Íà ãîëîâíó

Mafkuraviy õavfzlikka intilish - ijtimoiy-yoy

  1. Dunyoning mafkuraviy manzarasi rivîjlanishining istiqbîllari.
  2. Hîzirgi davrda mafkuraviy jarayon rivîjida tezkîrlik, keng qamrîvlilik, aniq maqsadga yunaltirilganlik hîlatlari.
  3. Mafkuraviy jarayonlarda stixiyalilik va înglilik.
  4. Mafkuraviy kurash mafkuraviy jarayonning muhim sifatiy belgisi sifatida.
  5. Mafkuraviy kurash mafkuraviy jarayonning muhim sifatiy belgisi sifatida.
  6. Mafkuraviy kurash mafkuraviy jarayonning muhim sifatiy belgisi sifatida.

barqarorlik omili va uning õorij tajriba.?

O Ijtimoiy-yoy båqarorlik, notinchlik bålgilarii .

O Ijtimoiy-yoy barqarorlikning asoy tamoyillari.

Mustaqillikni mustahkamlashda milliy g'oyadan kuzlangan maqsadlar.?

O Milliy g'oya

O Milliy mafkura

O Milliy istiqlol mafkuraning asoy maqsadi

Milliy g'oya O'zbåkiston õalqining asoy maqsad

va muddaolarining ifoda?

O Stratågik maqsad

O Mafkuraning asoy maqsad va vazifalari

Milliy istiqlol mafkuraning asoy g'oyalari.?

O.Istiqlol mafkura

O Milliy istiqlol mafkuraning asoy g'oyalari.

.

Milliy istiqlol g'oyaning O'zbåkiston mustaqilligini mustah-

kamlash va uning o'ziga õos rivojlanish õusuyatlari.?

O Milliy istiqlol mafkura

Milliy g'oyaning ma'naviy qadriyatlar bilan uzviy bog'liqligi.?

O Milliy ma'naviy qadriyatlar tushuncha, uning ta'rifi va tavfi

O Qadriyatlarni õilma-õil shakl va turlari

O Milliy ma'naviy måros, qadriyatlarning tarkibi

O Milliy istiqlol g'oyaning amal qilish tamoyillari quyidagilardan iborat

Milliy g'oya ma'naviy någizida umuminsoniy qadriyatlar va

milliy õusuyatlarning e'tirof etilishi?

O . Umuminsoniy qadriyatlar ustuvorligi

O Milliy qadriyatlar

O Milliy ma'naviy qadriyatlarni boyitishda milliy g'oyaning ahamiyati

Milliy g'oyada umuminsoniy qadriyatlar va milliy õusuyatlarning e'tirof etilishi?

O. Iqtisodiyotning yosatdan ustunligi yoki iqtisodiyotning mafkuraviy maqsadlarga bo'ysundirilmasligi

O Davlat - bosh islohotchi.

O. Jamiyat hayotining barcha sohalarida qonunning ustuvorligi

O Kuchli ijtimoiy yosat

O Bozor iqtisodiyotiga o'tishning bosqichma-bosqich o'tishi - tadri-jiy yo'li.

O Erkinlik

O Tadbirkorlik

O Tashabbuskorlik

Umumbashariy qadriyatlar, tamoyillar tushuncha hamda milliy g'oyada umumbashariy tamoyillar.?

O Umumbashariy qadriyat

O «Umuminsoniylik»

O Milliy g'oyaning asoy tamoyillarini quyidagilari

Milliy-ma'naviy qadriyatlarda umuminsoniy-

likning aks etishi?

O Milliy istiqlol mafkura

O Milliy istiqlol mafkuraning asoy tamoyillari

O. Jamiyat hayotining barcha sohalarida qonunning ustuvorligi

O Kuchli ijtimoiy yosat

O Bozor iqtisodiyotiga o'tishning bosqichma-bosqich o'tishi - tadri-jiy yo'li.

O Erkinlik

O Tadbirkorlik

O Tashabbuskorlik

O'zligini anglagan õalq, millat, davlat yoki jamiyatning

umumbashariy tamoyillarni e'tirof etishi.?

O Umuminsoniy qadriyatlarni ifodalovchi tamoyillar

O Mafkura - milliy o'zlikni anglatuvchi kuch

O Milliy ong

O Milliy g'urur har bir

O Milliy iftiõor

O Milliy mas'uliyat

Milliy-ma'naviy qadriyatlarda umuminsoniy-

likning aks etishi?

O Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etish - milliy istiqlol mafkuraning bosh g'oya

O «Ozod Vatan», «Obod Vatan», «Erkin va farovon hayot» tushun-chalari shu jihatdan o'ziga õos ma'no va mazmuni

O YUrt qadri

O Mamlakatimizda o'rta mulkdorlar nfini shakllantirish

Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot qurish - milliy g'oyaning

bosh maqsadi, uning ma'no-mazmuni va asoy yo'nalishlari?

O Erkinlik

O Dåmokratiya

O Fuqaroli jamiyati

O Fuqarolik jamiyatining tuzilishi

O Milliy mas'uliyat

Jamiyat hayotini dåmokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modårnizatya va isloh etishning asoy ustuvor yo'nalishlari hamda insonlar ijtimoiy faolligi masala?

O Komil inson

O Erkin hayot

YOshlarda ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot qurish tuyg'uni qaror toptirishda milliy g'oyaning mushtarak maqsadlari?

O milliy istiqlol mafkuraning maqsad va vazifalari

O sog'lom ma'naviy muhitni yaratishdan

Milliy g'oyada miliy rivojlanish va dåmokratiya tushunchalarining o'zaro munosabati?

O Dåmokratik rivojlanishda milliy mustaqillik g'oya

O K.Marksning «Oyocha ishlab chiqarish uslubi»

O dåspotizm

O Dåmokratiyaning shakllari:

Milliy g'oya - milliy dåmokratiyaga safarbar etuvchi omil va fikrlar õilma-õilligi?

«Dåmokratiya» niqobi ostidagi yot g'oyalarning tub mohiyati?

O Milliy g'oya, dåmokratiya va milliy davlatchilik.

O milliy rivojlanish omillari

Dåmokratik o'zgarishlarni chuqurlashtirishda milliy o'zlikning, ozod shaõsning aks etishi?

O Milliylik

O Milliy g'oya, erkin fuqaro va ozod shaõs masala

Milliy tarbiya - dåmokratik o'zlikni asrab-avaylashning muhim bo'g'ini?

O Ozod shaõs - dåmokratiya rivojlanishining måzonlaridan biri

O Milliy tarbiyaning bosh maqsadi dåganda

O Mafkuraviy tarbiya

Millatlararototuvlik, milliy-diniy bag'rikånglik tushunchalari va ularning milliy g'oya bilan mushtaraklig?

O «O'zbåkiston - yagona Vatan» g'oya

O Milliy istiqlolimizning bosh shiori: «YUrtim dåb, elim dåb, yonib yashaylik!» - «O'zbåkiston - kålajagi buyuk davlat».

O «Turkiston - umumiy uyimiz».

O «Kuch - bilim va tafakkur-da!»

O Millatlararo totuvlik

O Diniy bag'rikånglik

O Dåmokratiyaning shakllari:

Millatlararo totuvlik, bag'rikånglik g'oyaning tariõiy, huquqiy asoslari hamda O'zbåkistonda milliy-diniy bag'rikånglik va dunyoviylik?

O Millatlararo totuvlik va bag'rikånglikning asoslari

O Milliy-madaniy markazlar

O O'zbåkistonda milliy-diniy bag'rikånglik va dunyoviylik

Hozirgi davlatlarning polietnik (ko'p elatli) va monoetnik

(Bir elatli) davlatlarga bo'linishi?

Davlat va õorijiy tillarni bilishlikning millatlararo totuvlik, milliy-diniy bag'rikånglik ijtimoiy-ma'naviyyuksalishidagi ahamiyati?
Plyuralizm bu - ... | Kurs 3-semestr uchun îraliq va yakuniy nazîrat savîllari. | Ijtimoiy hayotda mafkuraning asosiy funktsiyalari. | Mafkuraning kelib chiqishi, uning tuzilishi, tarkibiy tuzilishi va rivojlanish dinamikasi. | Kurs 4-semestr uchun îraliq va yakuniy nazîrat savîllari. | Kurs 5-semestr uchun îraliq va yakuniy nazîrat savîllari. | Äî ³ ð ³ ø | Va vazifalari. | Va tarixiy asoslari. 1 ñòîð³íêà | Va tarixiy asoslari. 2 ñòîð³íêà |

© um.co.ua - ó÷áîâ³ ìàòåð³àëè òà ðåôåðàòè