На головну

Основні макроекономічні тотожності

  1. B. Основні ефекти
  2. I. Основні завдання
  3. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  4. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 1 сторінка
  5. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 2 сторінка
  6. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 3 сторінка
  7. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 4 сторінка

Модель кругообігу показує, що реальний і грошовий потоки опосередковують один одного, а витрати одних економічних суб'єктів перетворюються в доходи інших. Те, що витрачено на виробництво продукту, є доходом для тих, хто вклав свої виробничі ресурси в створення цього продукту і його реалізацію на ринку. Розглянуте положення називається базовимосновним макроекономічним тотожністю (Рис.2.2):

 Обсяг видатків, вироблених в даному році  =  Грошовий дохід, отриманий від виробництва продукції даного року

рис.2.2.Базове основне макроекономічне тотожність

Система основних макроекономічних тотожностей.На базі даного тотожності складається цілий ряд макроекономічних тотожностей: валових доходів та валових витрат; чистих доходів і чистих витрат; заощаджень та інвестицій. Ці тотожності мають різні модифікації, які визначаються типом економічної системи.

У закритій чисто ринкової економіки, де держава не бере участі в регулюванні руху доходів і витрат, сукупні витрати на покупку кінцевих товарів і послуг складаються лише з споживчих витрат домогосподарств і валових інвестицій фірм. Тому тотожність валових доходів і витрат матиме вигляд:

Yв = С + Iв = С + I + А (2.1)

де Yв- Валовий національний продукт; С- споживчі витрати;

Iв= А + I- валові інвестиції; I- чисті інвестиції; А- амортизація.

Оскільки в даній економіці державний сектор відсутній, вироблений чистий національний доход (Y) буде дорівнює ВНП за вирахуванням амортизації. В результаті тотожність чистих доходів і витрат набуде вигляду:

Y = С + I (2.2)

Тотожність заощаджень та інвестицій можна вивести з тотожності (2.2) наступним чином. На основі наведеного вище визначення чистих приватних заощаджень (Sр), Ми знаємо, що цей показник дорівнює сумі нерозподіленого прибутку корпорацій (чистих заощаджень фірм - Sf) І заощаджень домогосподарств (S). У свою чергу заощадження домогосподарств - це різниця між розташовуваним особистим доходом і витратами на споживання (С). Відсутність державного втручання в процес кругообігу означає, що населення не платить податки. З огляду на це його особистий прибуток (Yv) Буде дорівнює національному доходу за вирахуванням чистих заощаджень фірм. Отже, величину заощаджень приватного сектора можна визначити з рівняння:

Sр = Sf + S = Sf + (Yv - С) = Sf + (Y- Sf -З) = Y -С (2.3)

Тому чистий національний дохід може бути представлений як сума чистих приватних заощаджень і споживчих витрат:

Y = Sр + С (2.4)

Прирівнюючи праві і ліві частини рівнянь і (2.2) і (2.4), маємо: С + I = S + С або:

I = Sр (2.5)

Рівняння (2.5) і характеризує тотожність заощаджень та інвестицій в закритій ринковій економіці, що не піддається впливу держави.

Форми вираження основних тотожностей модифікуються, якщо враховується роль держави і іноземного сектора в народногосподарському кругообігу.

так, тотожності валових і чистих доходів і витрат в змішаній закритій економіці будуть мати такий вигляд:

Для валових доходів і витрат -

Yв = С + I + А + G (2.6)

Для чистих доходів і витрат -

Y = С + I + G (2.7)

Виводтождества заощаджень та інвестицій в змішаній закритойекономіке дещо ускладнюється за рахунок необхідності обліку двох факторів: заощаджень держави і впливу податків і трансфертних платежів на наявний особистий дохід домогосподарств.

При розгляді ролі держави в моделі кругообігу було визначено, що заощадження держави (Sg) - Це різниця між доходами і витратами держави. Основна частина державних доходів формується за рахунок податків і неподаткових платежів (Тв), А основними елементами витрат є державні закупівлі (G) і трансфертні платежі (ТR). Різницю між сумою зібраних податків і сумою виплачених державою трансфертних платежів прийнято називати чистими податками. Тому заощадження держави можуть бути визначені наступним чином:

Sg = Тв - (G + ТR) = Т G (2.8)

У свою чергу наявний дохід домогосподарств буде відрізнятися від національного доходу не тільки на величину чистих заощаджень фірм (Sf), А й на величину чистих податків (Yv= Y-Sf-Т). Тому обсяг чистих національних заощаджень (Sn) Як сума чистих приватних заощаджень і заощаджень держави може бути визначений за формулою:

Sn = Sp+ Sg= Sf + S + Sg= Sf + (Y - Sf - Т-С) + (Т-G) = Y-С- G (2.9)

З тотожності для чистих доходів і витрат (2.7) випливає, що величиною (Y-С-G) рівні не тільки заощадження, але і чисті інвестиції. отже, тотожність інвестицій і заощаджень в змішаній закритій економіцінабуває вигляду:

I = Sn (2.10)

У змішаній відкритій економіці до складу сукупних витрат, як вже зазначалося, входить чистий експорт (NX), що представляє різницю між експортом (Е) і імпортом (Z). Тому основні тотожності в такій системі можуть бути представлені такими рівняннями:

Для валових доходів і витрат -

Yв = С + I + А + G + NX (2.11)

Для чістихдоходов і витрат -

Y = С + I + G + NX (2.12)

Після вирахування з обох частин рівняння (2.12) елементів C і G, отримаємо Y-C-G = I + NX = I + E-Z. З огляду на, що ліва частина цього виразу являє собою чисті національні заощадження (Sn), Отримаємо: Sn+ (Z - E) = I. Чистий імпорт товарів і послуг (Z - E) для іноземного сектора за своїм економічним змістом є заощадженнями, зробленими за рахунок зовнішньої торгівлі з цією країною. Заощадження - це не витрачена частина доходу. Тому збережения іноземного сектора (Sz) В своєму простому визначенні рівні доходу, який зовнішній світ отримує за рахунок імпорту тієї чи іншої країни за вирахуванням його витрат на експорт з цієї країни. Таким чином, тотожність заощаджень та інвестицій в змішаній відкритій економіці набуває вигляду:

I = Sn+ Sz (2,13)

У ряді випадків це тотожність зручніше представляти у вигляді наступного рівняння:

(I-Sn) + NX = 0 (2.14)

Таке уявлення тотожності показує зв'язок між міжнародними потоками коштів, призначених для здійснення чистих інвестицій всередині країни (I-Sn), І міжнародними потоками товарів і послуг (NX).

Якщо чисті інвестиції всередині країни перевищують внутрішні чисті заощадження, т. Е. Має місце чистий приплив капіталу, то країна може імпортувати товарів більше, ніж експортувати. І навпаки, якщо країна виступає кредитором на світових фінансових ринках (зберігає більше, ніж інвестує), її експорт може перевищувати імпорт без порушення рівноваги кругообігу.

Кожен член цієї тотожності має власне відображення в платіжному балансі країни. Перший з них (I-Sn) Називається сальдо рахунку руху капіталу платіжного балансу країни і є надлишок внутрішніх інвестицій над внутрішніми національними заощадженнями. Другий (NX) - є не що інше, як сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу. Він характеризує суму грошових коштів, що отримується з-за кордону в обмін на чистий експорт (включаючи виручку від використання факторів виробництва даної країни за кордоном).

Слід зазначити, що рівність заощаджень та інвестицій завжди виконується для економіки в цілому, але не для кожного з секторів економіки окремо. Наприклад, в змішаній відкритій економіці інвестиції можуть рости при скороченні, як приватних, так і державних заощаджень за рахунок збільшення притоку іноземного капіталу.

Оскільки всі тотожності виконуються для фактичних показників, що характеризують систему взаємодій різних секторів економіки, вони мають велике значення не тільки для аналізу потоків доходів і витрат, оцінки джерел фінансування інвестицій, а й для моделювання економічних процесів.

В узагальненому вигляді розглянута система основних макроекономічних тотожностей представлена ??в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Основні макроекономічні тотожності

 Основні макроекономічні тотожності  Чисто ринкова закрита економіка  Змішана закрита економіка  Змішана відкрита економіка
 Для валових доходів і расходовДля чистих доходів і расходовДля заощаджень та інвестицій  Y = C + I + AY = С + II = S  Y = C + I + A + GY = С + I + GI = Sn  Y = C + I + A + G + NXY = С + I + G + NXI = Sn+ SzМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ | Методологічні основи, СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПОВЕДІНКОВІ ПЕРЕДУМОВИ макроекономічного аналізу | ГЛАВА 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК ОСОБЛИВИЙ РОЗДІЛ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. МЕТОДОЛОГІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ | Історичні корені становлення макроекономіки і основні напрямки розвитку макроекономічної теорії | Методи макроекономічного аналізу | Завдання для самостійної роботи | Макроекономічні суб'єкти і система взаємозв'язків між ними. Модель народногосподарського кругообігу. | Завдання для самостійної роботи | Макроекономічна характеристика реального сектора | Макроекономічні пропорції в процесі створення ВНП. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати