На головну

Тема 12 Держава і право Індії

  1. A) Природно-правова теорія
  2. C) дається приклад країни, успішно поєднати у своїй правовій системі ознаки романо-германський системи права із загальним правом.
  3. I. У конституційному праві.
  4. I. Нормативно-правові акти Російської Федерації
  5. I. Нормативні правові акти
  6. I. ПРАВО
  7. I. Кримінальне право.

1. Завоювання Індії англійцями. Еволюція державної системи Індії в другій половині XVIII - початку XX ст.

2. Розвиток державної системи в 1914-1950 рр.

3. Зміна традиційної індійської системи права в другій половині XVIII - першій половині XX ст.

У першому питанні необхідно охарактеризувати початок європейського проникнення в Індію, територіальну експансію англійської Ост-Індської компанії, внутрішню політику англійців, розвиток державного апарату в Індії, наслідки англійського завоювання, опір народів Індії англійцям, розвиток буржуазних відносин, формування політичних визвольних організацій (ІНК і Мусульманська ліга). У другому питанні необхідно описати внесок Індії на завершення Першої світової війни, соціально-економічне та суспільно-політичний розвиток країни в міжвоєнний період і внесок Індії на завершення Другої світової війни, а також процес деколонізації країни.

При відповіді на третє питання слід враховувати, що в період британського колоніального панування індуське право зазнало істотних змін. Перш за все обмежилася сфера його застосування. В області права власності та зобов'язань традиційні норми дуже скоро замінили норми загального права, в той час як суперечки, що стосуються успадкування, шлюбу, касти і інших традиційних інститутів, як і раніше вирішувалися відповідно до норм індуського права. Лише з 1928 р спостерігаються зміни в шлюбному законодавстві - був прийнятий Закон про усунення обмежень до спадкоємства індусів; в 1929 р - Закон про право успадкування індусів, в 1937 р - Закон про право власності індуських жінок. Закон 1928 р дозволив спадкування всьому світу осіб, так званих нечистих (хворих, калік, виродків і ін.). Закон 1937 вніс істотну зміну в спадкові права жінок: вдови могли успадковувати не тільки окрему власність своїх які залишили заповіту чоловіків, але і їх частку в нерозділеного сімейної власності. При англійців починає розвиватися т.зв. територіальне право (lex loci), тобто право, не пов'язане ні з релігією, ні з племінними звичаями. Створення такого права було найкращим способом регулювання відносин між людьми, що належать до різних релігійних громад. Модифікація індуського права здійснювалася під впливом привнесених капіталістичних відносин, за допомогою таких джерел права, як закон і судовий прецедент. Англійські судді, котрі застосовували індуське право, заповнювали прогалини в ньому нормами з англійської загального права або створюючи на його основі нові прецеденти. В результаті в судовій практиці місце класичного індуського права поступово зайняло "англо-індуїстська право", яке дуже скоро перестало потребувати опорі на традиційні джерела писаного права, набуло характеру чисто прецедентного права і в цій іпостасі стало використовуватися індійськими судами. З 1845 року в Індії публікуються збірники судових рішень і численні приватні збірки. З 1861 публікація офіційних збірників розглядається як один з обов'язків адміністрації: вона повинна знайомити як з правом судової практики, так і з законодавством. Англійські влади ввели в Індії нове кримінальне законодавство. Проект індійського КК був підготовлений комісією британських юристів під керівництвом Т. Маколея. До цієї роботи приступили в 1833 р, а в 1860 р законодавчу раду при генерал-губернаторові колонії схвалив проект, та 1 січня 1862 Кодекс вступив в силу.

Основна література

1. Історія держави і права зарубіжних країн. Ч. 2. Кн. 2. Документи і матеріали з історії держави і права нового і новітнього часу: Учеб. допомога. - М .: "Юридичний коледж МДУ", 1994. - 278с.

2. Жидкова, О. А. Історія держави і права зарубіжних країн. Ч. 2: Учеб. для студентів юрид. вузів і фак. / За заг. ред. О. А. Жидкова, Н. А. Крашенинникова. - М .: Норма-Инфра * М, 1999. - 708с.

3. Черниловский, З. М. Загальна історія держави і права (історія держави і права зарубіжних країн): Підручник / З. М. Черниловский. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Вища школа, 1983 .- 656с.

4. Васильєв, Л. С. Історія Китаю: підручник для студентів вузів, які навчаються за історичним спеціальностями / Л. С. Васильєв, З. Г. Лапіна, А. В. Меліксета, А. А. Писарєв; під ред. А. В. Меліксетова. - 3-е изд., Испр. і доп. - М .: Видавництво Московського університету: ОНІКС 21 століття, 2004. - 751 с.

5. Нова історія країн Азії і Африки, XVI-XIX століття: підручник для студентів вищих навчальних закладів: в 3 ч. / За ред. А. М. Родрігеса. - М .: Владос, 2004.

6. Родрігес, А. М. Новітня історія країн Азії та Африки, XX століття: Підручник для студентів вищих навчальних закладів: У 3 ч. / Под ред. А. М. Родрігеса. - М .: ВЛАДОС, 2003-2004.

7. Крашеніннікова, Н. А. Індуського право: Історія і сучасність. - М .: Изд-во МГУ, 1982. -192 С.

8. Омельченко, О. А. Загальна історія держави і права: Учеб. : У 2 т. Т. 1 / О. А. Омельченко. - М .: стожища, 1998. - 512 с.

9. Графський, В. Г. Загальна історія правничий та держави: Підручник для вузів / В. Г. Графський. - М .: Норма: Норма-Инфра. М, 2001. - 730 с.

10. Фурсов К. А. Складання англійської субсидіарної системи в Індії: причини і реакція. К. А. Фурсов // Вісник МГУ. Серія 13. Сходознавство. М., 2005. - С.65-84.

додаткова література

1. Федоров, К. Г. Історія держави і права зарубіжних країн / К. Г. Федоров; Відп. ред. Б. С. Крилов. - 2-е изд., Перераб. і доп. - Л .: ЛДУ, 1977. - 456 с.

2. Мухаев, Р. Т. Історія держави і права зарубіжних країн: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Р. Т. Мухаев. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ, 2005. - 857 с.

3. Косарєв, А. І. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник для вузів / А. І. Косарєв. - М .: Норма, 2003. - 449 с.

4. Батира, К. І. Історія держави і права зарубіжних країн: підручник / за ред. К. І. Батира .- 4-е вид., Перераб. і доп. - М .: Проспект, 2005 .- 494 с.

5. Абдурахманова, І. В. Історія держави і права зарубіжних країн: навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів / І. В. Абдурахманова. - М .; Ростов н / Д: МарТ, 2004. - 286 с.

6. Прудников, М. Н. Історія держави і права зарубіжних країн: підручник для студентів вузів / М. Н. Прудников. - Ростов н / Д: Фенікс, 2003. - 377с.

7. Ліванців К. Історія середньовічної держави і права [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/livan/index.php

Контрольні питання

1. Опишіть системи «непрямого» і «прямого» управління колоніями. Яка система була характерна для Індії?

2. Виділіть основні етапи англійської завоювання Індії.

3. Яким чином змінюється соціальна структура Індії в період англійської колонізації?

4. Виділіть основні напрямки та етапи розвитку суспільно-політичного руху в Індії.

5. Охарактеризуйте завдання, структуру і роль Індійського національного конгресу (ІНК) в досягненні незалежності Індією.

6. Опишіть роль Мусульманської ліги в процесі деколонізації.

7. Прослідкуйте зміна статусу англійської Ост-Індської компанії (Хартії 1657 р 1813 р .. 1833 г.).

8. Проаналізуйте «Акт про поліпшення управління Індією» (2 серпня 1858 г.). Яку роль в його прийнятті зіграло Індійське народне повстання 1857-1859 рр.?

9. Яким чином змінюється система оподаткування при англійців в XIX в. (Реформи першої половини XIX ст. І 1850-1870-х рр.)?

10. Охарактеризуйте підсумки англійської управління Індією до кінця XIX в.

11. Які цілі переслідували закон про індійських радах 1909 р Закон про управління Індією 1919 року, Закон про управління Індією 1935 р

12. Яким чином Вестмінстерський статут (1931 р) вплинув на систему управління в Індії?

13. Яку роль зіграла діяльність М. К. Ганді в процесі деколонізації?

14. Проаналізуйте «Конституцію Неру» (1928 р).

15. Яким чином змінюється система управління країною під час Другої світової війни? Проаналізуйте Закон про оборону Індії.

16. Проаналізуйте «План Маунтбеттен» (Закон про незалежність Індії).

17. Що таке «конституційна інфляція»? Якою мірою цей вислів прийнятно по відношенню до Індії?

18. Який режим правління встановився в Індії після досягнення незалежності?

19. Яку роль в індійському праві грають «звичаї» і «звичаю»?

20. Визначте особливості індійського парламентаризму.

21. Простежте вплив звичаєвого права в сімейному праві Індії в першій половині XX ст.

22. У чому полягає своєрідність англо-індуського права? Чи можна цю систему віднести до будь-якої з відомих правових сімей?

 
Ханти-Мансійського автономного ОКРУГУ | Тема 1 Державно-правовий розвиток країн в Новий Час. | Тема 2 Англія в Новий час. | Тема 3. Франція в Новий час. | Тема 4 Німеччина в Новий час | Тема 5 Італія | Англосаксонська правова сім'я | французьке право | право Німеччини | Тема 9 Держава і право США |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати