Головна

Соціальні статуси і соціальні ролі 1 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

§ 1 Соціальний < тату <, нею поняття і види § 2 Поняття і < тріктцра < оціальной ролі § 3 Рольовий конфлікт і з гик оби нею подолання

 § 1. Соціальний статус, його поняття та види

Соціальний статус і соціальна позиція

Одна з найважливіших, фундаментальних характеристик особистості - її соціальний статус. Саме це поняття застосовне але відношенню як до особистості, так і до соціальної групи. У цьому розділі мова піде лише про соціальний статус особистості, який, однак, підкреслює її приналежність не тільки до «самої себе», а й до певної групи (або груп). Власне, в тому й полягає головна особливість соціального статусу - він співвідносить особистість, її соціальну позицію з позиціями інших людей, що знаходяться в складі як даної, так і інших груп. При цьому потрібно враховувати різні характеристики особистості, що обумовлюються як природними, так і соціальними чинниками.

Оскільки основним поняттям, з яким ми співвідносимо соціальний статус, є соціальна позиція, відзначимо, що йод пий будемо розуміти конкретне місце, яке займає індивід в соціальній структурі, в системі суспільних відносин. Визначити соціальний статус можна, отже, так: це соціальна позиція, яку займає людиною в системі соціальних зв'язків і відносин і обумовлена ??як природними (раса, стать, національність), так і соціальними (професія, дохід, освіту і т.д.) характеристиками.

види статусу

Концепція соціального статусу була розроблена американським соціологом Р. Лінтоном1. Розуміючи під ним позицію, яку займає особистістю в соціальній структурі суспільства, Лінтон ввів поняття двох стату-

1 див ¦ Union R The Study ot Man N.Y., L, 1936


Глава 24 Соціальні статуси і соціальні ролі сов - яке пропонується (запропонованого) і досягається (досягнутого). Перший (його іноді називають статус приписаний) залежить від вроджених або природних властивостей особистості (статі, расо-по-етнічних ознак). Другий є результат трудових та інших зусиль самої людини, його професійних досягнень, успіхів в освіті, реалізації здібностей.

Говорячи про перед і ісанном статус, його слід відрізняти від природженого. Запропонованого статусу можна досягти «природним» шляхом, нічого для цього спеціально не роблячи. Принц стає королем після смерті свого батька на підставі того - наявність родинних зв'язків. Це не природжений, але і не досягнутий статус. Він - наказаний (аскріптівен).

Набагато складніше виявляється (або може виявитися) ситуація з природженим статусом. У 1930-х рр. (Період введення цього поняття в науковий обіг) важко було собі уявити, що настане час, коли жоден з них не зможе бути «інваріантним». Як відомо, порівняно недавно стали робити хірургічні операції зі зміни статі і раси; що ж стосується національної приналежності (етнічного статусу), то люди нерідко самі вибирають, ким записатися (представитися), з якою нацією (етнічною спільнотою) себе ідентифікувати, особливо якщо батьки не «мононаціональною». Таким чином, поняття природженого статусу теоретично як би «зависає в повітрі» в силу з'являється невизначеності.

Співвідношення основних видів статусу протягом історії змінювалося. Якщо в доіндустріальних (примітивних, традиційних) суспільствах переважав приписуваний статус, то в сучасному суспільстві - досягнутий. Дійсно, сьогодні від особистості, результатів її діяльності і акгівності залежить набагато більше, ніж це було не тільки тисячоліття і століття, але далі десятиліття тому. Розуміння такої ситуації вкрай важливо для кожної людини, і будь-який розвинене суспільство прагне до формування у нього відповідного ставлення до досягнення більш високого статусу. Як приклад наведемо тривалий час пропагується в США твердження про те, що кожен швець може стати мільйонером - за умови, якщо він буде багато працювати, вчитися, чи не буде лінуватися і т.д. Правда, не зайве відзначити і роль «вроджених» факторів - не стільки природного, скільки соціального характеру. Маються на увазі багаті батьки і отримання спадщини.

Поряд з запропонованим і досягнутим в соціології іноді говорять про змішаному статус. Це відбувається тоді, коли буває непросто визначити, який вид статусу характеризує особистість. кудиРозділ V Особистість,


віднести статус, скажімо, безробітного? З одного боку, він явно не наказаний, але з іншого - людина не прагне його досягти (як правило). Більш того, він всіма силами не хоче для себе цього статусу, а причини, які призводять до небажаного «досягнення», найчастіше від людини не залежать (банкрутство підприємства, масове скорочення в результаті кризи галузі виробництва і т.д.).

Можна було б наводити чимало прикладів змішаного статусу, мають як індивідуальний, так і масовидний характер. Заборона КПРС в 1991 р після відомих серпневих подій призвів до того, що багато мільйонів радянських людей позбулися статусу члена цієї партії, а сотні тисяч, які займали місця в її апараті, залишилися без роботи. Багато з них змушені були йти до придбання нової професії і, отже, до досягнення іншого статусу.

статусний набір

Статусів у людини буває, як правило, велика кількість. Так, говорячи про молоду людину X., можна виділити наступні: студент, член шахової збірної університету, член профспілки, чоловік, брат, дядько, виборець і т.д. Всі статуси людини в їх сукупності прийнято називати статусним набором (термін Р. Мертона). Чим більше це г набір, тим різноманітніше життя особистості, багатогранніше її включеність в систему міжособистісних і суспільних відносин, і навпаки, чим ограниченнее статусний набір, тим менше «соціальним» виявляється спосіб діяльності людини. Отже, про місце особистості в суспільстві, соціальних групах можна судити по тій сукупності статусів, якими вона володіє.

Однак при наявності будь-якого набору статусів обов'язково існує головний, визначальний життя особистості. Він може бути пов'язаний з основним заняттям, займаною посадою - іншими словами, з тим, що вирішальним чином впливає на спосіб життя, стиль поведінки і спілкування. У нашому, наведеному вище випадку таким буде статус студента.

Слід зазначити, що про статус особистості можна міркувати тільки співвідносячи його зі статусами інших людей, що взаємодіють з нею в даній або в інших системах. Так, якщо ми знову повернемося до статусу студента університету, то він буде мати сенс перш за все щодо інших статусів в системі вищої освіти: викладач, співробітник, лаборант і т.д. В інших системах взаємодії цей статус втратить своє значення, а на перше місце вийдуть інші статуси. Наприклад, в сім'ї і серед родичів головними виявляться статуси чоловіка, брата, дядька.

Очевидно, таким чином, що переважна більшість характеристик особистості має статусний характер, але не всі. Там, де харак-


Глава 24 Соціальні статуси і соціальні ролі терісгіка особистості не містить в собі соціальної позиції, вона не статусна (скажімо, однорукий чоловік). Вона може стати статусної лише в тому випадку, якщо виникнуть певні умови, що викликають очікування соогветствующіх моделей поведінки (наприклад, мова зайде про пошук роботи даної людини, в ході якого цю характеристику потрібно буде враховувати як одну з найбільш важливих).

Статус буває постійним і тимчасовим, останній не залежить від терміну перебування в ньому (можна бути одруженим 20 років або 20 хвилин). В якості постійного або тимчасового можуть бути і приписаний, і досягнутий статуси. Людина дуже часто набуває той чи інший тимчасовий статус. Зайшовши в магазин, він стає покупцем, сідаючи в поїзд - пасажиром, перебуваючи на виставі в театрі - глядачем. Однак виходячи з магазину, поїзди, театру, людина втрачає відповідний статус.

Яким би статус не був - що встановлені або придбаним, постійним або тимчасовим, він вимагає від індивіда дотримання певних норм і правил поведінки, які, природно, були б соціально схваленими. Важливою умовою реалізації статусу є ідентифікація, тобто психологічне ототожнення себе зі своїм статусом. Сідаючи в вагон поїзда, людина повинна пам'ятати, що він на деякий час стає тільки пасажиром, а не, скажімо, директором заводу.

Статусні обов'язки і права

Наявність статусних обов'язків і статусних прав випливає з того, що статуси існують об'єктивно, незалежно від мають їх людей. Тому статус є сукупністю прав, обов'язків, привілеїв. Саме вони і відрізняють індивідів, які перебувають в одній або різних соціальних спільнотах і займають неоднакові соціальні позиції.

Розглянемо, наприклад, статусні характеристики учасників вузівського процесу. Викладач вузу має такі статусні права, яких немає у студентів ", читати їм лекції, оцінювати їх знання, консультувати наукові дослідження і т.д. У цьому сенсі його статус в навчальному закладі вище за рангом. В свою чергу розрізняються статуси викладачів вузу: статус професора вище, ніж доцента, доцента вище, ніж асистента. відмінності цих статусів обумовлені неоднаковими правами і повноваженнями. Так, найбільш складну і відповідальну навчальну та науково-дослідну роботу, що вимагає високої кваліфікації, ведуть професори і доценти. С1атусние відмінності знаходять своє відображення в диференційованої оплаті праці: чим вище статус, тим більше оплата.Розділ V. Особистість


 Поряд з правами статус містить у собі і обов'язки, які повинен дотримуватися його «носій». Погане виконання обов'язків може спричинити за собою позбавлення самого статусу. Якщо викладач вузу не забезпечує необхідної якості навчальної та науково-дослідницької роботи, він може бути позбавлений свого статусу. Для цього існують спеціальні, нормативно передбачені процедури: пеізбраніе на посаду за конкурсом, наказ ректора вузу про звільнення від виконуваних обов'язків на підставі відповідних рішень і уявлень кафедр і деканатів і т.д. Невиконання основних обов'язків студентом також тягне за собою можливість втрати свого статусу. У даних випадках мова йде про втрату формального статусу.

Статус, престиж, імідж

Оскільки в суспільстві існують значні статусні відмінності між людьми, винаходяться численні способи їх демонструвати. Для цього існує статусна символіка, що представляє собою сукупність зовнішніх відзнак володарів різних статусів. Ордена, медалі, значки, військові звання і погони - все це символи певних статусів. У такій же якості може виступати одяг, хоча вимоги до неї з кожним роком стають все більш невибагливими. Професор, який читає лекцію студентам в джинсах і светрі, вже не сприймається як щось надзвичайне (хоча як і раніше важко собі уявити в офіційній обстановці в такому вигляді, скажімо, ректора, не кажучи вже про міністра). Однак подібна зміна символіки професорського статусу може мати інше змістовне наповнення: наприклад, скоротити дистанцію між викладачем і студентом, створити обстановку довіри за рахунок збігу зовнішніх символів різних статусів - професора і студента.

Осмислення проблеми соціального статусу 'Для особистості має важливе значення. Беручи участь в соціальних діях і входячи з цією метою в різні соціальні спільності, людина займає в них, як правило, неоднакове місце. Його становище зумовлено статусними взаємовідносинами з іншими членами спільноти. Десь статус людини вище, десь нижче. Так, якщо студент приходить в баскетбольну команду або шаховий клуб, то його статус виявиться залежним від якості гри - власної і партнерів, що в якійсь мірі буде визначати престиж даного студента. Однак на його престиж впливатимуть і інші статусні характеристики, пов'язані з навчанням, науковими пошуками, проявами товариської допомоги і т.д.

Престиж - порівняльна громадська оцінка стану соціального суб'єкта - Має певну шкалу (ми говоримо про високе,


Глава 24. Соціальні статуси і соціальні ролі не надто високому, середньому, низькому, дуже низький престиж особистості). Положення індивіда на престижній шкалою визначається поняттям «ранг», який якраз і відповідає цим положенням (високий, низький і т.д. ранги). Іноді під рангом в соціології розуміють формальний, тобто затверджений владою статус індивіда (наприклад, ранг посла, державного службовця).

В цілому в очах «значущих інших» створюється статусний образ людини. Його часто називають іміджем, хоча це не зовсім одне й те саме. імідж - це комплексне уявлення, громадську думку про поведінку людини, що має певний статус. Імідж має скоріше не персоніфікований, а «типовий» характер - в тому сенсі, що є збірним образом (імідж лікаря, вченого, педагога, робочого, високопоставленого чиновника і т.д.). Що стосується статусного образу, то він відноситься більше до конкретної особи, а не до збірному поданням, домінуючому в суспільстві про щось (когось).

§ 2. Поняття і структура соціальної ролі -

Кожен статус включає в себе виконання певної кількості соціальних ролей, відповідних йому (рис. 9). Тому перейдемо до розгляду цієї, щонайменше значимої характеристики особистості.

поняття ролі

Соціологи жартують, що засновником теорії соціальних ролей є ... Шекспір. При цьому вони часто посилаються на слова великого драматурга в п'єсі «Як вам це сподобається»1:

Весь світ - театр.

У ньому жінки, чоловіки - усі актори.

У них свої є виходи, уходи,

І кожен не одну грає роль.

Що ж, сказано справедливо. Зрозуміти особистість, її діяльність без вказівки на виконувані соціальні ролі не можна. На цьому положенні в значній мірі базується вся соціологічна теорія ролей особистості, основні положення якої були висловлені ще в 1920-1930-х рр. американськими вченими Дж. Мидом і Р. Лін-тоіом. Людина з самого народження навчається грати численні ролі, існування яких обумовлено вимогами суспільства, конкретної соціальної спільності.

1 див: Шекспір ??В. Полі. зібр. соч: У 8 т. М., 19S9 Т. 5 С. 47.
Глава 24 Соціальні статуси і соціальні ролі їм наводиться роль повії. Перша характеристика має практично нульову позначку в зв'язку з тим, що сама роль не передбачає прояви почуттів до клієнтів. З точки зору способу отримання це досягнута, а не запропонована роль, оскільки для її реалізації необхідний певний досвід відповідної діяльності. Масштаб Егой ролі має абсолютно конкретні обриси - сексуальні послуги за плату. Описувана роль відрізняється формалізованим характером в тому сенсі, що виконується відповідно до прийнятих норм - за конкретний вид послуг встановлюється певна плата. Нарешті, мотивація цієї ролі очевидна - отримання матеріальної вигоди за надані послуги.

Соціальна роль формує певну модель поведінки, показує, як діяти індивіду в конкретній ситуації. У цьому сенсі кожна роль має свою «внутрішню дисципліну». Вона виховує індивіда, створює певні рамки його діяльності, пропонує йому типовий зразок поведінки і його самого як сильно діє особи (в соціології прийнято позначати індивіда в цьому випадку терміном «актор»).

Роль в театрі і в житті

Тут виникає одне непросте питання, пов'язаний з проведенням паралелі між виконанням ролі актором в театрі і індивідом в життя. Цілком можлива ілюзія прямої аналогії, але її не повинно бути в силу щонайменше трьох обставин - тимчасового, просторового і змістовного характеру. Роль в театрі грає винятково під час представлення, тоді як виконання тієї чи іншої соціальної ролі в житті, як правило, довго і охоплює не годинник, а роки і навіть десятиліття. У просторовому відношенні відмінність ще більш очевидно: в одному випадку це сцена, в іншому простір не має меж (навіть якщо ця роль замикається, скажімо, рамками сім'ї - роль сина, чоловіка, батька людина виконує усюди, де б він не знаходився).

Нарешті, самі разючі відмінності існують в змістовному плані. У театрі роль відіграють, в житті цього робити не можна, бо грати соціальну роль означає можливість швидко вийти з неї, робити щось має зовнішній характер по відношенню до сутнісних потреб людини. У крайній формі це може означати навіть те, що людина кимось (чимось) «прикидається» Чи можна «прикидатися» сином, чоловіком, батьком, студентом, професором, власником власності? Певною мірою, звичайно, так, але якщо саме грати ці ролі, а не бути в житті сином, чоловіком, батьком і т.д., тобто виконувати їх по відношенню до батьків, дружині, дітям. Тому поняття соціальноїРозділ V Особистість


 ної ролі істотно відрізняється від поняття просто ролі (не обов'язково театральної: наприклад, ми звертаємося до когось з проханням зіграти відволікаючу роль в даній конкретній ситуації). Тут є один термінологічний нюанс, який підкреслює показане відмінність: соціальні ролі виконуються, інші - граються.

Види соціальних ролей

Соціальні ролі можуть бути як інституційними, тобто офіційно санкціонованими, так і н е і н с т і т у ц і о н а л ь н и м і. У першому випадку вони спираються на право і закон, в другому - контролюються силою громадської думки, звичаями, вдачами. Наприклад, в трудових колективах часто виявляються два лідера - формальний (начальник, призначений за наказом) і неформальний - людина, до якого звертаються за допомогою і порадою і сподіваються на його підтримку. У першому випадку роль лідера інституційно, в другому - немає.

Ролі особистості розрізняються за своєю значимістю. Одні з них є провідними, якщо вони відображають вимоги, обумовлені поділом праці і положенням в суспільстві даної соціальної групи. Інші можуть бути другорядними. Так, якщо людина встала до верстата, то його головною соціальною роллю буде роль робітника. І тут важливо те, як він її виконає: виявиться якість праці високим, отже, впорався, якщо немає, то, природно, не впорався. При всьому тому він може бути спортсменом, батьком сімейства, нарешті, просто хорошою людиною. Але це вже не матиме вирішального значення. Недарма кажуть: «Хороша людина - це ще не професія».

Багато людей в нашому суспільстві, не виконуючи по-справжньому своєї основної соціальної ролі (робочого, студента, інженера, педагога), до недавнього часу шукали соціального визнання, граючи інші ролі (в спорті, художній самодіяльності, в громадських рухах, партії, профспілки) . Протягом багатьох десятиліть, що передували сучасному періоду розвитку нашого суспільства, такий компенсаторний механізм працював цілком успішно. Він давав можливість людині проявити себе не в основній сфері діяльності (де він не міг чи не хотів цього робити), а в інших ролях, отримуючи при цьому заробітну плату за те, чим реально не займався. Для особистості ставало головним те, що для суспільства було другорядним.

Виникала парадоксальна ситуація: вигравала особистість, програвало суспільство, і навпаки. Здається, в цьому протиріччі знаходиться одна з основних причин глибокого соціально-економічної і моральної кризи, в якому опинилося наше суспільство і


Глава 24. Соціальні статуси і соціальні ролі з якого воно нс вибралося до сих пір. Лише те суспільство може процвітати, де особистість виконує, притому якісно, ??перш за все свої основні соціальні ролі - працівника, студента і т.д. Всі інші можуть виконуватися нею більш-менш вдало, але це не повинно призводити до підміни перших другими.

На жаль, прагнення піти від якісного виконання основної соціальної ролі характерно для значної частини молоді. Про це свідчать небажання здобувати знання, працювати над собою, надія проскочити «на шермачка», виїхати па підказкою, шпаргалкою. Цікава з цієї точки зору ситуація виникла, коли почалися візити американських і російських школярів і студентів відповідно до Росії та США і їх спільні заняття. Юні американці ніяк не могли зрозуміти однолітків з Росії, які чекали від них підказки на уроках, і дивувалися, коли наші хлопці просили про таку «допомогу». Чи не з цього чи починаються хороші і погані працівники? Судження це має, звичайно, приватний характер, але думається, що їжу для роздумів воно дає.

структура ролі

Які б соціальні ролі особистість не виконувала, всі вони «задані», тобто запропоновані суспільством і соціальним середовищем. Тому, говорячи про структуру ролі, потрібно мати на увазі в першу чергу рольове припис і рольове очікування. Це те, що суспільство (конкретна соціальна спільність, організація, соціальний інститут) вимагає від особистості (наказує їй) і в той же час очікує виконання. Тому в соціологічній теорії ролей звертається особлива увага па те, як особистість виконує роль (рольове виконання - ще один елемент структури ролі), наскільки це виконання (рольова поведінка) відповідає рольовим розпорядженням і очікуванню.

Необхідно відзначити, що залежність між рольовим очікуванням і рольовим поведінкою має нестійкий характер. Вона не вкладається в рамки жорсткої, передбачуваною схеми. Це відбувається тому, що поведінка людини є продуктом унікального, властивого тільки йому способу тлумачення рольових очікувань. Люди не виконують свої ролі за заданим сценарієм, часто вони просто імпровізують по ходу дії.

Звідси випливає можливість виникнення рольових напруг і навіть конфліктів. Значить, сама структура соціальної ролі має суперечливий характер і містить в собі передумови колізій між особистістю і її соціальним оточенням - як ближнім, так і далеким.Розділ V Особистість


 § 3. Рольовий конфлікт і способи його подолання

рольова напруженість

Строго кажучи, рольові протиріччя можливі не тільки в структурі ролей, але і в тому їх великій кількості, яке зазвичай притаманне діяльності індивіда, особливо якщо він проявляє соціальну активність. Тому благається вважати, що конфлікти об'єктивно закладені в систему соціальних ролей особистості. Р. Мертон назвав рольовим конфліктом ситуацію, пов'язану з необхідністю задовольняти вимогам двох або більше ролей1.

Однак для виникнення рольової напруженості цілком може «вистачити» і однієї соціальної ролі, особливо якщо вона виявляється головною. Так, керівник невеликого колективу у відносинах з підлеглими проявляє доброзичливість і чуйність, без чого йому не виконати успішно свою головну роль. У той же час йому доводиться мати справу з начальством, що звинувачує його в «лібералізмі», що вимагає (далеко не завжди обґрунтовано) збільшення продуктивності праці і поліпшення якості виробів, що виготовляються і при цьому пред'являє претензії до роботи окремих членів колективу. Природно, що в стосунках з начальством керівнику доводиться захищати честь всього колективу (що означає в результаті і захист своєї честі), проявляючи при цьому твердість і наступальність. Таким чином, на грунті виконання головної соціальної ролі виникає рольова напруженість.

Джерелами рольового напруги можуть бути неправильне розуміння майбутньої соціальної ролі, а також слабка підготовка до її виконання. Наслідком цього може стати низький рівень виконання даної ролі. Прикладом такої ситуації служить роль студента в тому вигляді, як вона часто представляється абітурієнту, і недостатня підготовка до неї в довузівський період життя У багатьох, хто стає студентами «новобранців» уявлення про роль студента асоціюється зі словами старої студентської пісні: «Живуть студенти весело від сесії до сесії, а сесія всього два рази в рік ». Реальне рольове поводження відповідно до рольових приписом і рольовим очікуванням входить в конфлікт зі сформованими раніше уявленнями, викликаючи великі труднощі адаптаційного періоду.

Підготовка до виконання соціальної ролі

Проблема підготовки молоді до нових соціальних ролей - одна з найскладніших. Перш за все це стосується майбутніх професійних

 1 Див Merton RK The Role-set Problems in Sociological Theory // British Journal of Sociology 1957 № 8


Глава 24 Соціальні статуси і соціальні ролі ролей. Але, зрозуміло, справа не зводиться тільки до них. Має суттєве значення і виконання в строгому, вузькому сенсі слова соціальних ролей. До них слід було б віднести в першу чергу численні ролі сім'янина і громадянина. Коли мова заходить про інфантилізм молодих людей, то мається на увазі якраз особиста непідготовленість до виконання головних соціальних ролей В основі цієї непідготовленості - дефіцит соціальної відповідальності. Очевидно в такому випадку, що один з найбільш надійних способів подолання (а ще краще не-допущення) рольового конфлікту або напруги - формування і розвиток у індивіда соціальної відповідальності.

Значна частина рольових конфліктів обумовлена ??існуючою диференціацією життя людей, і перш за все наявністю двох основних сфер діяльності - сімейної та виробничої, ролі особистості в яких завжди істотно розрізняються і за змістом, і за напруженістю їх виконання, і за емоційним напруженням, і по багатьом іншим характеристикам . Далеко не завжди індивід вміє вчасно «вийти» з однієї ролі і «увійти» в іншу так, щоб це пройшло безболісно для оточуючих і його самого.

Проблема полягає в тому, щоб «вимкнути» роль зі свідомості, забути про неї, хоча робити це часто зовсім не просто. Уявімо собі лікаря-хірурга, який після операцій (іноді з летальним результатом) приходить додому в стані крайнього рольового напруги. Природно, виникає необхідність зняття його. Все питання в тому, як воно буде відбуватися, «не постраждають» чи від цього члени сім'ї, на яких можуть «виплеснутися» гіркоту, роздратування, втому і т.д.

Інша типова ситуація - чоловік або дружина виконують дуже значущі і високо престижні соціальні ролі на роботі, будучи керівниками високого рангу Приходячи додому, вони часто продовжують вести себе так, ніби вони все ще знаходяться в цій ролі - керуючи, командуючи, дратуючись з кожного приводу Перебуваючи в одній сім'ї, де дружина - відома співачка, солістка оперного театру, народна артистка Російської Федерації, професор консерваторії, - довелося одного разу почути, як чоловік сказав їй: «Дорога, народна артистка ти в театрі, професор в консерваторії, а вдома ти моя дружина - і тільки, і будь ласка, пам'ятай про це ». Напевно такі ж слова говорять багато дружини своїм чоловікам, які нині займають високі керівні пости. Ясно, що подібні випадки викликані конфліктами між виконанням основних ролей будинку і на роботі.

Однак такі конфлікти зовсім не обов'язкові Більш того, аналіз реального рольової поведінки дає численні приклади прямо протилежного характеру, коли жорсткі і навіть жорстокіРозділ V. Особистість


 на роботі люди опинялися в ролях прекрасних і добрих чоловіків і батьків. У цьому плані становлять інтерес листи додому начальників німецьких концтаборів, багато з яких зараз опубліковані. Будучи катами і вбивцями на службі, кожен з них одночасно виглядає, судячи з листів, як хороший і турботливий сім'янин.
Соціальна стратифікація і соціальна мобільність 6 сторінка | СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ 1 сторінка | СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ 2 сторінка | СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ 3 сторінка | СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ 4 сторінка | СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ 5 сторінка | СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ 6 сторінка | СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ 7 сторінка | СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ 8 сторінка | Розділ IV. соціальні інститути |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати