На головну

Бібліографічний пошук літературних джерел

  1. I.I.I. Необхідність вивчення психології і педагогіки: в пошуках cмисла. Об'єкт і предмет психології.
  2. Агентства з пошуку керівників
  3. Активна фаза. Пошуковий рефлекс
  4. алгоритм пошуку
  5. Алгоритми пошуку.
  6. Олександр Барченко. У пошуках енергії
  7. Аналіз і пошук істини

Знайомство з опублікованої за темою дисертації літературою починається з розробки ідеї, т. Е. Задуму передбачуваного наукового дослідження, який знаходить своє вираження в темі і робочому плані дисертації. Далі слід продумати порядок пошуку і приступити до складання картотеки (або списку) літературних джерел по темі [1].

Необхідно переглянути всі види джерел, зміст яких пов'язаний з темою дисертаційного дослідження. До них відносяться матеріали, опубліковані в різних вітчизняних і зарубіжних виданнях, непублікуемие документи (звіти про науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах, дисертації, депоновані рукописи, звіти фахівців про зарубіжних відрядженнях, матеріали зарубіжних фірм), офіційні матеріали.

Перш за все необхідно ознайомитися з інформаційними виданнями,мета випуску яких - оперативна інформація як про самих публікаціях, так і про найбільш істотні сторони їх змісту. Інформаційні видання на відміну від звичайних бібліографічних видань оперують не тільки відомостями про друковані творах, а й ідеями і фактами, в них ув'язненими.

В даний час випуском інформаційних видань займаються інститути, центри та служби науково-технічної інформації (НТІ), які охоплюють всі галузі народного господарства. Мережа цих інститутів і організацій в нашій країні об'єднана в Державну систему науково-технічної інформації (ГСНТИ), яка здійснює централізований збір і обробку основних видів документів. Обробкою вітчизняної та зарубіжної літератури з природознавства і технічних наук займається ВИНИТИ, по громадським - ІНІСН, патентною документацією - НВО «Пошук», звіти про НДР і ДКР, захищені дисертації обробляє ВНТИЦ, нормативно-технічну документацію - ВНИИКИ.

Основна маса посібників зазначених вище інститутів і організацій чітко поділяється на три види видань: бібліографічні, реферативні та оглядові [1].

бібліографічні виданнямістять упорядковану сукупність бібліографічних описів, які сповіщають фахівця про те, що видано по його питанню. Бібліографічний опис тут виконує дві функції. З одного боку, воно сповіщає про появу документів (сигнальна функція), а з іншого - повідомляє необхідні відомості для їх відшукання (адресна функція). З бібліографічних описів складають бібліографічні покажчики і бібліографічні списки.

Бібліографічні покажчики найчастіше носять сигнальний характер і складаються з переліку бібліографічних описів часто без анотацій і рефератів. Ці видання з максимальною повнотою відбивають твори вітчизняної та зарубіжної літератури. Їх відрізняють оперативність підготовки і порівняно короткі терміни з моменту виходу публікації до моменту відображення її в покажчику.

Найбільш значним бібліографічним покажчиком є ??«Сигнальна інформація» (СІ) ВІНІТІ. Мета такого видання - швидко інформувати фахівців про нові публікації по світовій науці і техніці. Саме на ці видання покладено зараз функція випереджаючого оповіщення читачів про щойно вийшла науковій і технічній літературі. СІ є переважно систематичні покажчики, що випускаються у вигляді бюлетенів, тематика яких охоплює майже всі галузі світової науки і техніки.

Оперативність підготовки СІ виключно висока: в середньому один - два місяці, періодичність випуску - 24 номери в рік.

реферативні виданнямістять публікації рефератів, що включають скорочений виклад змісту первинних документів (або їх частин) з основними фактичними відомостями та висновками. До реферативних видань відносяться реферативні журнали, реферативні збірники, експрес-інформація, інформаційні листки.

реферативні журналив Російській Федерації з природничих і технічних наук видає ВІНІТІ під загальним заголовком «Реферативний журнал» (РЖ). РЖ ВІНІТІ - основне і найпоширеніше в нашій країні реферативное видання, яке найбільш повно відображає всю світову літературу з природознавства і техніки, публікуючи реферати, анотації та бібліографічні описи, які складаються на статті, монографії, збірники.

РЖ ВІНІТІ - єдине багатосерійне видання, що складається з основних томів (в які входять випуски, що видаються самостійними зошитами) і окремих випусків, що не входять в зведені томи. Періодичність їх виходу в світ - 12 разів на рік, за винятком РЖ «Хімія» і «Біологічна хімія», які виходять 24 рази в рік. Інтервал з моменту появи публікації до ееотраженія в РЖ в середньому близько чотирьох місяців.

реферативні збірникиявляють собою періодичні, продовжуються або неперіодичні видання, які містять реферати неопублікованих документів. Їх випускають центральні інститути науково-технічної інформації і техніко-економічних досліджень. Такі видання носять зазвичай вузькотематичні характер.

Експрес-інформація(ЕІ) - це періодичне видання журнальної або листової форми, яке містить розширені реферати найбільш актуальних опублікованих зарубіжних матеріалів і неопублікованих вітчизняних документів, що вимагають оперативного висвітлення.

Найбільшу популярність серед видань розглянутого виду отримала ЕІ ВІНІТІ, яка адресується працівникам промисловості, науково-дослідних установ, конструкторських і проектних організацій та звільняє їх від необхідності відбирати матеріали серед величезного числа публікацій в РЖ. випуски ЕІ розсилаються по підписці.

У ЕІ публікуються розширені реферати найбільш актуальних журнальних статей, описів патентів, звітів про наукові роботи та інших документів науково-технічного характеру. Реферати містять всі основні дані першоджерел, що супроводжуються малюнками (графіки, схеми, діаграми, фотографії) і таблицями, а також теоретичними викладками, внаслідок чого необхідність звернення до оригіналу відпадає.

Періодичність виходу випусків ЕІ різна. У ВІНІТІ періодичність кожної серії - чотири номери в місяць (48 номерів на рік). З моменту отримання оригінальної публікації до її відображення проходить два - три місяці.

Потреба в інформації, що сприяє впровадженню досягнень науки і техніки у виробництво, викликала широке поширення інформаційних листків -оперативних друкованих видань, які містять реферати, що відображають інформацію про передовий виробничий досвід або науково-технічні досягнення.

К оглядовим виданнямвідносяться огляд по одній проблемі, напрямку і збірник оглядів.

Огляди узагальнюють відомості, що містяться в первинних документах. Такі видання повідомляють про стан або розвитку будь-якої науки або практичної діяльності, відбиваючи все нове, що зроблено в ній за певний час [1].

Мета оглядів - забезпечити проведення наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок на сучасному рівні розвитку науки і техніки, усунути паралелізм у роботі науково-дослідних організацій, допомогти зробити правильний вибір напрямку і методів розробки в певній галузі.

Найбільш значним оглядовим виданням з природознавства і техніки є серія збірок ВІНІТІ «Підсумки науки і техніки» (ІНТ). Це видання узагальнює і систематизує відомості за матеріалами, опублікованими в відповідних випусках РЖ ВІНІТІ за один - три роки. ІНТ видається серіями по галузях науки і техніки і виходить томами з періодичністю один - два рази на рік. Кожен том містить список літератури із зазначенням номерів рефератів. Серії ІНТ мають важливе значення в системі інформаційно-бібліографічних видань.

Вони містять концентровану оглядову інформацію з актуальних питань науки і техніки, отриману в результаті аналізу і оцінки змісту великої кількості публікацій по кожному питанню. Мета випуску таких серій - надати фахівцям критично оцінену і узагальнену інформацію проблемно - орієнтовного характеру, знайомлячи їх з вмістом найбільш важливих публікацій з мінімальними витратами часу.

Дуже корисний для розшуку матеріалів, що не потрапили в друк, Всеросійський науково-технічний інформаційний центр (ВНТІЦентр), який здійснює збір, накопичення та обробку інформації за всіма видами непублікуемие дослідних робіт, що проводяться в країні, і видає по ним інформаційні видання реферативного та сигнального типу; Всеросійський науково-дослідний інститут технічної інформації, класифікації та кодування (ВНИИКИ), що видає інформаційні покажчики літератури; Всеросійський науково-дослідний інститут патентної інформації (ВНДІПО), що випускає оригінальні і власні інформаційні видання з різних напрямків винахідництва, в тому числі сигнальні, бібліографічні та реферативні видання [1].

Дослідникам, що працюють в області галузевої науки, слід обов'язково знайомитися з виданнями центральних галузевих органів інформації, таких як Всеросійський інститут інформації і техніко-економічних досліджень агропромислового комплексу, Всеросійський науково-дослідний інститут інформації і техніко-економічних досліджень по електроніці (Інформелектро), Науково інформаційний центр «Информпечать» і ін.

Магістранту необхідно також вивчити бібліографічні покажчики літератури Державної публічної науково-технічної бібліотеки (ДПНТБ). Слід звертати увагу на видання Всеросійської книжкової палати, яка випускає бібліографічні покажчики «Книжкова літопис», «Літопис періодичних видань», «Літопис газетних статей» і ін .; видання Російської державної бібліотеки; Всеросійської державної бібліотеки іноземної літератури, яка видає різні бібліографічні покажчики і картотеки.

Поряд з інформаційними виданнями органів НТІ для інформаційного пошуку слід використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові системи, бази і банки даних. Дані пошуку можуть бути використані безпосередньо, проте найчастіше вони служать сходинкою (ключем) до виявлення первинних джерел інформації, якими є наукові праці (монографії, збірники) та інші потрібні для наукової роботи видання.

Все більшого значення для дослідників набуває ретроспективна бібліографія,призначенням якої є підготовка і поширення бібліографічної інформації про твори друку за будь-який період часу.

Ця бібліографія представлена ??широким колом посібників. Серед них - тематичні покажчики та огляди, каталоги галузевих науково-технічних видавництв, персональна бібліографія видатних натуралістів та інженерів, бібліографічні покажчики з історії природознавства і техніки.

Тематичні покажчики та огляди - основна частина ретроспективних видань з природознавства і техніки. Їх готують центральні науково-технічні бібліотеки, бібліотеки академій, науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів, а також органи науково-технічної інформації. Покажчики відображають літературу з якоїсь галузі в цілому або по її розділу. Особливу групу ретроспективних загальногалузевих бібліографічних посібників складають покажчики з технічних довідників. Видаються вузькоспеціальні ретроспективні бібліографічні покажчики та огляди. Вони випускаються науково - технічними бібліотеками науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів, а також службами науково-технічної інформації.

Особливий вид ретроспективної бібліографії - внутрикнижной і пристатейні списки літератури. Такі списки приносять фахівцям величезну користь, оскільки інформують їх про що вийшли за попередні роки публікаціях, які безпосередньо належать до їх роду занять або професії, минаючи проміжні бібліографічні ланки.

Ефективним є вивчення списків літератури в галузевій технічної періодиці. Зараз з різних галузей техніки і виробництва в нашій країні виходить понад 1000 журналів, періодичних збірників і бюлетенів, кожен з яких може інформувати своїх читачів про наявні книгах і опублікованих статтях [1].

У монографіях бібліографічні списки зустрічаються особливо часто і зазвичай поміщаються в кінці книги. У тематичних збірниках списки наводяться після кожного великого розділу. У деяких випадках внутрикнижной списки можуть бути великими.

Ретроспективними покажчиками служать і каталоги галузевих науково-технічних видавництв. Їх цінність полягає в тому, що вони містять найбільш повні і точні списки книг за тематичним профілем того чи іншого видавництва.

Ретроспективний характер носить персональна бібліографія видатних діячів природознавства і техніки. Вона дуже різноманітна і представлена ??великою кількістю видань. Це персональні покажчики окремих вчених і літератури про них, рубрики «персоналії» в деяких виданнях і, нарешті, бібліографічні словники, що містять списки творів кількох вчених, а також літературу та біографічні відомості про них.

Познайомившись з літературними джерелами необхідно викласти прочитане у вигляді реферату на 15-20 сторінках машинописного тексту [1].

 
Методологія наукових досліджень | Магістерська дисертація як вид наукового твору | Наукове вивчення як основна форма наукової роботи | Використання методів наукового пізнання | Відбір і оцінка фактичного матеріалу | Підготовка чорновий рукописи | Композиція дисертаційної роботи | Оформлення дисертаційної роботи | Підсумкова державна атестація випускників СФУ | Підготовка до захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати