Головна

Загальна характеристика ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

  1. I. Загальна характеристика СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У ЗИМОВОМУ універсальний БОЮ
  2. I. Загальна частина
  3. I. Роботи Г. П. Щедровицького
  4. I. Мета роботи
  5. I. Мета роботи
  6. I. Мета роботи
  7. I. Мета роботи

Випускна кваліфікаційна робота (ВКР) - Це науково-дослідна робота студента-випускника, виконувана згідно з державним освітнім стандартом вищої професійної освіти і навчальним планом факультету.

Кваліфікаційна робота студентів-випускників є частиною підсумкової державної атестації (завершальним етапом навчання), успішний захист якої дозволяє привласнити автору відповідну кваліфікацію - «дипломований спеціаліст».

Науковим керівником ВКР може бути як викладач випускаючої кафедри, так і інші викладачі (інших вузів), практичні працівники, що мають наукові ступені кандидата або доктора наук та є фахівцями у відповідній області.

Методичну, консультаційну допомогу студенту-випускнику може надавати завідувач випускаючої кафедри, а також завідувачі інших кафедр і підрозділів вузу.

ВКР супроводжується:

а) аналізом її якості науковим керівником (складанням відкликання);

б) винесенням рішення випускаючої кафедри про допуск до захисту;

в) зовнішнім рецензуванням;

г) захистом.

виклад матеріалів ВКР має спиратися на критичний аналіз явищ, які спостерігаються в ході виробничої та переддипломної практики.

виконувати ВКР студент починає з подачі заяви(Зразок див. У додатку 1 даної публікації). У ньому вказується: П.І.Б. студента, тема і науковий керівник. Заява підписується завідувачем випускаючої кафедри, науковим керівником і студентом. далі здійснюється робота за затвердженим планом.

На розширеному засіданні випускаючої кафедри після проходження першого ( «чорнового») етапу виконання плану проводиться обов'язкова попередній захист кваліфікаційних робіт студентів-випускників.

Готова робота надається на кафедру мінімум за тиждень до терміну захисту в двох віддрукованих і переплетених примірниках, А також на електронному носії.

За зміст кваліфікаційної роботи, коректність наведених даних несе відповідальність студент-випускник. Кваліфікаційна робота підписується ним особисто і після цього здається науковому керівникові. Підпис і дата ставляться на останній сторінці змістовної частини - після висновків та списку використаних джерел. Керівник підписує кваліфікаційну роботу після її перегляду і схвалення, потім разом з письмовим відкликанням передає на кафедру.

Цельподготовкі ВКР- Систематизація теоретичних знань і практичних умінь випускника, отриманих з профілюючих дисциплін відповідно до державного освітнього стандарту.

завдання:

1) демонстрація аналітичних умінь студентів в роботі з законодавчими та довідковими джерелами, з науковою та методичною літературою;

2) демонстрація вмінь студентів самостійно застосовувати методи наукового дослідження, робити теоретичні узагальнення і практичні висновки, формулювати і обґрунтовувати на науковому рівні пропозиції практикуючим фахівцям;

3) демонстрація готовності випускника до розпізнавання і вирішення актуальних проблем сфери соціально-культурного сервісу і туризму.

Кваліфікаційна робота студентів-випускників, що навчаються за спеціальністю СКСіТ повинна відповідати наступним вимогам (Виписка з ДОС ВПО, 2000 г., кваліфікація: спеціаліст з сервісу і туризму):

1) повинна бути представлена ??у формі рукопису;

2) повинна відображати результати переддипломної практики по тематиці, узгодженої з науковим керівником і затвердженої випускною кафедрою;

3) може виконуватися на базі аналізу літературних джерел і наукових розробок;

4) повинна відображати знання соціально-культурної сфери, рівень професійної підготовки, володіння професійними технологіями, вміння розробляти нові підходи до вирішення сервісних проблем;

5) повинна відповідати критеріям: актуальність, конкретності, практичного застосування і обґрунтованості передбачуваних ефектів від пропонованих рішень.

До кваліфікаційної роботі студентів-випускників, що навчаються за спеціальністю СКСіТ, пред'являються також наступні Загальні вимоги:

- ВКР повинна носити науково-дослідний характер;

- Тема ВКР повинна відповідати сучасному стану і перспективам розвитку науки і практики в досліджуваній сфері;

- ВКР повинна відображати відповідальне використання студентом різної інформації;

- ВКР повинна мати чітку структуру, завершений вигляд, логічний характер, обґрунтованість висновків і пропозицій.

Види ВКР: дипломна робота, дипломний проект.

Дипломна робота має, як правило, наступну структуру:

- Вступ;

- Теоретичне обґрунтування та методичні аспекти проблеми (глава 1);

- Аналіз стану проблеми на обраному підприємстві; опис рекомендацій щодо вирішення проблеми на обраному підприємстві (глава 2);

- Висновок.

Дипломна робота може носити теоретичний характер, що не припускає опису практичного застосування (впровадження) висунутих автором положень або розроблених ідей.

Дипломний проект має, як правило, наступну структуру:

- Вступ;

- Теоретичне обґрунтування та методичні аспекти проблеми (глава 1);

- Аналіз стану проблеми на обраному підприємстві; опис рекомендацій щодо вирішення проблеми на обраному підприємстві (глава 2);

- Економічне обґрунтування та правове забезпечення реалізації проекту рішення проблеми на обраному підприємстві (глава 3);

- Висновок.

Вітається, якщо дипломний проект забезпечений:

1) довідкою про впровадження розроблених заходів в роботу конкретного підприємства;

2) моніторинговими дослідженнями, розрахунками по встановленню ступеня економічної і (або) соціальної ефективності основної ідеї.

структура ВКР уточнюється при розробці її плану і узгоджується з науковим керівником. У неї включені такі обов'язкові елементи: титульний аркуш, реферат, зміст (зміст), вступ, два або три глави (на розсуд автора), висновки по главах, висновок, список використаних джерел, додатки.

Студентам слід звернути увагу на вимоги, що пред'являються до кожного структурного елементу кваліфікаційної роботи.

Титульна сторінка (Зразок див. У додатку Б даної публікації) повинен містити найменування установи, в якому виконувалося дослідження, назва факультету і випускаючої кафедри; тему; відомості про її виконавця і особу, що здійснює наукове керівництво; дату допуску до захисту (після захисту - оцінку).

реферат - Це короткий виклад матеріалів роботи (не більше сторінки). У рефераті вказуються такі параметри ВКР: обсяг роботи, кількість розділів, ілюстрацій, таблиць, додатків, використаних джерел, короткий зміст і основні результати роботи, база експерименту (приклад оформлення реферату див. У додатку В).

Зміст (В тексті роботи це «Зміст») відображає розподіл сторінок тексту по його частин (див. Додаток Г даної публікації).

Вступ містить опис актуальності досліджуваної проблеми; обгрунтування вибору теми роботи, узагальнення ступеня розробленості проблеми в науці, основні параметри и хід роботи в задачах, бази проведення дослідницьких заходів (вказується адреса і статус обраного для проведення дослідження підприємства). Параметри визначаються і виділяються напівжирним шрифтом. проблема повинна відображати протиріччя, напружене, конфліктне або кризовий стан об'єкта, будь-яку недостатність протікають в ньому процесів, невідповідність, брак інформації про що-небудь. мета - Опис прогнозованого результату розв'язання досліджуваної проблеми (теоретико-методологічний аналіз предмета дослідження і розробка рекомендацій щодо вдосконалення його функціонування для вирішення заявленої проблеми). завдання повинні розкрити етапи досягнення мети (їх повинно бути не менше 4-6, відповідно до частин роботи). об'єктомвиступає наукове або практичне простір, в рамках якого ведеться дослідження; сфера діяльності, явище, область науки або практики, в якій виявлена ??проблема. предметом - Процес вирішення проблеми, що відображає найбільш значущі характеристики, параметри, властивості, стан, особливості, елементи об'єкта; причини змін або фактори, що впливають на об'єкт. При необхідності (якщо робота носить експериментальний характер) формулюється гіпотеза- Припущення про вірність обраного шляху у вирішенні проблеми. у введеніепомещаютсяметодологічні основи роботи - використовувані в тексті концепції та ідеї зі згадуванням авторів (вибірково, найбільш значних); описуються методи - Способи отримання інформації та компонування матеріалів. обов'язково формулюється теоретична і практична значущість роботи. В теоретичної значущості визначається ступінь уточнення та обґрунтування основних понять досліджуваної проблеми, а також заповнення прогалин, з огляду на недостатню опрацьованості предмета дослідження. В практичної значущості наводяться відомості і конкретизується спрямованість практичного використання отриманих автором результатів, а так же рекомендацій по використанню висновків дослідження. теоретична і практична значимість дослідження випливає з новизни і актуальною затребуваності отриманих результатів. Оптимальний обсяг введення 3-4 сторінки друкованого тексту (зразок введення см. В додатку Д).

Введення обговорюється та узгоджується з науковим керівником, озвучується на передзахисті для затвердження.

Основна частина складається з глав і параграфів. У ній необхідно логічно послідовно викласти суть досліджуваної проблеми, представити результати аналізу наукової та методичної літератури, на опис якої (вміщеній в списку використаних джерел) в тексті основної частини в обов'язковому порядку є бібліографічні посилання.

Слід звернути увагу на те, щоб глави включали в себе не менше 2-х, 3-х параграфів і за обсягом були відповідні один одному.

У першому розділі розкривається теоретичне підґрунтя проблеми, проводиться її теоретичний аналіз, описується ряд або один з існуючих підходів до її вирішення. З аналізу повинно бути ясно, що проблема є і вона актуальна. Це, як правило, параграф 1.1. потім даються визначення ключових понять проблеми (Найчастіше параграф 1.2). Нарешті, розкриваються існуючі шляхи вирішення проблеми (Параграф 1.3.).

З матеріалів параграфів першого розділу формулюються положення, Які для складання другого розділу мають значення. це висновки по першому розділі (Не більше 1 сторінки). Висновки до розділу формуються в логіці висновків за параграфами.

Другий розділ присвячена аналізу практики вирішення досліджуваної проблеми на прикладі обраного підприємства. Процес і результати аналізу повинні містити докладний опис наявного стану об'єкта (Характеристику досліджуваного підприємства), стану проблеми. Це, як правило, параграф 2.1. Потім дається прогнозована і вже перевірена динамічна характеристика об'єкта (Зміна показників проблеми під впливом впровадження в практику роботи підприємства пропозиції щодо її вирішення). Це, як правило, параграф 2.2. У параграфі 2.3. формулюються методичні рекомендації керівнику і (або) працівникам досліджуваного підприємства.

З матеріалів параграфів формулюються положення, Які важливі для вирішення проблеми в рамках обраного підприємства. це висновки по другому розділі. Висновки до розділу знову формуються в логіці висновків за параграфами і повинні бути не більше, ніж на 1 сторінку.

висновок включає в себе короткий перелік найбільш значущих положень кваліфікаційної роботи: висновків по главам, конкретних пропозицій щодо вирішення проблеми, загальною оцінки досягнутих під час дослідження результатів. Це підсумок виконаної роботи, в якому не повторюються, а узагальнюються найбільш значущі результати, її економічна і соціальна значимість. Скласти текст висновку допоможуть завдання, представлені у введенні ВКР, адже кожне положення - це, як правило, результат їх вирішення (зразок укладення см. в додатку Д).

Обсяг висновку не повинен перевищувати 3-4-х сторінок друкованого тексту.

Список використаних джерел складається в суворій відповідності з ГОСТом, включає в себе нормативні та правові акти, наукову та методичну літературу: монографії, підручники та навчальні посібники, довідкові матеріали, статті, матеріали конференцій і семінарів, автореферати дисертацій, статистичні збірники, інструктивні листи, методичні рекомендації, а також електронні ресурси. Складається список в алфавітному порядку. Література на іноземних мовах наводиться в кінці списку в порядку латинського алфавіту.

додатки подають відомості, що не увійшли в основний текст ВКР (зразки документів, статистичний матеріал, фотографії, ілюстрації, програми, проекти, бізнес-плани, розрахунки тощо). Кожна програма має мати свій заголовок і літерне позначення.

оптимальний обсяг випускної кваліфікаційної роботи узгоджується з науковим керівником і відповідає нормативам не менше 60, але і не більше 70 сторінок друкованого тексту (Без урахування титульного аркуша, реферату, змісту, малюнків і таблиць, списку використаних джерел та додатків).

О. П. Савельєва | КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ І МЕХАНІЗМ ОЦІНЮВАННЯ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ | Вимоги до змісту та оформлення презентації ВКР | ГЛАВА ??. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ | ЗБІР І АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ | Вимоги до основного тексту ВКР і нумерації сторінок | оформлення заголовків | Правила оформлення введення | Оформлення бібліографічних посилань | Правила оформлення таблиць, малюнків, формул |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати