Головна

ПОНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

  1. CASE-технології
  2. D. Модальність суджень, або судження, соотносящие поняття з наявним буттям
  3. I. НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ ФАБРИКИ
  4. I.2.1) Поняття права.
  5. II. Позови 1. Поняття і види позовів
  6. II. ПОНЯТТЯ
  7. II. Поняття частоти випадкової події. Статистичне визначення ймовірності.

Розвиток управлінської думки і практики протягом XX століття особливо другої його половини, призвело до формування управлінських технологій. Зазвичай в узагальнююче поняття технології включають такі змістовні моменти: соціальна технологія - це певний спосіб досягнення поставлених суспільних цілей; сутність цього способу полягає в післяопераційному здійсненні діяльності, операції розробляються заздалегідь, свідомо і планомірно; ця розробка проводиться на основі і з використанням наукових знань; при розробці враховується специфіка області, в якій здійснюється діяльність; соціальна технологія виступає в двох формах - як проект, що містить процедури і операції, і як сама діяльність, побудована відповідно до цього проекту; соціальна технологія - елемент людської культури, вона виникає двома шляхами: виростає в культурі еволюційно або будується за її законами як штучне утворення, головна функція якого сьогодні - з'єднання науки і практики94.

Управлінська технологія є один із проявів соціальних технологій, що відбиває і організує безпосередньо управлінські процеси. Її суть, коротко кажучи, полягає в системному поєднанні наукового знання, управлінських потреб та інтересів суспільства, цілей і функцій державного управління, можливостей і елементів управлінської діяльності. Вона розчленовується на послідовно взаємопов'язані процедури і операції, які виконуються більш або менш однозначно і мають на меті досягнення високої ефективності. під процедуроюрозуміється набір дій (операцій), за допомогою яких здійснюється той чи інший основний процес (фаза, етап), що виражає суть даної технології. Операція є безпосередньо практичним актом вирішення певної задачі в рамках відповідної процедури управління. операція- Це однорідна, логічно неподільна частина процесу управління, спрямована на досягнення певної мети, вона виконується одним або декількома виконавцями95.

Разом з тим слід розуміти, що розподіл, спеціалізація, зчленування, інтеграція різних проявів (елементів) управлінської діяльності являють собою тільки частина, в якійсь мірі формалізовану, управлінських технологій. Якщо цим обмежитися, то мало буде користі від управлінських технологій, хіба що вживання модного слова. Становлення управлінських технологій є наслідок посилення системності державного управління, його наукового осмислення і спроба широкого використання типового, вивіреного досвідом, що дає високі результати. Її сенс полягає в обов'язковому (примусовому) масовому використанні в управлінській діяльності кращих, передових досягнень науки, мистецтва і досвіду державного управління. Тому в якості управлінської технології варто розглядати лише ту організацію управлінської діяльності, яку відрізняють раціональність і ефективність.

Багато дослідників справедливо ставлять питання про те, що потрібні не просто соціальні технології управління, а саме інноваційні, які пов'язують сучасні наукові знання, практичний досвід і творчий потенціал людей в шукану систему (логічно послідовні і оптимальні дії), використання елементів і детермінантів якої неодмінно призводить до високих результатів96.

Освоєння управлінських технологій починається з типологізації управлінських ситуацій, оскільки їх основні види припускають адекватні їм форми і методи управлінської діяльності. Аналіз стану та поведінки керованих об'єктів, що перебувають у віданні того чи іншого державного органу (їх підсистеми), до того ж протягом тривалого часу, відкриває можливість такої роботи. Це прості, зрозумілі і адекватні опису повторюваних (ординарних), проблемних і екстремальних ситуацій, типові (заздалегідь змодельовані) управлінські рішення і дії по ним; набори модулів ресурсів, процедур і операцій, що застосовуються при реалізації останніх. Залежно від специфіки державних органів і керованих об'єктів виділяють різні види управлінських технології-діагностування, проектування і реформування відповідних підсистем; інформаційні, впроваджувальні й навчальні технології; за рівнями управління - центрального, регіонального та місцевого управління; вирішення соціальних конфліктів (конфліктологія), інноваційного розвитку керуючих компонентів і ін.97

Існує кілька аспектів управлінської діяльності, де в сучасних умовах впровадження управлінських технологій вкрай актуально. Перш за все, це процеси прогнозування, програмування, оцінки та відстеження суспільного розвитку і відповідно реформування організації і функціонування компонентів суб'єкта державного управління. Не можна ж управляти, якщо немає вихідних даних для цього. Про все, що відбувається в ринковій економіці та соціальній сфері, теж необхідно мати своєчасну, достовірну та повну інформацію.

Технологія діяльності в цьому напрямку включає в себе: встановлення загальних, уніфікованих показників, адекватно характеризують відповідні процеси; забезпечення належної узгодженості, логіки в систематизації таких показників, щоб вони в цілому давали реальну картину суспільної життєдіяльності (як вихідну, так і передбачувану); створення організаційних і технічних умов для оперативної і точної передачі потрібної інформації через усі структурні підсистеми, ланки та їх підрозділи, залучені в зазначені процеси; застосування ідентичних методів, процедур і операцій аналізу і характеристики досліджуваних і програмованих об'єктів; використання тотожних форм фіксації інформаційних матеріалів і інші моменти, властиві даного аспекту державного управління.

Актуально використання управлінських технологій в практиці програмування і планування комплексного розвитку територій. В умовах значної самостійності різних органів державної влади і місцевого самоврядування, зосередження основних економічних ресурсів в руках підприємницьких структур, включення безлічі керованих об'єктів рішення відповідних проблем без таких технологій можна зробити нічого серйозного. Потрібні єдині терміни та методики розробки передбачуваних заходів на підприємствах, в організаціях, установах, галузевих підсистемах і територіальних (загальної компетенції) державних органах, ідентичні форми і показники програмних і планових документів, взаємопов'язаний, узгоджений порядок проходження та затвердження (програм і планів, прийнятні процедури розгляду спірних питань, певні механізми взаємоконтролю і т.д.

Сучасна суспільна практика свідчить про розвиток міжгалузевих, міжтериторіальних, проблемних цільових програм, що розробляються і реалізуються на різних рівнях - від міжнародного (в рамках ряду країн), загальнодержавного до місцевого. Вона також вимагає адекватних управлінських технологій, здатних надати діяльності в даному напрямку належну організованість, необхідну регламентацію і ефективність.

В рамках всього державного апарату приймається і діє дуже багато управлінських рішень як поточного, оперативного, так і перспективного, нормативного та стратегічного характеру. Майже всім посадовим особам доводиться постійно доводити різні варіанти рішень, вишукувати альтернативи ресурсного забезпечення та тимчасової реалізації, «стикувати», узгоджувати різні рішення (і їх положення) між собою, активно аналізувати хід виконання одних рішень і враховувати його результати при підготовці інших, підводити підсумки реалізації рішень і знімати їх з контролю, займатися іншими питаннями в цій об'ємній і відповідальної сфері управлінської діяльності. Тут особливо потрібні науково обґрунтовані технології підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень, починаючи з уніфікованої мови і закінчуючи графічними формами конкретних документів. Все повинно бути чітко, ясно, послідовно і зрозуміло як для тих, хто приймає рішення, так і для виконавців.

Слабким місцем у державному управлінні залишаються технології контролю, пов'язані з постійним наглядом над керованими процесами, їх вивченням, вимірюванням і порівнянням об'єктивним співвіднесенням їх з управлінськими моделями, вираженими в рішеннях, їх нормах і вимогах. В цьому аспекті великий інтерес представляють технології зворотного зв'язку, що забезпечують достовірне відображення результатів керуючих впливів.

Настільки ж значущими є і технології організаційних форм управлінської діяльності, адже їх результативність визначається декількома умовами: адміністративно-правовими, пов'язаними з компетенцією відповідного заходу (що воно може?), організаційно-функціональними, що виражаються в характері його підготовки і порядок проведення (чи готове воно і використані чи його можливості?), соціально-психологічними (чи зацікавлені учасники в даному заході?), фізіологічними (які самопочуття учасників, їх здатність видавати і засвоювати інформацію?), технічними (забезпеченість засобами запису і фіксації інформації) і т.д. Все це повинно бути зведено в одну систему, внутрішньо узгоджено і являти собою організаційну технологію, зокрема, дозволяє отримувати бажаний інтелектуальний управлінський «продукт».

Управлінські технології - це цілий напрямок теоретичних пошуків і практичних експериментів. Їх висунення на порядок денний викликано об'єктивним ускладненням і подорожчанням процесів державного управління та одночасно посиленням їх ролі (значення) в життєдіяльності суспільства. Сьогодні і в прогнозованому майбутньому неможливо впорядкувати управлінську діяльність і в цілому систему державного управління без розробки і освоєння управлінських технологій за всіма найважливішими аспектами організації та функціонування державного управління. Причому мова йде не про надання нових найменувань старим, бюрократичних процедур і операцій, не про просте наповненні чиновницьких кабінетів сучасними електронними засобами, а про якісно новому осмисленні і реформуванні визначають проявів державного правління. Управлінські технології, якщо вони реально відбудеться, повинні викликати глибокі перетворення у всьому, що відноситься до даного системного суспільного явища. Допомогти цьому може раціональне використання принципів державного управління.

Питання для роздумів і дискусії

1. У чому суть управлінської діяльності?

2. Назвіть форми управлінської діяльності.

3. Перерахуйте методи управлінської діяльності.

4. Назвіть стадії управлінської діяльності.

5. Що таке управлінська технологія? Опишіть приклад із власної практики.

 
Сутнісні риси організаційної структури ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ | Побудова організаційної структури ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ | ОРГАН, ЗВЕНО, Підсистема СУБ'ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ | ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ | ОСОБЛИВОСТІ федеративний устрій ДЕРЖАВИ | ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ | НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ У ДЕРЖАВНОМУ БУДІВНИЦТВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА | ГРОМАДЯНИН ДЕРЖАВИ | ЗАГАЛЬНІ РИСИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати