Головна

А) Дайте йому назву

  1. I. Прочтите слова и догадайтесь, что они означают.
  2. III. Посмотрите на фото (1-7) и догадайтесь о значении слов (a-g) обозначающих людей.
  3. V. Задайте 5 вопросов различного типа к предложениям.
  4. VI. Дайте экспертную оценку результатам испытуемого.
  5. В состав каких горных пород входят перечисленные минералы в качестве породообразующих? Дайте сравнительную оценку их устойчивости при выветривании и растворении
  6. Выпишите из текста все глаголы, которые описывают изменения лика земли. Дайте их 3 формы.

Однією з найважливіших колективних форм усного професійного спілкування є ділова нарада. ЇЇ ефективність залежить не лише від змісту, професіоналізму учасників, а й рівня їх культури, дотримання службовцями норм службового етикету.

Більш швидкому й ефективному вирішенню обговорюваних питань сприяють доброзичливе ставлення до кожного промовця, увага до будь-якої пропозиції, дотримання норм регламенту, лаконізм викладу думок, спокійний, рівний тон, використання необхідних етикетних формул у ході дискусії (я підтримую точку зору..." "На жаль, не можу погодитися з думкою..." і т.ін.).

б) Перечитайте текст, поданий вище, на матеріалі писемної форми підготуйте усне повідомлення.

ЗАВДАННЯ 8. Прочитайте текст. Підготуйте на основі даного тексту усне повідомлення.

Системи алгебричних [алгебраїчних] рівнянь

Розв'язком системи алгебричних рівнянь з двома [ трьома, чотирма, n] невідомими називається впорядкована пара [ трійка, четвірка, множина n] чисел, яка задовольняє кожне рівняння системи. Це означає, що підстановка цих чисел в кожне з рівнянь системи перетворює його в вірну рівність.

Система рівнянь називається сумісною, якщо вона має хоча б один розв'язок. Сумісна система називається визначеною, якщо вона має єдиний розв'язок. Сумісна система називається невизначеною, якщо вона має принаймні два різних розв'язки.

Система рівнянь називається сумісною, якщо вона не має жодного розв'язку (не має розв'язків).

Один з найуживаніших методів розв'язання системи алгебричних рівнянь - спосіб підстановки. Згідно з цим методом в якомусь рівняні системи виражають одну з невідомих через інші. Знайдене значення невідомої підставляють в решту рівнянь, отримуючи систему рівнянь з меншою (принаймні на одиницю) кількістю невідомих.

Для розв'язання систем лінійних алгебричних рівнянь існують спеціальні методи - правило Крамера (з використанням головного і допоміжних визначників), метод послідовного виключення невідомих Ґаусса та його модифікація - метод Йордана- Ґаусса.

Згідно з правилом Крамера розв'язком системи є впорядкована множина часток допоміжних визначників, кожний з яких відповідає певній невідомій, на головний визначник, якщо останній не дорівнює нулю.

Методи Ґаусса або Йордана-Ґаусса шляхом послідовного виключення невідомих або призводять до протиріччя, яке повідомляє про несумісність системи, або зводять систему до трикутного чи трапецієподібного виглядів. Трикутний вигляд, по-перше, означає, що система є сумісною і визначеною, по-друге, дозволяє майже автоматично знайти значення невідомих. Трапецієподібний вигляд системи свідчить, що вихідна система рівнянь є сумісною, але невизначеною. В цьому останньому випадку існує процедура, за якою можна представити множину (а саме нескінченну множину) всіх розв'язків системи.

ЗАВДАННЯ 9. Порівняйте писемний і усний варіанти цього тексту.

Розділ ІV

СТИЛІ МОВИ. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОГО СТИЛЮ. ПОНЯТТЯ ПРО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ.  8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

Милостивий милостивий. | ПОНЯТТЯ ПРО ТЕКСТ. | Конспект | Етапи складання резюме | Отже, можна сказати, що... | ЗРАЗОК 2 | Товарне виробництво | Збагачення корисних копалин | Центральний банк | Ю. Н. Ахкозов (НИГРИ, Кривой Рог) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати