На головну

Сутність, будова та класифікація бухгалтерських балансів

  1. I. Класифікація комп'ютерів
  2. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  3. II. Класифікація документів
  4. II. Побудова карти гідроізогіпс
  5. II.3.2) Класифікація законів.
  6. ill. КЛАСИФІКАЦІЯ МАРШРУТІВ НА ГІРСЬКІ ВЕРШИНИ
  7. IV.2.1) Поняття і класифікація позовів приватного права.

Баланс (франц. Balance - ваги) - система показників, згрупованих у вигляді двосторонньої таблиці в зведену відомість, що відображає наявність господарських засобів та джерел їх формування в грошовій оцінці на певну дату. В основі своїй термін «баланс» латинського походження. Буквально: И8 - двічі, 1апх - чаша ваг. Як символ рівноваги ваги зображені на гербі Міжнародної спілки бухгалтерів.

Залежно від стадії розвитку того чи іншого економічного суб'єкта і цільового призначення розрізняють різні види бухгалтерських балансів: вступний, поточний, заключний (річний), розділовий, передавальний, зведений (консолідований), ліквідаційний.

Балансуючим показником у вступному балансі виступає статутний капітал, оскільки на цьому етапі немає іншого джерела надходження з-за відсутності господарської діяльності.

При складанні заключного балансу таким показником виступає фінансовий результат (прибуток або збиток) організації.

Наведений перелік бухгалтерських балансів по суті своїй відповідає життєвому циклу юридичної особи.

Самостійний баланс формують суб'єкти, наділені правами юридичної особи. При відсутності таких прав складається окремий баланс. Такий підхід поширюється на структурні підрозділи організації.

У балансі господарські засоби представлені, з одного боку, за їх видами, складу та функціональної ролі в процесі виробництва турпродукту, а з іншого - за джерелами їх формування і цільовим призначенням. Стан господарських засобів і їх джерел показується на певний момент, як правило, на перше число звітного періоду у вартісному вираженні.

Сутність бухгалтерського балансу проявляється в його призначенні. З одного боку, баланс є частиною методу бухгалтерського обліку, з іншого боку, бухгалтерський баланс - одна з форм періодичної і річної звітності.

Двостороння таблиця балансу в графічному зображенні включає актив і пасив балансу

Актив (лат. Activus - діяльний, дійсний) балансу розкриває склад майна.

Джерела формування даного майна відображені в пасиві балансу. Пасив (лат. Passivus - пасивний, недіяльний) показує власний капітал, а також сукупність боргів і зобов'язань організації. У пасиві наведені ті інвестори, які мають право власності на те майно, склад якого розкривається в активі балансу. Економічно однорідний вид майна в активі або джерел його формування в пасиві прийнято називати статтею балансу. Кожна базова (узагальнююча) стаття приведена в балансі по відповідному рядку, яка має свій код (шифр). Так, в активі такими статтями є «Нематеріальні активи» (код рядка 110), «Основні засоби» (код рядка 120), «Грошові кошти» (код рядка 260) та ін.

У пасиві це статті: «Статутний капітал» (код рядка 410), «Резервний капітал» (код рядка 430), «Кредиторська заборгованість» (код рядка 620) і т. П.

Економічно однорідні за своїм змістом статті об'єднані в групи з подальшим приведенням їх складових. Наприклад, стаття «Запаси» (код рядка 210) об'єднує великий перелік статей, які однозначно визнаються в обліку в складі зазначених оборотних коштів. У свою чергу в складі деяких з них представлені окремі економічно однорідні найменування матеріально-виробничих запасів. Так, стаття «Готова продукція і товари для перепродажу» об'єднує залишки по рахунках: 41 «Товари», 43 «Готова продукція».

Суми, представлені за відповідними статтями або в складі окремих груп формують підсумки в розрізі окремих розділів балансу. Така методика побудови бухгалтерського балансу впорядковує структуру і підвищує аналітичність фінансової звітності.

Скорочена форма бухгалтерського балансу наведена в табл. 1.1. Зміст його повністю відповідає змісту балансу, наведеного в стандарті 1 фінансової звітності (МСФО1) «Подання фінансової звітності».

Як видно, підсумок по активу балансу на початок року і кінець звітного періоду дорівнює, відповідно, підсумку його пасиву. Це рівність визначає сутність балансу: в ньому відбивається майно організації в двох площинах, а саме в активі балансу - за видами, складу та розміщення, а в пасиві - за джерелами формування даного майна.

В активі майно наведено з урахуванням ступеня ліквідності. Найменш ліквідні статті ( «Нематеріальні активи», «Основні засоби») розміщені на початку, а легко реалізовані активи ( «Каса», «Розрахункові рахунки») - в кінці балансу.

Статті балансу залежно від їх економічної сутності розподілені на п'ять розділів.

Актив балансу включає два розділи, представлені з економічної однорідності з погляду ліквідності майна такими основними групами. Ліквідність розглядається за ступенем мобільності перетворення окремих видів активів в робочий грошовий капітал.

Перший розділ «Необоротні активи» містить інформацію про нематеріальні активи, рухоме і нерухоме майно, представленому в складі основних засобів, а також дохідних вкладень в матеріальні цінності (передачі в лізинг, за договором прокату), фінансових вкладень на період більше 12 місяців і т. п. Це довгострокові активи організації .

Нематеріальні активи в даний час не отримали ще великого визнання. Разом з тим в країнах з розвиненою ринковою економікою вважається цілком нормальним, коли в фірмі в складі майна на частку нематеріальних активів припадає не менше 30% статутного капіталу

Основні засоби - переважна група в складі майна готельних підприємств.

Незавершене будівництво включає обладнання до установки, вкладення у необоротні активи та аванси, видані підрядникам.

Організації, які здійснюють фінансові вкладення у вигляді інвестицій в дочірні та залежні суспільства, в інші організації, надання позик іншим організаціям на термін більше 12 місяців, заповнюють групу статей «Фінансові вкладення».

Та частина необоротних активів, яка не знайшла відображення в складі відповідних статей, показується за статтею «Інші необоротні активи».

Другий розділ «Оборотні активи» представляє три блоки найбільш ліквідних активів:

кошти як безпосередньо використовувані усередині організації (матеріально - виробничі запаси і витрати в незавершеному виробництві),

зобов'язання всередині і за її межами (дебіторська заборгованість),

короткострокові фінансові вкладення і грошові кошти.

Пасив балансу розкриває зміст власного капіталу і зобов'язань як довгострокового, так і короткострокового характеру.

Власний капітал відображений в третьому розділі пасиву "Капітал та резерви".

Визначальним у даному розділі є статутного (складеного) капітал, характерний для тих економічних суб'єктів, де відсутній один власник (акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю та ін.).

У державних і комунальних унітарних (фр. Unitaire - єдиний, який прагне до єдності, об'єднання) підприємствах ця частина майна представлена ??статутним фондом.

Зміна у вигляді збільшення або зменшення статутного (складеного) капіталу допускається за результатами розгляду підсумків діяльності організації за попередній рік. Після чого вносяться відповідні зміни в установчі документи.

У складі статті «Додатковий капітал» відображаються в першу чергу суми приросту вартості необоротних активів, перш за все основних засобів, витрат в незавершеному будівництві та ін., Які виявляються за результатами їх переоцінки, емісійного доходу акціонерних товариств, т. Е. Суми, отримані понад номінальної вартості розміщених акцій товариства (за мінусом витрат з їх продажу), а також кошти цільового фінансування, отриманого у вигляді інвестиційних коштів.

Стаття «Резервний капітал» формує джерела у вигляді резервних фондів, створення яких передбачається законодавством або установчими документами організації.

В даному розділі наводяться також суми нерозподіленого прибутку, т. Е. Прибутку, що залишилася в розпорядженні організації після відображення зобов'язань перед бюджетом.

За наявності збитку, отриманого в звітному періоді, в даному розділі показується його розмір зі знаком «мінус» (-).

Позиковий капітал, виходячи з термінів запозичення організацією, міститься в четвертому розділі бухгалтерського балансу "Довгострокові зобов'язання" і в п'ятому розділі «Короткострокові зобов'язання».

У четвертому розділі розкривається зміст довгострокових кредитів банків і довгострокових позик. Інші найменування зобов'язань з терміном погашення більше 12 місяців після звітної дати наведені за статтею "Інші довгострокові пасиви» (орендні зобов'язання орендаря по довгостроковій оренді і т. П.).

У п'ятому розділі балансу відображаються позикові кошти у вигляді позик банків і позик з терміном погашення протягом 12 місяців після звітної дати та інші види кредиторської заборгованості, т. Е. Короткострокові зобов'язання:

· Перед постачальниками та підрядниками;

· Перед державними і позабюджетними фондами;

· Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів;

· Перед персоналом організації;

· Перед іншими кредиторами і т. П.

Відокремлений місце в даному розділі займають джерела власних коштів, які не ввійшли в попередні розділи балансу.

Вони показуються в розділі статей «Доходи майбутніх періодів», «Резерви майбутніх витрат і платежів» і ін.

Таким чином, бухгалтерський баланс, складений з урахуванням викладених вимог, повинен розкривати фінансовий стан компанії станом на звітну дату.

У бухгалтерському обліку застосовуються різні види бухгалтерських балансів.

В основу побудови відповідної моделі балансу може бути покладена класифікація бухгалтерського балансу за такими ознаками.

За джерелами складання розрізняють бухгалтерські баланси:

· Книжкові;

· Генеральні;

· Інвентарні.

Книжкові баланси складаються за даними поточного бухгалтерського обліку на підставі залишків по рахунках Головної книги.

У тому випадку, коли вони підтверджуються матеріалами інвентаризації, такі баланси розглядаються як генеральні.

інвентарні баланси складаються за даними інвентарів (описів) окремих активів та джерел їх формування (наприклад, вступний баланс, підтверджений установчими документами юридичної особи).

за формам власності виділяються:

· Баланси державних (унітарних) підприємств:

· Баланси муніципальних утворень;

· Баланси підприємств приватної власності;

· Баланси змішаних форм власності (акціонерні, господарського товариства та ін.);

· Баланси громадських організацій.

за наповнюваності, т. е. ступеня узагальнення, баланси класифікуються на:

· Одиничні;

· Зведені.

поодинокі баланси представлені інформацією, що розкриває фінансове становище однієї організації або її структурних підрозділів.

зведені (Узагальнені, консолідовані) баланси об'єднують активи і пасиви материнської і її дочірніх компаній. Ця група взаємозалежних юридичних осіб, які називаються ще «афілійованими особами». При складанні таких балансів використовується єдина облікова політика щодо аналогічних статей активів і зобов'язань, доходів і витрат даної групи. Дані головної організації і дочірніх товариств об'єднуються шляхом порядкового підсумовування відповідних даних з наступним виключенням проміжних результатів.

за часу складання бухгалтерських балансів виділяють шість їх різновидів:

· Вступні (організаційні);

· Поточні (початкові або входять, проміжні і заключні або вихідні);

· Сановане, т. Е. Представлені підприємствами, що знаходяться на межі банкрутства (неспроможності погашення своїх зобов'язань);

· Ліквідаційні (початкові, проміжні, заключні);

· Розділові;

· Об'єднавчі (фузійні).

З тимчасового фактору за кожний звітний період баланси можна поділяти на початкові, поточні та річні (заключні).

Початкові баланси складаються на початку звітного року.

Поточні баланси складаються за звітний період, т. Е. Період, за який організація повинна складати бухгалтерську звітність (за винятком на початок і кінець фінансового року).

Річні (заключні) баланси складаються організацією на кінець фінансового року.

Якщо ж принцип класифікації бухгалтерських балансів по часу складання розглядати не по кожному звітному періоду, а в більш широкому аспекті, а саме виходячи з життєвого циклу функціонування організації, то при такому підході доцільно виділити наступні види бухгалтерських балансів:

· Попередні (провізорні);

· Поточні;

· На стадії завершення життєвого циклу організації.

Попередні (провізорні) бухгалтерські баланси складаються заздалегідь, до закінчення відповідного звітного періоду (кварталу, півріччя, 9 місяців, року), з метою оцінки фінансової стійкості фірми на основі прогнозованих економічних подій, які можуть мати місце в кінці конкретного звітного періоду. Такі види бухгалтерських балансів в основному використовуються в управлінському обліку.

поточні бухгалтерські баланси організація складає напротязі кожного звітного періоду виходячи з дотримання одного з базових принципів бухгалтерського обліку - безперервності функціонування діючого підприємства.

За стадії завершення життєвого циклу організації виділяються:

· Сановане баланси;

· Ліквідаційні баланси.

сановане баланси організації складають тоді, коли є явні ознаки того, що їхнє фінансове становище не дозволяє їм здійснювати свою статутну діяльність, оскільки остання в силу зазначених вище обставин не може забезпечити дотримання наведеного вище основоположного принципу бухгалтерського обліку.

ліквідаційні баланси розкривають фінансовий стан компанії, що знаходиться в стадії ліквідації (банкрутства).

за ступеня правомочності бухгалтерські баланси розглядаються як:

· Юридичні;

· Окремі.

Юридичні бухгалтерські баланси складаються юридичними особами. Їх статус регулюється ст. 48 ГК РФ, згідно з якою (п. 1) юридичною особою визнається організація, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

Окремі бухгалтерські баланси складають окремі структурні підрозділи організації (ділянки, цехи, виробництва тощо.), які не наділені статусом юридичної особи.

Зв'язок між юридичними і окремими бухгалтерськими балансами здійснюється через системи рахунків внутрішніх розрахунків.

за періодичності надання виділяються:

· Вступні баланси;

· Періодичні баланси;

· Заключні баланси.

Вступні баланси безпосередньо пов'язані з придбанням організацією статусу юридичної особи, т. Е. Після її державної реєстрації.

Періодичні баланси складаються за кожний поданий період (місяць, квартал, півріччя, дев'ять місяців).

Прикінцеві баланси видаються після закінчення звітного року. Одночасно вони є вступними на початок наступного звітного року, підкреслюючи тим самим один з основоположних принципів бухгалтерського обліку - принцип безперервності функціонуючого підприємства.

за видам реорганізаційних процедур бухгалтерські баланси орієнтовані на життєвий цикл конкретної організації, статус якого розкривається в ст. 57 ГК РФ і включає в себе злиття, приєднання, поділ, виділення і перетворення.

Виходячи з реорганізаційних процедур юридичної особи, розрізняють наступні види бухгалтерських балансів:

· Вступний;

· Розділовий;

· Об'єднавчий;

· Ліквідаційний.

вступний баланс являє собою сукупність певних активів і джерел їх утворення, якими володіє організація на початку здійснення своєї статутної діяльності на дату її реєстрації. Такий баланс становить вперше створена організація на місці раніше функціонуючої в результаті реорганізаційних процедур.

розподільчий баланс включає майно організації, утвореної в результаті реорганізаційних процедур раніше функціонуючого підприємства за рішенням його засновників (учасників) або органу юридичної особи, уповноваженого на те установчими документами або за рішенням суду. Підсумком цих процедур є поява кількох нових організацій на базі попередньою організації.

У тому випадку, коли передаються окремі структурні підрозділи однієї організації іншій організації, активи і пасиви їх знаходять відображення в передавальному балансі.

об'єднавчий баланс складається з майна кількох організацій, об'єднаних в результаті реорганізації шляхом їх злиття. Згідно з абзацом 2 п. 4 ст. 57 ГК РФ у разі реорганізації юридичної особи у формі приєднання до нього іншої юридичної особи перше з них вважається реорганізованим з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення діяльності приєднаного юридичної особи.

Ліквідаційний баланс, як уже зазначалося, складається з майна організації-банкрута нездатною погасити свої зобов'язання на певну дату.

Залежно від ступеня погіршення її фінансового становища, що дає підставу розглядати організацію в стадії банкрутства, складаються ліквідаційні баланси у вигляді:

· Вступного ліквідаційного балансу;

· Проміжних ліквідаційних балансів;

· Заключного ліквідаційного балансу.

Кожен з них складається в оцінці за ціною можливої

продажу майна.

за формі побудови розрізняють бухгалтерські баланси:

· Односторонні (вертикальні);

· Двосторонні (лінійні, горизонтальні).

Односторонні бухгалтерські баланси побудовані по вертикальному ознакою: спочатку наводяться розділи і статті активу балансу, а під ним - розділи і статті пасиву балансу.

Двосторонні бухгалтерські баланси представлені по горизонтальному ознакою. На одній лінії, показуються статті та розділи активу балансу, а на цій же лінії, на протилежному боці відображаються розділи і статті пасиву балансу.

Така будова балансу підсилює аналітичний підхід до оцінки фінансової стійкості організації.

за ступеня очищення бухгалтерські баланси бувають:

· Баланси-брутто;

· Баланси-нетто.

В основу побудови таких балансів покладено один з визначальних принципів бухгалтерського обліку - момент вартості. Прийнято відображати в балансі активи тривалого користування за первісною (історичною) оцінці. Якщо деякі з них, наприклад, основні засоби були переоцінені в звітному році, то вони повинні відображатися в балансі в сучасній оцінці їх відтворення, т. Е. По відновної вартості.

Наявність в балансі контрарних статей штучно завищує його валюту. Такий баланс розглядається як баланс-брутто.

При відсутності таких статей відповідні активи зазначаються в балансі в реальній оцінці. Це «очищений» баланс, баланс-нетто.

В даний час баланси-брутто у вітчизняній практиці не застосовуються, використовуються баланси-нетто, т. Е. Без регулюючих статей.

за видами економічної діяльності передбачені наступні види бухгалтерських балансів:

· Статутні;

· Нестатутні.

Статутні бухгалтерські баланси розкривають фінансове становище організації з основної діяльності, зміст якої визначено в її статуті.

Відповідно до Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) статутна діяльність підприємств поділяється на видобувні, обробні і надають послуги.

Нестатутні бухгалтерські баланси представляють інформацію по іншим (нестатутних) видам діяльності відповідної юридичної особи (баланси обслуговуючих виробництв - соціальна сфера та ін.).

за способу складання бухгалтерські баланси поділяються на:

· Оборотні (оборотно-сальдові);

· Простої форми;

· Шахової форми.

Оборотні (оборотно-сальдові) баланси використовуються в цілях поточного контролю за повнотою проведених господарських операцій.

Проста форма бухгалтерського балансу є типовою і затверджується Міністерством фінансів РФ. В скороченому вигляді вона представлена ??в табл. 1.1.

Таблиця 1.1:
Бухгалтерський облік в туризмі | Козирєва Т. в. | Вступ | Бухгалтерський облік і його місце в ринковій економіці | Бухгалтерська інформація | Предмет бухгалтерського обліку та його об'єкти | Угруповання господарських засобів (майна) за складом і функціональної ролі в процесі формування туристичного продукту | Угруповання джерел фінансування діяльності організації | Рахунки бухгалтерського обліку і їх будову. Взаємозв'язок між рахунками і балансом | Структура активного і пасивного рахунку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати