Головна

Узагальнені економетричні моделі в економіко-математичному моделюванні

  1. Авторегресійні моделі в аналізі динаміки економічних процесів і їх прогнозуванні
  2. Аналітичні моделі попиту і споживання.
  3. Воксельні моделі
  4. Елементи динамічної моделі
  5. Елементи динамічної моделі
  6. Залежна змінна для такої моделі розглядається як ендогенна змінна, а незалежні змінні - як екзогенні.
  7. Критерії оцінки адекватності лінійної моделі множинної регресії

Узагальнена економетрична модель - це окрема функція чи система функцій (рівнянь), що описує кореляційно-регресійний зв'язок між економічними показниками, один чи декілька з яких є залежною змінною, а всі інші - незалежними.

Узагальнені економетричні моделі являють собою окремий клас економіко-математичних моделей і характеризуються наступними особливостями:

1) економетричні моделі є моделі прикладні (емпіричні);

2) економетричні моделі є моделі дескриптивні;

3) економетричні моделі є моделі стохастичні.

Узагальнена економетрична модель у вигляді однієї функції (рівняння) має наступний вигляд :

(11.1)

де - залежна змінна; - незалежні змінні; - випадковий член (складова). Приклади таких моделей розглядались в розділах 9, 10.

Узагальнені економетричні моделі можуть являють собою систему функцій, які мають наступний вигляд:

, (11.2)

де к - кількість рівнянь. Прикладом такої моделі може бути модель формування доходу Дж. М. Кейнса:

(11.3)

де - сукупне споживання, - національний дохід, Іt - інвестиції, - параметри моделі.

Інформаційною базою для побудови узагальнених економетричних моделей є статистичні вибірки. Особливістю останніх є те, що в економетричних дослідженнях необхідно враховувати кількість спостережень на один фактор, що повинна перевищувати 8.

До статистичних вибірок, які враховуються при побудові узагальнених економетричних моделей, ставлять наступні вимоги:

- однорідність спостережень (якісна і кількісна);

- точність.
  41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   Наступна

Оцінка ризику на основі абсолютних і відносних показників | Допустимий та критичний ризик | Оцінка ризику ліквідності | Принципи побудови економетричних моделей | Оцінка зв'язку між факторами і критерії адекватності економетричної моделі | Сутність мультиколінеарності, напрями її виявлення | Парна лінійна регресія | Сутність кількісного регресійного аналізу | Напрями побудови лінійної моделі множинної регресії | Критерії оцінки адекватності лінійної моделі множинної регресії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати