загрузка...
загрузка...
На головну

Перехресна еластичність. Еластичність попиту за доходом

  1. Акція «Гарантія приходу клієнтів в період зниженого попиту».
  2. Аналіз ринкового попиту
  3. Аналіз попиту на продукцію і формування портфеля замовлень
  4. Б) Еластичність попиту за доходом характеризує чутливість попиту споживачів при зміні їх доходу.
  5. В) Перехресне еластичність попиту.
  6. Види попиту на нову продукцію
  7. Види попиту на предмети матеріально-технічних запасів

Цікавим випадком є ??перехресна еластичність попиту (cross elasticity), коли можна виміряти, наскільки чутливий споживчий попит на один продукт до зміни ціни якогось іншого продукту.

Формула перехресної еластичності попиту ідентична формулі простої цінової еластичності, з тією різницею, що треба взяти відношення процентної зміни обсягу споживання продукту Х до відсоткової зміни ціни продукту Y.

Ex, у =  , (3.4)

де: Qx - Величина попиту на товар Х,

dQx - Зміна попиту на товар Х,

Py - Ціна товару Y,

dPy - Зміна ціни товару Y.

Для товарів-субститутів коефіцієнт перехресної еластичності попиту має позитивне значення, т. Е. Кількість запитуваної продукції Х варіює в прямій залежності від зміни ціни продукту Y. Наприклад, падіння ціни на масло змушує споживачів купувати менше маргарину і навпаки. Чим більше позитивний коефіцієнт, тим більше ступінь заменяемости двох даних товарів.

Для взаємодоповнюючих товарів коефіцієнт перехресної еластичності має негативне значення. Так, зростання цін на автомобілі призведе до скорочення кількості купується бензину. Чим більше величина негативного коефіцієнта, тим більше взаємозамінність двох даних товарів.

Нульовий або майже нульовий коефіцієнт свідчить про те, що два продукти не пов'язані між собою, т. Е. Є незалежними товарами. Навряд чи зростання цін на автомобілі призведе до падіння цін на вершкове масло.

Еластичність попиту за доходом (income elasticity of demand) визначає ступінь зміни величини попиту на товар при зміні доходів споживачів при інших рівних умовах. Вимірювання еластичності за доходом на увазі, що ціна даного товару в даний конкретний момент часу не змінюється.

Коефіцієнт точкової еластичності по доходу обчислюється за формулою:

E =  , (3.5)

де I - дохід споживача,

Q - величина попиту на товар.

Коефіцієнт дугової еластичності по доходу обчислюється за формулою:

 E =  ; (3.6)

де dQ - зміна попиту споживача;

dI - зміна доходу споживача.

До числа факторів, що впливають на еластичність по доходу, відносяться:

- Чи належить даний товар до предметів першої необхідності;

- Значимість даного товару для сім'ї;

- Консерватизм попиту: чим він вищий, тим еластичність нижче;

- Часовий інтервал: для більшості товарів і послуг тривалого користування короткочасна еластичність попиту за доходом більше, ніж довгострокова (наприклад, придбання телевізора). Для товарів і послуг короткочасного споживання еластичність попиту за доходом більше на довготривалому відрізку (наприклад, продукти харчування).

Еластичність попиту за доходом дозволяє виділити три групи товарів:

1. З негативною еластичністю (від 0 до нескінченності). До них відносяться товари низької якості. Чим вище дохід споживача, тим менше він споживає подібні товари, наприклад, ліверну ковбасу. Споживач, ставши багатшим, вважає за можливе і необхідне замінити даний товар іншим, більш якісним. Наприклад, знизити споживання маргарину, замінивши його олією, відмовитися від споживання частини картоплі, замінивши його іншими овочами (квасолею, помідорами і т. Д.).

2. Якісні нееластичні товари. Споживання таких товарів зазвичай мало залежить від розмірів доходів споживача, а частіше визначається ступенем його звички до споживання даного товару, наприклад, кави для окремих категорій громадян. Еластичність таких товарів знаходиться в діапазоні від 0 до 1. Сюди ж ми можемо віднести такі товари як зубна паста, сіль. Їх еластичність за доходом дорівнює 0.

3. Нормальні товари, які характеризуються позитивною еластичністю в діапазоні від 1 до + нескінченності.

Положення, що для кожного балу з еластичністю попиту за доходом, менше одиниці (0 <ЕI <1), має існувати благо з ЕI > 1 для конкретного споживача, називається законом Енгеля. Коефіцієнт еластичності за доходом дозволяє судити про те, яка саме галузь має шанс на процвітання в майбутньому, а яку очікує скорочення виробництва.

Негативний коефіцієнт або коефіцієнт з дуже невеликим позитивним значенням підказує, що галузь очікує скорочення виробництва в майбутньому.

Позитивний коефіцієнт говорить про те, що внесок цієї галузі в економічне зростання буде більше, ніж її частка в структурі економіки, що дуже сприятливо для галузі.

3.3. Еластичність пропозиції за ціною. Миттєве, короткострокове

і довгострокова рівновага

Концепція цінової еластичності може бути застосована також і до пропозиції. Еластичність пропозиції оцінює ступінь чутливості виробників до змін цін на товари. Якщо виробники чутливі до змін цін, пропозиція еластично, і навпаки.

Формула еластичності підходить і для визначення ступеня еластичності чи нееластичність пропозиції. Єдина необхідна зміна полягає в заміні «процентної зміни кількості продукції» на «процентне зміна кількості пропонованої продукції».

Найважливішими факторами, що впливають на еластичність пропозиції, є:

1) Кількість часу, що є в розпорядженні виробника, щоб відреагувати на дану зміну ціни продукту. Чим триваліше відрізок часу, тим більш еластично пропозицію. У зв'язку з цим розрізняють три тимчасових періоди:

- Найкоротший (миттєвий) ринковий період;

- Короткостроковий період;

- Довгостроковий період.

Найкоротший ринковий період настільки малий, що виробники товарів не встигають відреагувати на зміну цін і зміна попиту на товар. Зрослий попит не збільшує пропозицію. Крива пропозиції в такому випадку буде вертикальна, т. Е. Абсолютно нееластична. Так, фермер на сільськогосподарському ринку не може запропонувати більше помідор, ніж виростив, незважаючи на те, що попит і ціни високі. Витрати виробництва в цьому випадку не будуть мати значення для прийняття рішень. Навіть якщо ціна томатів впаде набагато нижче рівня витрат виробництва, фермер, тим не менш, повністю реалізує свій товар, щоб уникнути його втрати.

 
 


Мал. 3.10. Миттєве рівновагу.

Таким чином, в межах дуже короткого проміжку часу пропозиція томатів з боку нашого фермера є фіксованим.

Короткостроковий період передбачає, що виробничі потужності окремих виробників і всієї галузі залишаються незмінними, проте підприємства мають достатньо часу, щоб використовувати свої потужності більш-менш інтенсивно. Зростання попиту буде викликати зростання пропозиції. Наш фермер використовував більш інтенсивні технології і цим трохи збільшив урожай. Така реакція з боку виробництва означатиме більш високу еластичність пропозиції продукції.

 
 


Мал. 3.11. Короткострокова рівновага.

Зростання попиту викликає зростання ціни, однак він менше, ніж в попередньому випадку, оскільки пропозиція встигло збільшитися, хоча і незначно.

Таким чином, для даного ринкового періоду характерна зміна деяких факторів виробництва, при декількох незмінних постійних.

Довгостроковий період досить тривалий, щоб фірми встигли вжити заходів щодо пристосування своїх ресурсів до вимог ситуації, що змінилася аж до входу або виходу з галузі. Це такий відрізок часу, який достатній для створення нових виробничих потужностей. Тут пропозиція буде найбільш еластично. При зростанні цін зміна пропозиції буде досить великим.

Приблизний фермер розширив площі під посадку помідорів і докупив обладнання.

 
 


Мал. 3.12. Довгострокове рівновагу.

У довгостроковому періоді зміна цін відбувається плавно і в менших масштабах, але обсяги виробництва змінюються більш істотно.

1) В даний час всі фактори виробництва змінні.

2) Мобільність факторів виробництва сприяє тому, що чим мобільнішим чинники, то еластичнішою пропозицію, т. Е. Чим легше мобільні фактори виробництва можуть бути залучені з інших сфер.

3) Здатність товару до тривалого зберігання і вартість його зберігання. Чим довше може зберігатися товар, тим вище еластичність у нього. Чим менше може зберігатися товар, тим вище витрати на його зберігання, і, отже, варто швидше реалізувати його.

4) Можливість швидко вносити зміни у виробничий процес. У разі, якщо особливості виробничого процесу дозволяють швидко розширити виробництво в разі зростання цін на вироблену продукцію, або скоротити його в разі зниження цін, або переключитися на випуск іншої продукції, пропозиція даного товару буде досить еластичним.

ВИСНОВКИ

1. Еластичність характеризує реакцію однієї змінної величини на зміну іншої.

2.
 
 Розрізняють еластичність попиту за ціною і еластичність попиту за доходом. Еластичність попиту за ціною буває прямий і перехресною.

3. Коефіцієнт цінової еластичності розраховується за формулою:

- Це ступінь впливу зміни ціни на зміну кількості продукції, на яку пред'явлений попит.

4. Якщо коефіцієнт еластичності більше одиниці, то попит вважається еластичним, якщо менше одиниці - нееластичним. При Е = 1, говорять про одиничної еластичності попиту.

5. Коефіцієнт еластичності попиту за ціною майже для всіх товарів є негативною величиною, тому що при зниженні ціни обсяг попиту на товар збільшується. Коефіцієнт береться в абсолютному значенні.

6. Перехресна еластичність попиту характеризує відносну зміну величини попиту на один товар Х при зміні ціни іншого товару У.

Еху > 0 для взаємозамінних товарів. Чим вище коефіцієнт перехресної еластичності, тим більше взаємозамінність двох товарів.

Для взаємодоповнюючих товарів Еху <0, т. Е. Чим більше негативне значення коефіцієнта перехресної еластичності, тим більше ступінь взаємодоповнюваності товарів.

при Еху = 0 зміна ціни на один товар ніяк не відбивається на попиті на інший товар, - це незалежні товари.

7. Еластичність попиту за доходом характеризує чутливість попиту споживачів до зміни їх доходу.

Чим вище еластичність попиту за доходом  , Тим сприятливіші перспективи виробництва даного товару. Показник позитивний для товарів невиробничого призначення і негативний для неякісних товарів, попит на які падає в міру зростання доходу споживача.

8. Еластичність пропозиції - це ступінь зміни кількості пропонованих товарів і послуг на зміну в їхній ціні. Або процентна зміна в кількості до процентної зміни в ціні

Фактор час грає вирішальну роль у визначенні величини коефіцієнта Еs. Пропозиція еластично, коли воно змінюється в більшій мірі, ніж змінилася ціна. Пропозиція нееластична, якщо воно змінилося менше, ніж зміна ціни. Еластичність пропозиції залежить від резервів виробничих потужностей; від рівня товарних запасів; і кількості часу у виробників, щоб відреагувати на зміну цін.

 
М И К Р Про Е К О Н О М І К А 5 сторінка | М И К Р Про Е К О Н О М І К А 6 сторінка | ISBN9965-35-047-7 | Еволюція економічної теорії | Предмет і метод мікроекономіки | ТЛУМАЧНИЙ СЛОВАРЬ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ | глава 2 | Пропозиція | ринкова рівновага | Еластичність попиту та ПРОПОЗИЦІЇ |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати