На головну

Парна лінійна регресія

  1. Линейная регрессия. Парная линейная регрессия
  2. Парная корреляция и парная регрессия
  3. Парная линейная регрессия
  4. Парная линейная регрессия

Парний регресійний аналіз спрямований на визначення ступеня зв'язку між змінними і яким чином вони зв'язані в побудові парної моделі. Слід відзначити, що не слід очікувати отримання точного співвідношення між будь-якими економічними показниками, крім випадків, коли воно існує за визначенням.

Парний регресійний аналіз відбувається за наступними напрямами:

1. Збір статистичної інформації, яка відображає економічні процеси на підприємстві. Це відбувається шляхом обробки фінансових, економічних, бухгалтерських, статистичних документів діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.

2. Обробка статистичної інформації, її специфікація. Це важливий етап, оскільки він створює підґрунтя для отримання об'єктивних результатів і адекватної парної економетричної моделі.

3. Використання економетричного інструментарію для розробки парної моделі. У цьому аспекті здійснюють побудова матриці статистики, оцінка показників варіації змінних, розрахунок коефіцієнтів парної кореляції й детермінації (див. розділ 9.2), визначення показників параметрів парної економетричної моделі. Для обчислення параметрів рівняння виду (лінійна парна модель залежності) частіш за все користуються методом найменших квадратів. При цьому ставиться умова, щоб сума квадратів відхилень (відстаней) всіх досліджених точок від ординат, обчислених за рівнянням прямої εi, була мінімальною. Іншими словами, пряма повинна проходити якомога ближче до вершин емпіричної лінії регресії. Це означає, що параметри К і b управління регресії треба визначити з рівняння

, (9.16)

де yi - ординати досліджуваних точок;

i - ординати розрахункових точок, визначені за рівнянням регресії =к хi+ b таким чином .

Умовою екстремуму даної функції слід вважати рівність нулю часткових виробничих, взятих за параметрами К і b:

звідси (9.17)

Скоротивши на (-2) і розкривши квадратні дужки, отримаємо систему лінійних рівнянь

(9.18)

Підставивши сюди чисельні значення відповідних величин, знайдемо параметри К і b.

У разі лінійної залежності геометричне і алгебраїчне значення коефіцієнта регресії полягає в тому, що він кількісно характеризує, на скільки в середньому змінюється у при зміні Хi на одиницю свого вимірювання. Чим більше чисельні значення коефіцієнта регресії, тим більше відносний приріст функції при зміні аргументу.

4. Оцінка адекватності розробленої парної лінійної економетричної моделі на основі критеріїв і тестів, представлених в розділах 9.2 і 9.3.

5. Інтерпретація отриманих параметрів парної лінійної економетричної моделі. Це важливий етап, на якому відображається економічна результативність економетричного моделювання.

У загальному вигляді економетрична модель парної лінійної регресії може мати вигляд

у = а0 + а1х +е, (9.19)

де у - залежна змінна;

х - незалежна змінна;

а0, а1 - параметри економетричного рівняння;

е - випадковий член.

Таким чином, парний регресійний аналіз дозволяє побудувати парну лінійну економетричну модель і встановити причинно-наслідковий зв'язок між залежною економічною змінною і незалежним фактором і створити передумови для побудови організаційно-економічних механізмів управління підприємствами та прийняття рішень, спрямованих на розвиток цих суб'єктів підприємницької діяльності. Проте більшість економічних процесів мають складний характер, де враховується велика кількість факторів. Тому необхідно будувати економетричні моделі, які враховують декілька економічних показників, тобто розробляти лінійні моделі множинної регресії.
  36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   Наступна

Методи розробки нелінійних оптимізаційних моделей економічних систем | Поняття, сутність і зміст невизначеності й ризику | Сутність та етапи управління ризиком на підприємстві в сучасних умовах господарювання | Аналіз заходів управління ризиком в економіці | Напрями кількісного оцінювання ступеня ризику | Оцінка ризику на основі абсолютних і відносних показників | Допустимий та критичний ризик | Оцінка ризику ліквідності | Принципи побудови економетричних моделей | Оцінка зв'язку між факторами і критерії адекватності економетричної моделі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати