На головну

Лекція 8. Трифазні кола.

  1. Доповідь ( політична, ділова), промова, лекція, бесіда.
  2. Испанская школа.
  3. Итальянская школа.
  4. Кембриджская неоклассическая школа.
  5. Кембриджская школа. Теория А. Маршалла
  6. Киренайская школа.
  7. Лекція 1.

План

· Трифазна система ЕРС.

q Передмова. Розширення поняття фази.

q Принцип дії трифазного синхронного генератора. Трифазне коло.

q Уява електричних величин трифазних систем тригонометричними функціями, графіками, векторами, що обертаються, комплексними числами.

· Основні схеми з'єднання в трифазних колах

q Визначення лінійних та фазних величин. Співвідношення між лінійними та фазними струмами і напругами.

q Розрахунок трифазних кіл. Потужність трифазних кіл.

q Підсумок: комбінації з'єднань фаз джерела і споживача.

Трифазна система ЕРС.

Передмова

Широке впровадження змінного струму в промислові електроенергетичні установки почалось після 1891 року, коли російським вченим Доліво-Добровольським була розроблена, а потім практично освоєна система трифазного струму.

Трифазні кола є окремим випадком багатофазних систем змінного струму.

Багатофазними системами називають сукупність електричних кіл, в яких діють синусоїдальні ЕРС однакової частоти, такі, що відрізняються за фазою одна від одної і утворені в одному джерелі енергії (генераторі).

Кожне з однофазних кіл, що входять в багатофазну систему, прийняти називати фазою. Отже термін фаза в електротехніці позначає два різних поняття: 1) фазовий кут, що визначає миттєве значення синусоїдальної величини; 2) складову частину трифазного кола. Кола, в залежності від кількості фаз, називають двофазними, трифазними, шестифазними і т.п. До цього ми розглядали однофазні кола.

Найбільше розповсюдження в сучасній електроенергетиці отримали трифазні кола. Це пояснюється низкою переваг як перед іншими багатофазними колами, так і перед однофазними колами змінного струму. Серед переваг можна виділити такі:

· Економічність виробництва і передачі енергії в порівнянні з однофазними колами.

· Можливість простого отримання магнітного поля, що обертається, необхідного для роботи трифазних асинхронного та синхронного двигунів - одних з найрозповсюджених двигунів змінного струму.

· Можливість одночасного отримання в одній установці двох експлуатаційних номіналів напруг - фазної напруги і лінійної напруги.

Більш детально ці переваги (особливості) розглядатимуться далі.

Устрій генератора трифазного струму

Нагадаємо принциповий устрій генератора однофазного струму. Генератор змінного струму конструктивно складається з двох основних частин: ротора - частини, що обертається, і нерухомого статора. На роторі розташовані полюси N-S постійного магніту, як правило електромагніту, обмотка якого живиться від допоміжного джерела постійного струму невеликої потужності. Статор - сталевий циліндр, в повздовжніх пазах якого розміщені витки обмотки, в якій індукується змінна ЕРС.

На відміну від однофазного генератора в пазах статора трифазного генератора розміщені три однакові обмотки, зсунуті в просторі відносно одна одної на 120°. При обертанні ротора в кожній з обмоток статора індукується синусоїдальна ЕРС. Оскільки обмотки однакові, ЕРС, що в них утворюються будуть однакові за амплітудним значенням і частоті, але зсунуті за фазою відносно одна одної на 1/3 періоду. Виводи обмоток трифазного генератора прийнято позначати так: початки - буквами А, В, С, а відповідні їм кінці - X, Y, Z. Маркування виводів виконується з таким розрахунком, щоб індуковані в обмотках А-X, B-Y, C-Z ЕРС 'EA, 'EB, 'EC відставали на третину періоду 'EB від 'EA, 'EC від'EB.

Беручи за початок відліку моменти часу, коли ЕРС еА в обмотці А-Х дорівнює нулю можна записати такі вирази:

еА =ЕmAsin w t;

еB =ЕmBsin (w t - 120°);

еC =ЕmCsin (w t - 240°).

Графіки цих ЕРС мають вигляд:

При символічній формі запису, якщо ЕРС фази А дорівнює , то ЕРС фаз В і С відповідно дорівнюють:

Векторна діаграма ЕРС уявлятиме собою симетричну трипроменеву зірку. Для такої зірки справедливе співвідношення . Таке ж співвідношення справедливе і для діючих значень .

Дійсно, з діаграми видно, що геометрична сума трьох векторів, рівних за величиною і зсунутих за фазою на третину періоду (120°) дорівнює нулю. Сума миттєвих значень ЕРС трифазного генератора в будь-який момент часу також дорівнює нулю еА +еВ +еС =0.

Незв'язана система трифазних струмів

Якщо до кожної з обмоток трифазного генератора через два проводи приєднати навантаження - опори ZA, ZB, ZC, то утворюються три електрично незв'язані однофазні кола.

на клемах навантаження рівні за величиною і зсунуті за фазою відносно одна одної на третину періоду. Величину струмів, а також коефіцієнт потужності (cos j) в кожному з трьох кіл можна знайти за формулами:

Позначені на малюнку напрямки струмів і ЕРС є загальновживаними.

Незв'язане трипроводне коло потребує для живлення трьох окремих навантажень шість окремих проводів і, отож, економія в проводах в порівнянні з однофазним колом не досягається. Така система на практиці не використовується.

Основні схеми з'єднання в трифазних колах

З'єднання за схемою «зірка»

Чотирипровідна система. Якщо об'єднати кінці обмоток генератора в спільну точку О, а кінцеві клеми навантажень в спільну точку О¢, то для з'єднання генератора і трьох навантажень потрібно буде всього чотири проводи.

Точки О, О' називають відповідно нульовою (нейтральною) точкою генератора і нульовою (нейтральною) точкою навантаження.

Проводи А-А, В-В, С-С називають лінійними, а провід О-О' - нульовим або нейтральним. Отримана схема має назву чотирипровідна система трифазного струму, або з'єднання зіркою з нульовим проводом.

Напруга між лінійним проводом і нульовим має назву фазна напруга і позначається UA, UB, UC.

Напруга між лінійними проводами називається лінійною напругою і позначається U, U, UСА.

До навантажень ZA, ZB, ZC прикладені фазні напруги.

В трифазних колах розрізняють лінійні Іл і фазні ІФ струми.

Лінійними називають струми ІА,ІВ,ІС, щопротікають по лінійних проводах.

Струми, що протікають по обмотках генератора, або по опорах навантаження називають відповідно фазними струмами генератора і фазними струмами навантаження.

При з'єднанні зіркою лінійний струм рівний фазному Іл = ІФ.

Струм, що протікає по нульовому проводі, позначають ІN.

Заміна незв'язаної шостипровідної системи чотирипровідною не впливає на величину фазних напруг генератора, тому струми ІА,ІВ,ІС при тій і другій системі залишаються однаковими (якщо не враховувати опір проводів).

Формули (1) залишаються справедливими і для чотирипровідної системи.

Застосувавши до нульової точки О' перший закон Кірхгофа і прийнявши позначені на схемі напрямки струмів за додатні, отримаємо:

або

тобто струм в нульовому проводі визначається сумуванням лінійних струмів в комплексній формі, або геометричним сумуванням векторів 'ІА, 'ІВ, 'ІС.

На малюнку стрілками показані додатні напрямки фазних напруг на опорах навантаження. Миттєва напруга, наприклад напруга uAB, між лінійними проводами А і В дорівнює алгебраїчній сумі миттєвих напруг на ділянці кола між точками А і В:

uAB = uA + (-uB)

В цьому виразі напругу uB взято із знаком «-» оскільки напрям дії цієї напруги протилежний прийнятому напряму обходу кола від точки А до точки В. Теж саме в діючих значеннях:

.

Аналогічно для лінійних напруг: і :

Векторна діаграма напруг буде мати вид:

З діаграми видно, що всі три лінійні напруги рівні між собою за величиною і зсунуті за фазою відносно одна одної на 120°.

З трикутника OMN маємо:

OM = 2×OD = 2×ON×cos 30° = ×ON.

Оскільки ОМ = UAB = Uл; ON = UA = UФ, то Uл = × UФ, тобто миттєва напруга при з'єднанні зіркою в разів більша за фазну.

В трифазних установках навантаження окремих фаз прагнуть зробити більш-менш однаковим. При цьому струм в нульовому проводі виявляється меншим кожного з лінійних струмів. Виходячи з цього перетин нульового проводу приймають рівним приблизно половині перетину лінійного проводу. Це веде до суттєвого зниження загальної ваги проводів чотирипровідної системи в порівнянні з незв'язаною шестипровідною.

Трипровідна система. При симетричному (рівномірному) навантаженні фаз, тобто, коли опори навантажень однакові ZA = ZB = ZC вектори струмів в усіх фазах рівні за величиною і зсунуті відносно своїх напруг на один і той же кут j.

Векторна діаграма в цьому випадку має вид:

Сума лінійних струмів дорівнює нулю, а отже струм в нульовому проводі відсутній (ІN = 0).

При симетричному навантаженні відпадає необхідність в нульовому проводі і передачу енергії від генератора до споживачів можна здійснювати по трьом проводам.

Схема трипровідної передачі має вигляд:

Електричні мережі виконуються трипровідними тільки для живлення таких споживачів, кожний з яких створює симетричне навантаження всіх трьох фаз.

Напруги між лінійними проводами практично залишається рівними за величиною (U = U = UСА) і взаємно зсунуті по фазі на 120° як при симетричному так і при несиметричному навантаженні фаз. Фазні ж напруги в трипровідній мережі однакові за величиною тільки у випадку симетричного навантаження фаз.

Якщо в цій мережі через будь-які обставини порушується рівномірність навантаження окремих фаз, то напруга між нульовою точкою навантаження і лінійними проводами, тобто фазні напруги споживачів UA, UB, UC будуть неоднакові. В зв'язку з цим встановлене раніше співвідношення Uл = × UФ для трипровідної системи справедливе тільки при симетричному навантаженні фаз.

Як приклад наведемо схему чотирипровідної мережі для живлення триповерхового будинку і схему трипровідної мережі для живлення групи трифазних двигунів:

На малюнках вказані місця встановлення плавких запобіжників для захисту мережі від перенавантаження і коротких перемикань.

Треба відмітити недопустимість встановлення запобіжників в нульовому проводі, так як перегоряння цього запобіжника у випадку несиметричного навантаження фаз призведе до підвищення напруги на навантаженні в одній, або двох фазах.

Потужність трифазного кола.

Потужність трифазного кола при з'єднанні зіркою. Активні і реактивні потужності в кожній з фаз трифазної системи можна знайти за формулами:

PA = UA IAcosjA PB = UB IBcosjB PC = UC ICcosjC

QA = UA IAsinjA QB = UB IBsinjB QC = UC ICsinjC

Загальна потужність трифазної системи (активна і реактивна) визначається сумою потужностей окремих фаз: P = PA + PB + PC; Q = QA + QB + QC.

При симетричному навантаженні: PA = PB = PC = Pф; QA = QB = QC = Qф; jA = jB = jC = j. Тоді:

P = 3×Pф = 3× Uф Iфcosj

Q = 3×Qф = 3× Uф Iфsin j

S = Uф Iф

Ці формули визначають потужність трифазної системи через фазні струми і напруги.

Іноді буває зручніше вираховувати потужність через лінійні величини струмів і напруг. Враховуючи, що при з'єднанні зіркою Іл = ІФ і Uл = × UФ, отримаємо

P = × Uл Iлcosj

Q = × Uл Iлsin j

S = ×Uл Iл

Розрахунок трифазного кола.

Трипровідна система із симетричним навантаженням.

При симетричному навантаженні фаз (ZA = ZB = ZC = Z) розрахунок трифазного кола зводиться до розрахунку однофазного кола.

За заданим Uл визначають фазну напругу Uф = Uл / , а потім за відомим опором навантаження Z визначають струм в проводах живлення Iл = Iф = Uф / Z. Зсув фаз між струмом і фазною напругою визначають за формулою cosj = R / Z. Потужність визначається за вище наведеними формулами. Векторна діаграма вже була побудована.

Приклад. До трифазної мережі з лінійною напругою U приєднаний двигун, обмотки якого з'єднані зіркою. Споживана потужність двигуна Р при cosj. Визначити:

1) діюче значення споживаного струму І;

2) реактивну потужність Q, споживану двигуном;

3) миттєві значення струмів в кожній з фаз для різних моментів часу.

Розв'язання. Діюче значення струмів .

Реактивна потужність .

Миттєві значення струмів іА, іВ, іС:

а) для моменту часу, коли струм фази А досягає додатного максимуму

іА = Іm = Iл ; iB = Im ×sin(-30°) = Iл ×sin(-30°); iC = Im ×sin(-150°) = Iл ×sin(-150°).

б) для моменту часу, коли струм фази А проходить через нуль

іА = 0; iB = Im ×sin 60° = Iл ×sin 60°; iC = Im ×sin(-60°) = Iл ×sin(-60°).

Чотирипровідна система при несиметричному навантаженні.

Струм для кожної фази:

Для визначення струму в нульовому проводі можна побудувати векторну діаграму, або використати для зображення електричних величин комплексні числа.

Приклад.Uл = 220 в; RA = 10 Ом; RВ = 5 Ом; RС = 7,5 Ом. Визначити:

1) лінійні струми ІА та ІВ;

2) фазні напруги UА та UВ,

якщо нульовий провід відсутній, а навантаження RС відключене.


Розрахунок:

При відключенні RС навантаження RA і RВ утворюють послідовне однофазне коло. Струм в опорі RС дорівнює 0. Тоді ІА = ІВ = UАВ / (RA + RВ) = 220 / (10 + 5) = 14,7 A.

UА = ІА× RA = 14,7×10 = 147 [в]; UВ = ІВ× RВ = 14,7×5 » 73 В.

Отриманий результат показує, що фазні напруги UА на опорі RA підвищилась в порівнянні з номінальним режимом (коли UФ = Uл / = 220 / = 127 В) . Якщо б в фазу А були включені електричні лампи, розраховані на номінальну напругу 127 в, то при відсутності нульового проводу вони б знаходились під дією підвищеної напруги (147 в) і швидко б вийшли з ладу. Неприпустимо встановлення запобіжника в нульовому проводі.

Методика розрахунку з використанням комплексних чисел.

При значній нерівномірності навантаження окремих фаз і особливо при відсутності нульового проводу симетрія напруг у споживачів порушується. В таких випадках, коли розрахунок трифазної системи не можна звести до розрахунку кіл окремих фаз з однаковими за величиною напругами, використовують символічний метод. Розглянемо схему чотирипровідної системи з урахуванням опорів проводів:

Чотирипровідну систему можна розглядати як складне коло з двома вузлами О і О' і для розрахунку застосувати метод вузлових напруг.

Позначимо:

- фазні напруги на клемах генератора;

- фазні напруги на клемах навантажень;

- повні опори окремих фаз, включаючи опори лінійних проводів;

- повні провідності окремих фаз;

- опір нульового проводу;

- провідність нульового проводу.

Вважаємо, що вузловий потенціал в вузлі О дорівнює нулю. Тоді рівняння для вузла О', складене за методом вузлових напруг буде мати вид:

Вузлова напруга, тобто напруга між нульовою точкою навантаження О' і нульовою точкою генератора О, визначається за формулою:

Далі, за методом вузлових напруг визначаються струми в вітках, тобто струми в нульовому і лінійних проводах:

Напруги на опорах навантаження:

Нехтуючи опором лінійних проводів за попередніми формулами отримуємо співвідношення між фазними напругами генератора і навантаження:

Нагадуємо, що при симетричному навантаженні напруга UN між нульовими точками генератора і навантаження дорівнює нулю, оскільки діючі напруги UА, UВ, UС на клемах навантаження однакові за величиною і зсунуті за фазою на третину періоду.

Приклад. В чотирипровідну мережу трифазного струму з лінійною напругою Uл = 220 В включені зіркою три групи ламп з опором RА = 10 Ом, RВ= 5 Ом, RС = 7,5 Ом. Визначити фактичні напруги на клемах ламп, що включені в фази А, В, С при обриві нульового проводу.

Розрахунок:

Оскільки опір лінійних проводів малий в порівнянні з опором ламп, можна вважати ZA » RА = 10 Ом, ZB » RВ= 5 Ом, ZС » RС = 7,5 Ом.

Нехай вектор спрямований по дійсній осі. Тоді для фазних напруг джерела можна записати :

Провідність окремих фаз:

При відсутності нульового проводу .

Напруга між точками О і О':

Фазні напруги на клемах навантаження:

Напруги UA' і UС' на менш завантажених фазах перевищують номінальну напругу ламп, тому лампи, включені в фази А і С, можуть швидко перегоріти.

Векторна діаграма матиме вид:

Вихідна точка О відповідає нульовій точці генератора, а кінці векторів - точкам А, В, С кола. Від точки О відкладаємо вектор , кінець якого О' відповідає нульовій точці О' навантаження. Відрізки, що з'єднують на діаграмі точку О' з кінцями векторів уявляють собою вектори напруг . Вектори зображують лінійні напруги кола.

При симетричному навантаженні точка О' співпадає на діаграмі з початком векторів О. При виникненні несиметрії навантаження точка О' зміщується відносно початку векторів О. Це явище має назву зміщення нейтралі.

Опір нульового проводу, як правило в багато разів менше опору навантаження будь-якої з фаз, тобто провідність нульового проводу yNзначно перевищує провідність окремих фаз yА, yВ, yС . Це значить, що при наявності нульового проводу величина зменшується в кілька разів, і фазні напруги в цих умовах утворюють трифазну систему, достатньо близьку до симетричної.

З'єднання за схемою "трикутник"

З'єднання споживачів за схемою "трикутник".

Якщо мережу трифазного струму між кожною парою лінійних проводів А-В, В-С, С-А включити три опори ZAB, ZBC, ZCA, то під дією лінійних напруг в кожному з цих опорів почне протікати струм. Такий спосіб включення опорів в трифазну мережу має назву включення трикутником.

При з'єднанні навантажень «трикутником» по їх опорам протікають струми IAB, IВC, ICA. Ці струми називають фазними. Струми IA, IВ, IC, що протікають в лінійних проводах мережі називають лінійними. Показані на малюнку напрямки струмів є додатними загальноприйнятими напрямками.

Напруга, що прикладена до опорів навантажень ZAB, ZBC, ZCA прийнято називати фазними напругами Uф. В наведеній схемі фазна напруга дорівнює напрузі між лінійними проводами, тобто лінійній напрузі Uл. Тому при з'єднанні «трикутником» Uл = Uф.

Вибір схеми з'єднання споживачів вирішується в залежності від величини лінійної напруги мережі і номінальної напруги споживачів. В трифазних установках можливі випадки, коли одна частина споживачів з'єднана «зіркою», а інша - «трикутником».

При заданій величині лінійної напруги Uл = Uф, відомих значеннях опорів навантаження можна розрахувати фазні струми і коефіцієнти потужності окремих фаз:

Для встановлення співвідношень між лінійними і фазними струмами складаються рівняння за першим законом Кірхгофа для точок розгалуження А, В, С, враховуючи вибрані додатні напрямки струмів:

Звідки:

З отриманих виразів випливає, що кожний вектор лінійного струму дорівнює різниці векторів відповідних фазних струмів.

Векторна діаграма напруг , фазних струмів і лінійних струмів має вид:

Складаючи праві і ліві частини рівнянь (1) отримаємо , тобто геометрична сума лінійних струмів дорівнює нулю як при симетричному, так і при несиметричному навантаженні.

При симетричному навантаженні

;

j AB = j BC = j CA = j.

В цьому випадку лінійні струми рівні між собою і утворюють правильну трипроменеву зірку. Із рівнобедреного трикутника OMN можна знайти співвідношення між величинами лінійного і фазного струмів. При симетричному навантаженні .

Потужність трифазного кола при з'єднанні навантажень «трикутником». В цьому випадку потужність визначається за тими же формулами, що і при з'єднані «зіркою».

Потужність окремих фаз:

PAB = UAB×IAB×cos jAB QAB = UAB×IAB×sin jAB

PBC = UBC×IBC×cos jBC QBC = UBC×IBC×sin jBC

PCA = UCA×ICA×cos jCA QCA = UCA×ICA×sin jCA

Загальна потужність трифазної системи визначається сумою потужностей окремих фаз

Р = PAB + PBC + PCA

Q = QAB + QBC + QCA

При симетричному навантаженні потужності окремих фаз рівні між собою, отже

Р = Рф = 3× Uф×Iф×cos j ; Q = Qф = 3× Uф×Iф× sin j ; S = Uф×Iф

Враховуючи, що при з'єднанні «трикутником» Uл = Uф і , можна отримати вирази потужностей через величини лінійних струму і напруги:

Р = × Uл×Iл×cos j

Q = × Uл×Iл× sin j

S = × Uл×Iл

На практиці буває необхідно переключити опори навантаження із схеми "трикутник" на схему "зірка", наприклад, переключення трифазних електропечей з метою регулювання їх потужності, а, відповідно і температури. Потужність, що споживається при з'єднанні "трикутником", буде при тій же напрузі мережі в тричі більшою за потужність, що споживається цими ж опорами при з'єднанні "зіркою". Дійсно, при з'єднанні "зіркою"

,

а при з'єднанні "трикутником"

, звідки .

З'єднання обмоток генератора за схемою «трикутник».

З'єднання «трикутником» - це коли початок кожної фазної обмотки з'єднується з кінцем наступної по порядку фазної обмотки так, що всі три обмотки утворюють замкнутий контур. В цьому контурі напрямки фазних ЕРС еА, еВ, еС співпадають.

До клем А, В, С приєднується трифазна мережа, що живить навантаження. Лінійні напруги між кожною парою клем дорівнює фазній напрузі джерела (Uл = Uф).

При відсутності навантаження струм в контурі генератора АВСА не виникає, оскільки результуюча ЕРС (сумарна ) в контурі в будь-який момент часу дорівнює нулю.

Звичайно, обмотки електромашинних генераторів з'єднують зіркою. Обмотки трифазних трансформаторів, від яких живляться споживачі, прийнято з'єднувати як "зіркою", так і "трикутником".

Комбінації з'єднань фаз джерела і споживача.

З'єднання «зірка - зірка»

Це з'єднання зазвичай використовують тоді, коли номінальна фазна напруга генератора дорівнює номінальній фазній напрузі споживачів.

Лінійні струми в такій системі дорівнюють фазним струмам споживачів:

В нейтральному проводі протікає струм .

Якщо навантаження симетричне, то і нейтральний провід може бути відключений.

Якщо навантаження не симетричне, то і тоді наявність нейтрального проводу є обов'язковою, оскільки його відсутність впливає на значення фазних напруг споживача - на менш завантажених фазах фазна напруга перевищуватиме номінальну.

З'єднання «зірка - трикутник»

В цьому випадку фази генератора з'єднуються за схемою «зірка», а фази споживача - «трикутником», тобто навантаження споживача включені безпосередньо між лінійними проводами. Така схема використовується у випадку, коли номінальна напруга живлення споживача більша фазної напруги генератора в раз. Нейтральний провід при такому способі з'єднання завжди відсутній.

Струми в кожній із фаз визначаються співвідношеннями:

Визначення фазних струмів в навантаженнях спживачів можна здійснити через активні і реактивні складові комплексних опорів . Так, наприклад, для струму маємо модуль:

і фазовий зсув

Аналогічно визначаються IBC, і φBC та ICA, і φCA.

Лінійні струми та фазні струми генератора через фазні струми споживачів визначаються співвідношеннями:

Як випливає із наведених співвідношень лінійні струми в системі «зірка - трикутник» завжди бульше струмів в фазах споживача (при симетричному навантаженні ).

З'єднання «трикутник - трикутник»

Таке з'єднання використовується в тому випадку, коли номінальна напруга фаз споживача дорівнює фазній напрузі генератора і за вимогами техніки безпеки лінійна напруга не може перевищувати фазну напруга генератора.

На відміну від з'єднання фаз генератора «зіркою», де , при такому способі з'єднання завжди Uл = Uф. Нейтральний провід в такій системі відсутній.

Нехтуючи опором проводів маємо:

Струми фаз споживача розраховуються за формулами:

де і т.д.,

а струми в лінійних проводах:

Лінійні струми, як і попередній системі, перевищує фазні струми споживача і при симетричному навантаженні .

Очевидно, що при одній і тій же споживаній потужності зниження лінійної напруги зумовлює збільшення струмів в лінійних проводах. Тому при можливості збільшення лінійної напруги слід уникати такого способу підключення споживачів.

З'єднання «трикутник - зірка»

Таке з'єднання використовується в тому випадку, коли споживач має номінальну напругу живлення фази в раз меншу, ніж лінійна напруга на виході генератора (наприклад, якщо UA = UB = UC = 220 В, а Uф.ном = 127 В). Нейтральний провід при цьому відсутній.

При такому з'єднанні:

Як і в системі «зірка - зірка», фазні напруги навантаження менше лінійних напруг (зокрема, при симетричному навантаженні в раз).

   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

Лекція 2. Режими роботи електричних кіл. Розрахунок кіл постійного струму. | Опір R схеми визначається методом еквівалентних перетворень схеми до загального опору відносно клем a, b при відключеному навантаженні і заморочених внутрішніх ЕРС. | Розрахунок. | Лекція 5. Основні поняття змінного струму | Котушка індуктивності. | Котушка індуктивності на змінному струмі | Ємність | Конденсатор на змінному струмі | Символічний метод | Лекція 6. Аналіз кіл синусоїдального струму. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати