На головну

Визначення місткості ринку та частки підприємства на ньому

  1. Активів підприємства
  2. Активів підприємства
  3. Алгоритм вивчення кон'юнктури конкретного товарного ринку
  4. Алгоритм процесу сегментування ринку
  5. Аналіз виробничого потенціалу підприємства
  6. Аналіз інтелектуального та кадрового потенціалу підприємства
  7. Аналіз показників використання капіталу підприємства за 20..р.

Одним із найважливіших напрямів маркетингових досліджень є дослідження ринку. Воно передбачає аналіз ринкових можливостей, які відкриваються перед підприємством, дає можливість отримати необхідні дані про місткість ринку, особливості і напрямки розвитку попиту на конкретні вироби, національні особливості і традиції країн-імпортерів продукції тощо. Ґрунтуючись на отриманій у результаті дослідження ринку інформації, визначають і розробляють стратегію й тактику маркетингу.

Важливою характеристикою ринку є його місткість. Розрізняють реальну та потенційну місткість ринку. Потенційна місткість ринку - це максимально можливий обсяг продажу товару упродовж певного періоду, виражений у натуральних або вартісних одиницях, який може бути досягнений завдяки реалізації розроблених маркетингових програм.

Реальна місткість ринку - це сумарні обсяги продажу конкретного товару за певний момент часу на конкретному ринку. Крім цього, розрізняють потенційну та реальну місткість загальнонаціонального ринку та його окремих сегментів.

Для визначення місткості ринку можна використовувати два підходи - ринкове агрегування, при якому ринок розглядається як єдине ціле, та ринкове сегментування.

Визначити місткість ринку можна декількома методами, зокрема, за нормативними факторними параметрами.

Нормативний метод найчастіше застосовують, коли фірма виходить на споживчий ринок з товаром-аналогом. У такому випадку потенційну місткість окремих і-х сегментів ринку у вартісному вираженні можна визначити за такою формулою:

де Ni - кількість потенційних покупців даного товару у певному i-му сегменті ринку;

Н i - річна норма споживання товару на одного покупця;

Ц i - середня ціна одиниці товару для споживачів цього сегмента.

Потенційна місткість i-го сегмента ринку у натуральному вираженні знаходиться за формулою:

Потенційну місткість ринку кінцевих споживачів певного i-го регіону ) можна визначити з використанням такої різновидності цього методу:

де дi - середній розмір доходу однієї сім'ї; - середня кількість сімей певного i-го регіону; , , , - питома вага коштів чи витрат, причому вона задається стосовно кожного попереднього коефіцієнта. Наприклад, при визначенні місткості ринку сметани коефіцієнт відображає, яка частина сімейного доходу витрачається на продукти харчування; - яка частина коштів, призначених на продукти харчування, витрачається на молочні продукти; - яка частина коштів з попередньо визначених витрачається на кисломолочні продукти ; - яка частина коштів, витрачених на кисломолочні продукти, йде на закупівлю сметани.

Потенційну місткість певного сегмента ринку на основі частоти купівель та стандартних норм витрат товарів можна визначити за формулою:

де N - загальна чисельність покупців;

- частка реальних покупців серед загальної їх чисельності; С- обсяг споживання товару при одному зверненні до нього; Т - частота звернення до товару (споживання товару) в місяць.

На ринку товарів промислового призначення, якщо споживачів небагато і кожен з них може укласти договір на велику поставку, для визначення реальної місткості ринку використовують метод підсумування ринків. Він передбачає відокремлення усіх потенційних споживачів товару на кожному з ринків та підсумування можливих обсягів збуту.

Потенційна місткість ринку товарів, коло споживачів яких доволі широке, може бути визначена за допомогою статистичних методів, що враховують як тенденцію минулих років у збуті товарів, так і перспективу (фактори НТП, їх динаміку). Якщо необхідно знайти місткість ринку даного товару загалом, то слід просумувати місткість окремих сегментів.

Річна реальна місткість ринку країни за конкретним видом продукції визначається на основі даних статистики за формулою:

де Q - виробництво цього товару у країні;

- чистий імпорт товарів, - відповідно, прямий імпорт, непрямий імпорт, прямий експорт, непрямий експорт товару;

- зміна загального рівня запасу товару у виробників та в дис-трибуційній мережі на кінець досліджуваного періоду без урахування поточного імпорту й експорту;

- відповідно, рівень запасів на кінець і на початок періоду.

Непрямий експорт - це товар (виріб), який використовується при виробництві іншого товару як комплектуюча деталь чи допоміжний матеріал, який поставляють на експорт. Наприклад, при аналізі місткості ринку молока непрямим експортом вважають його витрати на виробництво вивезених за кордон виробів - масла, сиру і іншої готової продукції, у якій обсяг молока достатньо великий.

Непрямий імпорт враховується аналогічно непрямому експорту. Наприклад, при аналізі місткості ринку електродвигунів їх кількість оцінюється за комплектацією ними ввезених у країну машин і обладнання.

Такий метод визначення місткості ринку орієнтується загалом на обсяг виробництва, а не на попит, тому він більш характерний для адміністративної економіки і визначення місткості загальнонаціонального ринку.

На підставі місткості загальнонаціонального ринку можна визначити місткість регіонального ринку.

Місткість регіонального ринку на основі індексу купівельної спроможності визначається за формулою:

де - індекс купівельної спроможності регіонального ринку, %, який можна визначити так:

, , - коефіцієнти, що визначаються дослідно-статистичним шляхом на основі інформації про купівлю споживчих товарів у цьому регіоні;

- частки доходу, роздрібного товарообігу і населення певного регіону відповідно у загальних доходах, роздрібному товарообігу та чисельності населення країни; М - загальна місткість національного ринку.

Реальну місткість ринку на основі індексу дослідницької панелі, наприклад, панелі продавців можна визначити за формулою:

де: n - кількість магазинів, які увійшли до панелі;

та - залишки продукції на складах кожного магазину відповідно на початок та кінець періоду, що досліджується;

- обсяг продажу за цей період i-го магазину;

- кількість магазинів, що увійшли до панелі;

Т- період, що досліджується, у місяцях;

- загальна кількість магазинів, що торгують цією продукцією.

Перший множник (середній обсяг продажу одного магазину, що увійшов до панелі) є основною динамічною характеристикою панелі, її індексом (Іп). Звідси попередня формула може мати такий вигляд:

Якщо підприємство не є монополістом, то потенційні можливості реалізації для його товарів менші за місткість ринку, оскільки частина товарів реалізується конкурентами. У випадку, якщо на ринку існує декілька виробників цього товару, то кожен з них на конкретному часовому інтервалі володіє своєю часткою ринку, яка і визначає рівень попиту на товар конкретного підприємства.

Місткість ринку є абсолютною межею попиту на товари конкретного підприємства.

   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Наступна

Основні інструменти маркетингового дослідження | Я ще не знаю, можливо, не куплю ці соки; Не куплю ці соки | Проблеми вимірювання при розробці анкети | Визначення способу зв'язку з аудиторією | Організація збирання первинної маркетингової інформації | Ідентифікація помилок у маркетинговий дослідженнях | Етап обробки та аналізу первинної маркетингової інформації - відбір даних. | Використання статистичних методів для аналізу даних | Б). Перевірка гіпотези. | Лінійний зв'язок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати