На головну

Поняття соціального проектування

  1. D. Модальність суджень, або судження, соотносящие поняття з наявним буттям
  2. I. НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ ФАБРИКИ
  3. I.2.1) Поняття права.
  4. II. Позови 1. Поняття і види позовів
  5. II. ПОНЯТТЯ
  6. II. Поняття частоти випадкової події. Статистичне визначення ймовірності.
  7. II.5.1) Поняття і система магістратур.

У літературі представлено значну кількість визначень поняття «соціальне проектування». Це пов'язано з тим, що зазначений феномен можна розглядати з різних позицій: ціннісного змісту, соціального управління, результату і кінцевого продукту, технологічного забезпечення діяльності та ін.

«Проект» (в буквальному перекладі з латинської - кинутий вперед) тлумачиться в сучасних словниках як «прототип, прообраз якого - небудь об'єкта, виду діяльності». А проектування визначається як діяльність, спрямована на «промисліваніе того, що повинно бути». Це діяльність по зміні, іноді - і по створенню майбутнього, а в окремому випадку - зі створення засобів для подальшого проектування [75].

На різноманіття смислів соціального проектування звертають увагу автори [40]. Вони підкреслюють, що соціальне проектування - це науково-теоретична і одночасно предметна практична діяльність по створенню проектів розвитку соціальних систем, інститутів, соціальних об'єктів, їх властивостей і відносин на основі соціального передбачення, прогнозування і планування соціальних якостей і властивостей є значущою соціальною потребою.

На соціологічний і діяльнісний ракурси даного поняття акцентує увагу Ж. Т. Тощенко: соціальне проектування - це специфічна діяльність, пов'язана з науково обґрунтованим визначенням варіантів розвитку нових соціальних процесів і явищ і з цілеспрямованим докорінною зміною конкретних соціальних інститутів.

В. А. Луків зазначає, що як вид діяльності, соціальне проектування має безпосереднє відношення до розвитку соціальної сфери, організації ефективної соціальної роботи, подолання різноманітних соціальних проблем. Воно пов'язане з конструюванням індивідом, групою або організацією соціальної діяльності, в тому числі виділення дій, спрямованих на досягнення соціально значущої мети і локалізованих по місцю, часу і ресурсів. Призначення будь-якого соціального проекту - зміна соціального середовища, здійснення інновації.

Інновація - це свідома діяльність по конструюванню нового і його впровадження в життя на основі переосмислення попереднього досвіду. Це нововведення, прогресивний результат творчої діяльності, який знаходить широке застосування і призводить до значних змін в життєдіяльності людини, суспільства, природи (Ю. А. Карпова).

Інновації тісно пов'язані з професійним творчістю, яке являє собою процес усвідомленого виконання професійних обов'язків, що поєднує в собі слідування адміністративно-нормативними приписами і осмислення містяться в них вказівок, а також внесення пропозицій щодо їх поліпшення на основі нових вимог науки і зміненій практики [76].

За І. В. Бестужева-Лади, соціальне проектування - складова частина соціального управління, яка дозволяє забезпечити здійснення керованості і регульованості деякого процесу, явища, що має місце в соціальній сфері. Ця діяльність спрямована на створення нововведень - такого різновиду управлінського рішення, в результаті якого відбувається суттєва зміна того чи іншого процесу, явища (технічного, економічного, політичного, соціального) [Цит. по: 62, С.24].

Основна мета соціального проектування як специфічної як предметно-практичної управлінської діяльності виражається в створенні конкретних соціальних проектів. В ході цього виду діяльності, підкреслює Г. А. Антонюк, відбувається розробка науково-обґрунтованої моделі раціональних характеристик конкретних соціальних організмів або їх станів в плані вирішення певних соціальних завдань. Автор вважає, що побудована модель і є соціальний проект.

Соціальний проект - інструмент соціальних змін, який базується на природному людському властивості конструювати реальність (В. А. Луків). Соціальний проект як комунікатор є систему спеціальних символів, детально розташованих і пов'язаних певною залежністю свідомо розроблених науково обґрунтованих показників, що дають конкретні знання про майбутнє бажаному стані соціальної системи або процесу (В. І. Курбатов, О. В. Курбатова).

І. В. Бестужев-Лада і Г. А. Намєстникова розглянули в своїй книзі [11] прогнозне обгрунтування соціальних нововведень, розглянувши в ній діалектику співвідношення передбачення (прогнозу) та управління (плану, програми, проекту). При цьому проблема прогнозування полягає у відповідності зробленого прогнозу вимогам сучасного прогнозування соціальних процесів, яке орієнтоване не просто на пророкування, а на сприяння оптимізації рішень шляхом зіставлення даних пошуку і нормативу.

Передбачення (у вузькому сенсі) - прогноз; (В ширшому сенсі) - переважне знання про події або явища, які існують, але не зафіксовані в готівковому досвіді. Передбачення може бути простим передбаченням, передбачення, заснованим на біологічних і психофізіологічних здібностях (початкова ступінь), і власне передбаченням (найвищий ступінь) - людським уявленням про майбутню долю самого себе, своїх якостей, свого оточення і найближчій контактної мікросередовища. Наукове передбачення ґрунтується на виявленні закономірностей розвитку явища або події, коли відомі причини його зародження, форми функціонування і хід розвитку (В. І. Курбатов, О. В. Курбатова).

Відповідно до думки авторів [11], в формах цілепокладання, планування, програмування, проектування, поточних управлінських рішень виступає Предуказаніе. Цілепокладання - це встановлення ідеально припущеного результату діяльності. Планування - проекція в майбутнє людської діяльності для досягнення наперед визначеної мети при певних засобах, перетворення інформації про майбутнє в директиви для цілеспрямованої діяльності. Програмування в цьому ряду понять означає встановлення основних положень, які потім розгортаються в плануванні, або послідовності конкретних заходів щодо реалізації планів. Проектування - створення конкретних образів майбутнього, конкретних деталей розроблених програм.

Ці терміни можуть бути визначені і як процеси розробки прогнозів, цілей, планів, програм, проектів, організаційних рішень. З цієї точки зору прогноз визначається як розподіл усіх науково обгрунтоване судження про перспективи, можливих станах того чи іншого явища в майбутньому і (або) про альтернативні шляхи і терміни їх здійснення. Мета - рішення щодо припущеного результату робиться діяльності. План - рішення щодо системи заходів, яка передбачає порядок, послідовність, строки та засоби їх виконання. Програма - рішення щодо сукупності заходів, необхідних для реалізації науково-технічних, соціальних, соціально-економічних та інших проблем або якихось їхніх аспектів. Програма може бути предпланового рішенням, а також конкретизувати певний аспект плану. Проект - рішення щодо конкретного заходу, споруди і т.д., необхідного для реалізації того чи іншого аспекту програми. Нарешті, власне рішення в даному ряду понять - ідеально припущення дію для досягнення мети.

Отже, майбутнє прагнуть передбачити, передбачити, передбачити, передбачити, прогнозувати і т.д. Але, як справедливо підкреслюють І. В. Бестужев-Лада і Г. А. Намєстникова, майбутнє можна також планувати, програмувати, проектувати: по відношенню до майбутнього можна ставити цілі і приймати рішення.

Таким чином, зоціальний проект - найбільш складний тип соціального проектування. Дана діяльність передбачає створення в ході здійснення проекту нового, раніше не існувало, як мінімум в найближчому соціальному оточенні, соціально значущого продукту. Цей продукт діяльності є засобом вирішення протиріччя між соціальної труднощами, проблемою, яку вважають особистісно значуща, і потребою особистості, а сама діяльність - мостом, що зв'язує соціум і особистість.

соціальне проектування - Незбиране комплексне явище, і її елементи змістовно, логічно і структурно пов'язані один з одним.

До сутнісним характеристикам соціального проектування можна віднести:

- Це одна з форм випереджаючого відображення соціальної дійсності, що містить пропозиції щодо розробки її бачення на практиці (передбачуваного, очікуваного, потрібного);

- Результатом соціального проектування є науково обгрунтоване визначення варіантів усвідомленого розвитку нових соціальних процесів і явищ;

- Варіанти бажаного майбутнього, створювані в ході соціального проектування, пов'язані з ціннісними орієнтирами його суб'єктів, обумовлені теоретичними позиціями, на яких вони стоять;

- Як специфічний вид управлінської діяльності, соціальне проектування забезпечується певними технологіями;

- Етапи діяльності, в яку вбудовується соціальне проектування, згідно [11]: цілепокладання, планування, перед- і постпланової програмування, проектування поточних управлінських рішеннях, що не носять інноваційного характеру.

На наш погляд, значний вплив на використання проектних технологій в системі соціальної роботи на початку 90-х рр. XX ст. надали закордонні колеги, що займаються проблемами розвитку неурядових організацій некомерційного сектора - у вітчизняній трактуванні «громадськими організаціями».

Однією з перших свою роботу на території колишнього СРСР початку організація «Уорлд Лернінг» ( «World Learning») з програмою щодо вдосконалення управління людськими ресурсами в соціальних організаціях «Розвиток людських ресурсів», а також надання сприяння в створенні життєздатних некомерційних організацій за допомогою різних засобів зміцнення управлінського потенціалу НКО і здатності служити суспільству.

Охоплюючи дослідницьку і впроваджувальницьку діяльність, наприклад, фонд Дж. Сороса (в Росії - Інститут «Відкрите суспільство»), надавав підтримку на проведення досліджень в галузі суспільних і гуманітарних наук; АФГІР - на розвиток громадянського суспільства; бихевиористские дослідження; фонд Форда - на зміцнення міжнародного співробітництва; соціальні та гуманітарні науки, розвиток людського потенціалу, молоді, захисту дитинства, сім'ї та людей похилого віку та ін.

На початку 90-х років XX століття на території нашої країни ними було реалізовано кілька масштабних проектів, націлених на навчання лідерів третього сектору технологій соціального проектування. Серед подібних проектів назвемо лише один: «Підтримка неурядових некомерційних організацій Росії».

Проект був присвячений реалізації програми навчання в галузі управління некомерційними організаціями. Серед його цілей була така: підвищити функціональні та управлінські можливості регіональних організацій. Проект був реалізований Асоціацією соціальних педагогів і соціальних працівників Росії в 1994-1996 рр. Субсидувала його Національна асоціація соціальних працівників США.

Учасниками проекту стали лідери громадських об'єднань соціального профілю Республік Марій Ел, Саха-Якутія, Тува, Алтайського і Ставропольського країв, Тамбовської і Калузької областей, Ханти-Мансійського округу (селище Игрим). Такий вражаючий територіальне охоплення сприяв процесу створення й успішного функціонування команд-розробників соціальних проектів шляхом їх участі в плануванні, здійсненні та оцінці проектів на регіональному матеріалі. Цінно, на наш погляд, що для навчання соціопроектной діяльності більш широкого кола осіб, що мають відношення до професійної і непрофесійної соціальної роботи (управлінці систем соціального захисту регіонів, практикуючі соціальні працівники та соціальні педагоги, представники громадських об'єднань соціальної спрямованості) семінари за проектом проводилися безпосередньо в перерахованих вище територіях.

Завдяки набутим проектним компетенцій учасники проекту «Підтримка неурядових некомерційних організацій Росії» почали створювати власні соціальні проекти, які знайшли позитивну підтримку в особі міжнародних донорів ( «Уорлд Ленінг», «Фонд Сороса» і ін.).

 
Суб'єкт і об'єкт соціального проектування | семінарське заняття | Роль і місце соціального проектування в управлінській діяльності | Соціальний проект як продукт управлінської діяльності | Розділ 3. Типологія соціальних проектів | семінарське заняття | Основні стратегії соціального проектування | Етапи соціального проектування | Крок 4. Визначення мети і завдань соціального проекту | Крок 7. Визначення обов'язків і їх розподіл в команді |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати