На головну

Система показників аналізу та оцінки фінансових результатів діяльності організації. Факторний аналіз прибутку

  1. DNS - система доменних імен
  2. HANSEI REPORT (АНАЛІЗ)
  3. I. Аналіз завдання
  4. I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови
  5. I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови
  6. I. Завдання на аналіз тексту нормативного акта
  7. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 1 сторінка

Фінансовий результат діяльності підприємства виражається в зміні величини його власного капіталу за звітний період. Здатність підприємства забезпечити неухильне зростання власного капіталу може бути оцінена системою показників фінансових результатів. Узагальнено найбільш важливі показники фінансових результатів діяльності підприємства представлені у формі № 2 річної та квартальної бухгалтерської звітності.

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку або збитків і рівнем рентабельності. Чим більше величина прибутку і вище рівень рентабельності, тим ефективніше функціонує підприємство, тим стійкіше його фінансовий стан. Тому пошук резервів збільшення прибутку і рентабельності - одна з основних задач в будь-якій сфері бізнесу. Велике значення в процесі управління фінансовими результатами відводиться економічному аналізу.

Основні його завдання:

систематичний контроль за формуванням фінансових результатів;

визначення впливу як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів на фінансові результати;

виявлення резервів збільшення суми прибутку і рівня рентабельності та прогнозування їх величини;

оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення прибутку та рентабельності;

розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.

У процесі аналізу використовуються наступні показники прибутку:

валова (маржинальна) прибуток (різниця між виручкою (нетто) і прямими виробничими витратами з реалізованої продукції

прибуток від продажів продукції, товарів, послуг (різниця між сумою маржинальної прибутку і постійними витратами звітного періоду);

загальний фінансовий результат до виплати відсотків і податків (фінансові результати від реалізації продукції, робіт і послуг, доходи і витрати від фінансової та інвестиційної діяльності, надзвичайні доходи і витрати);

чистий прибуток - це та її частина, яка залишається в розпорядженні підприємства після сплати відсотків, податків, економічних санкцій та інших обов'язкових відрахувань;

капіталізована (нерозподілений) прибуток - це частина чистого прибутку, що спрямовується на фінансування приросту активів;

споживана прибуток - та її частина, яка витрачається на виплату дивідендів, персоналу підприємства або на соціальні програми.

Основні джерела інформації: дані аналітичного бухгалтерського обліку по рахунках фінансових результатів, «Звіт про фінансові результати» (форма №2), «Звіт про зміни капіталу» (форма №3), «Додаток до бухгалтерського балансу» (форма №5), відповідні таблиці бізнес-плану підприємства.

Таблиця 1

Система основних показників

для аналізу фінансових результатів

 Группапоказателей  показники  розрахунок  Критерії оцінки  характеристика
 Динаміка і якість формування прибутку  Абсолют-ний приріст (зниження) прибутку  ? П = П1 - П0, де П1 - прибуток в звітному періоді; П0 - прибуток у базисному періоді  Аналізі-ється в динаміці  Відображає зміну прибутку в абсолютному вираженні. Розраховується за окремими видами прибутку.
 Питома вага інших доходів і витрат  Уд (ПДР) = ПДР / ПДН, де ПДР - інші доходи і витрати підприємства (сальдо); ПДН - прибуток до оподаткування (Загальна бухгалтерський прибуток)  Аналізі-ється в динаміці  Характеризує якість прибутку. Зростання показника свідчить про зниження якості фінансових результатів. Доцільно провести розрахунок за аналогічний показник окремо за іншими доходами (до суми всіх доходів) і інших витрат (до суми всіх витрат)
 Рентабельність (прибутковість)  Рентабельність продажів  Rпр = Прибуток від продажів / Виручка від продажів  Аналізі-ється в динаміці  Показує, скільки прибутку приносить кожен рубль виручки від продажів
 Рентабельність-ність (окупається-ність) витрат  Rпр = Прибуток від продажів / Загальна величина витрат в основній діяльності  Аналізі-ється в динаміці  Показує, скільки прибутку має підприємство з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції

(Продовження таблиці 1)

 Группапоказателей  показники  розрахунок  Критерії оцінки  характеристика
 якість управління  Відносна-ве зраді-ня прибутку  ± Е = ЧП1 - ЧП0 * ТРВ, де ТРВ - темп зростання виручки від продажів; ЧП - чистий прибуток  > 0 - відносне зростання; <0 - відносне зниження. Зростання в динаміці.  Характеризує якість управління підприємством. Показник може бути розрахований по прибутку від продажів, що буде характеризувати якість управління в основній діяльності

У процесі аналізу необхідно вивчити склад прибутку, її структуру, динаміку і виконання плану за звітний рік. При вивченні динаміки прибутку слід враховувати інфляційні чинники зміни її суми.

Аналіз фінансових результатів проводиться в наступній послідовності:

I етап - аналіз рівня прибутку і її динаміки. Проводиться в розрізі різних прибутків (збитків): в основній діяльності (прибуток від продажів, валовий прибуток), іншої діяльності (різниця між іншими доходами та витратами) і кінцевими фінансовими результатами (прибуток до оподаткування, чистий прибуток).

II етап - оцінка і кількісний вимір впливу чинників на фінансові результати. При цьому об'єктом особливої ??уваги є прибуток від продажів.

Методика розрахунку впливу факторів на прибуток від продажів представлена ??в таблиці 2.


Таблиця 2

Розрахунок впливу факторів на прибуток від продажів

 показник  розрахунок  характеристика
 Зміна прибутку від продажів за рахунок обсягу продажів  ? П (VРП) = VРПобщ1 * Удi0 * (Pi0 - Ci0) - VРПобщ0 * Удi0 * (Pi0 - Ci0), де VРПобщ0, VРПобщ1 - кількість реалізованої продукції в звітному і базисному періоді в натуральних одиницях; Удi0 - питома вага i-го виду продукції в загальному обсязі проданої продукції в базисному періоді; Pi0 - ціна одиниці i-го виду продукції в базисному періоді; Ci0 - собівартість одиниці i-го виду продукції в базисному періоді  Показує, як змінюється прибуток від продажів під впливом зміни натурального обсягу продажів
 Зміна прибутку від продажів за рахунок структури продажів  ? П (Удi) = VРПобщ1 * Удi1 * (Pi0 - Ci0) - VРПобщ1 * Удi0 * (Pi0 - Ci0), Удi1 - питома вага i-го виду продукції в загальному обсязі проданої продукції в звітному періоді  Показує, як змінюється прибуток від продажів під впливом зміни структури продажів
 Зміна прибутку від продажів за рахунок зміни ціни продажів  ? П (Р) = VРПобщ1 * Удi1 * (Pi1 - Ci0) - VРПобщ1 * Удi1 * (Pi0 - Ci0), Pi1 - ціна одиниці i-го виду продукції в звітному періоді  Показує, як змінюється прибуток від продажів в результаті зміни ціни реалізації
 Зміна прибутку від продажів за рахунок собівартості  ? П (С) = VРПобщ1 * Удi1 * (Pi1 - Ci1) - VРПобщ1 * Удi1 * (Pi0 - Ci0), Ci1 - собівартість одиниці i-го виду продукції в звітному періоді  Показує, як змінюється прибуток від продажів в результаті зміни собівартості

Результати факторного аналізу є інформаційною базою для розробки товарної політики і пошуку резервом зниження собівартості продукції.

III етап - аналіз якості формування фінансових результатів. Може бути проведено з урахуванням факторів, що впливають на формування прибутку, за наступними напрямками:

1) аналіз бухгалтерської облікової політики та оцінки бухгалтерських методів у формуванні прибутку;

2) аналіз і оцінка податкової облікової політики та впливу правил податкового обліку і податкових режимів на прибуток.

3) оцінка взаємозв'язку прибутку і розміру і якості дебіторської заборгованості (різниця між нарахованою і відображеної в формі № 2 виручкою і прибутком і реально оплаченої);

4) аналіз і оцінка значення виробничо-економічних факторів формування прибутку від продажів, стабільності прибутку від продажів як основного елемента загальної величини прибутку;

5) аналіз і оцінка складу та структури інших доходом і витрат, характеру їх формування.

Аналіз якості фінансових результатів з точки оцінки факторів їх формування базується на різній ймовірності повторення окремих елементів доходів і витрат організації в майбутньому, що важливо для побудови обґрунтованих прогнозів і виявлення можливих резервів поліпшення фінансових результатів діяльності організації.

Останнє (п'яте) із зазначених вище напрямків є найбільш поширеним. В рамках експрес-аналізу визначається питома вага інших доходів і витрат в їх сумі і в прибутку до оподаткування (табл. 2). Зростання питомої ваги при цьому свідчить про погіршення якості фінансових результатів.

В рамках поглибленого аналізу оцінюється склад інших доходів і витрат в динаміці, що дозволяє більш точно виявити їх стабільні і нестабільні (випадкові (надзвичайні), рідкісні, необгрунтовані) елементи. Якість прибутку та його наступний прогноз буде тим вище, чим менше частка стабільних елементів інших доходів і витрат у формуванні фінансових результатів і чим менше розрив у показниках рентабельності, розрахованих за обліковими та скоригованим на нестабільні статті сумами прибутку.

Можливість повторення чинників формування і збереження тенденції зміни прибутку від основної діяльності вище, ніж від неосновної, оскільки доходи і витрати в цьому випадку більшою мірою плануються і контролюються організацією. Однак і тут вірогідна поява необгрунтованих, наднормативних витрат, що знижують розміри прибутку і її якість.

IV етап - аналіз рентабельності. Оцінюється прибутковість продажів і витрат в основній діяльності. За даними показниками користувач може сформувати уявлення про ефективність поточної діяльності підприємства.

V етап - оцінка якості управління підприємством. Визначається співвідношення темпів зростання прибутку і виручки від продажів. Якщо темпи зростання прибутку випереджають темпи зростання виручки, то це свідчить про підвищення якості управління підприємством. Однак це можна стверджувати тільки в тому випадку, якщо зростання прибутку досягається в основному за рахунок стабільних її складових.

За результатами аналізу фінансових результатів можуть бути прийняті наступні управлінські рішення.

1. Прибуток від продажів відображає ефект маркетингової і виробничої діяльності, її негативна динаміка вимагає виявлення внутрішніх і зовнішніх причин і усунення негативно впливають факторів.

Так, якщо зниження прибутку викликано зменшенням обсягу продажів в натуральному вираженні, керівництво підприємства повинно виявити причини, що вплинули на цю зміну. До основних причин можна віднести:

1) невиконання плану виробництва;

2) падіння попиту на продукцію;

3) поява на ринку конкуруючих організацій з аналогічним, але більш дешевим видом продукції і т. Д.

Невиконання виробничого плану може бути пов'язано з недостатньо якісною роботою відділу постачання з постачальниками: несвоєчасністю подання заявки (укладення договору), недокомплектностью поставок, низькою якістю сировини, що поставляється і т. П. Відповідно дії керівництва повинні бути спрямовані на усунення даних фактів.

Якщо невиконання плану обумовлено виробничо економічними причинами (неефективне використання матеріальних, трудових ресурсів, а також основних засобів), то необхідно вживати заходів, спрямованих на підвищення ефективності їх використання.

Якщо падіння натурального обсягу продажів обумовлене другої і третьої причиною, то це вказує на неякісну роботу відділу маркетингу, відповідно тут необхідно вжити заходів по просуванню продукції на ринку.

Негативний вплив структури продажів на прибуток полягає в тому, що в загальному обсязі продажів зростає питома вага менш рентабельної продукції. Для нейтралізації впливу даного чинника необхідно проводити заходи, спрямовані на збільшення обсягу продажів більш рентабельної продукції, використовуючи сучасні методи маркетингу.

Якщо зниження прибутку від продажів обумовлене зміною середніх цін реалізації, то необхідно оцінити, чи є даний вплив елементом маркетингової політики або воно відбувається безконтрольно. В останньому випадку необхідно визначити ціни, що діють на ринку, оцінити можливість встановлення цін, близьких до ринкових, т. Е. Провести комплекс заходів, спрямованих на встановлення реальної ціни.

У разі якщо зниження прибутку викликано зміною собівартості, то управлінські рішення повинні бути спрямовані на зниження витрат.

2. В рамках управління якістю фінансових результатів слід звернути увагу на розмір і структуру інших доходів і витрат. Якщо їх сальдо має від'ємне значення, то це свідчить про недостатньо якісної роботи фінансової служби. Дії керівництва повинні б спрямовані на фіксацію даних фактів і можливу їх ліквідацію в майбутньому.

Значна частина інших доходів і витрат не є об'єктивно необхідною для продовження фінансово-господарської діяльності. Сплата штрафів, пені, неустойки в багатьох випадках є результатом недостатнього контролю за своєчасністю розрахунків. Істотно «з'їдають» прибуток непродуктивні витрати, віднесені на витрати (втрати від браку). Кожен вид зазначених витрат знижує якість прибутку і є самостійним об'єктом аналізу і управління.

Внутрішній аналіз для цілей оцінки якості фінансових результатів і управління ним доцільно проводити за даними внутрішнього обліку, в рамках якого можна найбільш зручно організувати збір інформації. Аналіз якості фінансових результатів дозволить зробити більш достовірні прогнози.

3. Особлива роль в управлінні фінансовими результатами відводиться оцінці показників рентабельності. При зниженні рентабельності витрат необхідно оцінити, за рахунок чого відбувається таке зниження: або за рахунок прибутку від продажів, або за рахунок витрат. Зростання останніх призводить як до зниження прибутку, так і до рентабельності. У зв'язку з цим керівництво організації має вжити всіх заходів для зниження рівня витрат.

4. Для оцінки якості управління підприємством можна використовувати досить простий показник - відносна зміна прибутку. Якщо даний показник має позитивне значення, то це свідчить про досить високу якість управління підприємством (темпи зростання прибутку вище темпів зростання виручки від продажів). У зворотній ситуації слабкі моменти можна визначити за результатами комплексного аналізу ресурсів, капіталу, продажів, витрат і провести відповідні заходи.

Економічний зміст, види доходів і витрат організації. Методика їх аналізу та оцінки.

Визначення і зміст доходів і витрат розкривається в положеннях з бухгалтерського обліку - ПБО 9/99 «Доходи організації», ПБО 10/99 «Витрати організації».

Згідно ПБУ 9/99 доходами організації визнається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів і (або) погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цієї організації, за винятком внесків учасників (власників майна).

Доходи організації в залежності від їх характеру, умов одержання і напрямів діяльності організації поділяються на - доходи від звичайних видів діяльності та інші доходи.

У загальному випадку доходами від звичайних видів діяльності є виручка від продажу продукції і товарів, надходження, пов'язані з виконанням робіт (наданням послуг).

Доходи від звичайних видів діяльності:

- Виручка від продажу продукції (товарів, робіт, послуг);

- Орендна плата (якщо подібна діяльність є предметом діяльності організації);

- Ліцензійні платежі (включаючи роялті) за користування об'єктами інтелектуальної власності (якщо подібна діяльність є предметом діяльності організації);

- Доходи від участі в статутних капіталах інших організацій (якщо подібна діяльність є предметом діяльності організації).

Інші доходи:

- орендна плата;

- Надходження, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування активів організації;

- Надходження, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності;

- Надходження, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій (включаючи відсотки та інші доходи за цінними паперами);

- Прибуток, отриманий організацією в результаті спільної діяльності (за договором простого товариства);

- Надходження від продажу основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів;

- Відсотки, отримані за позиковими коштами і коштами на розрахунковому рахунку.

- Штрафи, пені, неустойки, отримані за порушення умов договорів;

- Вартість безоплатно отриманих активів;

- Надходження до відшкодування заподіяних організації збитків;

- Прибуток минулих років, виявлена ??у звітному році;

- Кредиторська і депонентская заборгованість з вичерпаним терміном позовної давності;

- курсові різниці;

- Сума дооцінки активів;

- інші доходи.

Іншими доходами також є надходження, що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації і т. П.); вартість матеріальних цінностей, що залишаються від списання непридатних до відновлення і подальшого використання активів, і т. п.

Згідно з Положенням по бухгалтерському обліку ПБО 10/99 видатками організації визнається зменшення економічних організації в результаті вибуття активів і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу організації, за винятком зменшення внесків за рішенням учасників (власників майна).

У загальному випадку витратами по звичайних видах діяльності є витрати, пов'язані з виготовленням та продажем продукції, придбанням і продажем товарів. Такими витратами також вважаються витрати, здійснення яких пов'язане з виконанням робіт (наданням послуг).

Витрати по звичайних видах діяльності формують:

- Витрати, пов'язані з придбанням сировини, матеріалів, товарів та інших матеріально-виробничих запасів;

- Витрати, що виникають безпосередньо в процесі переробки (доопрацювання) матеріально-виробничих запасів для цілей виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) і її продажу, а також продажу (перепродажу) товарів (витрати по утриманню та експлуатації основних засобів та інших необоротних активів, для підтримання їх в справному стані, комерційні, управлінські витрати та ін.).

При формуванні витрати по звичайних видах діяльності групуються за такими елементами:

- матеріальні витрати;

- Витрати на оплату праці;

- Відрахування на соціальні потреби;

- Амортизація;

- Інші витрати.

Для цілей управління в бухгалтерському обліку організується витрат за статтями витрат. Перелік статей витрат встановлюється організацією самостійно.

Витрати по звичайних видах діяльності:

- Витрати, пов'язані з виготовленням та продажем продукції, придбанням і продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг;

- Витрати по здачі активів в оренду (якщо подібна діяльність є предметом діяльності організації);

- Витрати з надання за плату прав, що виникають патентів на винаходи, промислові зразки та інших об'єктів інтелектуальної власності;

- Витрати по участі в статутних капіталах інших організацій (якщо подібна діяльність є предметом діяльності організації);

- Амортизація активів.

Інші витрати:

- Витрати, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації (оренда);

- Витрати, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки інших видів інтелектуальної власності;

- Витрати, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій;

- Витрати, пов'язані з продажем, вибуттям та іншим списанням основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), товарів, продукції;

- Відсотки до сплати за кредити і позики;

- Витрати по оплаті послуг банків;

- Оціночні резерви;

- Штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів;

- Відшкодування заподіяних збитків;

- Збитки минулих років, визнані у звітному році;

- Сума дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення;

- курсові різниці;

- Суми уцінки активів;

- Інші інші витрати.

Іншими витратами також є витрати, що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації майна і т. П.).

Найважливішим джерелом інформації для аналізу доходів і витрат організації є форма №2 бухгалтерської (фінансової) звітності -Звіт про прибутки і збитки (Додаток 2). В ході проведення аналізу можуть бути використані і інші джерела.

Аналіз починається з вивчення виручки як доходів за звичайними видами діяльності та відповідним їм витрат - собівартості проданої продукції. Особлива увага приділяється тенденціям зміни цих показників. Різні види інших доходів і витрат розглядаються як фактори, що впливають на показники прибутку (збитку).

Кінцева мета аналізу полягає в тому, щоб пояснити причини зміни і якість чистого прибутку - джерела приросту капіталу і виплати дивідендів. Результати аналізу звіту про фінансові результати конкретного суб'єкта господарювання використовуються в порівняльному аналізі, який важливий для кредиторів, акціонерів, учасників фондового ринку та інших користувачів, які приймають ділові рішення на основі вибору варіантів.

Крім цього результати аналізу використовуються в прогнозуванні фінансових результатів, що може бути використано як у внутрішньому, так і в зовнішньому аналізі.

В аналітичній практиці застосовується кілька методів, які використовуються при аналізі будь-якої форми звітності, - вертикальний, горизонтальний, трендовий аналіз показників, розрахунок фінансових коефіцієнтів, порівняльний аналіз, факторний аналіз. В оцінці якості прибутку велике значення надають бухгалтерським методам. У прогнозуванні фінансових результатів використовуються методи статистики.

До стандартних методів аналізу звітності відносяться горизонтальний і вертикальний аналіз формування фінансових результатів, який виконується в аналітичних таблицях за допомогою абсолютних і відносних показників динаміки, показників структури і динаміки структури.

Вертикальний аналіз звіту про прибутки і збитки - Це аналіз структури формування фінансових результатів в порівнянні з попереднім періодом.

горизонтальний аналіз спрямований на вивчення темпів росту (приросту) показників, який пояснює причини змін в їх структурі.

трендовий аналіз можливий при наявності порівнянних даних за кілька років, що передбачає тривалий період функціонування організації, стабільність методів бухгалтерського обліку і усталені форми бухгалтерської звітності, можливість враховувати вплив інфляції на бухгалтерські показники. Дані базового року служать вихідною точкою розрахунку і приймаються за 100 відсотків. Зміна показників звіту про прибутки і збитки (обсягу продажів, собівартості, різних доходів і витрат, показників фінансових результатів) розраховується за кожним показником і відсотках до базисного року. При вивченні досить тривалого періоду дані можуть бути усереднені, наприклад, розраховані середні показники за кожні три роки. Інший підхід полягає в розрахунку структурних показників звіту про прибутки і збитки за ряд років. Таким чином, побудовані тренди вивчаються для виявлення тенденцій зміни фінансових результатів.

При побудові аналітичних таблиць необхідно враховувати, що об'єктом аналізу є неоднорідна сукупність - прибутки і збитки, підсумковий показник - будь то прибуток до оподаткування або чистий прибуток - формується не тільки за рахунок виручки від продажу. Для визначення підсумкового показника в таблиці не завжди зручно використовувати обсяг продажів. Для вивчення факторів, що вплинули на чистий прибуток в звітному році в порівнянні з попереднім, необхідно проаналізувати кілька ступенів формування фінансових результатів. Тому вважаємо за доцільне представити дані про формування фінансових результатів в кількох таблицях, кількість і зміст яких визначаються змістом бухгалтерського звіту про прибутки і збитки.

Зазвичай в таблицях поєднуються абсолютні значення аналізованих показників, за якими розраховуються відхилення, дані про структуру сукупності і її зміні, відносні показники динаміки показників фінансових результатів. В ущільненому звіті про прибутки і збитки відбивається узагальнена інформація про формування чистого прибутку.

 
Методи комплексних оцінок, які використовуються в економічному аналізі і їх практичне застосування. | Система інформаційного забезпечення комплексного економічного аналізу. | Система показників комплексного економічного аналізу і оцінки діяльності організацій. | Структурно-динамічний аналіз бухгалтерського балансу. Комплексна оцінка фінансового та майнового стану організації на основі бухгалтерського балансу. | Комплексний аналіз джерел формування власного капіталу і чистих активів. Оцінка їх динаміки. | Комплексний економічний аналіз і оцінка складу, структури і динаміки оборотних активів. Розрахунок обсягу власних оборотних коштів організації та оцінка його достатності. | Система показників оборотності оборотних активів; оцінка ефективності використання оборотних коштів. | Комплексний економічний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. | Комплексний економічний аналіз джерел фінансування діяльності організації. Оцінка оптимальності структури капіталу на основі ефекту фінансового важеля. | Комплексний аналіз і оцінка ліквідності та платоспроможності організації. Обгрунтування прогнозу платоспроможності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати