Головна

Структура системного аналізу

  1. A. Структура комерційних листів
  2. II. СТРУКТУРА сучасних комп'ютерів
  3. III. Аналіз результатів психологічного аналізу 1 і 2 періодів діяльності привів до наступного розуміння узагальненої структури стану психологічної готовності.
  4. III. Структура і особливості багаторічної підготовки спортсменів
  5. III. Етап кількісного та якісного аналізу даних
  6. III. Структура складної захисту від подвійного свідомості
  7. IV. Організація методологічної роботи та проблеми побудови системного підходу

Структуру системного аналізу представимо у вигляді наступних схем (рис. 14-15).

Мал. 14. Схема системного підходу до вирішення проблем

Мал. 15. Дерево функцій системного аналізу

Визначення і декомпозиція загальної мети. Проводиться шляхом побудови дерева цілей і дерева функцій.

Виділення системи з середовища. Проводиться за критерієм участі кожного елемента, що розглядається в процесі, що приводить до результату.

Опис факторів, що впливають. На основі проведеного аналізу впливу на систему всіх відомих факторів зовнішнього середовища.

Опис тенденцій розвитку невизначеностей. Аналіз і прогнозування поведінки середовища.

Опис системи як «чорного ящика». Опис системи як об'єкта без внутрішньої структури.

Функціональна, компонентна та структурна декомпозиція. Декомпозиція - поділ, розбивка на підмножини. Функціональна - по функціям елементів і підсистем. Компонентна - за видами елементів. Структурна - за видами відносин між елементами. У загальній теорії систем доведено, що більшість систем можуть бути структурно декомпозіровани на три базові види з'єднань (відносин) елементів: послідовне, паралельне і з'єднання зі зворотним зв'язком.

Функціонально-структурний аналіз. Уточнення складу і законів функціонування елементів, поділ керованих і некерованих характеристик, завдання простору станів, параметричного простору.

Морфологічний аналіз. Аналіз взаємозв'язку елементів за всіма існуючими в системі типам зв'язків між елементами.

Генетичний аналіз. Аналіз передісторії, причин розвитку ситуації, тенденцій, побудова прогнозів поведінки системи і середовища.

Аналіз аналогів. Аналіз структури, характеристик, станів, траєкторій поведінки аналогів системи (якщо вони є).

Аналіз ефективності. Проводиться за результативністю, ресурсоємності, оперативності. Включає: вибір шкали вимірювань; формування показників ефективності; формування критеріїв ефективності; оцінювання; аналіз отриманих оцінок.

Формування вимог до створюваної системи. Формулювання вимог до ефективності, надійності, економічності системи в цілому і елементів окремо.

Питання для самоперевірки

1. Поясніть поняття «аналітичний метод» і його роль в науці.

2. Яким чином здійснюється поєднання аналізу і синтезу в системному дослідженні?

3. Яка сутність поглядів Акоффа? Як простежується взаємозв'язок між аналізом і синтезом?

4. Перерахуйте особливості синтетичних методів. Наведіть кілька практичних доказів на користь цього.

5. Опишіть схему системного підходу до вирішення проблем.

6. Яка структура системного аналізу? Перерахуйте основні види цього аналізу і їх сутність.
Множинність завдань вибору | Критерійний мову опису вибору | Вибір як максимізація критерію | Зведення багатокритеріальної задачі до однокритерійним | умовна максимізація | Способи завдання бінарних відносин | Мова функцій вибору | тестові завдання | АНАЛІЗ І СИНТЕЗ В СИСТЕМНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ | Поєднання аналізу та синтезу в системному дослідженні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати