На головну

Правила для перевірки працездатності електронних компонентів

  1. I. Прочитайте вслух и объясните правила чтения следующих слов.
  2. I. Прочитайте слова, соблюдая правила чтения гласных букв и буквосочетаний.
  3. II. Прочитайте слова, соблюдая правила чтения гласных в открытом слоге (I тип чтения).
  4. IV. Основные правила речи
  5. V. Правила обработки рук медицинского персонала и кожных покровов пациентов.
  6. Быть любовницей богатого мужчины - это счастливый лотерейный билет для стервы, которая сможет играть по его правилам.
  7. В 1 г парного мяса в соответствии с Санитарными правилами и нормами, бактерии группы кишечной палочки не допускаются.

Перевірка діодів і випрямлячів.

Діод - це напівпровідниковий елемент, що проводить струм тільки в одному напрямку.

Прямий опір діодів і випрямлячів перевіряється підключенням позитивного та негативного полюсів мультиметра (рис. 1.2), заздалегідь установленого на режим перевірки діодів, відповідно до позитивного (анода) і неґативного (катода) виводів. Виміряний опір повинен складати від 500 до 600 Ом для звичайних кремнієвих діодів і від 200 до 300 Ом - для германієвих діодів, а для діодних мостів (германієвих або кремнієвих) через їх великий розмір опір нижче, ніж у відповідних звичайних діодів. Високовольтні діоди складаються з декількох діодів, сполучених послідовно, тому при вимірюванні їх опір виявляється більш високим. Описаний прийом придатний для швидкого визначення працездатності діода.

Щоб перевірити діод на коротке замикання або витік, потрібно перемкнути мультиметр на більший діапазон вимірювань та поміняти місцями його виводи. Низький опір укаже на коротке замикання або підвищений витік діода. У германієвих діодів зворотний опір складає від 100 кОм до 1 Мом. Кремнієві діоди мають більш високий зворотний опір, який може досягати 1000 МОм.

Проте деякі діоди можуть мати і більш низький зворотний опір, але нормально працювати в деяких схемах. У діодних мостів, які мають pn-переходи великої площі, струми витоку більше.

Стабілітрони.Щоб швидко визначити обрив, коротке замикання або підвищений витік стабілітрона, підключіть мультиметр у прямому напрямку як для звичайного діода. Проте така перевірка, хоча вона і корисна, не дає головної інформації про стабілітрон, а саме - чи стабілізує він напругу на заданому рівні. Перевірка стабілізуючої функції стабілітрона проводиться за допомогою регульованого джерела живлення, забезпеченого вимірювальним приладом, який дозволяє виміряти напругу та струм.

а б

Рисунок 1.2 - Перевірка діода мультиметром

Приєднайте до виходу джерела живлення випробовуваний стабілітрон послідовно з резистором, що обмежує струм, і поволі збільшуйте вихідну напругу, поки через стабілітрон не потече заданий струм (рис. 1.3). Тепер підключіть вольтметр паралельно стабілітрону, щоб виміряти напругу стабілізації. Змінюйте струм через стабілітрон у той і в інший бік від заданого значення. Якщо стабілітрон працює нормально, то напруга повинна залишатися постійною.

Перевірка тиристорів і семісторів.

Тиристор - це діод з додатковим електродом керування. Тиристор починає проводити струм тільки тоді, коли зсунутий у прямому напрямку, і при цьому на електрод керування подається відкриваючий імпульс. Тому тиристор можна перевірити таким самим чином, як і звичайний діод, використовуючи мультиметр з функцією перевірки діодів або звичайний омметр.


Рисунок 1.3 - Схема перевірки стабілітрона

Позитивний щуп вимірювального приладу підключають до анода тиристора, а негативний - до катода (рис. 1.4). Прилад повинен продемонструвати «безмежно» високий опір. Для відмикання тиристора використовують перемичку, якою електрод керування тиристора сполучають з позитивним щупом, не відключаючи при цьому вимірювальний прилад. Індукований на вимірювальному приладі опір тиристора повинен різко знизитися.

Після від'єднання перемички тиристор продовжує пропускати струм або повертається у закритий стан. Це залежить від властивостей тиристора та вимірювального приладу. Якщо тиристор володіє малим струмом утримання, то омметр зможе утримати його у відкритому стані. Якщо ж струм утримання тиристора високий, то при від'єднанні перемички він закриється.

Деякі потужні тиристори можуть мати внутрішній резистор, увімкнутий між катодом і електродом керування. Цей резистор запобігає відмиканню тиристора невеликими перешкодами. Інженер, що не знає про існування цього резистора, може помилково вважати його за витік між катодом і електродом керування. Величину його опору можна виміряти омметром.

Рисунок 1.4 - Схема перевірки тиристора

Семістор конструктивно складається з двох тиристорів, увімкнених паралельно в протилежних напрямках; тому процес перевірки семістора схожий на перевірку тиристора. Позитивний щуп вимірювального приладу підключається до виводу МТ2, а негативний щуп - до виводу МТ1, рис. 1.5. При від'єднаному керуючому електроді омметр повинен продемонструвати «безмежний» опір. Потім, як і при перевірці тиристора, електрод керування сполучають перемичкою з виводом МТ2 (подається позитивний відмикаючий імпульс). Опір семістора продемонстрований на вимірювальному приладі, повинен різко знизитися. Це означає, що один з пари тиристорів справний.

Рисунок 1.5 - Схема перевірки семістора

Потім щупи омметра міняють місцями. Знову, якщо електрод керування від'єднаний, омметр повинен демонструвати «безмежний» опір. Керуючий електрод керування з'єднують перемичкою з виводом МТ2 (подається негативний відмикаючий імпульс). Опір семістора «зменшується», що означає справність другого тиристора.

Перевірка біполярних транзисторів

Біполярні транзистори складаються з трьох шарів напівпровідникового матеріалу і можуть бути або р-п-р або п-р-п-типу. Кожний транзистор можна зобразити у вигляді двох уявних діодів, увімкнених зустрічно з виводом від точки з'єднання, як зображено на рис. 1.6. Еквівалентом бази р-п-р-транзистора виступають з'єднані разом катоди двох діодів. Якщо ж транзистор п-р-п-типу, то еквівалентом бази виступають сполучені разом аноди. Вільні виводи діодів являють собою емітер і колектор. Обидва р-п-переходи транзистора перевіряють окремо як два незалежні діоди. Якщо обидва уявні діоди справні, то і транзистор справний.

Рисунок 1.6 - Транзистор, що зображено двома діодами

Функцію мультиметра для перевірки діодів можна використовувати для перевірки транзисторів. Візьмемо для перевірки транзистор р-п-р-типу. «Негативний щуп» (чорний) мультиметра сполучаємо з виводом бази транзистора. «Позитивний щуп» (червоний) прикладаємо спочатку до емітера, а потім до колектора. При цьому обидва переходи будуть при перевірці «зсунуті в прямому напрямку». Мультиметр повинен демонструвати низький опір в обох переходах. Потім замість «негативного щупа» підключаємо до бази «позитивний щуп». Процедура повторюється. Обидва р-п-переходи при перевірці «зсунуті в зворотному напрямку». Мультиметр демонструє високий опір обох переходів. Процедура перевірки п-р-п-транзистора ідентична. Різниця тільки в тому, що коли до бази прикладається «негативний щуп», мультиметр демонструє високий опір, а коли «позитивний» - низький.

Якщо використовувати мультиметр, у якого відсутній режим перевірки діодів, транзистор перевіряється в режимі вимірювання опору - «Ом» («Ω»). Процес перевірки такий самий, як і при перевірці діода. Важливо зазначити, що показання від декількох сотень до декількох тисяч Ом при прямому зсуві не є обов'язковою ознакою несправності транзистора. Це всього лише ознака того, що напруги внутрішнього джерела живлення вимірювального приладу не вистачає для повного «зсуву» р-п-переходу. Показання «безмежного» опору при зворотному «зсуві» того ж транзистора свідчить про те, що елемент справний. Ураховувати потрібно тільки різницю двох показань, а не їхні дійсні значення.

Транзистор є несправним, якщо обидва р-п-переходи мають однаковий опір в обох напрямках. Так само, як і діоди, р-п-переходи несправного транзистора можуть мати дуже високий опір в обох напрямках (внутрішній обрив) або відсутність опорів в обох напрямках (внутрішній пробій). Іноді несправний р-п-переход має невеликий опір, однаковий в обох напрямках.

Перевірка польових транзисторів

Польові транзистори перевіряти складніше, ніж біполярні. Перед перевіркою польового транзистора потрібно встановити, є він транзистором з керованим р-п-переходом або це МОП-транзистор Після цього необхідно з'ясувати, чи є транзистор р-канальним або п-канальним. (Не слід забувати, що МОП-транзистори - це дуже великий клас транзисторів зі своїми особливостями. Найбільш часто зустрічаються МОП-транзистори з індукованим каналом і МОП-транзистори зі вбудованим каналом).

Польовий транзистор з керованим р-п-переходом можна перевірити звичайним омметром.

Еквівалентну схему заміщення польового транзистора з керованим р-п-переходом зображено на рис. 1.7. Вона являє собою два діоди, послідовно сполучені між стоком і витоком. Полярність діодів протилежна. Із середньої точки між ними виведено затвор. Для п-канального транзистора затвор підключений до анодів діодів, а для р-канального - до катодів. Ізолюючий шар оксиду кремнію представлено високоомним резистором, увімкненим між стоком і витоком паралельно діодам.

Рисунок 1.7 - Польовий транзистор з керованим р-п-переходом, що зображено у вигляді двох діодів і резистора

Таким чином, транзистор можна перевірити за допомогою омметра, вимірявши опори р-n-переходів між затвором і стоком і між затвором і витоком. Якщо транзистор справний, обидва переходи повинні працювати як звичайні діоди, мають високий опір в прямому напрямку і низький - в зворотному. Потім виміряють опір між стоком і витоком. Омметр повинен показати деяке значення опору, що залежить від параметрів транзистора.

Перевірка омметром МОП-транзистора являє собою складну задачу. Це пов'язано з тим, що затвор ізольований від каналу тонким шаром оксиду кремнію. Цим забезпечується дуже високий вхідний опір МОП-транзистора, але робить його вразливим навіть для невеликої статичної напруги, що виявилась на виводах транзистора. Фактично МОП-транзистор легко можна вивести з ладу легким дотиком. З цієї причини МОП-транзистор упаковують так, щоб усі його виводи були електрично сполучені, що запобігає виникненню статичних напруг між його електродами.

МОП-транзистори потрібно перевіряти низьковольтним омметром з граничною обережністю, установивши найвищу межу шкали вимірювань. Справний МОП-транзистор зі вбудованим каналом, що має деяку провідність між витоком і стоком. Проте між затвором і стоком, а також між затвором і витоком опір гранично високий. У справному МОП-транзисторі з індукованим каналом провідність між виводами в будь-якому їх поєднанні практично відсутня.  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 2 страница | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 3 страница | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 4 страница | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 5 страница | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 6 страница | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 7 страница | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 8 страница | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 9 страница | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 10 страница | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 11 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати