Головна

Висновки

  1. Висновки
  2. Висновки
  3. Висновки
  4. Висновки
  5. Висновки
  6. Висновки

1. Вітчизняна культура має давні корені й відзначається поступальним безперервним розвитком. Ґрунтуючись на здобутках матеріальної і духовної культури архаїчних спільнот, вона збагачувалася надбанням різних племен і народів: кіммерійців, скіфів і сарматів, греків і римлян, готів, гунів тощо, набуваючи унікальності та неповторності.

2. Характерні ознаки прадавньої духовної культури - універсальність, самодетермінація, синкретизм, гомогенність, антропоморфізм, панування міфу - найповніше проявилися у давніх віруваннях і мистецтві. Разом з тим - це культура обрядів і табу, що виступали регуляторами соціальних відносин.

3. Базою формування й розвитку античної культури на Півдні нинішньої України була громадська община, що забезпечувала добробут кожного вільного громадянина полісу та визначала шкалу основних цінностей спільноти. Серед найважливіших рис античної культури - демократизм, агональність, інтерактивність, космологізм й антропоцентризм.

4. В античній культурі Північного Причорномор'я та Криму, передусім художній, спочатку домінували еллінські, а згодом - римські традиції. Проте посилювалися культурні зв'язки полісів з кочовиками та племенами Лісостепу.

5. Античні традиції лягли в основу життя ранньосередньовічних міст Криму. Яким би жорстоким не був розгром, учинений у Північному Причорномор'ї гунами, ці традиції не були забуті й знищені. На руїнах древніх держав-полісів виникали нові міста, що використовували досягнення античної культури. Приклади цьому дає історія Херсонеса - Корсуня, Пантікапея - Корчева, Феодосії - Кафи. Елементи цих традицій простежувалися також у культурі наступних поколінь населення Південної і Східної Європи.

Контрольні запитання

1. У чому самобутність первісної культури?

2. Яка фундаментальна відмінність у ставленні до світу архаїчної людини та сучасної? Чи збереглася архаїчна свідомість у сучасній культурі?

3. Які особливості міфологічного світосприйняття первісної людини? В яких формах сучасної діяльності ми знаходимо залишки стародавньої міфології слов'ян?

4. Як формувалася естетична свідомість первісної людини?

5. Які Ви знаєте джерела про давніх слов'ян?

6. Охарактеризуйте основні риси античної культури.

7. Що таке агон? Які прояви агонального характеру античної культури? Наведіть приклади.

8. Чи був антропоцентризм головним об'єктом і змістом античної культури?

9. У чому своєрідність античної культури Північного Причорномор'я?

10. Що успадкувала українська культура від епохи Античності?

Тести для самоконтролю

1. Процес виникнення людини має назву: А) антропоморфізм; В) антропогенез; С) антропоцентризм; D) антропософія.

2. Свідомість архаїчної людини: A) антропоморфна; B) натурфілософська; C) міфологічна; D) персоналістична; E) планетарна.

3. Міф - це: A) символічні уявлення людей про світ; B) витвір наївної віри, колективного художньо-образного мислення; C) оповідання про богів і культурних героїв; D) поняття використовується в усіх вище наведених значеннях.

4. Усе, що існує (дерева, тварини, птахи, люди й т. ін.), має першопредка, який охороняє, захищає, визначає характер і зовнішній вигляд, забезпечує добробут своїх нащадків, за уявленням: A) анімалізму; B) анімізму; C) магії; D) тотемізму; E) фетишизму.

5. Визначеною послідовністю слів, рухів, маніпуляцій з речами або речовинами можна вплинути на закони природи, за уявленням: A) анімалізму; B) анімізму; C) магії; D) тотемізму; E) фетишизму.

6. Звичайні предмети мають приховану надприродну властивість впливати на закони природи, за уявленням: A) анімалізму; B) анімізму; C) магії; D) тотемізму; E) фетишизму.

7. Здатність людини відчувати, переживати, сприймати світ зберігається вічно, навіть після знищення тіла, за уявленням: A) анімалізму; B) анімізму; C) магії; D) тотемізму; E) фетишизму.

8. Перші пам'ятки Трипільської культури, городища і кургани скіфської епохи, а також археологічні культури східних слов'ян досліджував: А) А. Еванс; В) Г. Картер; С) Д. Трамп; D) В. Хвойка.

9. На теренах України залишили по собі пам'ятки давні: А) шумери; В) греки; С) єгиптяни; D) ассирійці; Е) китайці.

10. У слов'янській міфології бог весняної плодючості, розвитку природи та дітонародження: A) Перун; B) Велес; C) Ярило; D) Сварог.

11. У слов'янській міфології бог родючості, блискавки й грому, війн і воїнства: A) Перун; B) Велес; C) Сварог; D) Дажбог.

12. Ідеал людини в античній культурі: A) універсал; B) мислитель; C) страстотерпець; D) раб; E) герой.

13. Античний агон - це: А) перемога в змаганні як найвища цінність; B) мистецтво спору як уміння відстоювати власні докази; C) принцип освіти, орієнтованої на виховання лідера; D) вистава, побудована на діалозі хору й акторів; E) поєднання названого вище.

14. До архітектурних стилів Античності не належить: А) дорійський; В) іонійський; С) коринфський; D) романський.

15. На чорноморському узбережжі свою назву зберегло давньогрецьке місто: А) Херсонес; В) Одессос; С) Себастополіс; D) Євпаторій; Е) Феодосія.

16. Найпопулярнішим давньогрецьким героєм у культурі античного Причорномор'я був: А) Язон, В) Тезей; С) Геракл; D) Одісей; Е) Прометей.

17. Праслов'янські культури І-V ст.: А) Райковецька, Волинцивська, Роменська; В) Зарубінецька, Черняхівська, Київська; С) Буго-Дністровська, Трипільська, Дніпро-Донецька.

18. Пектораль з Товстої Могили, гребінь із Солохи, срібна ваза з Чортомлику - це шедеври художньої культури: А) греків; В) римлян; С) скіфів, D) слов'ян.

19. Залишки театру в Північному Причорномор'ї збереглися в: А) Херсонесі; В) Ольвії; С) Пантикапеї; D) Німфеї.

20.Поширенню в Північному Причорномор'ї та Криму греко-римської культури та християнства на початку нашої ери сприяли: А) скіфи; В) сармати: С) кіммерійці; D) готи; Е) гуни.  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

ПЕРЕДМОВА | Сутність культури. Поняття етнічної та національної культури | Основні концепції української культури | Висновки | Виникнення та етапи розвитку первісної культури | Особливості архаїчної духовної культури | Періодизація і типологія античної культури | Основні риси культури Античності | Основні риси Києворуської культури | Цінності й чесноти руського Середньовіччя |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати