На головну

Особові офіційні документи

  1. Виды документирования ДЛМ реляционной БД
  2. Довідково-інформаційні документи
  3. Документ, документирование, делопроизводство, Документационное обеспечение управления
  4. Документирование
  5. Документирование аудита
  6. Документирование деятельности коллегиальных органов
  7. Документирование и складской учет движения производственных запасов

Особові документи - це документи, що містять інформацію щодо особового складу організації чи підприємства, яка фіксується в заявах, автобіографіях, характеристиках, в наказах про особовий склад і т.д.

Заява- це публічне повідомлення в усній або писемній формі, в якому викладається якесь прохання, рідше - пропозиція. Заяви поділяються на особисті і офіційні, прості і складні. Особиста заява складається в вільній формі, але повинна мати такі реквізити:

1. Праворуч, на останній третині листка вказується:

посада керівника організації

назва організації

прізвище, ініціали керівника організації - все в Д.в.

2. Нижче, стовпчиком викладаються дані про особу, що складає заяву: посада;

назва організації; прізвище, ініціали 2.1. Якщо заява подається в організацію вперше (особа не має посади), то

вказується: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання.

3. Посередині назва виду документа - Заява

З абзацу і з великої літери викладається текст з коротким його обґрунтуванням.

Якщо заява проста - після тексту документа ліворуч ставиться дата складання, праворуч - підпис особи, що склала документ.

Заява вважається складною, якщо до тексту заяви додаються документи, що підтверджують факти, викладені в заяві. В складній заяві дата складання, підпис ставляться особою після вказаного переліку документів, що підтверджують текст.

Перелік документів починається реченням: До заяви додаю: (в З.в). До заяви додаються такі документи: (Н.в) -Додаток:

Заява як документ може існувати і в бланках і в формулярах.

Автобіографія- документ особистого характеру в якому особа, що складає його, дає опис свого життя і діяльності. Автобіографія - обов'язковий документ особової справи. Основні вимоги до написання - принцип хронологічного викладу тексту і лаконізм викладу фактів. Автобіографія має дві форми: автобіографія - розповідь з елементами опису й характеристикою згадуваних у ній людей і автобіографія - документ з точним поданням фактів. Текст викладаються від першої особи однини в вільній формі, але обов'язкові такі реквізити:

Назва виду документа.

Текст:

прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження;

відомості про навчання;

короткі відомості про трудову діяльність,
громадську роботу:
- короткі відомості про склад сім ї (батько, мати)

3. Дата написання і підпис автора.

Резюме- документ щодо особового складу, адресований роботодавцеві, у якому коротко подаються особисті, освітні та професійні відомості про особу, що бажає зайняти певну вакансію. Сьогодні однаково поширеними стали паперові й електронні резюме Реквізити:

Назва виду документа.

Текст, що складається з розділів:

а) мета написання документа;

б) особиста інформація: прізвище, ім'я та по батькові, стать, дата народження; сімейний стан; національність, громадянство;

в) контактна інформація: поштова, електронна адреса,
телефон, факс тощо;

г) відомості про освіту: повне найменування навчальних
закладів, де довелося вчитися, рік випуску; ступінь володіння іноземними мовами; вміння працювати з комп'ютером;

ґ) відомості про професійний досвід (яку посаду обіймає зараз, попередні посади із зазначенням стажу роботи);

д) додаткова інформація, яку може вимагати роботодавець;

е) фотокартка (у разі потреби).

Дата.

Підпис.

Резюме надсилається до установи, що оголосила про наявність вакантних посад, або розміщується в Інтернеті. Його детальність і точність сприяють швидкому і повному ознайомленню роботодавця з професійним рівнем й особистими рисами можливого працівника. Якщо резюме претедента зацікавило роботодавця, то претедента незабаром запрошують на співбесіду.

Якщо Ви випускник і в Вас немає ще значного досвіду - вкажіть практику, яку проходили і що вона Вам дала як майбутньому спеціалісту.

Характеристика- документ в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації. Це офіційний документ, який видає організація на прохання працівника. Характеристику складають у двох примірниках, один - працівникові, інший - в особову справу. Текст викладається від третьої особи однини. У характеристиці мають бути такі реквізити:

Назва виду документа.

Анкетні дані: прізвище, ім'я, по-батькові, рік народження, національність.

Освіта в Р.в.

Текст, де зазначається: де працює або вчиться, ким, з якого часу, як ставиться до своїх службових обов'язків, який має рівень професійної майстерності, громадська робота; авторитет у колективі.

Висновки (куди подається характеристика)
Характеристика видана для подання

Дата складання документа.

Підписи службових осіб.

Печатка організації.

Накази щодо особового складу - це розпорядчий документ, що регламентує прийняття на роботу, звільнення, переміщення працівників, відрядження, відпустки, різні заохочення. Наказ

Зразок заяви складної

Головному лікарю лікарні № 7

м. Сімферополя Івашенку С. П.

Коваль Марії Петрівни, що

мешкає за адресою:

м. Сімферополь, вул. Кірова,

буд.22, кв.25.

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене на посаду медичної сестри терапевтичного відділення з 5 серпня 1998 року. До заяви додаю:

Копію диплома про спеціальну освіту.

Виписку із трудової книжки

Особовий листок обліку кадрів.

З серпня 1998 року Коваль

Зразок заяви простої

Директору

Кримського юридичного коледжу

Іванову А. А.

студентки 25с групи Черниш Т. А.

ЗАЯВА

Прошу призначити мені стипендію в зв'язку з тим, що я ліквідувала заборгованість з правознавства.

20 лютого 2005 р. Черниш

Характеристика

Ткаченко Антоніни Андріївни, 1974року

народження, українки, освіта вища

незакінчена.

Ткаченко A.A. вчиться на V курсі музично-педагогічного факультету Українського державного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. До навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій професійний рівень. За час навчання у вузі ТкаченкоA.A. підготувала і провела відкриті уроки, організувала концерти для інвалідів-"афганців". З першого курсу працює над темою дипломної роботи, виступала на звітній науковій конференції студентів.

ТкаченкоA.A. виконує громадські доруаення, успішно працює старостою 51-ї групи.

Морально стійка. Вимоглива до себе, вона користується повагою серед товаришів і викладачів
факультету.

Характеристика видана для подання за місцем вимоги.

24.09.2002 р.

Декан музично-педагогічного факультету А. А. Коваль

Печатка організації

   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   Наступна

Доповідь (політична, ділова), промова, лекція, бесіда. | Прикметників, займенників. | Особливості відмінювання іменників 2 відміни. | Відмінювання кількісних числівників. | Власне українська та іншомовна лексика | Синоніми, омоніми та пароніми у професійному мовленні | Правопис і відмінювання прізвищ | Правопис і відмінювання географічних назв | Відмінювання географічних назв | Матеріал до практичної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати