Головна

Механізм реалізації функцій держави

  1. Список похідних найпростіших елементарних функцій
  2. Існують два механізми, що приводять до порушення м'язових веретен: 1) розтягнення м'яза і 2) скорочення інтрафузальних волокон (гамма-петля).
  3. II ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
  4. II. Процесуальний документ як акт безпосередньої форми реалізації норм права.
  5. III Механізми психологічного вампіризму і типи психологічних вампірів
  6. III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  7. IV етап (з середини XX ст. По теперішній час) - психологія як наука, що вивчає факти, закономірності та механізми психіки

Питання здійснення функцій держави досить важливі. Розвиток і вдосконалення функцій держави отримує конкретне вираження не тільки в їх утриманні, але і в формах і методах їх реалізації. Виконуючи ту чи іншу функцію, держава за допомогою особливого механізму впливає на суспільні процеси, при цьому державна влада здатна проводити всередині даних соціальних відносин власну волю навіть всупереч опору населення [149].

Категорія «механізм», міцно закріпилася в понятійно-категоріальному апараті теорії держави і права, цілком може бути використана і при дослідженні функціональної характеристики держави. Разом з тим, необхідно мати на увазі, що поки, термін «механізм реалізації функцій держави» не є загальноприйнятим при дослідженні проблеми функцій держави. Традиційно в юридичній літературі для розгляду питань реалізації функцій держави використовується категорія «форми реалізації (здійснення) функцій». До цієї категорії ми повернемося дещо пізніше.

На думку деяких вчених (Л. А. Морозової), існування самостійного поняття «правові форми реалізації функцій», не виключає іншої категорії - механізму виконання конкретної діяльності держави. Такий підхід іноді використовується для характеристики деяких окремо розглянутих функцій держави (А. Н. Буховец, А. М. Мілюков, Д. В. Пожарський, В. Є. Сизов).

Перевага даної категорії полягає в тому, що при її допомоги можна показати і пояснити функції держави як «живу», фактично і постійно здійснювану роботу держави. Крім того, категорія «механізм» дозволяє проникнути всередину функції, подивитися на пристрій і рух усіх її «вузлів і деталей».

Механізм реалізації функцій держави-це взяті в єдності методи, принципи, правові та організаційні засади їх здійснення.

Використання категорії «форми реалізації (здійснення) функцій держави» на наш погляд в більшій мірі відображає зовнішнє і статичне вираження діяльності держави, тоді як категорія «механізм здійснення функцій» розкриває внутрішню організацію державного впливу на суспільні відносини.

Важливе, якщо не ключове місце серед елементів механізму реалізації функцій держави займають методи їх здійснення. Визначившись з предметом і цілями функцій, необхідно приділити увагу методам їх здійснення, втілення в життя.

Палітра можливостей, що дозволяють державі як суб'єкту влади проводити власну волю, надзвичайно різноманітна. Воно може досягати своїх цілей, діючи жорсткими і м'якими, чесними і нечесними методами, примушувати, змушувати, стимулювати, спокушати, обманювати, провокувати відоме поведінку.

Традиційно у вітчизняній правовій науці методи переконання (стимулювання) і примусу розглядаються в якості загальних методів здійснення державної влади, функцій держави.

Тим часом, в юридичній літературі зустрічаються й інші думки щодо методів здійснення функцій держави. Деякі автори (В. К. Бабаєв і С. В. Бабаєв), ототожнюючи методи здійснення функцій держави з методами правового регулювання суспільних відносин, виділяють імперативний, диспозитивний, заохочувальний і рекомендаційний методи.

Вищевказана позиція заслуговує на увагу, проте, не є безперечною. На наш погляд, ототожнення методів діяльності держави і методів правового регулювання є дуже умовним, в силу відносної, обопільної відособленості держави і права. Крім того, комплексний, збірний характер методів примусу і переконання передбачає зайвим виділення імперативного, диспозитивного, заохочувального і рекомендаційного методів в якості самостійних. Владно-примусові, імперативні за своїм характером, дії органів влади цілком укладаються в рамки методу примусу, а заохочення, стимули, рекомендації та юридична можливість вибирати цілком відповідають елементам методу переконання.

Методи примусу і переконання є загальними, але єдиними методами здійснення функцій держави. Володіючи певною своєрідністю, специфічністю кожна функція здійснюється притаманними тільки їй методами.

Узагальнюючи вищезазначене, а також, беручи до уваги дефінітивного і етапне зміст функцій держави, за доцільне згрупувати перераховані вище методи на наступні групи: а) загальні методи (використовуються в здійсненні всіх функцій держави); б) спеціальні методи (методи, використовувані при реалізації окремо взятих функцій і виражають тим самим їх специфіку).

принципи здійснення (реалізації) функцій держави займають самостійне місце в юридичній науці. Розглядаючи питання реалізації функцій держави не можна обійти питання, пов'язані із загальними керівними ідеями, началами, що лежать в основі їх реалізації.

Категорія «принцип» практично не використовуються при розгляді функцій держави і їх здійснення. В основному, характеризуючи діяльність держави, його роботу, багато авторів перераховують принципи організації і діяльності механізму держави.

Проте, що виділяються в теорії держави принципи організації і діяльності механізму держави цілком можна розглядати щодо здійснення функцій держави. Хіба не так на державні органи покладається здійснення функцій держави? Хіба реалізація функцій держави не знаходить безпосереднього вираження в організації і діяльності механізму держави? Відповіді на ці запитання очевидні. Дійсно, система функцій, кожна з них окремо обумовлює структуру і діяльність механізму держави. Механізм держави є основним провідником державно-владної волі, і ця обставина дозволяє розглядати принципи організації і діяльності державного апарату (механізму) в якості загальних принципів здійснення функцій держави. Кількість таких принципів коливається від трьох до дванадцяти. Однак, більшість авторів до їх числа відносять:

- Народовладдя;

- Єдність і поділ влади;

- Федералізм;

- Пріоритет прав і свобод людини;

- Законність;

- Професіоналізм.

Вищевказані принципи є загальними для всіх функцій держави.

Поряд із загальними можна виділити і спеціальні принципи - керівні начала, що лежать в основі реалізації конкретного напрямку державної діяльності (функції). Вони обумовлені специфікою відповідного виду державної діяльності, яка виступає змістом функцій держави.

Наприклад, в числі спеціальних принципів економічної функції можна розглядати (А. М. Мілюков):

- Соціальну орієнтованість;

- Поєднання централізації і децентралізації;

- Коригуючий вплив держави на ринкові відносини;

- Безперервність розвитку інноваційної складової;

- Екологізацію економіки.

Важливим елементом механізму реалізації кожної функції держави є її організаційні основи - Державні органи та установи, що здійснюють відповідні напрямки і види діяльності держави. Вище вже зазначалося, що в реалізації будь-якої функції в тій чи іншій мірі беруть участь органи всіх «гілок влади». Разом з тим, в системі державної влади функціонують органи, для яких здійснення конкретної функції є основним напрямком діяльності і сенсоутворювальним початком.

Правові основи реалізації функцій держави, Що представляють собою сукупність нормативних актів, що регламентують здійснення функцій держави, також є важливим елементом механізму їх реалізації. Поряд з Конституцією РФ, яка виконує інтегративну роль у нормативній регламентації функціонування держави, кожна функція, як правило, має в якості правового фундаменту відповідний «галузевої» закон.

 
II. Завдання для міркування | III. Будинки для самоконтролю | Основні підходи до поняття держави | Поняття та ознаки держави | сутність держави | типологія держави | II. Завдання для міркування | III. Завдання для підготовки есе | III. Будинки для самоконтролю | Цілі і функції держави: теоретичні аспекти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати