На головну

Вимоги до оформлення пояснювальної записки

  1. I Вимоги до майданчиків для складування вантажу
  2. II. Загальні вимоги до відпустки лікарських засобів
  3. II. Вимоги, пропоновані до ОСОБОВОГО СКЛАДУ.
  4. III. Вимоги до відпустки наркотичних засобів і психотропних речовин; лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку; анаболічних стероїдів
  5. III. Вимоги до санітарно-технічного забезпечення
  6. IV. Вимоги до організації здорового харчування та формування зразкового меню
  7. VI.2.2.) Вимоги до особистості і дій опікуна.

Пояснювальна записка повинна містити всі розділи, зазначені в завданні. Вона оформляється з дотриманням загальних вимог до текстових документів, встановлених у відповідних стандартах ЕСКД (ГОСТ 2.105-95 «Загальні вимоги до текстових документів» і ГОСТ 2.106 - 96 «Текстові документи»).

Пояснювальна записка оформляється рамкою зі штампами відповідно до ЕСКД (додаток Е).

При складанні записки студент повинен прагнути до простоти і грамотності викладу матеріалу. Скорочення слів в тексті повинні бути тільки загальноприйнятими, за винятком скорочень встановлених ГОСТ 2.316 - 68, 3.1702 - 79 і 3.1703 - 79.

Обчислювані величини повинні приводитися відповідно до системи СІ.

Листи пояснювальної записки нумерують, починаючи рахунок з другого титульного аркуша, наступним є лист «ЗМІСТ» із зазначенням номера сторінки, а далі - листи записки в порядку, зазначеному в змісті. В кінці записки міститься список використаної літератури - «Література».

На сторінці «Зміст» оформляється основний напис форми 2, на наступних сторінках - форми 2а.

Відстань від рамки до межі тексту слід залишати на початку і в кінці рядків - не менше 3 мм. Відстані від верхньої або нижньої рядка тексту до верхньої або нижньої рамки формату має бути не менше 10 мм. Абзаци в тексті починають відступом, рівним 15 - 17 мм.

Зміст курсового проекту поділяють на розділи та підрозділи. Розділи повинні мати порядкові номери, позначені арабськими цифрами без крапки. Підрозділи повинні мати порядкові номери в межах кожного розділу. Номери підрозділів складаються з номера розділу і підрозділу, між якими ставлять крапку, наприклад: 1.1, 1.2, 1.3, і т. Д. В кінці номера крапка не ставиться.

Найменування розділів і підрозділів повинні бути короткими, відповідати змісту пояснювальної записки. Записувати їх необхідно у вигляді заголовків більшого шрифту №16.

Назва розділів виконується прописними буквами, назва підрозділів - звичайним шрифтом. Перенесення слів у заголовках не допускаються. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Відстань між заголовками розділу, підрозділу і текстом - 15 мм. Кожен розділ рекомендується починати з нового аркуша.

Вміщені в тексті перерахування вимог, вказівок, положень позначають малими літерами з дужками, наприклад: а), б), в), і т. Д.

Цифровий матеріал і технічні характеристики оформляються у вигляді таблиць. Всі таблиці повинні бути пронумеровані в межах всієї пояснювальної записки. Над таблицею, з початку рядка, поміщається напис «Таблиця» із зазначенням порядкового номера, написаного арабськими цифрами, наприклад: Таблиця 1. Після цього поміщається назва таблиці, потім нижче сама таблиця.

Всі розміщені в пояснювальній записці ілюстрації виконують у вигляді фотографій або за допомогою апаратури ксерокопіювання і сканування. Нумерують ілюстрації арабськими цифрами і написами, наприклад: Малюнок 1 ..., Малюнок 2 ..., Малюнок 3 ...., і т. Д., Які ставляться нижче ілюстрацій. У тексті пояснювальної записки посилання на ілюстрації полягають в круглі дужки, наприклад: (див. Рисунок 5).

Всі формули, якщо їх більше однієї, нумеруються арабськими цифрами, номер вказується з правого боку аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках. Значення кожного символу дають з нового рядка в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Перший рядок розшифровки повинен починатися зі слова «де» без двокрапки і коми після нього. Нумерація формул в межах всього документа.

Технологічна документація курсового проекту повинна відповідати стандартам ЕСТД і ЕСКД. Для всіх видів технологічних документів використовуються стандартні бланки. Терміни, визначення, позначення, найменування тощо повинні застосовуватися стандартизовані і не потребують роз'яснення.

 
Вступ | аналітична частина | Проведення робіт з технічної експлуатації та обслуговування обладнання | Студенти повинні описати обраний спосіб підготовчих робіт, спосіб очищення і промивання, встановити послідовність розбирання машини або механізму. | Студенти повинні детально описати умови розбирання вузла, який використовується інструмент і пристосування. Потім складається сама схема розбирання вузла. | дефектація деталей | Вибір вихідної заготовки і її конструювання | ГОСТ 26645-85, мм | Розробка маршруту механічної обробки поверхонь заготовки | Проектування операцій механічної обробки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати