На головну

Задачі для самостійного розв'язання

  1. Адитивність цільової функції і етапи задачі
  2. Алгоритм ПП розв'язку задачі
  3. ВЗР ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
  4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
  5. Задачі для самостійного розв'язання
  6. Задачі для самостійного розв'язання
  7. Задачі для самостійного розв'язання

1. Фрагмент ланцюгу ДНК має склад: ГГЦ-АТА-АЦГ-ААГ.

Визначте: а) довжину гена; б) відсотковий вміст нуклеотидів у цьому ланцюзі.

2. У молекулі ДНК одного виду тварин тимін складає 18 % від загальної кількості нуклеотидів. Відносна молекулярна маса цієї молекули 600000. Відносна молекулярна маса одного нуклеотида » 300. Визначте кількість усіх нуклеотидів молекули ДНК.

3. Один з ланцюгів молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: АГА-ЦЦА-ГАТ-АЦТ. Визначте: а) довжину даної молекули; б) склад іншого ланцюга ДНК.

4. Визначте тривалість елонгації ланцюгу і-РНК, транскрипційною матрицею якого є ділянка ланцюга ДНК, який містить 9000 нуклеотидів.

5. Фермент РНК-полімераза каталізує синтез і-РНК на ДНК-матриці. Визначте послідовність азотистих основ у синтезованій молекулі і-РНК, виходячи з такої послідовності пуринів і піримідинів у ланцюзі ДНК: АТГ- ТТГ-ААА-ТГЦ АТЦ-. Яка послідовність амінокислот буде у синтезованому внаслідок трансляції поліпептидному ланцюзі?

6. Довжина ланцюгу і-РНК 3,4 нм. Визначте відносну молекулярну масу молекули і-РНК. Відносна молекулярна маса одного нуклеотида » 300.

7. Кількість нуклеотидів у молекулі і-РНК: У=300, А=170, Г=250, Ц=150. Визначте довжину ланцюгу ДНК, який кодує цю і-РНК.

8. У молекулі ДНК аденілових нуклеотидів налічується 23% від загальної їх кількості. Загальна довжина молекул ДНК в людській клітині становить близько 1м. Кожний нуклеотид має довжину 3,4-4 мкм (0,34 нм).. Визначте кількість тимідилових і цитидилових нуклеотидів. Визначте загальну кількість залишків фосфорної кислоти, азотистих основ, дезоксирибози в молекулах ДНК однієї клітини.

9.Маса макромолекули ДНК до редуплікації становила 10 мг, обидва її ланцюги містили мічені атоми фосфору. Визначите, яку масу буде мати продукт реплікації і в яких ланцюгах дочірних молекул ДНК не будуть міститися мічені атоми фосфору.

10. Визначте молекулярну масу та довжину гена, який складається з 510 нуклеотидів.

11. У молекулі ДНК, що складається з 372 нуклеотидів, міститься 86 нуклеотидів з аденіном. Скільки тимідилових, гуанілових, цитидилових азотистих основ міститься в цій ДНК?

12. Фермент рибонуклеаза складається з 124 амінокислотних залишків. Скільки нуклеотидів у молекулі ДНК кодує цей білок? Скільки часу триватиме трансляція поліпептиду?

13. Середня молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює 300. Чому дорівнює молекулярна маса кодуючої частини і-РНК, що містить інформацію про білкову молекулу, яка складається із 150 амінокислот?

14. У молекулі ДНК міститься 24 000 нуклеотидів, з яких 8 000 припадає на тимін. Визначити, скільки цитозину міститься в цій молекулі.

15. Молекула ДНК складається з 1500 нуклеотидів. Співвідношення А + Т: Г + Цстановить 2: 3. Скільки аденілових та гуанілових нуклеотидів у цій молекулі?

16. Яку кількість нуклеотидів містить кодуюча частина гена прокаріотичного організма, яка містить інформацію про білкову молекулу, що складається з 45 амінокислотних залишків? Яка молекулярна маса цієї молекули?

17. У молекулі ДНК кількість гуанілових нуклеотидів становить 880 (або 22%). Знайти кількість решти нуклеотидів у складі цієї молекули.

18. Скільки нуклеотидів необхідно для кодування поліпептидного ланцюга з молекулярною масою 23 100 ? (Молекулярна маса однієї амінокислоти - 110).

19. У молекулі ДНК міститься 35 000 нуклеотидів. СпіввідношенняЦ + Г : А + Т = 2: 3 . Якою буде кількість нуклеотидів з цитозином у цій молекулі?

20. Молекулярна маса кодуючої частини і-РНК становить 360 000, молекулярна маса одного нуклеотида - 300. Скільки амінокислот входить до складу білкової молекули, закодованої в і-РНК?

21. Відносна молекулярна маса одного нуклеотида - 300. Чому дорівнює молекулярна маса білкової молекули, синтезованої на матриці і-РНК, кодуюча частина якої має молекулярну масу 90 000 ?

22. Скільки нуклеотидів та скільки триплетів кодують фермент рибонуклеазу, що складається з 124 амінокислот? Скільки молекул води утворюється під час синтеза цього фермента?

23. У молекулі ДНК міститься 12 000 дезоксирибоз, 2 000 аденілових нуклеотидів. Визначити, скільки водневих зв'язків, залишків фосфорної кислоти, цитозину міститься в цій молекулі?

24. Кількість водневих зв'язків між нуклеотидами А і Т дорівнює 18 000. Ця кількість у три рази більша за кількість водневих зв'язків між нуклеотидами Г і Ц. Скільки нуклеотидів входить до складу ділянки ланцюга ДНК?

25. Ділянка лівого ланцюга ДНК: ЦЦТ ТГТ ГАТ ЦАТ ЦАА. Яка первинна структура білка, що синтезується за генетичною інформацією, закодованою у правому ланцюзі ДНК? Як зміниться структура білка, що синтезується, якщо у лівому ланцюзі ДНК відбудеться делеція (випадіння) 8-го нуклеотиду? До яких біологічних наслідків це може призвести ? Чи успадковуватиметься нова послідовність нуклеотидів у складі ДНК?

26. У віруса тютюнової мозаїки (ВТМ) носієм спадкової інформації є одноланцюгова молекула РНК, що виконує функцію ДНК і складається з 6 500 нуклеотидів. Одна білкова молекула ВТМ складається з 158 амінокислот. Визначити: а) довжину гена, що кодує структуру цієї білкової молекули; б) що має більшу масу (і в скільки разів) - молекула білка ВТМ чи відповідний ген? (середня молекулярна маса нуклеотида становить 345, амінокислоти - 100); в) скільки видів білка (якщо кожний з них складається з 200 мономерів) закодовано в РНК ВТМ; г) який білок - рослини тютюна чи вірусний - синтезується на рибосомі тютюна, зараженого РНК віруса?

27. У молекулі ДНК одного виду тварин тимін становить 18% від загальної кількості нуклеотидів. Враховуючи комплементарність поєднання азотистих основ у молекулі ДНК, визначте їх вміст (у % ).

28.Первинна структура більшості білків еукаріотів починається з метіоніну, який пізніше, як правило, відокремлюється. 1) Як називається кодон, що стоїть на початку структурного гена і кодує метіонін? 2) Яка послідовність азотистих основ у ньому? 3) Укажіть напрямок транскрипції і трансляції цих триплетів. 4) Визначити нуклеотидний склад антикодону Met т-РНК.

29.Фрагмент молекули адренокортикотропного гормону передньої частки гіпофіза має будову: сер - тир - сер - мет. Визначити черговість антикодонів т-РНК, що беруть участь у біосинтезі цього фрагмента.

30.Молекулярна маса одного з ланцюгів ДНК - 119 025 а. о. м. Визначити кількість мономерів білка, закодованого в ланцюзі ДНК. Скільки часу потрібно для трансляції?

31.Відносна молекулярна маса білка - 100 000, молекулярна маса однієї амінокислоти (АК) - 100. Визначити довжину відповідного гена, що кодує поліпептидний ланцюг (відстань між двома нуклеотидами - 0,34 нм).

32.Молекула білка має 280 амінокислотних залишків. Визначити довжину і масу гена, що кодує білкову молекулу. Скільки часу триватиме біосинтез цієї білкової молекули?

33.Скільки амінокислотних залишків (у середньому) містить білкова молекула, якщо у фрагменті ДНК розміром 10 200 нм закодовано 20 білкових молекул?

36. скільки амінокислотних залишків (у середньому) містить 4 білкових молекули, якщо фрагмент ДНК, що їх кодує, має молекулярну масу 4 х 106 а. о. м.?

34.Скільки нуклеотидів містить ген, в якому закодовано первинну структуру білка, що складається з 145 амінокислотних залишків? Яка молекулярна маса і довжина цього гена?Скільки кодонів матиме і-РНК? Скільки часу необхідно для синтезу цього поліпептиду?

35.Бактерія E. coli містить одну молекулу ДНК з молекулярною масою 2 х 109, а бактеріофаг, що паразитує у кишковій паличці, містить також одну молекулу ДНК з масою 3 х 107.

а) скільки видів білкових молекул може бути закодовано в ДНК бактерії, якщо припустити, що типова білкова молекула складається з 200 мономерів? Скільки видів білкових молекул закодовано в ДНК фага?

б) що має більшу масу і в скільки разів - одна молекула білка (складається з 200 мономерів) бактерії чи ген, що її кодує?

в) чому ДНК бактерії довше за ДНК фага? У скільки разів?

г) порівняти довжину молекули ДНК бактерії з довжиною всієї бактеріальної клітини (1 мкм). У скільки разів ДНК довше за саму клітину? Як така ДНК може вміститися у клітині?

36.Визначити співвідношення (А+Т/Г+Ц), довжину і масу фрагмента молекули ДНК, який кодує поліпептид лей - іле - мет - ала - сер - три - гіс - глі - тир. Скільки часу триватиме синтез поліпептиду на рибосомі?

37.Збудник СНІДу - ВІЛ - ретровірус, спадкова інформація якого міститься в РНК, яка складається з 9 213 нуклеотидів. Ця РНК містить 7 генів: 3 структурних і 4 - регуляторних. 1) Перелічити основні етапи реалізації спадкової інформації, закодованої в РНК ВІЛ. 2) Укажіть основні ферменти, які каталізують ці етапи. 3) Визначте молекулярну масу регуляторних генів, якщо на структурні гени ВІЛ припадає 4 000 нуклеотидів. 4) Визначте сумарну молекулярну масу білкових молекул, закодованих у геномі вірусу.

38. Дана ділянка ланцюгу ДНК: АЦА-ААА-АТА. Визначте: а) первинну структуру білка, що кодується цим геном; б) триплети (антикодони) т-РНК, які беруть участь у синтезі цього білка; в) загальну кількість т-РНК, що приймають участь у цьому процесі.

39. Початкова ділянка ланцюгу β-інсуліна складена наступними 10-ма амінокислотами: фенілаланін - валін - аспарагінова кислота - глутамін - гістидін - лейцин - цистеїн - гліцин - серін - гістидін. Визначте кількісне співвідношення аденін + тімін і гуанін + цитозін в ланцюгу ДНК, який кодує цю ділянку інсуліна.

40.У людини, хворої на цистинурію (вміст в сечі більшої за норму кількості амінокислот) з сечою виділяються амінокислоти, яким відповідають такі триплети і-РНК: Ц-У-У, Г-У-У, Ц-У-Г, Г-У-Г, У-Ц-Г, Г-У-Ц, А-У-А. У здорової людини в сечі знайдено: аланін, серін, глутамінова кислота, гліцин. Визначте:

а) виділення яких амінокислот з сечею характерно для хворих цистинурією?

б) які триплети і-РНК відповідають амінокислотам, що знаходяться в сечі здорової людини.

41. Одна макромолекула білка-гемоглобіна, що складається з 574 амінокислот, синтезується в рибосомі протягом 90 секунд. Визначте: а) час однієї операції трансляції, б) масу цього білка.

42. Скільки нуклеотидів містить ген (один ланцюг ДНК), в якому записана інформація про білок, що складається з 500 амінокислот ? Яка його довжина?

43. Визначте антикодони т-РНК, які приймають участь в синтезі білка складу : асп - ала -глі - ліз - ала.

44. Білок містить 400 амінокислот. Яку довжину має ген, під контролем якого білок синтезується, якщо відстань між двома нуклеотидами в молекулі ДНК складає 0,34 нм ?

45. Визначте первинну структуру і молекулярну масу білка, якщо кодуючий його ген має склад:

   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

Міністерство освіти і науки України | Херсонський державний університет | Взаємодія алельних генів при моногібридному схрещуванні ......... 26 | Розділ 8. Генетичні процеси у популяціях .......................................... 138 | Розділ I. Молекулярні основи спадковості | Поліпептидні ланцюги | Мітотичний поділ міграція (в ембріогенезі) диференцировка | Задача 2. | Задача 2. | Задачі для самостійного розв'язання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати