Головна

Встановити правильну послідовність, вказуючи порядок цифрами

  1. A. Выберите правильную форму глагола.
  2. I Выберите правильную форму глаголов.
  3. I. Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов
  4. II.5.2) Порядок образования и общие черты магистратуры.
  5. III. Порядок выполнения работы
  6. III. Порядок выполнения работы
  7. III. Порядок выполнения работы

1.53. Для побудови багатофакторної економетричної моделі здійснюють наступні етапи:

- включення або виключення економічних факторів на основі розрахованих коефіцієнтів парної кореляції;

- перевірка основних припущень класичного регресійного аналізу ;

- перевірка моделі на адекватність;

- аналіз отриманих результатів.

1.54. Основні етапи моделювання наступні:

- верифікація моделі і уточнення її параметрів;

- аналіз економічної системи, її ідентифікація і визначення достатньої структури для моделювання;

- уточнення всіх параметрів системи і відповідність параметрів моделі, їх необхідне виправлення, коректування;

- синтез і побудова моделі з урахуванням її особливостей і математичної специфікації.

8. Тест-завдання множинного типу на відновлення відповідної частини

Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер:

1) відправляючись з деякої довільної вершини багатокутника обмежень, переходять до обчислення тільки такої вершини, в якій значення лінійної форми буде більше, ніж в попередній
1.55. Якому методу вирішення задач лінійного програмування відповідає характеристика

а) симплексний метод 1)



  46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   Наступна

Узагальнені економетричні моделі в економіко-математичному моделюванні | Залежна змінна для такої моделі розглядається як ендогенна змінна, а незалежні змінні - як екзогенні. | Сутність динамічних процесів в економіці | Аналіз часових рядів економічних показників і побудова економетричних моделей динаміки | Авторегресійні моделі в аналізі динаміки економічних процесів і їх прогнозуванні | Альтернативні прості тест-завдання | Альтернативні, побудовані за принципом класифікації і подвійної альтернативи | Г) відношенням величини максимальних втрат від даного виду діяльності до деякої бази порівнянь. | В) ймовірність того, що втрати по проекту виявляться більшими за граничний катастрофічний рівень (вартість майна підприємця). | В) в 1 випадку зі 100 можна втратити всю розрахункову виручку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати