина книги опрацьовується на першому курсі, друга частина - на другому.

З метою послідовної вироблення навичок мовного використання артиклів в текстах вправ першої частини позиції можливої ??вставки артиклів (відповідно до вимог правил) позначені пропусками з трьома крапками (перші 47 вправ); в наступних вправах дається суцільний текст з виготовленої артикля, без позначення позицій їх можливої ??вставки.

Як відомо, артикль є однією з головних труднощів при практичному вивченні англійської мови. Пропонована в книзі навчальна робота з артикля спрямована на оптимальне подолання цих труднощів на основі функціонально-парадигматического принципу. Даний принцип ставить на чільне місце облік власної семантики артиклів в системному співвідношенні один з одним в рамках їх категоріально-контекстних поєднань з с> тцествітельнимі різних підкласів. Відповідно до цього принципу відпрацьовується вживання артиклів в двох мовних планах: по-перше, в плані реалізації синтаксичних функцій іменників, детермінованих артикля (пропозиція словосполучення); по-друге, в плані типової контекстної репрезентації різних семантико-грам магічних груп іменників, детермінованих артикля. Перший план представлений вживанням артикля в різних членних позиціях пропозиції, в позиціях контекстуального ототожнення, в позиціях родового статусу імені, в позиціях з обмежувальним і описовим визначеннями, в позиціях перерахування і з'єднання, в адвербіальних позиціях різного статусу. Другий план представлений вживанням артикля з іменами счисляется і несчісляемимі. з іменами унікальних предметів, з іменами власними, з субстантівірованнимі іменами, з позначеннями часу доби, погоди, прийнять їжі, місця діяльності і життєдіяльне тм, національностей та ін. (див. покажчик).

Ъ


В існуючих практичних описах англійської артикля детально розробляються численні окремі випадки його вживання, проте за цими подробицями часом затемнюється загальний семантико-синтаксичний, т. З функціонально-парадигматичний. статус артикля, який є кардинальним фактором вживання артиклів в різних реальних контекстах мовного спілкування Маючи це на увазі, ми хочемо звернути особливу увагу користуються книгою на власну функціональну семантику артикля, щоб забезпечити його осмислене я впевнене використання як результат навчальної підготовки.

Артикль є службово-допоміжний слово, яке вживається при іменнику і уточнююче його контекстно-ситуативну характеристику, а саме, ступінь його контекстно-семантичної узагальненості. Артикль стався від визначальних займенників - вказівного thai (визначений артикль the) і невизначеного one (я свою чергу, висхідного я числівника one - невизначений артикль a / an). Значення артиклів зберегли зв'язок з цими займенниками, так що артиклі є, по суті, грамматізірованние | морфологізірованние) займенники.

Артикль регулярно вживається як продуктивне, активний засіб вираження з іменниками загальними. Іменники власні в звичайному прямому значенні або артикля не приймають (імена власні особисті), або містять в своєму складі фіксований визначений артикль (деякі географічні назви, соціо-кул'турние реалії).

Обчислюються і неісчісляемие іменники вживаються з артиклем по-різному. Значення артикля в найбільш повному і розгорнутому вигляді виступає у вживанні зі счисляется сушествітельнимі.

Певний артикль вживається для виділення і ототожнення предмета в контексті. Інакше кажучи, він здійснює вказівку на предмет, але, на відміну від вказівних займенників (This, that), це вказівка ??не містить позначення відносної віддаленості предмета від мовця. Таке значення можна визначити як нейтрально-вказівний. Значить, визначений артикль the - це вказівний артикль.

Невизначений артикль вживається для введення назви (позначення) предмета в висловлюванні При цьому дане введення, на відміну від вказівного сенсу означеного артикля, представляє предмет як один з йому подібних, тобто відносить предмет до деякого предметного класу. Значить, невизначений артикль а / аn - це вводить артикль. наприклад:

I want the pen, please. (That pen, this pen; the pen lying over there)

I want a pen, please. (Some pen, any pen; an object which is called "pen")

Вказівні, невизначені і деякі інші уточнююче займенники (This, that, some, any, no; each, every; either, neither і деякі інші) теж вживаються для уточнення контекстно-ситуативної характеристики предмета, позначеного іменником. Такі службові слова відносяться до класу «визначників» або «детермінатівов». Значення детермінатівов більш конкретно, більш виразно, ніж значення артикля. Ср: that - той; this - цей; the - і той і цей, байдуже. Some - якийсь. якийсь; any - будь-який, навіть дуже; а / ат - деякий в загальному сенсі

Будучи більш конкретними словами ніж артикль, визначальні місце-маєтку як би включають в себе і значення артикля, вони свідомо припускають його. Тому при одному і тому ж іменник у висловленні артикль з-


вместно з займенником-Детермінатіви не вживається; при сушествітель-ном в висловлюванні може бути вжито лише один службовий визначник.

Присвійні займенники, подібно вказівним і невизначеним займенників, також є службовими определітелямя іменника. Функцію уточнююче визначника виконує і іменник власне або

загальне в присвійний відмінку. Артикль при визначеному (детермініруемих) іменник спільно з цими визначниками не вживається (загальне іменник в присвійний відмінку, природно, має свій власний артикль або визначник). Ця закономірність відповідає загальним правилом використання визначників. наприклад:

Sophie is reading a letter,

Sophie is reading the letter.

Sophie is reading his letter.

Sophie is reading Bob's letter.

Sophie is reading her brother's letter.

Визначений артикль the вживається як з іменниками в однині, так н з іменниками у множині. наприклад:

The French window was open. The French windows were open.

Невизначений артикль a / an вживається лише з іменниками в однині Іменники у множині при їх контекстному введенні артикля не приймають. наприклад:

There is a yew-tree in front of the house. There are yew-trees in front of the house.

Вживання неозначеного артикля лише з іменниками в однині пов'язано з походженням цього артикля від числівника one - "один". Значення «один» невизначеним артиклем не втрачені повністю: в цьому значенні він вживається і в сучасній мові Наприклад:

I want a day or two more to make a final decision.

Оскільки відсутність артикля при контекстному введенні іменника у множині є значущим, відповідаючи вводить (невизначеному) артикля при іменнику в однині, остільки таке відсутність артикля можна умовно назвати «вводить нульовим артиклем».

Назви предметів, які є унікальними або для людства в цілому, або для даного суспільства або ж окремої групи людей, вживаються, як правило, з означеним артиклем. Це відповідає його власним указатетьно-отождествітельному значенням.

До типових унікальним іменам найбільш загального (універсального) характеру відносяться, the sun, the moon, the sky, the horizon, the world, the universe, the ground, the atmosphere, the cosmos та ін.

До типових іменах, унікальним в обмеженому сенсі (унікальним в межах деякого суспільства) відносяться the President, the Vice-President, the Prime Minister, the Secretary of State, the King, the Queen, me country (Країна проживання), the nation (Даний народ), the language (Мова даного народу) ¦

ін. 5


За своїм значенням і контекстним функцій унікальні імена близькі до власних. Таку близькість, між іншим, підкреслює і та обставина, що цілий ряд унікальних імен пишуться з великої літери (див. Вищенаведений вибірковий список).

Універсально-унікальні і обмежено-унікальні імена можуть приймати і невизначений артикль. Вони вживаються з невизначеним артиклем тоді, .коли використовуються як звичайні загальних імен, Тобто звичайних назв навколишніх предметів (переводяться в план номінального використання). наприклад:

A huge moon was rising over the horizon. Mr. Stone received us like a king.

З іншого боку, імена загальні стають індивідуально-унікальними при позначенні особи або предмета, виділеного в якості єдиного в своєму роді для даної групи людей. наприклад: the manager, the boss, the teacher, the driver, the watchman, the host, the village, the river, the forest і т.д. пор .:
Cottage on sea-shore for sale. Lowest price imaginable. | Part I. ELEMENTARY KNOWLEDGE OF ARTICLES | Exercise 34. Translate into English. | Exercise 42. Use the proper article. | Exercise 44. Comment on the articles in the "of-phrases". | Exercise 46. Use the proper articles, summarizing the cases already mentioned. | Exercise 47. Use the proper article. Pay attention to uncountable nouns. | Exercise 49. Comment on the use of articles with nouns used in a generic sense. Translate the sentences into Russian. | Exercise S3. Use the proper article. | Exercise 54. Use the proper article. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати