Головна

I. Методика бухгалтерського обліку

  1. А. Методика розрахунку довжини ЗПС, прийнята в ВВС
  2. Автоматизація кадрового обліку та штатного розкладу
  3. Автоматизована форма бухгалтерського обліку
  4. Автоматизована форма обліку
  5. Автоматизована форма обліку
  6. Актив бухгалтерського балансу

1.1. Формування капіталу організації.

Облік стану і руху статутного капіталу організації здійснюється на синтетичному пасивному рахунку 80 «Статутний капітал».

Сальдо по цьому рахунку відображається за статтею 410 IV розділу пасиву бухгалтерського балансу і дорівнює розміру, зафіксованому в установчих документах.

Облік додаткового капіталу відображається на рахунку 83 «Додатковий капітал».

Нерозподілений прибуток звітного року списувати заключними оборотами грудня о кредит рахунку 84 «Нерозподілений прибуток» в кореспонденції з рахунком 99 «Прибули і збитки».

1.2. Основні засоби.

До складу основних засобів включати кошти праці строком корисного використання понад 12 місяців, в тому числі:

а) спеціальні інструменти і пристосування цільового призначення, призначені для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуального замовлення; змінне обладнання (багаторазово використовується у виробництві), пристосування до основних засобів та інші, які викликаються специфічними умовами виготовлення продукції;

б) спеціальний одяг, спеціальне взуття;

в) виробничий інвентар, предмети виробничого призначення, які створюють умови для здійснення і полегшення технологічних операцій, - робочі столи, верстати, обладнання, що сприяє охороні праці, шафи, стелажі, скрині, тумбочки і т. п .;

г) господарський інвентар - конторську та інші меблі і обстановку (столи, стільці, шафи, портьєри і т. п.), вішалки, гардероби, телефонні апарати, протипожежний інвентар, столовий посуд та столові прибори, інвентар для соціально-культурних заходів.

1.2.1. Порядок нарахування і обліку амортизації за основними засобами.

Нарахування амортизації для цілей бухгалтерського обліку виробляти лінійним способом. Чинними нормами вважати норми амортизаційних відрахувань, обчислені з урахуванням строку корисного використання стосовно класифікації основних засобів, включених до відповідних амортизаційні групи. Перелік останніх дан в додатку 1 до цього наказу.

1.2.2. Порядок обліку та фінансування ремонту основних засобів.

Витрати на ремонт в сумі фактичних витрат відносити на собівартість того звітного періоду, в якому були проведені ремонтні роботи.

1.2.3. Облік вибуття основних засобів.

Для узагальнення інформації про вибуття основних засобів, а також для виявлення фінансових результатів від продажу основних засобів використовувати рахунок 91 «Інші доходи і витрати».

1.2.4. Облік надходження, створення і амортизації нематеріальних активів.

Нематеріальні активи враховувати на рахунку 04 «Нематеріальні активи» в первісній оцінці. Амортизацію нараховувати лінійним способом з віднесенням обчисленої суми в дебет рахунків обліку витрат на виробництво і кредит рахунок 05 «Амортизація нематеріальних активів».

1.3. Матеріальні оборотні кошти.

1.3.1. Порядок відображення в бухгалтерському обліку процесу придбання і заготовляння матеріалів.

В обліку процесу придбання і заготовляння матеріально-виробничих запасів використовувати рахунок 10 «Матеріали». При оприбуткуванні від постачальників матеріально-виробничих запасів прибуткові ордера не виписувати. Реквізити прибуткового ордера вказувати на рахунках, накладних або інших документах постачальників шляхом накладення на них штампа організації.

Списання вартості матеріально-виробничих запасів при вибутті здійснювати за методом середньої собівартості.

1.4. Витрати по формуванню турів, калькулювання собівартості турпродукции і формування показника фінансового результату.

1.4.1. Облік витрат по формуванню турпродуктів.

Застосовувати для обліку формування турпродукции позамовний метод обліку. Протягом звітного періоду за дебетом рахунків обліку витрат на виробництво (20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва», 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські витрати» та ін.) З кредиту рахунків обліку ресурсів збирати витрати звітного періоду з підрозділом на прямі, що відносяться в дебет рахунків 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва» і непрямі (накладні), зараховують в дебет збірно-розподільчих рахунків 25 «Загальновиробничі витрати» і 26 «Загальногосподарські витрати». Витрати, зібрані на цих рахунках, підлягають списанню в кінці періоду в дебет рахунків 20 «Основне виробництво» і 23 «Допоміжні виробництва» за належністю з одночасним їх розподілом між об'єктами калькулювання пропорційно підсумкової величиною прямих витрат (витрат туриста).

1.4.2. Схема обліку формування турпродукции.

Сформовані турпродукти в розмірі фактичної собівартості списуються в дебет рахунку 43 «Готова продукція» з кредиту рахунків 20 «Основне виробництво» і 23 «Допоміжні виробництва».

1.4.3. Визначення виручки від реалізації туристичних послуг.

Витрати на продаж (комерційні витрати) визнавати як витрати по звичайних видах діяльності з віднесенням в повному розмірі на собівартість реалізованої турпродукции по кожному звітному періоду.

Виручку від реалізації туристичних послуг визначати за методом «відвантаження» на дату закінчення туру плюс 20 днів за дебетом рахунка 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і кредиту рахунків 90 «Продажі», субрахунок 1 «Виручка».

1.4.4. Розподіл і використання чистого прибутку.
 Використання чистого прибутку виробляти без попереднього розподілу по фондах.

Невикористану частину прибутку списувати з дебету рахунку 90 «Прибутки та збитки» в кредит рахунку 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)».

3. Витрати, вироблені в звітному періоді, але відносяться до наступних звітних періодів, відображаються в звітності окремою статтею як витрати майбутніх періодів і підлягають віднесенню на поточні витрати протягом терміну, до якого вони належать. Витрати по ліцензуванню та сертифікації відображаються за дебетом рахунка 97 «Витрати майбутніх періодів».

4. Передбачити створення резервів по сумнівних боргах, майбутніх витрат на оплату відпусток, на виплату винагород за підсумками роботи за рік.
Схема документообігу бланків путівок. | Облік у туроператора бланків турпутівок | Особливості обліку реалізації путівок в санаторно-курортні установи. | Облік у турагента реалізує путівки в санаторно-курортних закладів за посередницькими договорами за участю в розрахунках. | Продаж турів в кредит | Методологічне забезпечення бухгалтерського обліку | Технічне забезпечення. | Порядок нарахування основних засобів | Порядок списання загальногосподарських витрат | Порядок списання витрат майбутніх періодів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати