загрузка...
загрузка...
На головну

Поняття витрат та їх види. Поняття доходу та прибутку

  1. D. Модальність суджень, або судження, соотносящие поняття з наявним буттям
  2. I. НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ ФАБРИКИ
  3. I. Поняття, основні принципи, цілі, завдання та напрями забезпечення безпеки дорожнього руху.
  4. I.2.1) Поняття права.
  5. II. Позови 1. Поняття і види позовів
  6. II. Про метод історико-критичної реконструкції поняття знака
  7. II. Від співака до поета. Виділення поняття поезії

Будь-яке виробництво товарів і послуг пов'язане з використанням ресурсів. Витрати економічних (обмежених) виробничих ресурсів, виражені в грошах, називаються витратами виробництва. Витрати неекономічних ресурсів, які не мають вартісної оцінки (повітря, сонячне світло і т.д.), в витрати виробництва безпосередньо не входять.

Внаслідок обмеженості виробничих ресурсів існує проблема вибору найкращого варіанту їх використання, так як при застосуванні ресурсів у виробництві певного товару людина тим самим відмовляється від можливості виробництва альтернативних товарів на основі тих же ресурсів. З розуміння даної обставини випливає визначення альтернативних, або поставлений витрат на залучення у виробництво ресурсу, під якими розуміється продуктивність даного ресурсу (іноді вживається термін «цінність ресурсу») при найкращому з усіх можливих варіантів його використання. Відповідно, альтернативні витрати виробництва будь-якого товару - це сума упущеної вигоди куріння на залучення всіх ресурсів, необхідних для виробництва даного товару.

Наведемо приклад: як визначити альтернативні витрати на використання певної кількості працівників у виробництві, скажімо, зерна? У разі, якщо альтернатив використання ресурсу (праці) не існує (тобто такі працівники можуть робити тільки зерно), то альтернативні (змінні) витрати його використання дорівнюють нулю. У разі ж, якщо можливо, крім як у виробництві зерна, також використання даного ресурсу у виробництві інших видів продукції (скажімо, картоплі), то продуктивність праці при виробництві іншого товару (картоплі) і буде альтернативної оцінкою використання даного ресурсу.

Графічно сенс альтернативних витрат можна викласти за допомогою кривої виробничих можливостей (див. Курс «Економічної теорії»), з якої видно, що при збільшенні обсягу виробництва одного товару необхідно відмовитися від певної кількості іншого товару.

Іноді, крім термінів «альтернативні», або «диктував» витрати, використовується термін економічні витрати, - в аспекті досліджуваної теми це одне і те ж. Поняття економічних витрат (які, як ми показали вище, відображають альтернативні варіанти і упущені можливості використання ресурсів) зазвичай протиставляють поняттю бухгалтерських витрат (які являють собою фактичну суму витрат на виробництво за певний період).

Продовжимо вищевикладений приклад. Припустимо, для виробництва зерна та картоплі необхідний лише один ресурс - праця. Заробітна плата працівників, зайнятих у виробництві зерна, складе бухгалтерські витрати, а упущена можливість отримати дохід від виробництва картоплі - економічні витрати виробництва зерна.

Крім вищеназваних, у структурі витрат на виробництво можна виділити зовнішні и внутрішні витрати. Для фірми зовнішніми витратами є платежі за ресурси, що надходять ззовні, а не належать власникам фірми. До таких відносяться, наприклад, витрати на заробітну плату найманим працівникам. До внутрішніх витрат відносяться витрати ресурсів, що належать власникам фірми (наприклад, особиста праця підприємця, який не платить сам собі зарплати). Таким чином, внутрішні витрати фірми зазвичай не мають прямої грошової оцінки і не включаються до бухгалтерські витрати.

Іноді як особливий різновид економісти виділяють безповоротні витрати - вироблені в минулому фірмою витрати, які не можна відшкодувати і які тому не впливають на поточні рішення фірми.

Доходи і прибуток.У загальному вигляді під доходом розуміється сума грошової виручки, отриманої від реалізації продукції, під прибутком - Різниця між величиною доходів від продажу товарів і величиною витрат на виробництво даних товарів. З огляду на відмінності між бухгалтерськими та економічними, зовнішніми і внутрішніми витратами, виділяють різні види прибутку.

Бухгалтерська прибуток - це різниця між фактичною виручкою від реалізації продукції і фактичними (бухгалтерськими) витратами її виробництва. Наприклад, фермер, який займається виробництвом зерна, отримав від продажу своєї продукції 10 млн. Руб., - Це його дохід. На виробництво цього зерна фермер витратив 6 млн. Руб., - Це його бухгалтерські витрати. Різниця між доходом і бухгалтерськими витратами складе бухгалтерський прибуток (в даному прикладі це 4 млн. Руб.).

під терміном нормальний прибуток розуміється мінімальний дохід на такий ресурс, як підприємницька здатність, необхідний для того, щоб утримати цей ресурс в даному підприємстві (фірмі, галузі). Нормальний прибуток є невід'ємною частиною розглянутих вище внутрішніх витрат. Продовжимо розпочатий раніше приклад. Фермер, який займається виробництвом зерна, витрачає свою працю, але також він є підприємцем, а відповідно, використовує свої підприємницькі здібності (організовує ефективне використання ресурсів, ризикує, впроваджує нововведення). У той же час фермер міг би використовувати свої здібності в іншому бізнесі. Очевидно, що дана людина не став би займатися фермерством, якби це заняття приносило б йому менш деякої певної суми річного прибутку (неекономічні мотиви, такі, як моральне задоволення від роботи, нами не враховуються). З цієї точки зору, нормальний прибуток являє собою внутрішні витрати фермера, так як вона є компенсацією за використання власного ресурсу (підприємницької спроможності).

під терміном економічний прибуток є різницею між величиною загального виторгу і сумою всіх витрат, - як зовнішніх, так і внутрішніх. Відповідно, різниця між величинами економічної і бухгалтерської прибутку буде дорівнює внутрішнім витратам підприємства. У розглянутому прикладі економічний прибуток фермера становитиме 1 млн. Руб. в рік (10 млн. руб. доходу мінус 5 млн. руб. зовнішніх (бухгалтерських) витрат і мінус 3 млн. руб. внутрішніх витрат, або нормального прибутку).

Завжди слід пам'ятати, що при вивченні економічної теорії зазвичай під терміном «прибуток» розуміється не бухгалтерська, а економічний прибуток, під терміном «витрати» - не бухгалтерські, а економічні витрати (в яке можна вмикати й нормальний прибуток). У цьому відмінність економічної теорії від прикладних економічних наук, в яких під термінами прибутку і витрат розуміються зазвичай бухгалтерські величини.

 
ринкова рівновага | Еластичність попиту та ПРОПОЗИЦІЇ | Точкова і дугова еластичність попиту | Перехресна еластичність. Еластичність попиту за доходом | Глава 4. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА | Проблема оцінки споживачем загальної корисності споживаних благ | Споживчий вибір і максимізація корисності | Аналіз поведінки споживача на основі порядкового | Ефект доходу і ефект заміщення | Ринковий попит і побудова кривої ринкового попиту |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати