На головну

 1 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка

1. Васін С. А., Верещака А. С., Кушнер В. С. Різання матеріалів: Термомеханический підхід до системи взаємозв'язків при різанні: Учеб. для техн. вузів. М .: Изд-во МГТУ ім. Н. Е. Баумана, 2001. 448 с.

2. Кушнер В. С. Теплові основи технологічних способів машинобудівного виробництва: Учеб. допомога. Омськ: Изд-во ОмГТУ, 1995. 68 с.

3. Ликов А. В. Теорія теплопровідності. М .: ГІТТЛ, 1952.

4. Малінін Н. Н. Прикладна теорія пластичності та повзучості: Підручник для студентів вузів. Вид. 2-е, перераб. і доп. М .: Машинобудування, 1975. 400 с.

5. Політехнічний словник / Гол. ред. І. І. Артоболевский. М .: Радянська енциклопедія, 1977. 608 с .: іл.

6. Резніков А. Н. Теплофизика різання. М .: Машинобудування, 1969. 288 с.

7. Рикалін Н. Н. Розрахунки теплових процесів при зварюванні: Учеб. посібник для машинобудівних вузів. М .: Машгиз, 1951. 296 с.

8. Довідник інструментальника / І. А. Ординарців, Г. В. Філіппов, А. Н. Шевченко та ін .; під заг. ред. І. А. Ордінарцева. Л .: Машинобудування. Ленингр. отд-ня, 1987. 846 с .: іл.

9. Сторожев М. В., Попов Є. І. Теорія обробки металів тиском: Підручник для машинобудівних і політехнічних вузів. М .: Машгиз, 1957. 323 с.

10. Технологія конструкційних матеріалів: Учеб. для машиностр. спец. вузів / А. М. Дальський, І. А. Арутюнова, Т. М. Барсукова і ін .; під заг. ред. А. М. Дальського. 2-е изд., Перераб. і доп. М .: Машинобудування, 1985. 448 с.

11. Фізичні величини: Довідник / А. П. Бабічев, Н. А. Бабушкіна, А. М. Братковський і ін .; під ред. І. С. Григор'єва, Е. З. Мейліхова. М .: Вища школа, 1991. 1232 с.

12. Довідник по технології різання матеріалів: У 2 кн. / Ред. ньому. вид .: Г. Шпур, Т. Штеферль; Пер. з нім. під ред. Ю. М. Соломенцева. М .: Машинобудування, 1985. Кн. 1 - 616 с .; Кн. 2 - 688 с.

13. Іванов В. Н. Словник-довідник по ливарному виробництву. М .: Машинобудування, 1990. 383 с.

14. Михайлов А. М. та ін. Ливарне виробництво. М .: Машинобудування, 1987. 255 с.

15. Озеров В. А. та ін. Основи ливарного виробництва: Учеб.для середовищ. ПТУ / В. А. Озеров, А. С. Муркина, М. Н. Сосненко. М .: Вища. шк., 1987. 304 с.

навчальне видання

Кушнер Валерій Семенович

Верещака Анатолій Степанович

Схиртладзе Олександр Георгійович

негрів Дмитро Анатолійович

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

В мАШИНОБУДУВАННІ

частина I

МЕТАЛУРГІЯ, ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО

Будівельне устаткування, РІЗАННЯМ

Підручник

Зміст

Вступ
 Рекомендована література (до всіх тем)
 підручники
 Коментарі законодавства
 Довідкова література
Глава 1. Предмет, метод і система трудового права
1.1. Загальна характеристика трудового права, його становлення і розвиток
 1.2. Предмет трудового права
 1.3. Метод трудового права
 1.4. Система трудового права
 1.5. Місце трудового права в системі російського права і відмежування його від суміжних галузей
 Контрольні питання
 рекомендована література
Глава 2. Джерела трудового права
2.1. Поняття джерел трудового права
 2.2. Види джерел трудового права
 2.3. Особливості формування угод, колективних договорів, локальних нормативних актів як джерел трудового права
 2.4. Дія норм трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права (джерел трудового права), в часі, в просторі і по колу осіб
 2.5. Єдність і диференціація правового регулювання праці та співвідношення загальних і спеціальних норм
 Контрольні питання
 рекомендована література
Глава 3. Основні принципи трудового права
3.1. Поняття і значення принципів права і принципів трудового права, їх класифікація
 3.2. Загальна характеристика основних принципів трудового права
 3.3. Зміст основних принципів трудового права
 Контрольні питання
 рекомендована література
Глава 4. Система правовідносин трудового права
4.1. Загальна характеристика системи правовідносин трудового права
 4.2. Трудові правовідносини та його особливості
 4.3. Суб'єкти трудових правовідносин
 4.4. Зміст трудових правовідносин
 4.5. Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин
 4.6. Правовідносини, безпосередньо пов'язані з трудовими правовідносинами
 Контрольні питання
 рекомендована література
Глава 5. Соціальне партнерство в сфері праці
5.1. Поняття соціального партнерства в сфері трудових та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин, його особливості та основні принципи
 5.2. Представництво інтересів працівників і роботодавців
 5.3. Органи соціального партнерства
 5.4. Колективні переговори та врегулювання розбіжностей в ході їх проведення
 5.5. Колективні договори і угоди
 Контрольні питання
 рекомендована література
Глава 6. Ринок праці та правове регулювання сприяння зайнятості та працевлаштування
6.1. Поняття і форми зайнятості
 6.1.1. Ринок праці в Російській Федерації
 6.1.2. Поняття і форми зайнятості в Російській Федерації
 6.1.3. Основні напрямки політики Російської Федерації в сфері сприяння зайнятості
 6.1.4. Права громадян у сфері сприяння зайнятості
 6.2. Правова організація працевлаштування в Російській Федерації
 6.2.1. поняття працевлаштування
 6.2.2. ознаки працевлаштування
 6.2.3. Правовідносини з працевлаштування
 6.2.4. Порядок реєстрації безробітних громадян в органах державної служби зайнятості
 6.2.5. Правовий статус безробітного
 6.2.6. Особливості працевлаштування окремих категорій суб'єктів
 6.2.7. Працевлаштування, здійснюване роботодавцем
 6.2.8. Особливості працевлаштування іноземних громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації
 6.2.9. Працевлаштування громадян Російської Федерації за кордоном
 6.3. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка громадян за направленням органів служби зайнятості
 Контрольні питання
 рекомендована література
Глава 7. Трудовий договір
7.1. Поняття і значення трудового договору
 7.2. Зміст трудового договору
 7.3. Загальний порядок укладення трудового договору
 7.4. Окремі види трудового договору
 7.5. Зміна трудового договору
 7.5.1. загальні положення
 7.5.2. Переклади на іншу роботу і переміщення
 7.5.3. Зміна істотних умов трудового договору
 7.5.4. Тимчасові переклади на іншу роботу
 7.5.5. Трудові відносини при зміні власника майна організації, зміні підвідомчості організації, її реорганізації
 7.5.6. Відсторонення від роботи
 7.6. Правове регулювання припинення трудового договору
 7.6.1. Загальні положення про припинення трудового договору
 7.6.2. Припинення трудового договору за угодою сторін
 7.6.3. Закінчення строку трудового договору
 7.6.4. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
 7.6.5. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
 7.6.6. Специфіка розірвання трудового договору з деякими категоріями працівників
 7.6.7. Припинення трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін
 7.6.8. Припинення трудового договору внаслідок порушення встановлених ТК або іншими федеральними законами обов'язкових правил при його укладанні
 7.7. вихідну допомогу
 7.8. Видача трудової книжки і копій документів, пов'язаних з роботою, при припиненні трудового договору
 Контрольні питання
 рекомендована література
Глава 8. Робочий час
8.1. Поняття і правове регулювання робочого часу
 8.2. Види робочого часу
 8.2.1. Нормальний робочий час
 8.2.2. Скорочений робочий час
 8.2.3. Неповний робочий час
 8.2.4. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
 8.2.5. Нічний час
 8.3. Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
 8.3.1. сумісництво
 8.3.2. Понаднормова робота
 8.4. Режим і облік робочого часу
 8.4.1. Поняття режиму робочого часу
 8.4.2. Ненормований робочий день
 8.4.3. Режим гнучкого робочого часу
 8.4.4. змінна робота
 8.4.5. Поділ робочого дня на частини
 8.4.6. Облік робочого часу
 Контрольні питання
 рекомендована література
Глава 9. Час відпочинку
9.1. Поняття і види часу відпочинку
 9.2. короткочасний відпочинок
 9.3. Щорічні оплачувані відпустки
 9.4. Порядок надання відпусток
 9.5. Відпустки без збереження заробітної плати
 Контрольні питання
 рекомендована література
Глава 10. Заробітна плата і нормування праці
10.1. Поняття заробітної плати
 10.2. Державні гарантії оплати праці
 10.3. Тарифна система заробітної плати
 10.4. Форми і системи заробітної плати
 10.5. Оплата праці в особливих умовах і при відхиленні від нормальних умов праці
 10.6. Обчислення середньої заробітної плати
 10.7. нормування праці
 Контрольні питання
 рекомендована література
Глава 11. Гарантії і компенсації
11.1. загальні положення
 11.2. Гарантії при направленні працівників у службові відрядження і переїзді на роботу в іншу місцевість
 11.3. Гарантії і компенсації працівникам при виконанні ними державних або громадських обов'язків
 11.4. Гарантії і компенсації для працівників, які поєднують роботу з навчанням
 11.5. Інші види гарантій і компенсацій
 Контрольні питання
 рекомендована література
Глава 12. Трудова дисципліна і дисциплінарна відповідальність
12.1. Трудова дисципліна та методи її забезпечення
 12.2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку
 12.3. заохочення працівників
 12.4. Дисциплінарний проступок і дисциплінарна відповідальність
 12.4.1. Поняття дисциплінарної відповідальності
 12.4.2. Підстави настання дисциплінарної відповідальності
 12.4.3. Принципи дисциплінарної відповідальності
 12.4.4. Види дисциплінарної відповідальності та заходів дисциплінарного стягнення
 Контрольні питання
 рекомендована література
Глава 13. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників
13.1. загальні положення
 13.2. Професійна підготовка
 13.3. Підвищення кваліфікації
 13.4. учнівський договір
 Контрольні питання
 рекомендована література
Глава 14. Охорона праці
14.1. загальні положення
 14.2. Державне управління охороною праці
 14.3. Права і обов'язки сторін трудових відносин в сфері охорони праці
 14.4. Гарантії права працівників на працю в умовах, що відповідають вимогам охорони праці
 Контрольні питання
 рекомендована література
Глава 15. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
15.1. Поняття і умови настання матеріальної відповідальності
 15.2. Матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником
 15.2.1. Матеріальна відповідальність роботодавця за незаконне позбавлення працівника можливості трудитися
 15.2.2. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну майну працівника
 15.2.3. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати
 15.2.4. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю працівника
 15.3. Матеріальна відповідальність працівника
 15.3.1. загальні положення
 15.3.2. Обмежена і повна матеріальна відповідальність працівника
 15.3.3. Порядок стягнення шкоди
 Контрольні питання
 рекомендована література
Глава 16. Захист трудових прав працівників
16.1. Поняття і способи захисту трудових прав працівників
 16.2. Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів про працю
 16.3. Захист прав працівників професійними спілками
 16.4. Самозахист працівниками своїх трудових прав
 Контрольні питання
 рекомендована література
Глава 17. Трудові спори
17.1. Загальна характеристика трудових спорів
 17.1.1. Причини виникнення трудових спорів та нормативна основа їх дозволу
 17.1.2. Поняття трудових спорів та їх класифікація
 17.2. Індивідуальні трудові спори та порядок їх розгляду в комісії по трудових спорах
 17.2.1. Поняття індивідуальних трудових спорів
 17.2.2. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів в комісії по трудових спорах
 17.3. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у суді
 17.3.1. Підвідомчість суду індивідуальних трудових спорів
 17.3.2. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у суді
 17.3.3. Винесення рішень по трудових спорах. Виконання рішень про поновлення на роботі
 17.4. Поняття колективних трудових спорів
 17.5. Примирливий характер вирішення колективних трудових спорів
 17.6. Право на страйк і його реалізація
 Контрольні питання
 рекомендована література
Глава 18. Міжнародно-правове регулювання праці
18.1. Поняття міжнародно-правового регулювання праці
 18.2. Джерела міжнародно-правового регулювання праці
 18.3. Захист основних прав і свобод людини в області праці
 18.4. Захист прав в області зайнятості, працевлаштування та захисту від безробіття
 18.5. Захист трудових прав у галузі умов і охорони праці
 18.6. Співпраця організацій працівників, роботодавців, держави, мирні способи вирішення трудових конфліктів
 Контрольні питання
 рекомендована література
 Додаток. ПЕРЕЛІК Конвенцій МОП, ратифікованих Україною і Російською Федерацією

Міжнародний інститут

ІМЕНІ М. В. ЛОМОНОСОВА

ТРУДОВЕ ПРАВО РОСІЇ

Матеріал підготовлений з використанням правових актів

станом на 1 березня 2004 року

За редакцією доктора юридичних наук,

професора А. М. Курінного

Рекомендовано Міністерством освіти і науки

Російської Федерації як підручник для студентів

вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом

521400 "Юриспруденція" і спеціальності

021100 "Юриспруденція"

рецензенти:

доктор юридичних наук, професор І. О. Снєгірьова;

кафедра трудового права та охорони праці юридичного факультету

Санкт-Петербурзького державного університету

Список авторів:

Ж. А. Горбачова, канд. юрид. наук, доцент - гл. 6; І. К. Дмитрієва, канд. юрид. наук, доцент - гл. 2, 3, 4, 7.1 - 7.5 гл. 7, 17.1 - 17.3 гл. 17; Е. Ю. Забрамная, канд. юрид. наук - гл. 8, 12; З. А. Кондратьєва, канд. юрид. наук, доцент - гл. 15; А. М. Курінний, докт. юрид. наук, проф. - Введення, гл. 1, 7.6 - 7.8 гл. 7, 17.4 - 17.6 гл. 17, гл. 18; Е. Е. Мачульская, докт. юрид. наук, проф. - Гл. 9, 11, 13; В. Ф. Цітульскій, канд. юрид. наук, доцент - гл. 16; Г. В. Хникін, канд. юрид. наук, доцент - гл. 10; В. А. Чибісов, канд. юрид. наук, доцент - гл. 5, 14.

Шановний читачу!

Ви відкрили одну з чудових книг, виданих у серії "Класичний університетський підручник", присвяченій 250-річчю Московського університету. Серія включає понад 150 підручників і навчальних посібників, рекомендованих до видання вченими радами факультетів, редакційною радою серії і видаються до ювілею за рішенням Вченої ради МДУ.

Московський університет завжди славився своїми професорами і викладачами, які виховали не одне покоління студентів, згодом зробили помітний внесок у розвиток нашої країни, що склали гордість вітчизняної і світової науки, культури і освіти.

Високий рівень освіти, яке дає Московський університет, в першу чергу забезпечується високим рівнем написаних видатними вченими і педагогами підручників і навчальних посібників, в яких поєднуються як глибина, так і доступність матеріалу, що викладається. У цих книгах акумулюється безцінний досвід методики і методології викладання, який стає надбанням не тільки Московського університету, а й інших університетів Росії і всього світу.

Видання серії "Класичний університетський підручник" наочно демонструє той внесок, який вносить Московський університет в класичну університетську освіту в нашій країні і, безсумнівно, служить його розвитку.

Вирішення цієї благородної задачі було б неможливим без активної допомоги з боку видавництв, які взяли участь у виданні книг серії "Класичний університетський підручник". Ми розцінюємо це як підтримку ними позиції, яку займає Московський університет в питаннях науки і освіти. Це служить також свідченням того, що 250-річний ювілей Московського університету - визначна подія в житті всієї нашої країни, світового освітнього співтовариства.

Ректор Московського університету

академік РАН, професор

В. А. Садовничий

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ *

--------------------------------

 * Основні нормативні правові акти, на які є посилання в підручнику, дані із зазначенням дати їх прийняття і дати останньої редакції.

АПК - Арбітражний процесуальний кодекс РФ від 24 липня 2002 року (в ред. Від 23 грудня 2003 року)

БВС РФ - Бюлетень Верховного Суду РФ

ВВС СРСР (РРФСР, РФ) - Відомості Верховної Ради (СРСР, РРФСР, РФ)

Відомості (СРСР, РРФСР, РФ) - Відомості Верховної Ради (СРСР, РРФСР), Відомості З'їзду народних депутатів і Верховної Ради (СРСР, РРФСР, РФ)

ЦК - Цивільний кодекс РФ, частина перша від 30 листопада 1994 року (в ред. Від 23 грудня 2003 року); частина друга від 26 січня 1996 року (в ред. від 23 грудня 2003 року)

ЦПК - Цивільний процесуальний кодекс РФ від 14 листопада 2002 р (в ред. Від 25 лютого 2004 р)

Закон про державну службу - Федеральний закон від 31 липня 1995 року "Про основи державної служби Російської Федерації" (в ред. Від 27 травня 2003 г.)

Закон про зайнятість - Закон РФ від 19 квітня 1991 "Про зайнятість населення в Російській Федерації" (в ред. Від 10 січня 2003 г.)

Закон про захист дітей-сиріт - Федеральний закон від 21 грудня 1996 "Про додаткові гарантії щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків" (в ред. Від 10 січня 2003 г.)

Закон про захист інвалідів - Федеральний закон від 24 листопада 1995 року "Про соціальний захист інвалідів в Російській Федерації" (в ред. Від 23 жовтня 2003 г.)

Закон про колективні договори - Закон РФ від 11 березня 1992 року "Про колективні договори і угоди" (в ред. Від 30 грудня 2001 г.)

Закон про колективні трудові спори - Федеральний закон від 23 листопада 1995 року "Про порядок вирішення колективних трудових спорів" (в ред. Від 30 грудня 2001 г.)

Закон про Крайню Північ - Закон РФ від 19 лютого 1993 року "Про державні гарантії і компенсації особам, які працюють і проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях" (в ред. Від 10 січня 2003 г.)

Закон про правове становище іноземців - Федеральний закон від 25 липня 2002 "Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації" (в ред. Від 11 листопада 2003 г.)

Закон про виробничі кооперативи - Федеральний закон від 8 травня 1996 "Про виробничих кооперативах" (в ред. Від 21 березня 2002 г.)

Закон про профспілки - Федеральний закон від 12 січня 1996 р "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (в ред. Від 8 грудня 2003 року)

Закон про сільгоспкооперацію - Федеральний закон від 8 грудня 1995 "Про сільськогосподарську кооперацію" (в ред. Від 11 червня 2003 г.)

Закон про АТ - Федеральний закон від 26 грудня 1995 року "Про акціонерні товариства" (в ред. Від 27 лютого 2003 г.)

Закон про освіту - Закон РФ від 10 липня 1992 р "Про освіту" (в ред. Від 13 січня 1996 р)

Закон про громадські об'єднання - Федеральний закон від 19 травня 1995 "Про громадські об'єднання" (в ред. Від 8 грудня 2003 року)

Закон про обов'язкове соціальне страхування - Федеральний закон від 24 липня 1998 року "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань" (в ред. Від 23 грудня 2003 року)

Закон про охорону праці - Федеральний закон від 17 липня 1999 "Про основи охорони праці в Російській Федерації" (в ред. Від 10 січня 2003 г.)

Закон про професійну освіту - Федеральний закон від 22 серпня 1996 року "Про вищу і післявузівську професійну освіту" (в ред. Від 23 грудня 2003 року)

Закон про РТК - Федеральний закон від 1 травня 1999 "Про Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин"

КЗпП - Кодекс законів про працю РФ від 9 грудня 1971 року (в ред. Від 10 липня 2001 г.)

КпАП - Кодекс РФ про адміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 року (в ред. Від 23 грудня 2003 року)

НК - Податковий кодекс Російської Федерації, частина перша від 31 липня 1998 року (в ред. Від 23 грудня 2003 року); частина друга від 5 серпня 2000 року (в ред. від 23 грудня 2003 року)

Положення про ліцензування працевлаштування - Положення про ліцензування діяльності, пов'язаної з працевлаштуванням громадян Російської Федерації за межами Російської Федерації. Затв. Постановою Уряду РФ від 14 червня 2002 року (в ред. Від 3 жовтня 2002 г.)

СЗ РФ - Відомості законодавства РФ

ТК - Трудовий кодекс РФ від 30 грудня 2001 року (в ред. Від 30 червня 2003 г.)

ДВК - Кримінально-виконавчий кодекс РФ від 8 січня 1997 (в ред. Від 8 грудня 2003 року)

КК - Кримінальний кодекс РФ від 13 червня 1996 року (в ред. Від 8 грудня 2003 року)

КПК - Кримінально-процесуальний кодекс РФ від 18 грудня 2001 року (в ред. Від 8 грудня 2003 року)

Присвячується світлій пам'яті нашого колеги -

професора юридичного факультету МГУ

Олексія Даниловича Зайкина

Вступ

Сьогодні Росія переживає один з найважчих періодів у своїй історії. Крах адміністративно-командної системи багато в чому було обумовлено економічними причинами. Усвідомивши це, Росія взяла курс на проведення реформ і зробила перші кроки на обраному шляху.

Повернення назад вже неможливий. Однак в процесі переходу до ринку виникає чимало складних проблем, в тому числі проблеми власності, організаційно-правових форм підприємництва, інвестицій, прибутку, податків. Безумовно, все це дуже важливі елементи ринкової економіки. Але ринок не може існувати без ринку праці, а ринкова економіка - без застосування цієї праці. Все інше залежить і є похідним від ефективності цього застосування. Нерозуміння цього створює грунт для соціальних конфліктів в основній сфері людської діяльності.

У свою чергу, відносини, що виникають у сфері праці, потребують правового регулювання. Рівень розвитку суспільства багато в чому визначається ефективністю правового регулювання суспільних відносин. Право людини на працю належить до основних прав людини, а стан законодавства і реального стану справ в області реалізації даного права не тільки є показником цивілізованості суспільства, а й безпосередньо впливає на його моральність, ефективність його економіки.

Сьогоднішній стан правового регулювання трудових відносин відображає специфіку періоду переходу до ринкової економіки. З одного боку, воно вже не в змозі адекватно реагувати на всі події в економіці зміни, з іншого - саме перехідний характер нинішнього етапу ускладнює, наприклад, використання в чистому вигляді аналогічного механізму регулювання, наявного в країнах з розвиненою ринковою економікою.

Істотним недоліком сучасного стану трудових відносин є відсутність чіткого механізму реалізації принципів, закладених в законодавстві. Причин тому багато. Це й не дуже чіткий поділ вирішуваних питань за рівнями нормативних актів, і нестиковка цих актів між собою, і відсутність спеціальних органів і процедур, і недостатній рівень юридичної техніки, і багато іншого.

Цілком очевидно, що КЗпП РРФСР, що діяв протягом 30 років, перестав відповідати за більшістю регульованих їм положень сформованої в країні ситуації. Крім того, формально встановлений в ньому рівень ряду гарантій у сфері праці часто не отримував реального підтвердження. КЗпП був розрахований на регулювання праці не просто на державних підприємствах, але на великих підприємствах. Трудове законодавство періоду його дії ніяк не відображало специфіки використання праці в умовах недержавних організацій, малого і середнього бізнесу.

30 грудня 2001 Президентом РФ був підписаний Трудовий кодекс РФ, який вступив в силу з 1 лютого 2002 р

Його прийняття стало певною віхою на шляху розвитку правового регулювання трудових відносин. Після майже десяти років роботи над різними проектами вдалося досягти в певній мірі компромісного варіанту.

У МК визначені цілі і завдання трудового законодавства, сформульовані основні принципи правового регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин, які виходять із загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, Конституції РФ.

Як ні парадоксально, але "революційних" норм в новому Кодексі не так вже й багато. Справа в тому, що російське законодавство за своїми основними параметрами не суперечило міжнародним стандартам в сфері правового регулювання трудових відносин. Багато норм чинних законів РФ про працю інкорпоровані в ТК майже повністю (про колективні договори, охорони праці, колективні трудові спори та ін.).

На жаль, державна влада і сьогодні не в повній мірі враховує необхідність комплексного і в той же час диференційованого підходу до цих проблем і тим самим сама створює вибухонебезпечну ситуацію.

Йдучи від надмірного втручання в регулювання трудових відносин, держава нерідко залишає працівників практично один на один з роботодавцем.

Тому слід відразу обмовитися, що прийняття ТК саме по собі не розставила крапки над "i" в цьому регулюванні. Очевидно, що в самий найближчий час законодавець буде змушений вносити зміни в зовсім недавно прийнятий документ.

Таким чином, перед законодавцями стоїть завдання формування нового трудового законодавства, оптимізації правового регулювання (разом з актами, що регулюють інші аспекти - зайнятість, соціальний захист, соціальне страхування, пенсійне забезпечення тощо) на базі комплексного підходу, з використанням методів інших галузей права (бюджетного, податкового і т.д.).

Слід також пам'ятати, що відповідно до Конституції РФ загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Це передбачає необхідність вивчення досвіду міжнародно-правового регулювання праці та його застосування.

Звісно ж, що і раніше актуальним залишається заклик, з яким К. П. Побєдоносцев звертався в далекому 1876 р до тодішнього спадкоємцю царського престолу цесаревичу - майбутнього імператора Олександра III: "Як давно нам треба було зрозуміти, що вся наша сила в нас самих , що ні на одного з так званих друзів і союзників не можна нам покластися, що кожен із них готовий на нас кинутися в ту ж хвилину, як тільки помітить нашу слабкість або помилку. А ми все до них льнем, все на них дивимося, все від них хочемо запозичити - і не дбаємо збирати свою власну силу і готувати свої власні кошти "*.

--------------------------------

 * Листи К. П. Побєдоносцева до Олександра III. Т. 1. М., 1925. С. 56.

Безумовно, було б великою помилкою розглядати питання регулювання відносин у сфері праці в відриві від загальних проблем макро- і мікроекономіки, від соціальних проблем. Будь-які проблеми можуть і повинні вирішуватися лише в комплексі. Проте кожна з галузей законодавства має свої специфічні методи впливу на регульовані нею суспільні відносини. У цьому плані трудове право продовжує виконувати свою специфічну роль, що передбачає необхідність вивчення студентами юридичних факультетів і вузів даного курсу.

Автори цього підручника, написаного відповідно до програми навчального курсу "Трудове право", прагнули виявити і показати зміст та особливості російського трудового права в період переходу до ринкової економіки. У ньому розглянуті всі інститути Загальної та Особливої ??частин трудового права Росії, а крім того, міститься глава про міжнародно-правовому регулюванні праці.

Автори виходять з того, що даний курс не повинен складатися лише з викладу найважливіших теоретичних положень та аналізу чинних нормативних актів про працю в "статиці" - він повинен також включати і показ "динаміки" цій галузі права і законодавства, тенденцій його розвитку, з акцентом уваги в тому числі і на його "больові точки", на правозастосовчій практиці. Крім того, слід також вказувати студентам орієнтири в науковій літературі, що дозволить їм самостійно і більш глибоко вивчити різні аспекти правового регулювання в основній сфері людської діяльності - в сфері праці.
3 сторінка | 4 сторінка | 5 сторінка | 6 сторінка | 7 сторінка | 8 сторінка | 9 сторінка | 10 сторінка | 11 сторінка | 12 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати